En toen…..

10639638 284783878390932 2686036020183617295 n

 

Goedemorgen trouwe bezoekers,

Een nieuwe dag met nieuwe vooruitzichten, wij zitten op dit moment in een periode van grote veranderingen, je hebt af en toe het gevoel of je door een dikke laag stroop moet ploeteren.

Ja en dat krijg je als de energieën zich naar een hoger niveau verheffen en je moeheid, of allerlei andere klachten in je opkomen en je lichaam je aangeeft zo en nu eff rustig aan.

Geef hier gehoor aan en draaf niet door als een op hol geslagen schaap, gun jou lichaam de rust om het een plaats te geven en te laten integreren, doe je  dit niet dan blaas je jezelf op letterlijk en figuurlijk.

Wij staan aan de vooravond van grote veranderingen GOO WITH THE FLOW laat het gebeuren en absoluut niet nodig om angstig van te worden, angst bestaat niet die crieer je zelf,

Lees de info goed door en ga nog eens hier kijken.

delen-en-door-sturen-naar-je-regering

we-the-people-accept-payments-1-11

breaking-news-must-watch

Have fun.

 

May the force be with you, my friends.

 

 

 UmmacDanWebinar200x200

 

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 13 millennia geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo’n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo’n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.

Deze zeer korte beschrijving van systeemgeschiedenis is noodzakelijk zodat jullie beter begrijpen waar jullie momenteel zijn in de tijdlijn die zo precies door de Hemel is opgezet. Historische data in de Galactische Federatie zijn vastgesteld in relatie tot een Groot Jaar van 26.250 Aarde jaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven zoals de Maya’s, de Egyptische en Tibetaanse beschavingen, bijna 8000 jaar geleden, door de Anunnaki datummaker bijvoorbeeld in Egypte bekend als de god “Tahuti.” Dit werd gedaan onder een gewijd edict en een aantal kalenders resulteerde uit deze handelingen. We bewaken dit voortdurend en moeten deze kalenders kort voordat we landen corrigeren. Deze documenten zijn feitelijk zeer accuraat. Ze zijn gebaseerd op de beweging van sterren zoals de “Plejaden” en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft omloopbanen die gemeten kunnen worden om een jaarlijkse serie data te berekenen. Deze data weerspiegelen energieën die verzameld worden uit een aantal voortdurend veranderende geometrische sets. Deze sets kunnen gebruikt worden om sleutelmomenten te plotten in de levens en omstandigheden van gemeenschappen.

Het is noodzakelijk om deze Melkweg te beschouwen als uitzendende energieën die verzameld kunnen worden door degenen die het belang van deze geometrische berekeningen begrijpen. De Anunnaki wezen een aantal van hun soort aan om deze vastgestelde data te verwarren en daarmee de geschiedenis te veranderen tot hetgeen hun bestuursraden wensten. Dientengevolge ontberen deze oude kalenders, hoewel nog enigszins accuraat, de mogelijkheid te weerspiegelen wat de oorspronkelijke tijdbewaarders van plan waren. Onze wens is deze kalenders te herstellen en jullie te introduceren bij de hogelijk accurate tijdbewaarder van de Agarthanen. Alleen Agartha behield de vele tradities die eerder in gewijde vreugde door de Lemurianen werden gebruikt. Jullie gaan je voorouders ontmoeten wanneer we eindelijk landen. Voor deze grootse gebeurtenis gaan we met jullie in gesprek en geven we jullie de geschiedenis van Lemurie (Muror). Wanneer jullie in detail naar hun taal en gewoonten kijken zullen jullie duidelijk zien hoe de Anunnaki jullie verdeelden en hoe de Atlantiers jullie bewustzijn verlaagden en jullie RNA/DNA wijzigden. De gewijde tijd voor een spectaculaire hereniging van oppervlakte- en binnenaardse mensheid roept!

In overeenstemming met deze geschiedenis begonnen we de openingszetten voor een eerste contactmissie bijna 2½ decennia geleden. Aanvankelijk werden de eerste stappen gezet, niet wetende hoe de Anunnaki en hun handlangers zich met deze vele projecten zouden bemoeien. Dit noopte ons hulp te zoeken bij degenen die heel graag onze gewijde zaak wilden helpen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereidende gebeurtenissen die, zodra ze gemanifesteerd zijn, voor altijd jullie wereld zullen transformeren. De handlangers van jullie wereld (de duistere cabal) staan op het “point of no return.” Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Bovendien ontbreekt het deze cabal nu aan de middelen om door te gaan. Dit overwegende nadert nu de tijd dat een aantal benodigde aankondigingen openbaar gemaakt kunnen worden. Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Terwijl jullie in gefrustreerde afwachting zijn van de dag waarop jullie zegeningen zullen arriveren, enkele opmerkingen hieromtrent. Na de val van de Anunnaki in de mid-negentigerjaren, weigerden die vroegere handlangers die vastberaden waren hun kwaadaardige plannen ten uitvoer te brengen af te treden en verhinderden zo de opkomst van een nieuw tijdperk onder de heerschappij van een aantal geheime gewijde genootschappen en de vele oude families. Het lukte hen de Hemel een decennium lang te weerstaan. Daarna begonnen hun vuige plannen te haperen. In het midden van het daaropvolgende decennium begonnen onze gezegende medewerkers de overhand te krijgen. Deze overwinningen waren voor het Licht een teken dat haar tijd van snelle ascentie eindelijk aan zou breken. We besloten met onze bondgenoten een aantal sleutelonderwerpen door te voeren en kregen de mogelijkheid van een voorlopige datum van verschillende leveringen. Tot nu toe zijn deze strategieën in werking en we verwachten, Geliefden, dat deze data gehaald zullen worden. Deze omstandigheden die de leveringen veilig stellen, komen snel dichterbij.

Men moet onthouden waarom dit enorme aantal fondsen in de eerste plaats is opgericht. Dit was al de wens van onze geliefde Meester Saint Germain om zijn uitverkorenen te verblijden met een voldoende hoeveelheid fondsen, genoeg om de verdeling van rijkdom in dit rijk te herverdelen. Daardoor was het in eerste instantie nodig om de manier waarop deze ongevoelige groep kwaadaardige autocraten (de duistere cabal) heerste, te veranderen. De truc zou een nieuw banken- en monetair systeem zijn, die hen binnen een paar eeuwen klaar zou stomen voor de uiteindelijke val (de komst van fractioneel bankieren). Het punt waar deze val gebruikt kon worden werd voor het eerst zichtbaar aan het begin van dit millennium en daarna opnieuw anderhalf decennium later. Het tweede moment bood veel meer voordeel en wordt nu, op dit moment, voorbereid. Het laatste deel van dit Hemelse plan zal vrijgegeven worden en zal resulteren in de uiteindelijke overwinning op deze uiterst ontspoorde en losgeslagen zielen.

In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakterijk werden onze compagnons vaak door degenen aan de macht genegeerd of veronachtzaamd. Zijne hoogst heilige wezen, Graaf Saint Germain, weet hiervan en heeft behoorlijk handig een gezegend scenario gecreëerd dat, ondanks haar lange duur van meer dan tweeëneenhalve eeuw, vandaag de dag in staat is de gevraagde resultaten te behalen. Verheug je, wanneer jullie binnenkort jullie zegeningen ontvangen en voer met grote toewijding de gewijde plannen uit om dit rijk ten goede te veranderen. Wees je er eveneens van bewust dat jullie bondgenoten bereid zijn jullie in je talloze gezegende pogingen te beschermen en te begeleiden! Dit rijk zal verenigd gaan worden met onze neven van Binnenaarde. Samen zullen we dit rijk en dit zonnestelsel ten goede veranderen ten bate van de mensheid en de aangegeven decreten van de Hemel. Vanwege dit lacht Gaia jullie allen toe! Blijf gefocust en wees positief over wat er gaat gebeuren. De toekomst van Gaia’s mensheid gaat bijna beginnen!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Een grote verandering op deze oppervlaktewereld gaat nu zeker spoedig plaatsvinden. Het duister loopt op haar laatste benen. Tijdens dit proces is een serie speciale overeenkomsten geeffectueerd. Deze hebben ons in een positie gebracht om een laatste serie handelingen uit te voeren en de resultaten daarvan zullen aan jullie worden bekendgemaakt zodra ze plaatsvinden. De volgende periode die voor ons ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 UmmacDanWebinar200x200

Ummac Dan ~ GF Symbol for Sirian Star Nation

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Nearly 13 millennia ago, your ancestors arrived on this living orb. Like all new colonists, they first agreed on a beginning. This became the lost continent of Muror (Lemuria). At the same time, the colonists set up their settlements in Agartha (Inner Earth). These first steps were in remembrance of the destroyed first colony, which you know as Hybornea (the land of the North Polar Region). This land was settled about 2 million years ago. These colonists eventually went to Mars and settled on its inner lands about one million years ago. These colonists used this Martian land as a way station in order to successfully evacuate to safe Galactic Federation solar systems in Lyra and Centaurus. A similar plan was to be copied by the Atlanteans and their compadres when they moved from Gaia to Agena in Centaurus some 13,000 years ago. Following this mass migration, Heaven assigned us to watch and only interfere when necessary. Your planet (Gaia) was temporarily given to the Anunnaki (the remaining governing group from Atlantis) to govern until a set date of recovery. Heaven wanted to prepare you for your future role in this galaxy.

This very brief outline of system history is necessary for you to better comprehend where you are now in the timeline set up so precisely by Heaven. Historical dates in the Galactic Federation are set by relationship to a great year of 26,250 Earth years of approximately 360 (+5 days). This calendar was given to a number of ancient peoples like the Maya, the Egyptian and Tibetan civilizations nearly 8000 years ago by the Anunnaki date maker known for instance in Egypt as the god “Tahuti.” This was done under sacred edict and a number of calendars resulted from these actions. We are constantly watching over this and need to correct these calendars shortly before we land. These documents are actually very accurate. They are based on the movements of stars such as the “Pleiades” and planets such as Venus and Mars. Each of these objects has orbits that can be measured to calculate a yearly set of dates. These dates reflect energies collected from a number of constantly changing geometric sets. These sets can be used to plot key moments in the life and times of societies.

unity bridge2

It is necessary to see this galaxy as emitting energies that can be collected by those who understand the significance of these geometric calculations. The Anunnaki assigned a number of their kind later to confuse these set dates and thereby alter history to what their councils so wished. Hence, these ancient calendars, while still somewhat accurate lack the ability to reflect what the original time keepers intended. Our wish is to restore these calendars and introduce you to the highly accurate date keeper of the Agarthans. Agartha alone kept the many traditions first used in sacred joy by the Lemurians. You are to meet your ancestors when we finally land. Before this grand event, we are to address you and lay before you the history of Lemuria (Muror). When you look in detail at their language and customs, you are to see clearly how the Anunnaki divided you and how the Atlanteans lowered your consciousness and altered your RNA/DNA. The sacred time for a spectacular reunion of surface and inner Earth humanity beckons!

In accordance with this history, we started the opening vestiges of a first contact mission nearly 2½ decades ago. Initially, the first steps were made not knowing how the Anunnaki and their minions were to interfere with these many projects. This caused us to seek assistance from those who so dearly wished to aid our sacred cause. We are now in the final stages of preparing events, which when manifested are to forever transform your world. The minions of your world (the dark cabal) are at the point of no return. A large worldwide group of opponents are poised to oust them from power. In addition, this cabal presently lacks the resources to continue. Taking this into account, the time now approaches when a number of needed announcements can be made public. We, in your name, have been able to schedule a series of actions. Our belief is that your allies can come forward and transform this present gloom into Light! This requires that you join us by using your inner focus to visualize the reality that together we are all to manifest! Gosho ba shen! (Sirian for “action for All”)

260396 10150203271346139 830426 n

Blessings! We are your Ascended Masters! As you wait in frustration for the day when your blessings are to arrive, a few notes on this matter. After the fall of the Anunnaki in the mid-1990s, those former minions who were dedicated to their nefarious plans refused to stand down and permit the rise of a new era under the control of a number of secret sacred societies and the many ancient families. This defiance of Heaven worked for a decade. Then their dastardly schemes started to fail. By the middle of the next decade, our blessed associates began to gain the upper hand. These failures signaled to the Light that its time of rapid ascendance had at last arrived. We decided to force some key issues with our allies and were able to get a preliminary date for various deliveries. So far, these strategies are operative and we expect, dear Ones, that these dates are to be met. These circumstances insure deliveries are to commence shortly.

One must remember why these enormous amounts of funds were set up in the first place. Our beloved Master Saint Germain wished for this time to present his chosen ones with a degree of funds sufficient to redirect how the wealth in this realm was redistributed. Thus, it was initially necessary to alter how this insensitive group of heinous autocrats (the dark cabal) was redirected. The trap was to be a new banking and monetary system, which was to drive them in a few centuries to be primed for the perfect trap (the rise of fractional banking). The point where this trap was ready to be sprung first occurred at the start of this millennium and then again one and one-half decades later. The second point is much more advantageous and it is now being readied even as we speak. The final point of this heavenly plan is to be released and is to result in the final defeat of these most misguided and misdirected souls.

10639638 284783878390932 2686036020183617295 n

Often, in the strange history of this surface realm, our compadres are frequently ignored or discounted by the ones in power. His most holy being, Count Saint Germain, knows of this and has quite skillfully created a blessed scenario, which despite its long run of over 2 ½ centuries, is currently able to obtain the desired results. When you shortly receive your blessings, rejoice, and with great dedication carry out your sacred plans to transform this realm for the better. Be aware as well that your allies are fully prepared to protect and aid you in your numerous blessed efforts! This realm is to be united with our cousins from inner Earth. Together, we are to alter this realm and this solar system for the good of humanity and the directed decrees of Heaven. For this Gaia smiles upon all of us! Remain focused and be positive about what is to happen. The future of Gaia’s humankind is about to begin!

Today, we carried on with our weekly messages to you. A great change in this surface world is now assured to occur soon. The dark cabal is on its last legs. Under this process, a series of special agreements are in effect. These have put us in a position to execute the last series of operations, and the results are to be known to you as they happen. The next period ahead is a most joyous one! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

Explore PAOWEB for more from the Galactic Federation