Ontmoeting met……..

 

goedemorgen allemaal,

De tijd versneld en dingen volgen zich in snel tempo op, krijg je het nog wel allemaal mee of is het niet meer te volgen,

Lichamelijke ongemakken door je hele lichaam dat je af en toe het idee hebt valt me nu alles uit is er ergens kortsluiting, wat is er toch aan de hand , blijf ondanks moed houden en leef je leven.

We zitten in een tijd van transitie grote veranderingen zo wel voor GAIA als ons lichaam alles wat over de jaren vernield is door de chemische medicatie`s en inentig1en word hersteld laat het gebeuren en vraag hier ook voor dat h1et mag gebeuren.

Volg je gevoel laat je niet gek maken door andere en ga op onderzoek uit, doe dat ook met onderstaand we wensen jullie een behouden reis.

 

May the force be with you, my friends

 

 

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! We verkeren in een fantastische tijd van verandering! De duistere cabal wordt steeds maar zwakker. Overeenkomsten die haar ondergang stevig aftekenen zijn gesloten! Het duister werd gedwongen overeenkomsten te ondertekenen die beschrijven hoe de Federal Reserve van de V.S. gesloten zal worden en op welke manier de RV ten uitvoer zal worden gebracht. Deze serie documenten zullen eveneens uitleggen hoe de GCR de wereld in een herziene goud standaard zal brengen en jullie wereld zal veranderen middels een nieuwe serie door goud en zilver gesteunde valuta. Deze serie valuta functioneert onder een nieuw bankensysteem dat voor het eerst naar voren werd gebracht door China en Rusland. Dit uiterst transparante apparaat zal het middel zijn waarmee een omvangrijke overmaat aan geld een heel arsenaal aan broodnodige humanitaire- en infrastructurele projecten mogelijk maakt. Hiermee samen zal een welvaart ontstaan die zal worden ingezet om een einde te maken aan geld als een middel van waarde. Technologieën zullen worden geïntroduceerd, die jullie bewustzijn voorbij het concept van “geld” zal brengen. Jullie dienen jullie realiteit vanuit een meer spiritueel perspectief te bekijken. Terwijl jullie bewustzijn stijgt en jullie je op de drempel van “contact” bevinden, zullen jullie een nieuwe werkelijkheid waarnemen die dat wat jullie nu voor mogelijk houden, grootschalig omvormt.

We zien met ontzag hoe snel jullie transformeren. Omdat jullie je snel richting eerste contact bewegen, zullen jullie getuige zijn van een aantal verbazingwekkende zaken. De Hemel startte dit millennium met een tijdsschema. In 15 jaar zijn jullie zover gevorderd dat een wereldwijd inferno niet langer mogelijk is. Daarnaast hebben jullie de pogingen van de duistere cabal, om jullie ervan te overtuigen dat haar legers werkelijk het juiste deden, gedwarsboomd. Jullie hebben een serie overtuigingen geschapen dat het voor elke natie moeilijk maakt welk excuus dan ook te gebruiken om ofwel een regionale dan wel een mondiale oorlog te starten. Dit nieuwe geloof is ontstaan dankzij het groeiende netwerk van bewustzijn dat jullie omgeeft. Jullie groeien iedere dag in bewustzijn omdat of de Hemel, dan wel onze medische teams jullie structuur veranderen. Deze veranderingen in jullie chakra’s of in jullie belangrijkste zenuwstelsel zijn de reden waarom het duister niet in staat is jullie ontwikkeling te stoppen. De Hemel meldt ons dat jullie je voorbij een punt hebben begeven waarop deze grootse transformatie gestopt kan worden. Alleen een serie vertragingen wat betreft jullie financiële systeem is nog mogelijk. Dit bereikt nu een punt waarop zelfs dit niet langer door het duister vertraagd kan worden!

Jullie staan feitelijk heel dicht bij een eerste contact. De belangrijkste regeringen die door de duistere cabal worden gecontroleerd verliezen het vermogen mondiale gebeurtenissen te beïnvloeden. Het Licht en haar talloze componenten staan op het punt deze oude opscheppers aan de kant te zetten. De belangrijkste gebeurtenis zal binnenkort inderdaad de omwisseling van de RV zijn evenals de totstandkoming van haar uitvloeisel, de Mondiale Valuta Revaluatie (GCR). Dit zijn nog maar de eerste stappen op de weg naar door edele metalen gesteunde valuta en een herzien bankensysteem. Houd altijd in gedachten dat hiermee ook een hele hoop nu nog geïsoleerde technologieën meekomen. Een daarvan is een processor die de manier waarop jullie je voedsel, kleding en onderdak kunnen verkrijgen, kan veranderen. Daarbij zal eveneens de manier waarop jullie elektrische energie die jullie leven voedt, geleverd wordt, veranderen. Jullie zullen bevrijd worden van de eeuwenoude noodzaak om te boeren, te mijnbouwen en zelfs om te vissen . Jullie zullen in staat zijn een samenleving te creëren die op het punt staat jullie langdurige afhankelijkheid van geld te beëindigen. Jullie staan aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. Jullie zijn dichtbij het type mondiale gemeenschap waar wij al aan gewend zijn.

Op dit moment kan een eerste contact bijna ongelooflijk lijken. Maar de dingen die jullie gedurende de laatste anderhalve eeuw hebben uitgevonden, zijn zeer opmerkelijk. Echter, de meeste van deze werden geïsoleerd door de belangrijkste regeringen van de wereld, op nadrukkelijk verzoek van de duistere cabal en haar bovenbazen, de Anunnaki. Dit proces hield jullie in een tempo gevangen dat met plezier in stand werd gehouden door de duistere cabal. Zelfs met dit soort gecontroleerde vooruitgang gingen jullie van het “ijzeren” tijdperk naar het computertijdperk in iets meer dan 50 jaar. De volgende stap zal behoorlijk groots zijn. In minder dan een decennium zijn jullie van het computertijdperk naar een zeer spiritueel georiënteerde gegaan. De groei in bewustzijn trekt alle oude manieren in twijfel. Jullie vormen een serie elektronische subculturen die de kloof tussen een typische teenager en iemand die in de aanvangsfase van een hogeschool opleiding zit enorm verandert. Deze generatiekloven nemen toe en weerspiegelen hoe snel jullie je nieuwe bewustzijnsniveaus beginnen op te pakken en gebruiken. Dit is nog maar het simpelste begin van wat er voor jullie ligt.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld is nu in transitie aangezien de gewijde decreten van de Hemel manifest worden. Overal ontmantelen het Licht en haar vele machtige onderdelen het duister en haar dwaalwegen. We zien hoe degenen die zo arrogant dachten de Hemel te omzeilen vallen ten opzichte van degenen die moedig hun goddelijke opdrachten hebben uitgevoerd. Spoedig zullen jullie je verheugen, wanneer jullie talloze zegeningen en nieuw bestuur gracieus zullen triomferen over het duister en haar talloze series handlangers. Deze boeven zullen gevangen worden gezet en van het publiek gescheiden zodat ze niet in staat zijn het creëren van deze nieuwe realiteit te beïnvloeden. Bovendien zullen deze kwajongens worden ontdaan van hun onterecht verkregen rijkdom en zal hen enigerlei vorm van interactie met hun voormalige bondgenoten ontzegd worden. Met deze isolatie zullen jullie eindelijk in staat zijn unies te smeden die nieuw bestuur gaan vormen. Deze ontwikkelingen gaan jullie wereld her arrangeren en het goddelijke plan van de Hemel mogelijk maken!

Wat er nu gebeurt is het moment waarop jullie bevrijd zullen worden van de knechting van de laatste 13 millennia. Dan worden jullie waarachtig kinderen van de immer liefhebbende Schepper. Toen jullie voorouders hier arriveerden waren ze vrije Wezens met een volledig potentieel. Deze Wezens wisten noch van de dood, noch van de vele angsten en zorgen die momenteel jullie levens domineren. Elk leven werd in Liefde geleefd en was in essentie een onderdeel van de goddelijke levenscyclus. Deze Wezens bezaten Lichtlichamen en stonden in voortdurend contact met onsterfelijke Engelen en gewijde Gidsen. Elke dag was gevuld met vreugde en extase, aangereikt door de Hemel en dit fysieke rijk. Nu zijn jullie bijna klaar met beperkt bewustzijn dat jullie leven beheerste met angst en stille wanhoop. Deze komende tijd is er een die we zorgvuldig voor jullie hebben voorbereid. Onze lessen zijn het raamwerk voor wat jullie gaan ervaren.

Vele millennia geleden bepaalde de Hemel dat er een Broeder- en Zusterschap van het Licht zou komen, die gevormd moest worden uit de gewijde zielen van de mensheid. Er werden gidsen gekozen om toe te kijken en op de juiste tijd een ceremonie uit te voeren om deze gekozenen aan te passen voor onsterfelijkheid. Ze moesten worden belast met het helpen, barmhartigheid tonen en hulp bieden aan die sterfelijke zielen die overgegaan waren en/of speciale begeleiding nodig hadden. Dit werd gedaan om elk leven enigszins draaglijk te maken en te laten zien dat de Schepper hen niet op enigerlei wijze in de steek had gelaten. Als Opgestegen Meesters hebben we talloze gewijde plichten om te laten zien dat elk leven voor de Schepper inderdaad heilig is. Deze gezegende daden zijn part en deel van een positieve serie handelingen, die de mensheid gracieus vooruit helpen. De volgende stappen zullen jullie gaan herverbinden met het heilige en het goddelijke. Deze operatie zal eindigen met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse taak, namelijk jullie informeren omtrent hetgeen er gebeurt rond deze uiterst geweldige blauw/groene bol. Gaia bereidt zich voor om deze oppervlakte-realiteit te herstellen terwijl jullie veranderen in een uiterst mooie en goddelijke vlinder! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 UmmacDanWebinar200x200

Ummac Dan ~ Galactic Federation Symbol For The Sirian Star System

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! We are in a grand time of transition! The dark cabal continues to weaken. Agreements are in place that firmly delineates its demise! The dark was forced to sign agreements that describe how the US Federal Reserve is to end and how the RV is to be carried out. This series of documents as well explain how the GCR is to move the world into a modified gold standard and transforms your world into a new set of gold and silver-backed currencies. This set of currencies operates under a new banking system first proposed by China and Russia. This highly transparent vehicle is to be the means whereby a vast plethora of money makes possible a whole host of much-needed humanitarian and infrastructure projects. Along with these are to be a prosperity, which is to be used to phase out money as an instrument for value. Technologies are to be introduced, which move your consciousness beyond the mere concept of “money”. You need to perceive your reality in a more spiritual vein. As your consciousness grows and you sit at the edge of “contact,” you are to see a new reality that vastly alters what you now consider possible.

We are in awe of how quickly you are transforming. As you swiftly move toward first contact, you are to witness a number of amazing things. Heaven began this millennium with a timetable. In just 15 years, you have advanced to the point where a worldwide conflagration is no longer possible. In addition, you have defeated the efforts of the dark cabal to be able to convince you that its armies are really doing the right thing. You have forged a series of beliefs that make it difficult for any nation to use any type of excuse to start either a regional or global war. These new beliefs are due to the growing web of consciousness that surrounds you. Every day, you grow in consciousness as either Heaven or our medical teams alter your structure. These transformations of your chakras or your major nervous systems are the reason the dark is unable to stall your development. Heaven states to us that you are beyond a point where this grand transformation can be stopped. Only a series of delays regarding your financial system is still possible. This it is now reaching a point where even this can no longer be stalled by the dark!

storymaker-space-how-aliens-can-find-us-1111086-514x268

You are actually close to a first contact. The major governments controlled by the dark cabal are losing the ability to steer global events. The Light and its numerous components are very close to pushing these ancient braggarts aside. The most important event is soon to be the actual exchange of the RV and the realization of its corollary, the Global Currency Revaluation (GCR). These are only the first steps that are to lead to a precious metal backed currency and a revised new banking system. Ever bear in mind, that with these comes a whole slew of now sequestered technologies. Among these is a processor, which can transform how you obtain your food, clothing and shelter. In addition, how you provide for the electrical energy that powers your life is as well to change. You are being liberated from the age-old need to farm, mine and even to fish. You are to be able to forge a society that is on the very edge of ending your long dependence on money. You are on the precipice of a great new reality. You are close to the type of global society that we are quite used to.

First contact, at present, can seem almost unbelievable. Yet the things you have invented over the past century and a half are most remarkable. Nevertheless, most of these were sequestered by the world’s major governments at the strong request of the dark cabal and its Anunnaki overlords. This process kept you at a pace that was exploited with glee by the dark cabal. Even with this sort of controlled progress you moved from the “steel age” to the computer age in just over 50 years. The next step is to be quite grand. In less than a decade, you have moved beyond the computer age to a very spiritually oriented one. The growth of consciousness is bringing all the old ways into question. You are forging a series of electronic sub-cultures that are vastly altering the gap between a typical teenager and one who is in the early stages of a college education. These generational gaps are increasing and mirror how quickly you begin to pick up and use your new levels of consciousness. This is just the merest of beginnings of what lies ahead.

11189915 628283700648633 939875312 n

Namaste! We are your Ascended Masters! Your world is now in transition as Heaven’s sacred decrees become manifested. Everywhere the Light and its many mighty parts are taking down the dark and its errant ways. We are seeing how those who so arrogantly thought to circumvent Heaven are falling to those who have courageously carried out its divine commands. Soon you are to rejoice, as your numerous blessings and new governance are to graciously triumph over the dark and its numerous sets of minions. These rogues are to be jailed and separated from the public so they are unable to influence the making of this new reality. Additionally, the rapscallions are to be deprived of their ill-gotten wealth and denied any form of interaction with their former associates. With this isolation, you are finally to be able to forge unions that form new governance. These developments are to rearrange your world and make Heaven’s divine plan possible!

What is now happening is the moment when you are to be freed from the bondage of the last thirteen millennia. Then, you are to truly become a child of the ever-loving Creator. When your ancestors first came here, they were free, fully potentialized Beings. These Beings knew neither of death nor of the many fears and worries that now dominate your lives. Each life was lived in Love and, in essence, a part of the divine cycle of life. These Beings possessed Light Bodies and were in constant contact with immortal Angels and sacred Guides. Every day was filled with joys and ecstasies given by Heaven and by this physical realm. Now you are nearly done with a limited consciousness that has occupied your lives with fears and quiet desperations. This coming time is one we have carefully prepared you for. Our teachings are the body for what you are to encounter.

Mowry-1-earth ascension-217x300

Many millennia ago, Heaven set down how a Brotherhood and Sisterhood of the Light, which was to be forged from the sacred souls of humanity. Guides where chosen to watch and at the proper time to conduct ceremony to alter these chosen ones for immortality. They were to be charged with helping, giving mercy and interceding for those mortal souls who had passed and/or those who required special guidance. This was done to make each life somewhat bearable and to show that the Creator had not in any way abandoned them. As Ascended Masters, we have numerous sacred duties to show that each life was indeed sacred to the Creator. These blessed acts are part and parcel of a positive set of acts, which graciously move humanity forward. The next steps are to reconnect you to the sacred and the divine. This operation is to conclude with your return to full consciousness. Hosanna! Hosanna!

Today we carried on with our weekly duty, namely to inform you about what is occurring around this most magnificent blue/green orb. Gaia is readying herself to redo this surface reality while you morph into a most beautiful and divine butterfly! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!

For more from The Galactic Federation and PAO

4d7c6b ddb2a5d5395e42338960952b759a88b7.jpg srz 600 311 75 22 0.50 1.20 0.00 jpg srz