Black Magic….

 

 

Goedemorgen trouwe en nieuwe bezoekers,

Een nieuwe week met nieuwe kansen uitdagingen en inzichten die ons weer meer laten zien wat er werkelijk gesppeld word.

Zij de cabal of de donkere garde komen steeds meer aan de oppervlakte drijven omdat ze het niet meer kunnen verbloemen hoe het altijd al is gebeurd.

Ja de bedriegers en oplichters komen steeds meer in het licht te staan en dat baard hun angst want wij zijn met velen en zij met enkelen vegeleken met ons.

Trek je stoute schoenen aan en ga zelf op onderzoek uit er is veel te vinden en volg je gevoel hierbij en voel wat voor jou de waarheid is.

Fijne zoektocht.

May the force be with you, my friends.

 

 

Montague Keen – August 23, 2015

 

Mijn lieve Veronica, wij in de geestenwereld willen je bedanken voor alles dat je deze week hebt gedaan om Waarheid en Licht bij de mensheid te brengen. Jouw werk met Harald is belangrijk, aangezien hij vanuit een wetenschappelijk oogpunt uitlegt wat jij voor de mensheid als belangrijk om te weten en te begrijpen, naar voren brengt. Wat wij gedurende de jaren na mijn overlijden hebben onthuld wordt nu gewoonweg beter begrepen en geaccepteerd. Het plaatje is helder geworden en de corruptie die altijd verborgen werd gehouden wordt nu in al haar verdorvenheid bloot gelegd. De Zwarte Magie die overal om jullie heen wordt gebruikt en die strategisch geplaatst is in zwarte blokken wordt nu ontmaskerd. Nu kunnen jullie zien waarom alle pijn, angst en moordpartijen geënsceneerd moesten worden om de duistere entiteit tevreden te stellen die was opgeroepen door Koningin Elizabeth I en door John Dee. Ja, ze kreeg alle macht die ze begeerde maar de mensheid lijdt tot op heden door haar duistere daden. Dit moet stoppen. Dat zal gebeuren wanneer de mensheid samen komt en HET BEVEELT TE STOPPEN.

Wees moedig en neem jullie macht terug. Geef het niet aan anderen door middel van stemming omdat stemmen onderdeel uitmaakt van het algehele controlesysteem waar jullie onbewust ingelokt werden. Neem je eigen beslissingen. Controleer altijd de feiten en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Ga af op je eigen intuïtie en je hart zal je leiden. Jullie leven is waardevol, dus heb er respect voor en doe alleen dingen die bijdragen aan het grotere goed van de mensheid.

Weiger genetisch gemodificeerd voedsel te eten aangezien het jullie genetisch zal modificeren! Dit is ernstig omdat het is ontworpen om het menselijke ras uit te roeien. Het is allemaal onderdeel van het duistere plan om de planeet van menselijke wezens af te helpen. Eis van jullie regeringen DE WARE REDENEN voor chemtrails. Wat is de WARE BEDOELING hiervan? Eis eveneens te horen waarom ze hebben ingestemd met FRACKING. Ik heb jullie al vele malen verteld dat de LEYLIJNEN de mensheid voorzien van de noodzakelijke energie om op Aarde te leven. Net als de aderen in jullie lichaam; jullie kunnen niet leven zonder de ononderbroken stroom van bloed door je lichaam. Bekijk dit nu op een veel hoger niveau. De AARDE kan evenmin overleven zonder haar energiestroming. FRACKING was bedacht om de natuurlijke stroom van energie naar de mensheid te vernietigen. Het zal eveneens jullie watervoorziening vernietigen. Wat doen jullie hieraan? Blijven jullie alleen maar niets doen? Het “wat kan ik doen?”-syndroom. Op het moment dat jullie wakker worden en begrijpen dat, JA, je iets kunt en zult doen, dan zullen jullie je macht terug nemen en in je eigen kracht gaan staan en weigeren de vernietiging van de Aarde en de mensheid toestaan te gebeuren. Tot nu toe zijn jullie passief gebleven, je ogen sluitend voor wat er overal om jullie heen gaande is, daardoor toestemming gevend voor wat er gedaan wordt.

Jullie hebben geen tijd te verliezen. De banken hebben hun “INEENSTORTING” gepland voor de 23e September. Het is voor hen een belangrijke datum. De Cabal plant alles door het gebruik van getallen: heilige geometrie, rituelen van zwarte magie etc., om te krijgen wat ze willen. Stop SLACHTOFFERS te zijn. De volgende keer dat je verteld wordt dat je iets MOET doen, spreek dan met jezelf af dat je het zult onderzoeken en dat je je eigen beslissing zult nemen.

De medische industrie is ontworpen om jullie gedrogeerd en passief te houden. De vernietiging van de mensheid begint al bij de GEBOORTE. Baby’s krijgen al binnen een paar dagen na de geboorte medicijnen toegediend en blijven daarna volgepompt worden met gevaarlijke chemicaliën om ervoor te zorgen dat ze passieve, gehoorzamende mensen worden, die in dienst van de Cabal zullen werken en ervoor zorgen dat er kanonnenvoer voorhanden is op het moment dat de Cabal een bloedoffer nodig heeft. Wanneer jullie op het slagveld sterven, leveren jullie ZUURSTOF voor jullie onderdrukkers. JULLIE DIENEN DE DUISTERE CABAL. Kijk, de volgende keer dat je je uniform aantrekt, zelf hoe het is en niet hoe je verteld wordt dat het is. De Cabal WIL en BEHOEFT jullie dood, evenals de dood van al jullie dierbaren. WORD WAKKER!

“NIETS IS WAT HET LIJKT”. Hoe vaak heb ik de afgelopen jaren deze woorden niet herhaald. Al diegenen waarvan jullie geleerd werd ze te vertrouwen, te respecteren en te dienen zijn degenen die jullie onderdrukken. Alles is precies het tegenovergestelde van wat jullie werd verteld. Het is heel doordacht en het heeft 2000 jaar lang gewerkt. Lees het werk van Michael Tsarion en anderen, die de werkelijke waarheid ontdekten en die dat met jullie wensen te delen. Velen hebben naar de waarheid gezocht en hebben het gevonden. Vergeet alles dat jullie geleerd werd door middel van ouders en onderwijs omdat het niet de waarheid is. Het is bedacht om jullie onwetend te houden over wie jullie zijn en waar jullie toe in staat zijn. Jullie kennen de waarheid en jullie weten dat jullie jezelf kunnen bevrijden. Jullie weten dat jullie de Aarde kunnen laten terugkeren naar het paradijs dat het ooit was en dat het opnieuw kan worden. Het enige dat nodig is, is een kleine inspanning van jullie.

Mijn lief, het komt nu, tegen alle verwachtingen in, allemaal bij elkaar. Voor altijd, je aanbiddende,
Monty.

OPMERKING VAN VERONICA
Chris heeft hard gewerkt aan de opnamen van Harald en mij. Er zijn problemen met de geluidssterkte evenals met de beeldkwaliteit. Maar hopelijk zullen de opnamen uiteindelijk alle drie op de website staan. Chris en ik hebben grootse plannen die we binnenkort tot uitvoering hopen te brengen. Ik ben zeer dankbaar voor zijn input en advies. Dankjewel voor de hangers van galactische verbinding; ze zijn veilig aangekomen.

Een interview met Harald Kautz-Vella (Wiltshire, England 2015)

zie onder aan artikel.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

 

My dear Veronica, we in spirit wish to thank you, for all you have done this week, to bring truth and light to humanity. Your work with Harald is important, as he explains from a scientific angle, what you bring forth as important for humanity to know and understand. What we have disclosed over the years since my passing is now being more readily understood and accepted. The picture has become clear and the corruption that was always concealed is now laid bare in all its wickedness. The Black Magic that is used all around you, and is strategically placed in black cubes, is now exposed for what it actually is. Now you can see why all the pain, fear, and killing, had to be staged to appease the Dark Entity that was contacted by Queen Elizabeth I and John Dee. Yes, she got all the power she craved, but humanity suffers to this day for her dark deeds. This must stop. It will do so when humanity comes together to COMMAND IT TO STOP.

Be brave and take back your power. Do not give it to others by voting, as voting is all part of the overall control system that you were unwittingly drawn into. Make your own decisions. Always check the facts and take responsibility for your own life. Open up to your own instincts and your heart will guide you. Your life is precious, so respect it, and do only what is for the greater good of humanity.

Refuse to eat genetically modified food, as it will genetically modify you! This is serious, as it is designed to wipe out the human race. It is all part of the dark plan to rid the planet of human beings. Demand from your governments the REAL REASONS for chemtrails. What is their REAL INTENTION? Demand to know also, why they have agreed to FRACKING. I have told you many times, that the LEY LINES provide humanity with the energy it needs to exist on Earth. Just like the veins in your body, you cannot exist without blood flowing uninterrupted throughout your body. Now think on a much greater scale. The EARTH, too, cannot survive without its energy flow. FRACKING was designed to destroy the natural flow of energy to humanity. It will also destroy your water supply. What are you doing about this? Are you just being passive? The “What can I do?” syndrome. The moment you wake up and understand that, YES, you can and will do something, this is when you will take your power back and step into your own power, and refuse to allow the destruction of the Earth and humanity to take place. Until now, you have remained passive, shutting your eyes to what is going on all around you, thereby giving approval for what is being done.

You do not have time to waste. The banks have planned their “FALL” for the 23 September. It is an important date for them. The Cabal plans everything using numbers: sacred geometry, black magic rituals, etc, in order to get what they want. Stop being VICTIMS. Next time you are told that you MUST do something, just say to yourself, I will research it and decide for myself.

The medical industry was designed to keep you drugged and passive. The destruction of mankind begins at BIRTH. Babies are drugged within days of entering the world, and continue to be pumped full of dangerous chemicals to ensure that they become passive, obedient people, who will work for the Cabal, providing cannon fodder when the Cabal needs a blood sacrifice. When you die on the battlefield, you provide OXYGEN for your oppressors. YOU SERVE THE DARK CABAL. Next time you don your uniform, see it as it is, not as you were told it is. The Cabal WANTS and NEEDS your death, as well as the death of all you hold dear. WAKE UP !

“NOTHING IS AS IT SEEMS”. How many times have I repeated that phrase, over the years. All those you were taught to trust and to respect, and to serve, are the ones who oppress you. Everything is the exact opposite of what you were told. It is very clever, and it has worked for 2000 years. Read the work of Michael Tsarion and others, who found the real truth and wish to share it with you. Many have searched for the truth and have found it. Forget all you learned from parents and education, as that is not truth. It was planned to keep you ignorant of who you are, and what you are capable of. You know the truth, and you know that you can set yourselves free. You know that you can return the Earth to the paradise that it once was, and that it can be, again. All it takes is a little effort from you.

My dear, it is all coming together, despite the odds against it. Always, your adoring, Monty.

NOTE FROM VERONICA
Chris has worked hard on the recordings of Harald and myself. There are problems with both the sound level and the picture quality. However, eventually it is hoped that all three of them will be on this website. Chris and I have big plans which we hope to bring to fruition soon. I am very grateful for his input and advice. Thank you for the galactic connection drops; they arrived safely.

An Interview with Harald Kautz-Vella (Wiltshire, England 2015)


Website: The Montague Keen Foundation

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtAQdxowpYA