Fracking vernietigd de Leylijnen

 

 

Goedemorgen trouwe bezoekers,

Vandaag hebben we een belangrijke mededeling het schud je wakker en je staat op het punt een historische stap te maken in je toekomst, WAAAAAAKE -UUUUUUUUUP.

Lees onder staand bericht zorgvuldig het kan schokkend zijn maar wij hopen dat jullie hiervan wakker schrikken, maar het is jullie feestje dus doe er iets mee.

Voel met je hart en je weet wie de waarheid spreekt en wie niet.

En kijk verder als je kan zien.

Have Fun.

 

May the force be with you, my friends

 

 

 

Montague Keen, 9 augustus 2015

Boodschap van Veronica

Monty overtuigde me om naar de BASES CONFERENTIE (Miles Johnston) in Wiltshire te gaan, vorig weekeind. Monty stond erop dat ik contact zou zoeken met HARALD KAUTZ-VELLA. We zijn allemaal een hoop dank verschuldigd aan Miles Johnston om deze jongeman onder onze aandacht te brengen. Harald is, terwijl de mensheid een stap in de toekomst zet, alles wat we ons konden wensen bij een gids. Hij heeft alles behandeld. Harald is fysicus en heeft tevens geologie gestudeerd. Hij kent de problemen die we zullen tegenkomen wanneer de chaos begint, en nog belangrijker, HIJ HEEFT DE ANTWOORDEN. Ik beschouw hem als onze beschermengel, die ons er doorheen gidst. Ik bracht vier dagen met hem door. We filmden een kort gesprek via zijn computer. Hoewel het geluid niet goed is, kun je met een koptelefoon horen wat hij te zeggen heeft. Harald en ik zullen samenwerken. Tot mijn verbazing waren hij en ik iets aan het onderzoeken dat belangrijk is voor ons beiden. Het was een eer en een voorrecht hem te ontmoeten. Hij is een prachtige ziel met een heldere geest. Ik ben zo blij hem mijn vriend te kunnen noemen.

Boodschap van Montague

We observeren de vele veranderingen die door de cabal voor de mensheid zijn gepland. Dit is waarom het noodzakelijk voor me was om Veronica te overtuigen dat ze Harald Kautz-vella moest ontmoeten, om zodoende de mensheid op de toekomst voor te bereiden. Veronica en Harald werkten in oude tijden samen; dat zullen ze wederom doen. Het was goed om mijn lieve vrouw energie te zien krijgen en plezier te beleven aan de vele interessante mensen op de conferentie.

De Eindtijden zijn gekomen. Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie, tijdens de overgang die nu gaande is, alles hebben dat je nodig mocht hebben. Water is essentieel en jullie hebben voedsel nodig dat kan worden opgeslagen. Bereid je mentaal zowel als fysiek voor. Jullie zullen getuige zijn van het verdwijnen van alles dat corrupt en kwaadaardig is.

Jullie daarentegen zullen in je macht stappen en duidelijk zien hoe jullie werden beetgenomen door je macht via religie en politiek aan Lucifer te geven. Zonder het je te realiseren werden jullie Lucifer’s slaven.

Besteed alsjeblieft tijd en moeite aan het leylijnenproject. Zoals Harald aan Veronica uitlegde wordt FRACKING toegepast om jullie LEYLIJNEN te VERNIETIGEN. Het is alsof ze alle ADEREN in je LICHAAM doorsnijden: je bloed zou wegstromen en je zou overlijden. Net als de Zwarte Smurrie van de Aarde zou de levenskracht in de leylijnen uit de Aarde stromen. Dit mag niet worden toegestaan te gebeuren. Dit is zo ernstig. Om te kunnen overleven op Aarde moet de mensheid dit beschermen.

Luister alleen naar degenen die waarheid spreken, niet naar jullie gekozen dictators die niets meer zijn dan marionetten. Ontwaken bleek voor veel mensen, die nog steeds in een hypnotische verwarring zijn, een moeilijke operatie te zijn, gehoorzaam de “wetten” die jullie onderdrukkers jullie hebben opgelegd gehoorzamend. Ik begrijp echt dat het moeilijk is voor jullie om de onplezierige waarheid omtrent religie en politiek onder ogen te zien. De cabal heeft jullie bestaan op Aarde extreem moeilijk gemaakt. Ze zorgden ervoor dat jullie geen tijd of energie hadden om door te hebben wat ze aan het doen waren. Jullie zullen om kunnen gaan met de veranderingen die onvermijdelijk zijn. Weet dat er velen zijn zoals Harald, die de noodzakelijke stappen hebben gezet om de weg voor jullie voor te bereiden. Alles dat is ingesteld om jullie problemen en pijn te bezorgen zal verwijderd worden. Wees uiterst voorzichtig wat je als feit accepteert omdat zoveel tegen jullie in stelling is gebracht. Velen zullen jullie vertellen dat alles op zijn pootjes terecht zal komen maar deze boodschappen zijn NIET van het Licht; dientengevolge zal vele mensen een vals gevoel van veiligheid worden aangepraat. Neem de nodige stappen om ervoor te zorgen dat jullie op alle mogelijke gebeurtenissen zijn voorbereid.

De banken zullen omvallen en dit zal de onvermijdelijke chaos met zich mee brengen. Wat dit betreft hebben we het over weken, geen maanden. Het is ons, in de Geestenwereld, gelukt om vele van hun duivelse plannen, zoals een Derde Wereldoorlog, te verijdelen maar helaas blijven vele andere nog onder de radar. Degenen die over jullie wereld heersen zijn NIET VAN JULLIE WERELD, ze verschijnen alleen in dezelfde uiterlijke vorm als jullie. Besef dat ze slim zijn en dat ze uiterst zorgvuldig plannen. Ze willen alles dat jullie hebben en ze hopen het te verkrijgen door jullie eruit te schoppen. Ze leven op het bij jullie veroorzaken van zoveel mogelijk pijn en lijden en ze verkrachten en vermoorden jullie kinderen. Dit alles zal stoppen op het moment dat jullie hiervoor ontwaken. Dan zal het menselijke leven opnieuw gewaardeerd en gerespecteerd worden. De juiste mensen komen samen om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk zal verlopen.

De cabal vordert met rasse schreden in haar plannen omdat ze VREZEN dat nog veel meer van jullie zullen ontwaken. Denk er eens over na: ze vrezen jullie! Wanneer genoeg van jullie ontwaken, kunnen jullie uit de piramide stappen en zal de cabal ineenstorten. Het is net als een kaartenhuis. Trek jullie steun aan hen in en jullie zullen hen zien verdwijnen zonder een spoor achter te laten, om terug te keren naar waarvandaan ze ooit kwamen. De ware macht ligt in jullie handen. 

Ik zal jullie niet langer ophouden. Luister naar de wijze woorden van Harald, aangezien hij de waarheid spreekt.

Mijn lief, er was geen andere manier waarop we jou en Harald konden samenbrengen. Ik weet dat je het begrijpt. Jullie zullen samenwerken. Ik ben Colin dankbaar voor de goede zorg voor jou tijdens mijn afwezigheid.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende,

Monty.

NB: De video van het gesprek tussen Veronica en Harald zal binnen enkele dagen aan de homepage worden toegevoegd.
Website: The Montague Keen Foundation 
Vertaling: Rob/Marja

 

Montague Keen – August 9, 2015

Message from Veronica

Monty persuaded me to go to the BASES CONFERENCE (Miles Johnston) in Wiltshire, last weekend. Monty insisted that I had to connect with HARALD KAUTZ-VELLA. We all owe a great debt of gratitude to Miles Johnston for bringing this young man to our attention. Harald is everything we could wish for in a guide, as humanity steps forward into the future. He has covered everything. Harald is a physicist, and he has also studied geology. He knows the problems we will have to face when the chaos begins, and more importantly, HE HAS THE ANSWERS. I see him as our Guardian Angel, guiding us through it. I spent four days with him. We filmed a little chat using his computer. Although the sound is not good, with ear phones you can hear what he has to say. Harald and I will work together. To my amazement, he and I were researching something that is important to both of us. It was an honour and a privilege to meet him. He is a beautiful soul with a brilliant mind. I am so happy to call him my friend.

Message from Montague

We are observing the many changes that are planned for humanity by the Cabal. This is why it was necessary for me to insist that Veronica had to meet with Harald Kautz-Vella, in order to prepare humanity for the future. Veronica and Harald worked together in ancient times; they will do so again. It was good to see my dear wife energised and enjoying the many interesting people at the conference.

The End Times are upon you. You must ensure that you have all that you may need during the transition that is now taking place. Water is essential, and you need food that can be stored. Prepare mentally as well as physically. You will witness all that is corrupt and evil disappear. They will lose all their power and control over you.

You, on the other hand, will step into your power, and will see clearly how you had been conned into giving your power to Lucifer, through religion and politics. Without realising it, you had become Lucifer’s slaves.

Please put time and effort into the ley line project. As Harald explained to Veronica, FRACKING is being done to DESTROY your LEY LINES. It is as though they are cutting all the VEINS in your BODY: your blood would flow out and you would die. Just like the Earth’s Black Goo, the life force in the ley lines will flow out of the Earth. This must not be allowed to happen. This is so serious. For humanity to survive on Earth, he must protect it.

Listen only to those who speak truth, not your elected dictators who are mere puppets. Waking up has proved a difficult operation for many people, who are still in a hypnotic haze, obediently obeying the “laws” that your oppressors have forced upon you. I do understand that it is difficult for you to face the unpleasant truth about religion and politics. The Cabal has made your existence on Earth extremely difficult. They ensured that you did not have the time or the energy to see what they were doing. You will cope with the changes that are unavoidable. Know that there are many, such as Harald, who have taken the necessary steps to prepare the way for you. All that is in place to cause you hardship and pain will be removed. Be very careful about what you accept as fact, as so much is loaded against you. Many will tell you that everything will just fall into place, but those messages are NOT coming from the light; consequently, many people are being fooled into a false sense of security. Take all necessary steps to ensure that you are prepared for all eventualities.

The banks will fall and this will bring the inevitable chaos. For this, you are looking at weeks, not months. We in Spirit have managed to thwart many of their evil plans, such as World War III, but unfortunately, many others get under the radar. Those who rule your world are NOT OF YOUR WORLD, they just appear to look like you. Know that they are clever, and they plan meticulously. They want all that you have, and they hope to get it by forcing you out. They thrive on causing you as much pain and discomfort as possible, and they rape and murder your children. All this will stop when you wake up to it. Then, human life will be valued and respected once more. The right people are coming together to ensure that everything will go as smoothly as possible.

The Cabal is racing ahead with its plans, as they FEAR that many more of you are waking up. Think about it: they fear you! When enough of you wake up, you can step out of the pyramid, and the Cabal will fall. It is just a house of cards. Take away your support and you will see them disappear without trace, to return from whence they came. The real power is in your hands.

I will not detain you. Listen to Harald’s wise words, as he speaks the truth.

My dear, there was no other way that we could have brought you and Harald together. I know that you understand. You will work together. I am grateful to Colin for taking good care of you in my absence.

Always at your side, your adoring, Monty.

NOTE: The video of the conversation between Veronica and Harald will be added to the homepage in the next few days.
Website: The Montague Keen Foundation