arrestaties en schandalen

 

 

Hallo bezoekers van onze site,

Tja wat moet je er van zeggen je hebt er die ondanks dat ze weten dat ze het spel verloren hebben toch door blijven gaan als een schaap wat maar een ding heeft geleerd.

Het eind spel is begonnen dat is wel heel duidelijk.

Even een opmerking, wij horen van veel mensen dat ze emotioneel worden en niet weten waar het te zoeken, hopeloosheid.

Hier een uitleg waarom dat dit gebeurd.

De meeste voelen dat lichamelijk van alles gebeurd en je hebt het gevoel of je onderste boven bent gehouden als een kast met potten die daar door open gegaan zijn, en in sommige van die potjes zaten nog  onafgewerkte emoties, zaken die gevoelig waren/lagen toen je het mee maakte en die je toen hebt weg geduwd en in dat potje hebt verstopt.

En dat had je zo goed gedaan dat je niet meer wist dat dat er nog zat, nu de energieën op TERRA Moeder Aarde zo omhoog gaan dient dat verwerkt te worden alvorens je verder kan, zie het aan en handel op zo`n wijze dat je het kunt verwerken.

Heb je er hulp bij nodig vraag je begeleiders en zij zullen je hierbij helpen het aan te kijken en op te lossen, je emoties kunnen hierbij behoorlijk uit de bocht schieten, hou het niet tegen maar zet de sluizen open en spoel het schoon.

De trilling van TERRA Moeder Aarde de schumann resonantie was 7,8 Hz en is nu 24 Hz die verhoging van de trilling daar reageert je lichaam op en gooit naar buiten Letterlijk en Figuurlijk wat niet meer bij deze trilling past.

Dit geld ook voor de Cabal hun trilling past hier niet in.

Ga op onderzoek uit je kan het allemaal vinden en geniet mensen geniet.

Have Fun in deze jojo energieën, en geniet van elke nieuwe dag.

Lees het bericht maar en doe er je voordeel mee.

 

My the force be with you, my friends

 

 

Sheldan Nidle – August 25, 2015

 

 

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! De huidige wereld is er een waarin de oude manieren nog steeds van kracht zijn. Zowel financiële als culturele gebeurtenissen bereiden zich voor om te verschijnen. Het duister domineerde dit oppervlak bijna 13 millennia lang. Een dergelijk langdurige mate van controle heeft een aantal culturele precedenten geschapen die nu aangepast dienen te worden. Jullie zullen bevrijd worden van een schijnbaar eindeloze schuldenslavernij en een constante overlevingsdrang. Deze twee zaken zullen ophouden door de komst van een schuldenkwijtschelding en toekomstige voorspoed. De duistere cabal begrijpt dat haar elementaire fundamenten omgevormd zullen worden en dat ze van jullie afgezonderd zullen worden. Deze zaken zijn een banvloek voor ze. Hun vechten-tot-het-einde houding mag de zaken dan vertraagd hebben maar hun lot is beslist bezegeld door de Hemel. Het duister heeft haar eigen graf gegraven. Ze is bankroet, verzadigd met onbruikbare fiatvaluta en niet in staat haar leugens en omvangrijke insinuaties overeind te houden. Samengevat zal ze snel haar eigen ondergang kunnen aanschouwen. Groeperingen zijn op het moment een aantal scenario’s aan het onderzoeken volgens welke dit alles zal eindigen. Het zal arrestaties en schandalen inhouden evenals een hervorming van bestuur dat het jullie mogelijk zal maken de waarheid omtrent wat er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, te ontdekken.

Amerika werd een wereldmacht en draaide met grote snelheid ieder scenario dat het sinds het einde van de Burgeroorlog had gevolgd, terug. Amerika verzaakte haar civiele- en isolationistische tendens te volgen en werd in plaats daarvan het nieuwe Britse Rijk. Dit proces veranderde de lijn van Amerika drastisch. Het werd een land dat zocht naar het zich vestigen als een geduchte verdediger van het oude rijk dat het ooit weerstond. We zagen hoe Amerika een pakket leugens creëerde met de huidige UFO-doofpot als gevolg. Het vocht onwetmatige oorlogen en volhardde in een toonbeeld dat de levens van vele jonge Amerikanen volledig veranderde. Amerika profileerde zich als een oligarchie die zijn spierballen toonde om te laten zien hoe machtig ze wel niet geworden was. Amerika was bezig haar ziel te verkopen en te veranderen in iets waarvoor Jefferson en zijn vele compagnons hadden gewaarschuwd. Amerika creëerde een natie om de rijken en machtigen te ondersteunen. De machtigen waren in aantal sterk toegenomen, eindigend in een climax tijdens de Burgeroorlog. Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog had deze nieuwe kliek haar formele machtspositie ingenomen.

De rest van de 20e eeuw was een herhaling van wat Engeland had gedaan om haar status van grote machthebber te behouden. De kunstmatig tot stand gebrachte depressie was in feite een opstapje naar de Tweede Wereldoorlog. Amerika kwam uit de oorlog tevoorschijn als een dominante macht en riep een koude oorlog in het leven om deze dominante positie te behouden. Haar kapitaal om het wrede spoor van de Anunnaki te volgen waarborgde haar rol als belangrijkste natie waaruit het duister haar belangrijkste handlangers selecteerde. Maar de verklaring van Anchara en het vertrek van de Anunnaki in de mid-negentiger jaren veroorzaakten een struikelblok dat uiteindelijk werd gemarkeerd door 9/11 en de daaruit voortvloeiende oorlogen in Afghanistan en Irak. Dit gaf hen tijdelijk de mogelijkheid een decennium langer te blijven zitten en dat brengt ons bij de huidige problemen. Eindelijk is het de tijd waarin het onvermijdelijke echt geschiedt. De huidige wereld bevindt zich in een vergrendeling door wat wij en onze bondgenoten aan het opzetten zijn. We hebben zowel de Hemel als onze Aardse bondgenoten beloofd niet veel meer te verklappen. Het duister weet dat een aantal beslissingen tegen hen genomen is en dat een grootse wettelijke macht zich voorbereidt om hen neer te halen.

We staan momenteel aan een afgrond. Een aantal acties gaan in hun eigen vastgestelde tempo door. We kijken ingespannen toe terwijl alles zich uitspeelt. Deze tijd zal een einde maken aan jullie oordeel over jezelf door het beeld dat jullie sinds je kindertijd hebben. Met de val van het duister kunnen jullie eindelijk ervaren waar vrijheid werkelijk over gaat. Toen de Anunnaki 20 jaar geleden weggingen vroegen ze de cabal in alle ernst hun werkwijze op te geven en in plaats daarvan overvloed en nieuw bestuur te laten bloeien. De cabal besloot hier tegen in te gaan en in het volgende decennium stelde de Amerikaanse cabal haar dominantie zeker. Deze dominantie sleet terwijl de wereld zich herstelde van de daden van de Amerikanen. We vragen jullie geduldig te zijn en je te realiseren wat er zich achter gesloten deuren afspeelt en geheim wordt gehouden. De cabal probeert dit op een of andere manier om te keren. Er zijn nu teveel personen die afweten van de werkwijzen van de cabal om ze nog eens te laten winnen. Weet daarom diep in je hart dat jullie hebben gewonnen en dat dit binnenkort wordt gemanifesteerd. Dan zullen jullie worden bevrijd en manifesteert zich een nieuw rijk voor jullie ogen.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld zit nu in een grote transformatie. Meer dan twee decennia geleden bracht de Hemel een eerste contact team in wiens vooraanstaande opzichters de gezegende orden van zuster- en broederschappen zouden zijn, die bestaan uit Gaia’s orden van Opgestegen Meesters. Aanvankelijk moesten wij voor deze goddelijke realiteit een plan formuleren om het duister te vervangen door een nieuw Licht. Na een decennium van misstappen keerde het tij langzaam in het laatste gedeelte van het eerste decennium van de 21ste eeuw. We waren toen in staat een aantal passende strategieën te bedenken waarmee we onze verschillende doelen konden bereiken. Het allerbelangrijkste deel hiervan was om aan de vele oude families uit te leggen hoe de enorme hoeveelheid hulpmiddelen die gedurende eeuwen was verzameld gebruikt kon worden om de macht en de hulpmiddelen van de duistere cabal teniet te doen. Dit wordt momenteel volledig uitgelegd aan deze talloze facties en een plan is op dit moment operationeel. De deadline voor de uitvoering van dit gewijde plan komt in zicht.

Dit plan is in aantocht zelfs nu het duister dreigt het oppervlakterijk terug te storten in een economische ramp. Hier vragen we jullie je te focussen op succes. Het duister wordt niet toegestaan dit rijk in enigerlei vorm van chaos te storten. Of het nu economisch, filosofisch of zelfs een voorwendsel is om weer een oorlog te beginnen. Tot dusverre falen hun pogingen. Het duister kan niet aan haar zelfgekozen noodlot ontsnappen. De tijd van de Hemel om hun domheid toe te staan en jullie in het duister te houden is eindelijk ten einde. De valstrikken in de plannen van het duister worden aan hen onthuld terwijl ze toekijken. Daarom, mijn beste Gezegenden, wees sterk en vertrouw op de Schepper en de vele aangewezenen om de grootse Hemelse plannen tot wasdom te laten komen. De informatie moet geheim blijven totdat de ongeziene delen van ons plan zich volledig hebben gemanifesteerd. Geliefden, wees dankbaar aangezien deze tijd bijna daar is.

We besluiten onze boodschap die voor iedereen met vreugde en naderend succes is gevuld. Lang geleden gaf de Hemel dit oppervlakteland gedurende een vastgesteld aantal millennia aan het duister. Deze “lease” loopt nu af. Het Licht werd een gewijd mandaat gegeven en bereidt zich voor het duister te verwijderen en jullie naar een nieuw land te brengen waar jullie vrij en waarachtig welvarend zijn. Gebruik deze tijd om je voor te bereiden hoe en waar jullie de goddelijke werkwijzen, waarmee jullie je ware doelen van je hart in werking zullen stellen, kunnen bereiken. Tezamen zullen we dit rijk opnieuw vormgeven en ons verenigen met onze spirituele -, binnenaardse – en ruimtefamilies. In deze tijd van volledig bewustzijn zullen jullie leren over jullie spirituele en intuïtieve vaardigheden. Let op hoe deze krachten toenemen en weet, Geliefden, dat jullie worden klaargestoomd voor een heel glorieuze tijd! We gaan zien hoe Gaia zich hierop voorbereidt en hoe jullie je broeders en zusters van het Licht gaan ontmoeten! Halleluja! Halleluja!

Vandaag is er weer een boodschap uitgegaan. De decreten van de Schepper zijn zich aan het manifesteren. Wees verheugd en wees klaar om vele giften te ontvangen. Wees goed voorbereid om je vaardigheden te gebruiken om een nieuwe en geweldige realiteit te smeden! Goede dingen gebeuren voor degenen die wachten! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! The present world is one in which the old ways are still strong. Both financial and cultural events are getting ready to occur. The dark ran this surface world for nearly 13 millennia. Such a lengthy degree of control has set a number of cultural precedents that now need to be adjusted. You are to be freed from a seemingly endless debt slavery and a constant need for survival. These two items are to end with a debt jubilee and a coming prosperity. The dark cabal understands that its basic underpinnings are to be transformed and that they are to be isolated from you. These things are an anathema to them. Their fight-to-the-death attitude may have delayed things, but their fate is truly sealed by Heaven. The dark sits in a corner of its own making. It is bankrupt, filled with a useless fiat currency and unable to maintain its lies and massive innuendos. In short, it is quickly setting the stage for its demise. Forces are currently reviewing a number of scenarios by which all this is to end. This is to involve arrests, scandals and a reform of governance that is to permit you to learn the truth of what happened since the end of World War II.

America became a world power and quickly reversed every scenario it had followed since the end of the Civil War. America failed to embrace its civilian and isolationist tendencies and instead quickly became the new British Empire. This process seriously altered how America works. It became a land seeking to establish itself as a vast defender of the old empire it used to resist. We watched as America created a set of lies that forged the present UFO cover-up. It fought illegal wars and persisted in keeping a draft that utterly altered the lives of many young Americans. America was doing the bidding of an oligarchy that was flexing its muscles to see just how powerful it had become. America was losing its soul and turning itself into something that Jefferson and his many associates warned about. America was creating an empire to aid the wealthy and powerful. The powerful had grown in great numbers following the culmination of the Civil War. By the beginning of World War I, this new clique had assumed its formal position of power.

The rest of the 20th century was a repeat of what England did to maintain its status as a great power. The artificially produced depression was in fact a prelude to the Second World War. America left the war as a dominant power and created a cold war to continue its dominance. Its means of following the cruel lead of the Anunnaki assured it the role as the major nation from which the dark selected its primary minions. Nevertheless, the proclamations of Anchara and the leaving of the Anunnaki in the mid 1990s created a stumbling, which was finally highlighted by 9/11 and the resulting wars in Afghanistan and Iraq. These temporarily permitted them to grab an additional decade plus and brings us to the present dilemma. This is the final time when the inevitable really does occur. The present world is in a lockdown as to what our allies and us are setting up. We have promised both Heaven and our Earthly allies not to disclose much more. The dark knows that a number of cases were adjudicated against them and that a grand legal force is readying to take them down.

We presently stand at a precipice. A number of actions continue to move forward at their own assigned pace. We are watching intently as it all plays out. This time is to end your judgment of yourselves by the perceptions you have had since childhood. With the fall of the dark, you can at last know what freedom is truly all about. When the Anunnaki left 20 years ago, they sincerely asked the cabal to give it up their ways and instead permit abundance and new governance to blossom. The cabal decided against this and, in the next decade, the American cabal assured its dominance. This dominance has worn off as the world recovered from the deeds of the Americans. We ask you to be patient and to realize what is happening behind closed doors and kept secret. The cabal seeks to somehow overturn this. There are too many who are now wise to the ways of the cabal to let them win yet again. Therefore, know deep in your heart that you have won and that this is to be manifested shortly. Then, you are to be freed and a new realm manifested before you!

Blessings! We are your Ascended Masters! This world is now in a great transformation. Over two decades ago, Heaven brought in a first contact team whose grand supervisors were to be the blessed orders of sisterhoods and brotherhoods, which comprise Gaia’s orders of Ascended Masters. In the beginning, it required us to formulate a plan to replace the dark with a new Light for this divine reality. After a decade of missteps, the tide slowly turned in the latter part of the first decade of the 21st Century. We became able to forge a number of suitable strategies quite capable of achieving our various goals. The most important part of this was to explain to the many ancient families how the great resources collected over the centuries were to be used to undo the power and resources of the dark cabal. This is presently fully explained to these numerous factions and a plan is currently in effect. The deadline for this sacred plan’s conclusion is coming into view.

This plan is approaching even as the dark threatens to pull the surface realm back toward an economic disaster. Here, we ask you to focus on success. The dark is not to be allowed to throw this realm into any form of chaos. Whether it is economic, philosophic or even a pretense to cover for another war, So far, their attempts are failing. The dark cannot escape its chosen fate. Heaven’s time to permit their silliness and keep you in the dark is finally at its end. The traps put in the dark’s plans are being revealed to them as they watch. Hence, my dear blessed Ones, be strong and trust in the Creator and the many appointed to bring Heaven’s grand plans to fruition. The information needs to remain secret until the unseen parts of our plan are fully manifested. Dear Ones, be grateful as this time is nearly at hand.

We conclude our message filled with joy and the impending success for all. Long ago, Heaven gave this surface land to the dark for a set number of millennia. This “lease” is now ready to expire. The Light was given a sacred mandate and is readying itself to oust the dark and bring you into a new land where you are free and truly prosperous. Take this time to prepare how and where you are to put into action the divine ways by which you can achieve the true goals of your heart. Together, we are to remake this realm and unite with our spiritual, Inner Earth and space families. In this time of full consciousness, you are to learn about your spiritual and intuitive abilities. Notice how these powers are rising and know, dear Ones, that you are being readied for a most glorious set of times! We are to see how Gaia prepares for this and how you are to meet your brothers and sisters of the Light! Hallelujah! Hallelujah!

Today, another message has gone out. The decrees of the Creator are being manifested. Be in Joy and be ready to receive many gifts. Be be well prepared to use your abilities to forge a new and magnificent reality! Good things happen to those who wait! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)
Website: Planetary Activation Organization

Would you like to comment on this message? Visit our forum! If you’re the first to comment, feel free to click “New Thread” (after making sure that you’re registered and logged in of course) and copy this channeling there.