Gevoel…

 

goedemorgen beste bezoekers.

Ja de mensen zijn heel langzaam aan het ontwaken en dan krijg je en gigantische machtsverschuiving weer naar het volk toe waar het ook thuis hoort.

Er is heel veel gaande op dit moment ga op onderzoek uit en je zult het antwoord(en) vinden dat/die je zoekt, laat niet meer in het oude trekken vertrouw op je innerlijke weten, en voel met je hart wat waar is en wat niet, het eerste gevoel is je waarheid en laat je er niet vanaf leiden.

Probeer het maar wat voor jou goed aanvoelt.

We wensen jullie deze maand veel wijsheid en vertrouwen toe want het zal hobbelig gaan worden, het is je eigen weg die kan niemand anders voor je lopen, kijk het aan en volg je gevoel.

 

May the force be with you, my friends

 

 

Montague Keen – August 30, 2015

Er is een schitterend ontwaken gaande op jullie wereld. Dit heeft geleid tot consternatie bij jullie machthebbers. Ze hebben het tempo van hun plannen opgevoerd maar ik kan jullie ervan verzekeren dat, wat ze ook proberen, ze geen succes zullen hebben. Hun overname van de Aarde zal NIET GEBEUREN. Ze zullen alles in hun MAGISCHE TRUCENDOOS uitproberen om ervoor te zorgen dat jullie hen en hun plannen accepteren. Ik heb jullie altijd gezegd dat ze zich niet eenvoudig over zullen geven. Wanneer 99% weigert hen te accepteren, voor hen te vechten, voor hen te moorden en hen in hun kwaadaardige plannen te dienen, zullen ze geen andere keuze hebben dan de Aarde te verlaten.

September zal vele problemen met zich mee brengen waar jullie serieuze aandacht aan dienen te besteden. De Cabal zal een grote stap voorwaarts zetten in hun overnameplannen. Wees op je hoede in September en neem niets zomaar op het eerste gezicht aan. Neem voorzorgsmaatregelen zodat je op alle eventualiteiten bent voorbereid. ANGST is altijd hun grootste wapen geweest. Ze zullen het gebruiken om jullie bang te maken teneinde jullie te onderwerpen. Jullie toekomst bestaat niet uit het dienen van hen. Jullie toekomst is te ontdekken wie jullie zijn en wat jullie rol in de Transitie is, samenwerkend om een wereld te creëren waarin liefde en vrede de drijvende krachten zijn die de hele mensheid verenigen om in harmonie te leven. Niet één volk zal ooit weer worden toegestaan over de mensheid te heersen. De hele mensheid zal in vrede leven.

Het KWAAD dat er bijna in slaagde haar NIEUWE WERELD ORDE tot stand te brengen zal zonder een spoor achter zich te laten, verdwijnen. Ze maakt geen deel uit van de toekomst. Nu jullie haar duidelijk kunnen waarnemen als de PARASIETEN die ze zijn, kunnen jullie zien dat ze de mensheid hebben gebruikt als VOEDSEL en ENERGIE, om het hen mogelijk te maken op Aarde te overleven. Zet je roze bril af en vergeet alles dat jullie werd geleerd met als doel jullie slaaf te maken, aangezien jullie nooit bedoeld waren om slaven te zijn.

Het is voor ons in de Geestenwereld hard werken geweest jullie te helpen je open te stellen en te ONTDEKKEN wie jullie SLAVENDRIJVERS zijn en hoe ze jullie hun zogenaamde WETTEN hebben opgelegd. Jullie hebben hen niet nodig en dat was ook nooit zo. Laat alle religies voor wat ze zijn; ze controleren jullie door middel van ANGST en ze bevatten helemaal geen waarheid. Neem de controle over jullie eigen levens terug. Weiger genetisch gemodificeerd voedsel. Weiger gedrogeerd te worden door het water dat jullie drinken en de lucht die jullie inademen. Vraag waarom jullie regering jullie dit aandoet en jullie hiervoor laat boeten!

Ook al lijkt het alsof alles tegen jullie is opgezet, er zijn goeie mensen zoals Harald Kautz-Vella, die naar voren is gekomen om zijn kennis met jullie te delen. De farmaceutische industrie is ontworpen om jullie afhankelijk te maken van haar medicijnen, dezelfde medicijnen die enorme problemen veroorzaken in jullie levens. Jullie hebben ze niet nodig. Het was allemaal bedacht om het menselijke leven in te korten en het menselijke wezen te vernietigen. Ze willen gehoorzame slaafse robots die hen altijd van dienst zijn.
Jullie zouden moeten weigeren hun spel nog maar een moment langer mee te spelen. Jullie zijn uit de gevangeniscel gestapt waarin jullie leefden en kunnen nu zien wat het werkelijk inhield. Alles op Aarde was tegen jullie opgezet en het was allemaal gecreëerd door de Cabal om zo haar bestaan op Aarde veilig te stellen, evenals jullie dienstbaarheid aan hen, als hun slaven. Alles dat ze bezitten hebben ze van jullie afgepakt en ze waren meedogenloos terwijl ze dat deden. Voel je niet schuldig als je zegt: genoeg is genoeg, ik neem terug wat mij rechtmatig toebehoort.

Jullie eerste prioriteit zou een onmiddellijk staakt-het-vuren in iedere oorlog moeten zijn. De vrede moet hersteld worden waardoor mensen niet meer genoodzaakt zijn in wanhoop te vluchten. Dit was van tevoren opgezet omdat de Cabal Europa op haar knieën wil hebben. Ze geven niets om het lijden dat hun plannen veroorzaakt. Hun grondregel is altijd: WAT PAST ER IN HUN PLANNEN OM DE NIEUWE WERELDORDE TE INSTALLEREN. Ze beleven plezier aan het wegvagen van een paar duizend, zoals zij het noemen, NUTTELOZE ETERS. Het zal allemaal duidelijk worden als je buiten het plaatje gaat denken. Dan zullen jullie je realiseren dat jullie in feite beheerst worden door je toekomst. Bekwame mensen hebben hun huiswerk gedaan en de beste manieren ontdekt om goed, gezond voedsel en goede energie etc. te leveren. Ze zullen dit allemaal met jullie delen.

We zullen Centra opzetten. Jammer genoeg was de Cabal succesvol in het vertragen van de vestiging van ons eerste centrum in Ierland. Wanneer er genoeg geld beschikbaar is zullen we hiermee doorgaan. De Cabal bezit de mogelijkheid om mensen die nog steeds in 3D leven, te beïnvloeden en aan te vallen wat ze niet willen. Dergelijke mensen werken zonder het te weten als vertegenwoordigers van de Cabal. Het verwerpen van 3D-Denken is voor velen van jullie moeilijk; jullie zijn bang om het te laten voor wat het is. We zullen ongetwijfeld slagen. Wat nodig is, is hard werken en geduld.

Mijn lief, je hebt zoveel doorstaan. Ik ben nog niet vergeten dat vandaag, een jaar geleden, je leven bijna werd beëindigd door degenen waarmee je naar Ierland ging. We waren nog niet klaar om je in de geestenwereld te ontvangen dus moesten we voorkomen dat hun duistere daden zouden slagen. Je hebt werk te doen, mijn lief, en dat zul je doen.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

OPMERKING VAN VERONICA:
Wat betreft het werk aan de leylijnen in Ierland, moedig ik je aan om de video’s van Harald Kautz-Vella te bekijken teneinde het grote belang van deze leylijnen te begrijpen. Deze gewijde energie moet teruggenomen worden, door het volk voor het volk. Een man in Ierland heeft aangeboden om groepen van jullie te begeleiden dit werk te doen. De hele Aarde zal hiervan profiteren. De mensheid roept om hulp.
Dankjewel.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

There is a wonderful awakening happening in your world. It has caused consternation among your controllers. They have rushed their plans forward, but I can assure you, no matter what they try, they will not succeed. Their takeover of the Earth will NOT HAPPEN. They will try everything in their MAGIC BOOK OF TRICKS to fool you into accepting them and their plans. I have always told you that they will not accept defeat easily. When 99% refuse to accept them, fight for them, kill for them, and serve them and their evil plans, they will be left with no other choice but to leave the Earth.

September will bring many problems that you will have to give serious thought to. The Cabal will make a major push forward with their takeover plans. Be on guard in September, and do not take anything at face value. Make preparations so that you are prepared for all eventualities. FEAR has always been their greatest weapon. They will use it to scare you into submission. Your future does not include serving them. Your future is discovering who you are, and your role in the Transition, working together to create a world where peace and love is the driving force that brings the whole of humanity together to live in harmony. No one people will ever be allowed to rule over humanity again. All humanity will live in peace.

The EVIL that almost succeeded in creating their ONE WORLD ORDER will disappear without trace. They have no place in the future. Now that you can see them clearly for the PARASITES that they are, you can see how they have used humanity as FOOD and ENERGY to enable them to survive on Earth. Take off the rose-coloured spectacles, forget all you were taught that made slaves of you, as you were never meant to be slaves.

It has been hard work for us in spirit to help you to open up and SEE who your slave masters are, and how they enforce their so-called LAWS on you. You do not need them, you never did. See all religions for what they are; they control you through FEAR and there is no truth in them at all. Take back control of your own lives. Refuse genetically modified food. Refuse to be drugged by the water you drink and the air you breath. Ask why your government is doing this to you and making you pay for it !

Even though it may seem that everything is stacked against you, there are good people such as Harald Kautz-Vella, who has stepped forward to share his knowledge with you. The pharmaceutical industry was designed to make you dependent on their drugs, the very same drugs that create huge problems in your lives. You do not need them. It was all designed to shorten human life and to destroy the human being. They want obedient slave robots, always at their service.

You should refuse to play their games one moment longer. You have stepped out of the prison box that you existed in, and you now see it for what it is. Everything on Earth was stacked against you, and it was all created by the Cabal, to ensure its existence on Earth, and to ensure your service as slaves to them. Everything they have, they took from you, and they showed no mercy as they took it. Do not feel guilty as you say, enough is enough, I take back what is rightfully mine.

Your number one priority should be an immediate ceasefire in all wars. Peace must be restored, so people need not flee in desperation. This was planned to happen, as the Cabal wants to bring down Europe. They do not care what suffering their plans bring about. The bottom line always is WHAT SUITS THEIR PLANS TO BRING ABOUT THE NEW WORLD ORDER. They enjoy wiping out a few thousand of what they call the USELESS EATERS. It all becomes clear when you step outside the box. Then you realise, that actually, you are in control of your future. Good people have done their homework and learned the best ways to provide good wholesome food and energy, etc. All this they will share with you.

We will create our Centres. Unfortunately, the Cabal was successful in postponing the establishment of our first one in Ireland. When enough money is available, we will go ahead with this. The Cabal has the ability to get to people who are still in 3D, to attack what they do not want. Such people unknowingly act as agents of the Cabal. Discarding the 3D thinking is difficult for many of you; you are frightened to see it for what it is. We will, without doubt, succeed. Hard work and patience is needed.

My dear, you have survived so much. I have not forgotten that this day, last year, your life was almost snuffed out by those you went to Ireland with. We were not ready to receive you in the world of spirit, so we had to prevent their dark deeds from succeeding. You have work to do, my dear, and you will do it.

Always, your adoring, Monty.

NOTE FROM VERONICA:
Regarding the ley line work in Ireland, I encourage you to watch the videos of Harald Kautz-Vella, in order to understand the great importance of these ley lines. This sacred energy must be taken back by the people for the people. A man in Ireland has offered to lead groups of you to do this work. The whole Earth will benefit. Humanity is crying out for help.

Thank you.

 

Harald Kautz-Vella and Veronica Keen (Part 1)
Filmed in London, England during August 2015. This is the first part of a two part interview.

Website: The Montague Keen Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=HdX6pFF-aeg#t=450