voorbeeld aangifte tegen de Noodwet en Regering.

Aangifte van Onwettige Noodwet / Gijzeling / vrijheidsberoving, Landverraad, Corruptie, Machtsmisbruik, Samenspannen tegen de wereldbevolking als misdaad organisatie, Oplichting, Genocide, Lidmaatschap van een criminele organisatie, Politie als huurlingen ingezet tegen de bevolking.

Ik:

Je eigen naam,

Adres—————– ,

Postcode–   , Woonplaats—–,

Telefoon —–,

E-mail adres:   

wens aangifte te doen van volgende feiten.

De onwettige noodwet, die de bevolking gijzelt en opsluit.

Deze noodwet is ongeldig door het ontbreken van een legaal rechtssysteem in ons land.

Naar aanleiding van een uitspraak door Maxima echtgenote van Willem Alexander von Amsberg, zij spreekt over haar zoektocht naar DE Nederlander, en heeft hem niet gevonden, de rest wat ze verteld is enkel afleiding en ruis.

Mark Rutte en Hugo de Jonge als hypocriete misdadigers aangemerkt moeten worden met de rest van het hele kabinet, die de bevolking en economie met fascistische dictaten wil schaden.

Als gevolg hiervan is er onderzoek gedaan door Ad van Rooij en Eric Verbeek die Maxima een brief hebben gestuurd om de zaak te bespreken en tot een oplossing te komen om de rechtsspraak en Democratie weer te herstellen.

Zelfs ex Rechter en Ombudsman Alex Breninkmeijer verklaard dat de grondwet zo dood als een pier is. “Als je wetten niet aan de Grondwet mag toetsen, en je ziet daarnaast dat er maar zelden een rechtszaak over de Grondwet zelf gaat, dan is onze Grondwet dus zo dood als een pier.”21 apr. 2015  https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier

De Brief aan Maxima 2012

Aan:    HKH Princess Maxima                              Van: No Cancer Foundation vzw

            Paleis Noordeinde                                                    Paul Bellefroidlaan 16

            Postbus 30412                                               3500 Hasselt (Belgisch)

            2500 GK Den Haag                                     

Geachte Koninklijke Hoogheid.

We hebben de eer u te vragen de wereld te redden van de totale vergiftiging met zeer giftig kankerverwekkend gif.

Omdat vals gemerkt arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zeer problematisch gevaarlijk afval zijn van Billiton / Shell en andere pesticiden zoals Monsanto Roundup, Chemtrails-gif, fluoridegif, aspartaamgif, vakantiegif, stralingsgif. Enzovoort.

Dit is het resultaat van de voortzetting van het Hitler-kabinet uit Nederland, dat sinds 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat.

Dit alles werd uitgevoerd vanuit de Bilderbergconferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, vervolgens Koningin Beatrix en nu Etienne Davignon, waarbij het nazi-regime van Hitler-kabinet werd voortgezet vanaf het grondgebied van het voormalige Nederland, dat werd overgenomen door de Europese Unie, met als volgende stap de totale vernietiging van onze democratie onder het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat op 1 juli 2012 van kracht moet worden.

2 4   september 2007: Prinses Maxima spreekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) toe in een lezing bij de presentatie van het rapport ‘Identificatie met Nederland’: 

      De Nederlandse identiteit bestaat niet.  

      En ook: er bestaat niet zoiets als de Nederlander

Dat het uitspreken van deze veel bekritiseerde woorden, prinses Maxima, veel moeite kost, is goed te zien op de foto rechts (bron: 23 februari 2009 © uitgeverij Tinsentiep Houten).

Dat prinses Maxima dit met grote moeite in het openbaar bekend heeft gemaakt, is de redding van het leven op aarde.

Daar zijn we je erg dankbaar voor. Dat je gelijk hebt en dat je (samen met anderen) leven op aarde gaat redden lees je hieronder:

1 Nederland (een lidstaat van Nederland) hield op 18 mei 1940 op te bestaan.

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland, België en Luxenburg binnen.

Op de ochtend van 13 mei 1940 arriveerde de prinselijke familie in Harwich. Om 10 uur die ochtend vertrok koningin Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS Hereward] haar opwachtte.

Een uur eerder [rond 9.00 uur] had het kabinet De Geer te horen gekregen dat de koningin zou vertrekken. Het was niet duidelijk waar te gaan, ‘s avonds om 19:20 vertrok ook de ministerraad met een Engelse torpedobootjager van Hoek van Holland naar Engeland, maar zonder de ministers Steenberghe en Van Rijn, zonder enig bevel aan de opperbevelhebber Generaal Winkelman.

Zonder kennisgeving aan de presidenten van de kamers en zonder enige overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal. Minister Steenberghe informeerde later de secretarissen-generaal en generaal Winkelman in een vergadering over het vertrek van de koningin en regering en droeg de bevoegdheid over aan Winkelman (bron: Gerard’s WO II blog). https://gerard1945.wordpress.com/

Deze ‘verhuizing’ had de weg geëffend voor het Duitse burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart. Met alle gevolgen van dien. In Polen gebeurde dat ook omdat, net als in Nederland, de hele Poolse regering was gevlucht.

Omdat koningin Wilhelmina alle adviezen van haar ministers had genegeerd, werden Hitlers advocaten Nederland binnen gegooid.

Het verraad van Wilhelmina aan de Nederlandse bevolking.

Door schending van artikel 21 van de Grondwet, dat toen van toepassing was, heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon zo de plaats van Wilhelmina als Reichstag overnemen.

Artikel 21 van de Grondwet van 1940: “in geen geval mag de zetel van de regering buiten het rijk worden verplaatst”.

Vanaf 18 mei 1940 schafte de Nederlandse regering zichzelf af op grond van artikel 21 van de grondwet van 1940 en werd ze een provincie van Duitsland onder het bestuur van het Hitler-kabinet. Dit was koningin Wilhelmina goed bekend voordat ze met haar regering naar Engeland vluchtte.

Dit voornemen werd bevestigd door het feit dat de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op dezelfde dag een bezoek kreeg van de Franse ambassadeur, die hem vertelde dat de Franse regering zich grote zorgen maakte over de brief die koningin Wilhelmina aan de Franse president had gestuurd. , die hieronder is bijgevoegd.

In de brief van Wilhelmina werd volgens de brief aangegeven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit was des te meer het geval zes dagen eerder, op 8 mei 1940, had de Nederlandse pers van prinses Juliana vernomen dat het huis van Oranje nooit zijn post zou verlaten (bron: Gerard’s WO II blog). https://gerard1945.wordpress.com/

Als gevolg van de onrechtmatige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland erkende Nederland niet alleen een militaire bezetting, maar ook een Duits burgerlijk bestuur onder Seysse-Inquart dat extra fataal was geworden voor het joodse deel van de bevolking.

In België en Denemarken – waar de vorsten op hun post waren gebleven – overleefde de overgrote meerderheid van de joden de oorlog.

In België was dit 90% van de Belgische Joden en 60% van de buitenlandse Joden (voornamelijk uit Duitsland en Centraal-Europa). Mede dankzij de Deense koning heeft zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd.

Dit in tegenstelling tot het feit dat slechts 20% van de joden de oorlog heeft overleefd.

België en Denemarken kenden geen ‘Westerbork’ (Bronnen: Gutman, Encyclopedia of the Holocaust en Nada van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997). (bron: Gerard’s WWII blog) https://gerard1945.wordpress.com/

Op 18 mei 1940 vaardigde Adolf Hitler decreet nr. 1 over de bevoegdheden van de overheid in Nederland.

Staatscommissaris Seyss-Inquart deed op 25 mei 1940 een oproep aan het Nederlandse volk voor bezet Nederlands gebied, waarin hij verklaarde dat hij met ingang van die dag het hoogste bestuursorgaan in het stadsdeel van Nederland had overgenomen.

Koninkrijkscommissaris Seyss-Inquart heeft bij beschikking van 29 mei 1940 alle bevoegdheden in Nederland overgenomen die de Grondwet en wetten aan de koning en de regering hebben verleend.

Op 5 juni 1940 kondigde Koninkrijkscommissaris Seyss-Inquart , in overeenstemming met Hitler’s decreet en zijn verordening, de volgende benoemingen aan:

1, voor administratie en justitie, Dr. Friedrich Wimmer;

2, Voor openbare veiligheid, SS-Brigadrefuhrer Hanns Rauter (Senior AA en politiechef);

3, voor Financiën en Economische Zaken, dr. Hans Fischboeck;

4, voor speciale zaken, Reichsamtleiter Fritz Schmidt;

5, als vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gezant Otto Bene;

6, Gemachtigd voor Nederlandse Bank den Ministerial director voor bijzondere aangelegenheden, Staatsrat HCH Wohilhat;

7, Als hoofd van de hoofdafdeling van het kabinet van de staatscommissaris voor het bezette Nederlandse grondgebied, ministerialrat dr. Hans Piesbergen.

Achtergrond: In mei 1940 werd het bezette Nederland onderworpen aan een Duits Burgerlijk Bestuur onder leiding van Reichskommissar voor het bezette Nederland, Arthur Seyss-Inquart. Als HSSPF was Rauter ondergeschikt aan Himmler, maar tegelijkertijd als commissaris-generaal voor Veiligheid was hij ondergeschikt aan Seyss-Inquart.

De Centrale Macht van de Nederlandse regering werd dus gevormd door;

1, Staatscommissaris Seyss-Inquart;

2, De vier Commissarissen General; 

Dr. Friederich Wimmer (Bestuur en Justitie),

Hanns Rauter (Openbare Veiligheid van de SS Brigardeführer),

Dr. Hans Fischboeck (Financiën en Economische Zaken),

Fritz Schmidt (Speciale Zaken en Reichamtsleiter).

3, De vertegenwoordiger van de rijkscommissaris voor de provincies; de commissarissen van de koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog, al dan niet vergezeld van een bijzondere vertegenwoordiger, als gebiedsleider Schmidt voor de Nederlandse provincie Limburg.

4, De vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Otto Bene;

5, De Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.

Vanaf dat moment benoemt en ontslaat de staatscommissaris;

1, Leden van de Hoogen Raad (Hoge Raad)

2, De procureur-generaal en de advocaten-generaal van het hooggerechtshof.

3, De presidenten van de rechtbanken;

4, De procureur-generaal bij de rechtbanken.

De overige gerechtsdeurwaarders worden benoemd en ontslagen door de secretaris-generaal van Justitie. Tenzij de staatscommissaris de benoeming of het ontslag voor zichzelf houdt. (bron: Staatsrecht Sinds 10 mei 1940, Bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).

Dit geeft de secretaris-generaal van Justitie een dictatoriale macht over alle gerechtsdeurwaarders.

Provinciale wet: in werking getreden op 1 september 1941.

Vanaf dit moment gelden de principes van de nieuwe provinciale wet;

1, Dat de commissaris van de provincie de wetgevende en uitvoerende macht heeft;

2, Dat de Commissaris van de Provincie de instructies van de centrale autoriteit dient op te volgen;

De Provincie is dus slechts een bestuursdeel van het Rijk (bron: Staatswet Sinds 10 mei 1940 bibliotheek Gemeente   Amsterdam 24 augustus 1946).

Gemeentewet: in werking getreden op 1 september 1941.

Vanaf dit moment gelden de principes van de nieuwe gemeentewet;

Dat de gehele bestuurlijke macht van de gemeente in handen is gelegd van een persoon, zijnde de burgemeester; dat de raad en de raad van burgemeester en wethouders zijn geëlimineerd; en dat de burgemeester alleen de regelgevende en uitvoerende macht heeft in de gemeente. Hieruit volgt dat de burgemeester als enige verantwoordelijk is voor zijn administratief beleid.

Dat de gemeente slechts een administratief onderdeel is van de staat. De gemeente kan geen beroep meer doen op haar onafhankelijkheid tegenover hogere organen (de provincie, de staat, vertrouwt niet langer op haar onafhankelijkheid, maar is gebonden aan de instructies van hogere organen). Met andere woorden, de zogenaamde autonomie van de gemeente is voorbij.

De gemeente is dus slechts een bestuursdeel van de Staat dat onder toezicht staat van de Commissaris van de Provincie en de Staat (bron: Staatswet Sinds 10 mei 1940 bibliotheek Gemeente   Amsterdam 24 augustus 1946).

Tussen 1941 en 1943 bezocht Prins Bernhard Lippe verschillende keren de Verenigde Staten van Amerika. Volgens verschillende bronnen, waaronder de Britse geheime inlichtingendienst (SIS), schreef hij tijdens zijn tweede bezoek (van 20 tot 25 april 1942) een brief aan Hitler dat hij zichzelf aanbood de rol van stadhouder over Nederland op zich te nemen.

De brief werd later vanuit Londen via Portugal naar Berlijn gestuurd. Het bestaan ​​van deze brief wordt door de RVD ontkend, maar de geheime BVD-agent Jan Heitink had wel degelijk een kopie van de brief in handen; Gesigneerd door prins Bernhard von Lippe en Juliana. Bernhard wilde voor Hitler Nederlands nazi-stadhouder worden, wat uiteindelijk gebeurde op een manier zoals we hieronder kunnen lezen.

Na de oorlog zou het bestaan ​​van deze brief door het SIS zijn bevestigd door generaal Eberhard Schöngarth (commandant van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst en de SD) vlak voor zijn executie? De betreffende brief is gevonden in Berlijn.

Het is overigens opmerkelijk dat prins Bernhard von Lippe zijn brief juist in Amerika schreef en niet in Londen (Preston Bush?), Naarmate de brief ook vanuit de VS werd verstuurd. (bron: Gerard’s WWII blog) https://gerard1945.wordpress.com/

Na de Tweede Wereldoorlog

Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat op 5 mei Duitsland capituleerde in West-Nederland. Op die datum werd in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowiz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in aanwezigheid van Prins Bernhard von Lippe. De overeenkomst is op 6 mei 1945 getekend in de Aula van de voormalige Landbouwschool naast Hotel de Wereld.

Prins Bernhard von Lippe was niet aanwezig. Deze akte zelf is aanwezig in het Gemeentearchief van Wageningen, gedateerd Wageningen 5 mei 1945.

In werkelijkheid was het slechts een akkoord over de technische ontwikkeling voor de Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei 1940 van de Duitse troepen in Noordwest-Europa. (bron: Wikipedia).

Dit bewijst dat als gevolg van de acties van Prins Bernhard von Lippe, niemand de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend namens het Nederlandse staatshoofd of regeringsleider en niemand aanwezig was bij de ondertekening door de onbevoegde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal. Charles Foulkes.

Staatsmatig betekent dit dat Nederland sinds 5 mei 1945 volwaardig lid is van Duitsland. Aangezien er geen handtekeningen zijn gezet, betekent dit dat Nederland per 18 mei 1940 en na de bezetting door het Hitlerkabinet grondwettelijk niet meer bestaat. op het voormalige grondgebied van Nederland voortgezet na 5 mei 1945.

Daarom zijn in Nederland sindsdien de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en de commissarissen van de koning of koningin, de burgemeesters, niet gekozen, maar beëdigd of benoemd door het staatshoofd. (Onrechtmatige Staatshoofd, stadhouder Bernhard von Lippe met Wilhelmina als Marionette)

Daarom is er in Nederland geen Grondwettelijk Hof, vanwege het ontbreken van legitieme wetgeving en het ontbreken van democratie in Nederland.

Juist door het ontbreken van legitieme wetgeving pleegt de regering vanaf 5 mei 1945 fraude en misdaad tegen de bevolking, door onrechtmatige wetten op te leggen zonder een rechtsgeldig fundament.

In 1996 werd het boek Óperatie JB “Het laatste grote geheim van WOII” gepubliceerd door Christopher Creighton, een voormalig agent van de Britse geheime dienst. Dit boek gaat over de ontvoering van de secretaris van Hitler, Martin Bormann, door een geheim Brits commando, genaamd Section M, in 1945. Deze inzet van de operatie door Ian Flaming en het operationele commando werd toevertrouwd aan Christopher Creighton, die toen amper 20 jaar oud was. oud.

Het boek noemt ook de Nederlandse onderzeeër KX VII die op 7 december 1941 door Creighton zou zijn opgeblazen. In een gesprek met Ian Fleming worden in hoofdstuk 9 herinneringen aan de onderzeeër in een bijlage opgehaald, de brief komt terug op het incident.

De beslissing om de Nederlandse onderzeeër te vernietigen werd genomen toen deze op 28 november 1941 de Japanse vloot ontdekte op weg naar Pearl Harbor.

De Nederlandse commandant, LTZ I HC Besançon, stuurde onmiddellijk een versleuteld bericht naar de leiding van de Britse marine. Dit bericht werd onderschept door de cryptografen van sectie M die het doorgaven aan generaal Donovan in Washington DC en majoor Desmond Morton van de Amerikaanse en Britse geheime diensten. Beiden informeerden hun leiders president Roosevelt en Winston Churchill.

Deze vier mensen waren op de hoogte van de op handen zijnde Japanse aanval, die strikt geheim moest worden gehouden. Op dat moment was 80 procent van de Amerikaanse bevolking isolationistisch en sterk gekant tegen een oorlog met Japan of Duitsland.

Roosevelt wilde een oorlog met Japan, maar kon niet zonder geldige reden de oorlog verklaren. De verrassingsaanval op de slagschepen in Pearl Harbor zou hem die reden geven. (de Bush familie is bij de financiering van WW2 betrokken en in veel naoorlogse misdaden tegen de mensheid)

De reden voor Amerika om in de oorlog betrokken te raken, was dat de Japanners anders de vrije hand zouden hebben om landen als India, Australië en Nieuw-Zeeland en vele andere landen in de Stille en Indische Oceaan te bezetten.

Deze zeer belangrijke bronnen van grondstoffen voor de Verenigde Staten zouden waarschijnlijk pas in een later stadium met grote moeite bevrijd kunnen worden. Bovendien hadden de Britten de steun van de Amerikanen nodig in hun strijd tegen Duitsland.

Omdat er duizenden geïmmigreerde Japanners in Hawaï waren, van wie sommigen werkten als spion voor hun land van herkomst, kon de oorlogshaven bij Oahu niet stand-by worden gezet.

De aanval moest geheim worden gehouden. Als dit niet het geval was geweest, zou keizer Hirohito, die erop stond dat het een complete verrassing zou zijn, de aanval hebben afgeblazen. Als bekend zou worden dat Roosevelt en Churchill op de hoogte waren van de aanval op Pearl Harbor en niets hadden gedaan om deze te voorkomen, zouden ze politiek worden geëlimineerd. Bovendien waren de geallieerde militaire inlichtingendiensten ervan overtuigd dat de geallieerde alliantie dan uit elkaar zou vallen, waardoor Japan, maar ook Duitsland, vrij spel zou krijgen. Daarom werd besloten het bemanningslid van de heer mevrouw K XVII het zwijgen op te leggen.

Zodra het bericht van de Nederlandse onderzeeër binnen was, kreeg ze het bevel terug te keren naar de basis in Singapore. De K XVII mocht geen haven aandoen en de bemanning moest zich onthouden van verdere berichtgeving over de Japanse vloot.

Onder de naam LTZ reisde Paul Hammond Creighton met de Berwick Vliegboot via Nova Scotia, Canada, San Francisco en het eiland Wake naar de Noordelijke Marianen, waar hij op afspraak aan boord ging van de K XVII.

Creighton was in het bezit van volmachten van de commandant van de Britse Onderzeebootdienst, admiraal Sir M. Horton, de Nederlandse marinecommandant in Londen, admiraal Furstner en koningin Wilhelmina.

Deze volmachten gaven hem de bevoegdheid om commandant Besançon operationele bevelen te geven, aangezien de Nederlandse onderzeeër onder Brits operationeel bevel stond. 

Bij een van de kleine Mariana’s, net ten zuiden van Pagan en ongeveer 800 zeemijl van Japan, werden kratten van de Berwick-vliegboot in de onderzeeër geladen.

De Nederlandse bemanning kreeg te horen dat er kerstgeschenken in de kratten zaten van hun collega’s in Engeland.

De meeste kratten bevatten inderdaad jenever, bier, champagne en andere kerstspullen.

Maar in een krat zat cyanidegas en in twee andere zaten explosieven met een ontsteking en timers. Creighton wachtte op een gecodeerd radiobericht. Mocht de Japanse vloot de aanval op Pearl Harbor afbreken, dan zou zijn operatie worden opgeschort.

De volgende dag, zondag 7 december 1941, mocht de Britse geheimagent de operatie voortzetten. Die avond verliet hij de K XVII en ging terug naar de Berwick. Een half uur later kwam het dodelijke cyanidegas vrij en kon je zien hoe de bemanning probeerde te ontsnappen uit de onderzeeër. Even later explodeerde het schip en zonk. Creighton stelde vast dat er geen overlevenden waren (bron: Go2War2).

Oorlogen als verdienmodel door de privé bankiers die eigenaar van de FED waren.

Prins Bernhard von Lippe hielp na de Tweede Wereldoorlog prominente nazi’s met KLM via Zwitserland te vluchten naar Argentinië, waarmee het Nederlandse koningshuis tot op de dag van vandaag hechte familierelaties onderhoudt.

Bernhard hielp prominente nazi’s te vluchten samen met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer CGWH Baron van Boezelaar van Oosterhout (partizaan) in het kabinet Beel (KVP). Minstens tien nazi-leiders zijn na de Tweede Wereldoorlog met paspoorten van het Internationale Rode Kruis in Genève naar Zuid-Amerika gevlucht.

Ze omvatten Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke.

Tot 1948 verstrekte het Internationale Rode Kruis maar liefst 63.750 reisdocumenten aan de nazi’s, die door Argentinië als officiële documenten werden erkend.

Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren in Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentienie. Hier vindt u ook de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja. (Colombia) bron: Gerard’s WWII-blog.

Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946: omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat, konden in Nederland na de oorlog geen Democratische Verkiezingen worden gehouden.

Daarom benoemde Koningin Wilhelmina, als opvolger van Adolf Hitler, het eerste naoorlogse Politiek Kartel kabinet Schermerhom-Drees ((bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 samengevoegd met de VDB en CDU in de PVDA), de CHU’er Lieftink (later PVDA) en RKSP (betere KVP), evenals vijf niet-partijministers, van wie er twee later PVDA-leden werden)).

Onder haar leiding werd het Hitler-kabinet daarmee voortgezet als een illegaal staatshoofd. Deze opvolger van Hitler-Kabinet was een Fake ‘Royal’ Cabinet en wordt ook wel het ‘Emergency Cabinet’ genoemd.

Om deze voortgezette Hitler-Kabinet op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd koningin Wilhelmina te kunnen voortzetten, was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd door de PVDA als opvolger van de Duitse NSDAP en KVP omdat kardinaal Pacelli (later paus PuisXII en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder leiding van Reichskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933), werd op 8 juli 1933 benoemd tot Reich-Concdaat (National Constabulary), met artikel 14 over volgende passage:

De benoeming van aartsbisschoppen, bisschoppen enz. Wordt niet openbaar gemaakt voordat de gouverneur van de staat zich er naar behoren van heeft vergewist dat er geen bezwaren van algemene politieke aard zijn.

Daartoe kende kardinaal Pacelli Franz von Pape de hoge pauselijke onderscheiding van het Grootkruis in de Orde van Pius toe. Dit maakte het voor Hitler mogelijk om met steun van het Vaticaan een eenpartijenregime te leiden, omdat het Vaticaan zijn steun van de “Deutsche Zentrumspartei” (bron: Wikipedia) heeft ingetrokken.

Vanaf dat moment het Hitler-kabinet “De oprichting van het grote Duitse Rijk” of “Europese Unie”, dat vanaf 5 mei 1945 werd voortgezet vanuit het voormalige Nederlandse grondgebied onder leiding van de Nederlandse staatshoofden Koning Wilhelmina, Juliana en Beatrix , had volledige macht over de rooms-katholieke kerk, de grootste christelijke kerk ter wereld. Deze des te meer voormalige kardinaal Pecelli van 1939-1958 Paul Pius XII was Paus Johannes Paulus 1 wilde deze situatie veranderen in 1978 en werd daarom 33 dagen na zijn aantreden vergiftigd met arseen (bron: Restoration of the Republic 13 mei 2012).

Moet hij daarom op 16 augustus 1978 worden opgevolgd door paus Johannes Paulus II? Karol Josef Wojtyla (paus Johannes Paulus II en Bernard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje)) werkte voor IG-Farben (bronnen bestuursvraag # 57569 en Telegraph 8 maart 2010). Ten tijde van de opkomst van Hiltler was de holing IG-Farben-Internessengemeinschaft Farben de machtigste economische organisatie in Duitsland. De groep kwam al snel dichter bij de opkomende Adolf Hitler en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog nauw samenwerken met het nazi-regime.

Zo besloot IG-Farben op 22 februari 1941 om de fabriek van Buna Werken in Auschwitz te bouwen, waar dwangarbeiders konden worden ingezet. IG-Farben was een groot kartel van een aantal Duitse bedrijven, waaronder BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Casella, Huels en Kalle. Dat conglomeraat was het geesteskind van de grote financiers van Hitler’s opkomst en dat zou leiden tot intense samenwerking in de aanloop naar en in de loop van de Tweede Wereldoorlog.

Zo leverde IG-Farben de explosieven en synthetische benzine voor het Duitse leger. Volgens een aantal experts zou Hitlers oorlogvoering zonder IG-Farben niet eens mogelijk zijn geweest (bron Managing21 van 22-02-05) Paus Johannes Paulus II was de eerste paus die de Bilderberg-conferentie bijwoonde van 3 tot 6 juni 1999 in Sinta , Portugal, waar ook koningin Beatrix, Boris Jeltsin, Bill Clinton, Steven Spielberg, Ted Turner en de Nederlandse premier Wim Kok (PvdA) aanwezig waren. Het is goed om te weten dat kort daarna in oktober 2011 de Club van Madrid is opgericht. Dit is een club bestaande uit 70 voormalige staatshoofden onder voorzitterschap van Wim Kok (PvdA). Gezien de inhoud van deze brief is het duidelijk dat deze club niet is opgericht om de mondiale democratie zoals deze is geschreven te versterken.

Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen verruild voor de “vestiging Chochin (India)”. Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bonaparte definitief verslagen door een combinatie van Brits / Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers tijdens de slag bij Waterloo (toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de prins Willem van Oranje-Nassau (William Frederick George Louis).

Voor en tijdens deze slag financierden de Rothschild’s (Ashke-Nazi Joden) niet alleen Engeland en Duitsland maar ook Frankrijk en dus Napoleon door middel van goudsmeden overzee. De juiste investeringssituatie is gecreëerd ten koste van oorlogen, dood en vernietiging. Dit gaf de Rothschild de controle over de helft van de rijkdom van de wereld in één klap, evenals over de bank van Engeland en de volledige aandelenhandel, die tot op heden niet is veranderd. Het belangenconflict tussen de koninklijke huizen en de Ashke-Nazi (Rothschild’s) was al een feit en voor altijd verenigd. 

Deze bloedlijnen, waaronder de Britse en Nederlandse koninklijke families, hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar uitgeroepen tot elke oorlog en revolutie / rebellie enorm verrijkt. Dit maakte hen met grote sprongen na elke oorlog invloedrijker en machtiger.

Door deze banden en relaties wilden de Engelsen het eiland Biliton, dat bij Banka (Indonesië) hoort, behouden, maar ondanks de goede relaties. op 17 maart 1824 droegen de Engelsen het over aan de Nederlanders. Het was de hoofdmachtprins Willem Frederik Hendrik die als eerste staatshoofd van de Nederlandse staat garant stond voor het krediet. Dit betekende dat het koninklijk huis 100% aandeelhouder was. Dit heeft zich verder ontwikkeld en in 1924 overgedragen aan de toen opgerichte Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Biliton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 participeerde.

Het koningshuis bleef grootaandeelhouder, waardoor er een belangenconflict ontstond tussen de Staat der Nederlanden en het koningshuis. In 1970 werd Biliton (waar de Budelco zinkfabriek in Budel deel van uitmaakte) overgenomen door Shell.

De chemiereus IG-Farben nam de Holland-route naar de VS en maakte gebruik van de diensten van BBH, UBC en Dillon Read. Net als Thyssen richtte zij in Nederland haar eigen bank op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Maar ook de Zweedse Enskildabank had een groot aandeel in het nieuwe bedrijf. Vanaf het begin stond de HKB onder leiding van Gerhard Fritze. 

Hij was getrouwd met een telg uit de familie IIgner, en dit was een van de redenen waarom hij steeds meer betrokken raakte bij de activiteiten van IG-Farben achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van de familie had de leiding over de inlichtingendienst NW7 (waarvoor Prins Bernard werkte) van de vurige zoektocht naar Lebensraum door het chemiebedrijf Max IIgner.

Princes Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van Prins Bernard, was een van zijn vrienden. Een verbinding die niet alleen zoete vruchten zou afwerpen. In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij gemakshalve al omgevormd tot Zweed, om het proces van toenadering tussen IG-Farben en Enskilda wat vlotter te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en de Amerikaanse dochter Chemnyco. 

Deze tak stond onder leiding van Rober IIgner, een Amerikaanse genaturaliseerde broer van Max IIgner, die werd bijgestaan ​​door de bekende GGH en UBC van Prescott Bush en Averill Harriman. Volgens berichten speelden Fritze en Max een niet onbelangrijke rol bij het samenbrengen van de Nederlandse kroonprinsen Juliana en de prins Bernard zur Lippe Biesterfield, die nu in aanbouw is voor NW7. Bernard nodigde prominente nazi’s uit voor zijn huwelijk met Juliana waar de Hitlergroet werd gebracht (Heil Hitler) (bron: No Cancer Foundation).

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zag August Thyssen, de grootste militaire producent van Duitsland, zijn staalimperium in gevaar komen. In het “neutrale” Nederland opende hij de Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam. Op deze manier kon hij zijn oorlogsbuit op tijd afleiden van de August Thyssen Bank in Berlijn (voorloper van de BIS Bank) tegen de schadeclaims van het verdrag van Versailles. 

De oude August schonk 100 miljoen dollar en zijn industriële imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. In 1923 raakte Fritz in de ban van Adolf Hitler, de man die de Duitse industrie kon redden van de opstandige arbeidersklasse. De stalen baron ontmoet Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 goudmarkeringen te geven aan de startende NSDAP. Overgrootvader en grootvader Bush hebben er goed werk van gemaakt. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze hun wapenwinsten terug in de Verenigde Staten. In 1934 loopt de winst op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush nu algemeen directeur UBC-Bank

Daarom moest de PvdA als nieuwe partij doorbreken voordat de zogenaamde ‘democratische verkiezingen’ konden worden gehouden. In de Nederlandse politieke geschiedenis verwijst deze doorbraak naar de beweging direct na de Tweede Wereldoorlog om één progressieve partij te vormen die progressieven met een katholieke, protestantse, sociaal-democratische of liberale achtergrond moest verenigen. Om dit te laten gebeuren, moest het oude, gecompartimenteerde politieke systeem worden “doorbroken”. 

Wat we nu weten in 2020, is dat de PVDA de meeste naoorlogse schade heeft toegebracht aan de gegijzelde bevolking van voormalig Nederland, door pensioen en AOW fondsen roof, waar iedereen die geld ingelegd heeft van betroffen is.

Het idee van een doorbraak leidde tot de oprichting van de PvdA (voorheen SDAP, VDB en CDU), die werd opgericht op 9 februari 1946. De KVP was al in 1945 opgericht als opvolger van de vooroorlogse RKSP, waarmee Koningin Wilhelmina kon rekenen op het KVP / PvdA-kabinet dat ze wilde bij het uitroepen van zogenaamde “democratische verkiezingen” na 9 februari 1946. Direct daarna werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven, die plaatsvonden op 16 mei 1946.

Nadat uit de verkiezingen bleek dat KVP en PvdA voor het vormen van een nieuw kabinet meer dan de meerderheid van de stemmen hadden gekregen, heeft het kabinet Schermerhorn-Drees ontslag aangevraagd. Na de vorming van het kabinet Beel (VD / PvdA), dat kon rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, verleende de Koningin het ontslag. Als waardering hiervoor werd voormalig premier LJM (Louis) Beel (KVP) vervolgens in 1959 benoemd tot vice-president van de Raad van State, dat hij bleef tot 1972. Hierdoor kon het Hitler-kabinet, onder leiding van de opeenvolgende Nederlandse Hoofden van Staat Wilhelmina, Juliana en Beatrix, met de hulp van alle daaropvolgende gekozen kabinetten uit voormalig Nederlands grondgebied, haar werkzaamheden tot op de dag van vandaag voort te zetten. 

Iedereen op de hele wereld (behalve Maxima) heeft er maar liefst 67 jaar over gezwegen.

Van 1945 tot heden: voorzitter Jan Donner (de grootvader van huidig ​​vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State) van de Centrale Reinigingsraad besloot dat economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips opdrachten voor Duitse organisaties uitvoerden) zou niet worden vervolgd. In 1949 werd Damme sr. Echter gecensureerd en onvoorwaardelijk uitgesloten van vervolging. De reden hiervoor is volgens Melhuizen als volgt.

“In het geval van Werkspoor zijn er achter de schermen belangrijke maatschappelijke krachten actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden. Dit kwam mede doordat Damme sr. Een prominent lid was van het” wij-circuit “; hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid , commissaris van de Nederlandse Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter DU Stikker en kwam naar het huis van Prins Bernhard.

Daarnaast was Work in de race om 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel naar Argentinië te leveren. Het was toen een mega-order, die als zeer belangrijk werd beschouwd voor de wederopbouw van Nederland. En dus had het kabinet-Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr. Te sparen, zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen. Het land moest worden herbouwd en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was hard nodig. Meihuizen noemt dit opportunisme in dienst van de wederopbouw.

Het feit dat Werkspoor werd gesanctioneerd en 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron bewijst dat de mega-order gewonnen moest worden. In 1951 mocht Prins Bernard Evite Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau toekennen. Het idee kwam van dezelfde Stikker, in zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken, onder het motto: “Het kost zo weinig en het geeft zoveel plezier” Bovendien had Prins Bernhard “een parelketting” ter waarde van dertigduizend guldens voor Evita Peron.

Prins Bernhard en Frits Philips waren persoonlijk goede (jacht) vrienden. Een uitgebreid rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA uit 1943.

met de titel “De Philips Groep zit vol met aantijgingen; Bijvoorbeeld:” de interne politie van Philips (….) werkt nauw samen met de GESTAPO “En:” in het bedrijf zitten fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën . De directeur van Philips Argentina is een nazi-spion “, zegt het rapport. Het rapport, meer dan duizend pagina’s dik en met het stempel” Geheim “, werd onlangs ontdekt door een Duitse onderzoeker in een archief in Washington. 

Dit historische document laat ook zien dat de Philips Summit in 1942 de OSS aanbood om het internationale netwerk van Philips te gebruiken als informatiebron en als dekmantel voor spionageoperaties. Waarop zijn de OSS-beschuldigingen van samenwerking gebaseerd? En waarom geeft het bedrijf zelf geen volledige openheid? Argos over koopman, spionage en dubbelspel. Een verslag van Gerard Leenders en Huub Jaspers. Presentatie: Max van Weezel (bron: VPRO-VARA 25 februari 2002).

Onderweg hoorde nazi-collaborateur Willem Sassen (zoon van NSB-burgemeester JCHMW Sassen in de gemeente Veghel) dat hij in Nederland bij verstek was veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid en dat hij in België in afwachting was van de doodstraf. 

Bij aankomst nam hij contact op met de voormalige secretaris van Goebbels; Wilfred von Oven, uitgever van het tijdschrift “Die Freie Presse” en “La Plata Ruf”. Bij het tijdschrift “die Freie Presse” ging hij aan de slag als journalist en hield hij zich bezig met vertalingen in het Spaans van Shakespeare, Goethe en Schiller.

Opererend onder verschillende pseudoniemen, publiceerde hij ook het boek “Die Jünger und die Dirnen” bij dezelfde uitgever. Als spookschrijver herschreef Sassen drie werken van Hans-Urich Rudel: “Trotzdem”, “Mein Dank an Argentinien” en “Es geht um das Reich”. Deze boeken zijn uitgegeven door Durer-Verlag. Daarnaast werkte hij ook als literair agent voor de Amerikaanse tijdschriften “Time-Life” en was tot 1965 speciaal correspondent voor “de Telegraaf” in Argentinië.

Prins Bernhard werkte ook nauw samen met deze Nederlandse nazi-journalist Willem Sassen in Argentinië. Onder leiding van Peron werkte Willem Sassen als public relations officer voor Eva Peron en als militair adviseur voor Perón. Tijdens een officieel bezoek van Prins Bernard 1951 werkte hij als tolk en begeleider. De prins was daar bij een stationsbezoek en Bernhard ontmoette Kurt Tank ook tijdens een demonstratie van de Pulqui II, die destijds de ultramoderne straaljager maakte die Argentinië tot een van de modernste legers had gemaakt. Krut Tank maakte deel uit van een groep nazi-technici die naar Argeninia waren gevlucht, waar ze een veilige schuilplaats hadden gezocht en de vliegtuigindustrie hadden opgebouwd. 

Sassen was in de jaren zestig inmiddels gescheiden van Miep en trouwde met Elsje Delbaere, met wie hij twee kinderen kreeg. Na de val van Perón werkte hij voor een waterbedrijf genaamd “Industria Integral de Aque”. In de hoofdstad ontmoette hij in de Duitse club de grote nazi-figuren van zijn tijd, die ook hun toevlucht hadden gezocht in Argentinië. Hij ontmoette Leon Degrelle, Hans Ulrich Rudel en Otto Skorzeny. Een zekere Ricardo Klement (Adolf Eichmann) benaderde Willem Sassen, die na lezing van enkele door Sassen gepubliceerde werken contact met hem wilde opnemen. 

Deze man bleek Adolf Eichmann te zijn en was in 1950 met het Italiaanse schip “Giovanni” in Buenos Aires aangekomen en had zich sindsdien op afstand gehouden van de grote nazi’s die zich in de verschillende Duitse clubs verzamelden.

Eichmann wilde zijn ervaringen op papier zetten om de wereld zijn bekende onschuld te tonen. De interviews die volgden, werden op band opgenomen en zouden na de ontvoering van Eichmann in mei 1960 voor veel geld aan diverse media worden verkocht. 

De grond werd echter te heet onder zijn voeten toen binnen de nazi-kringen werd aangenomen dat Willem Sassen mogelijk betrokken was geweest bij de ontvoering van Eichmann. Hij gaf Mossad informatie over de verblijfplaats van Eichmann. 

Vanwege deze mogelijke implicatie vluchtte Willem Sassen voor twee jaar naar Rome om aan mogelijke wrekers te ontsnappen. Na twee jaar keerde Willem Sassen terug en begon met het importeren van wapens. Hij werd een vertegenwoordiger van de Oostenrijkse Steyr-Daimler-Puch-groep voor heel Latijns-Amerika. 

Willem Sassen had nu een Duits paspoort waarmee hij af en toe naar Duitsland en Nederland reisde voor transacties en familiebezoek. De straf van Willem Antonius Maria Sassen is rond 1976 verjaard en komt sindsdien niet meer in aanmerking voor strafrechtelijke vervolging. Volgens de toenmalige officier van justitie De Beaufort is de zaak van Willem Sassen verjaard. “Hij mag vrij in zijn vaderland verblijven”. In België werd hij echter bij verstek ter dood veroordeeld, in Nederland slechts 20 jaar journalistieke ontkenning (bron: Go2War2).

Het overheersende idee van wederopbouw en de noodzaak om niet te veel nadruk te leggen op het bedrijfsleven heeft geleid tot een stroom van ‘demarches’ (die de rechtsgang beïnvloeden) door opeenvolgende ministers van justitie, bijgestaan ​​door bevriende captains of industry ”. dit spel was Dr. J. Donner, voorzitter van het Hooggerechtshof en voorzitter van de Centrale Reinigingsraad voor Bedrijven.

Het voorkeursbeleid van voorzitter dr. Jan Donner met betrekking tot economische collaborateurs was succesvol uit de 32.000 zaken van economische samenwerking, uiteindelijk werden er ongeveer 700 voor de strafrechter gebracht. 

Dit waren de industriëlen met pech, meestal aannemers, de “bunkerbouwers”. Het waren gewoon patjepeepers die hun afkomst niet hadden, zegt Meihuizen cynisch. Ze hadden zich ook schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische samenwerking die bunkers iedereen konden zien. Dit gold in veel mindere mate voor de bankensector. Dit kwam vrijwel ongedeerd uit de strijd.

1953: Andre Donner (ARP), de vader van de huidige vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State, was van 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie Van Schaik, die de herziening van de 1953 voorbereidde Grondwet. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 60 van de Grondwet als volgt uitgebreid.

“De rechter beoordeelt de grondwettigheid van overeenkomsten niet”.

De definitie van “verdrag” met buitenlandse mogendheden, heeft de Commissie van de Grondwet van Eysinga uit 1950 in haar plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt bepaald.

` Zonder te claimen uitputtend te zijn, geeft de Commissie hierbij een lijst met de meest bekende namen: Tractaat (verdrag, verdrag), Convention Convention Engels en Frans Handvest (Charter, Charter, Covenant, Pacte) Statuut, Akte, Slotakte ( final act, acte final) Algemente Akte (general act, acte general), Akkoord (akkoordakkoord), Schikking (regeling Engels en Frans), Verklaring of declaratie (aangifte, aangifte) Protocol (protocol, protocol) Overeengekomen notulen, Briefwisseling of brieven, brieven bijlagen (begeleidende brieven) Mode vivendi, arbitragecompromis, Memorandum of Understanding (D ‘Accord) Memorandum’.

Omdat de grondwettigheid van een verdrag, conventie, charter, convenant, statuut, akte, overeenkomst, schikking, verklaring, verklaring, protocol, notulen. Overeenkomst, brief, memorandum, arbitrage van compromis, memorandum, etc. mogen niet worden beoordeeld door een rechtbank, wat betekent dat deze niet mag worden beoordeeld in het licht van de grondwet (artikel 94 van de grondwet, Ned), als gevolg van waarvoor ze geen toepasselijke juridische toepassing hebben in Nederland. André Donner kon dit allemaal zonder enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Misdaden van de kartelpartijen, die de gegijzelde bevolking wil laten betalen voor hun milieu delicten door CO2 belasting heffing.

1962: als gevolg van deze grondwetswijziging die werd aangebracht door de vader van Piet Hein Donner, baanden vicepresident Louis Joseph Maria Beel (KVP) en president Koningin Juliana van de Raad van State de weg voor de publicatie van een positief advies, waarop het Kadenkabinet DE (KVP, CHU, ARP (nu CDA en VVD ) op 21 april 1962 verklaarde dat de Bestrijdingsmiddelenwet in werking is getreden die geen rekening houdt met

– de nadelige effecten van die pesticiden tijdens de gebruiks- en afvalfase

– en dat de niet-actieve chemische stoffen, omdat ze onbekende andere zeer giftige, giftige bijtende of schadelijke stof (fen) zijn, niet op zeer ernstige wijze geëtiketteerd hoeven te worden in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, die niet langer worden beoordeeld door een rechtbank. Een grondwet die niet meer bestaat vanaf Mei 1940.

De grootaandeelhouders van Shell / Biliton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) maakten gebruik van de tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet die de Raad van State en de Nederlandse Staat er bewust in hadden ingebouwd om het zeer problematische gevaarlijke afval te kunnen verkopen met zeer hoge concentraties van extreem giftige, volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) als pesticide gedurende lange tijd, in plaats van het voor altijd tegen zeer hoge kosten te bewaren, zoals wettelijk verplicht was, althans vanaf 1986.

Achteraf is ontdekt dat, met hulp van Andre Donner, deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zullen leiden tot schadeclaims tegen Shell / Biliton (en dus tegen de Koninklijke Familie) die niet meer kunnen worden betaald, dit komt door de simpele feit dat een “overeenkomst” of “verdrag” waarvan de grondwettigheid niet langer wordt beoordeeld door een rechter vanwege het optreden van Andre Donner, geen “wet” is zoals de pesticidenwet en het feit dat vanwege het niet bestaan ​​van Nederland vanaf 18 mei 1940 geen rechtskracht kan worden ontleend aan de Bestrijdingsmiddelenwet van 21 april 1962.

1954 tot 1964 een jaar na wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (1953 gaat die rechter niet in op grondwettigheid van overeenkomsten) werd de Bilderberggroep opgericht, een geheim genootschap opgericht in 1954 op initiatief van Prins Bernhard van lippe-Biesterfeld en de Pool Josef Retinger (vrijmetselaar) en de Belg Pierre de Bonvoisin (directeur van de Societe Generale van 1951 tot 1962) wiens vader tijdens de Tweede Wereldoorlog vice-president was van de Bis Bank en HF van Walsem (lid van de Raad van Bestuur Koninklijke Philips Electronics NV) opgericht (bron: Wikipedia) 

In de jaren tachtig kwam de zoon van Pierre de Bonvoisin (ook vermeld in het Dutrous-dossier) in opspraak omdat hij banden onderhield met extreemrechtse organisaties en verdacht werd van banden met de CCC en de bende van Nijvel. De laatste beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar hij behield zijn bijnaam: “The Black Baron” (bron: Wikipedia). Op voormalig Nederlands grondgebied ging het Hitler-kabinet vanaf 5 mei 1945 verder onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden, geleid door de geheime Bilderberg-conferenties, die in 1954 werden opgericht en onder voorzitterschap van de Nederlandse regering van Prins Bernhard, toen Koningin Beatrix en nu de Belgische Etienne Davignon, waarin het nazi-regime werd overgenomen door de Europese Unie,

Door al deze bewijzen is het duidelijk dat Regeringen de bevolking stelselmatig terroriseren op eigen bodem vanuit eigen gelederen.

Soekarno en Bernhard: John F. Kennedy startte onder voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea in de Verenigde Staten toen Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht kwam te staan. De VN zouden Nieuw-Guinea aan Indonesië (Soekarno) overdragen. 

Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten spraken daar ruim een ​​jaar in het geheim over. Nog geheimer was de inmenging van prins Bernard, die achteraf werd bewezen. In 1962 moesten de laatste Nederlandse soldaten Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannen van deze geest, bankiers en hun agenda van de Nieuwe Wereldorde. Waar Mark Rutte zich toe bekend heeft in een van zijn toespraken.

De Common Mining Company Biliton ging in liquidatie waardoor Biliton en de Nederlandse koninklijke familie Soekarno en Bernhard: John F. Kennedy in de Verenigde Staten onderhandelingen begonnen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy toen de Nederlandse minister van Justitie in de VS moest accepteren dat het gebied onder toezicht van de VN kwam te staan. De VN zouden Nieuw-Guinea aan Indonesië (Soekarno) overdragen. 

Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten spraken daar ruim een ​​jaar in het geheim over. Nog geheimer waren de inmenging van prins Bernard, die achteraf werd bewezen. In 1962 moesten de laatste Nederlandse soldaten Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannen van deze geest, bankiers en hun agenda van de Nieuwe Wereldorde. De 30.000 Nederlandse soldaten konden er niet voor zorgen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Biliton behouden bleven voor Nederland en moesten zich terugtrekken uit Nieuw-Guinea. 

In 1958 liep de laatste concessie voor de winning van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Common Mining Company Biliton (GMB) ging in liquidatie, waardoor Biliton en de koninklijke familie te maken kregen met een financiële catastrofe waarmee het Nederlandse koningshuis hun macht in de wereld dreigt te verliezen. De financiële problemen van de koninklijke familie waren zo groot dat premier prof. Dr. JE De Quay ze persoonlijk besprak met voormalig koningin Juliana. Als feitelijk bewijs hiervan citeer ik hieronder letterlijk de volgende tekst uit zijn dagboekaantekeningen, waarin premier De Quay letterlijk het volgende schrijft:

1 februari 1960: “Vanmorgen had ik een gesprek met HM en ZKH over de financiële positie van de koninklijke familie. Daar moeten we iets aan doen. Prins vroeg” glijdende schaal “Lijkt me juridisch lastig. Goed voorbereiden. In gesprek met Beel.

Willem Oltmans (journalist) was hiervan op de hoogte en ontmoette op 10 juni 1956 president Soekarno van Indonesië. Conservatief Nederland (Joseph Luns / KVP) had een hekel aan dit eerste staatshoofd van de voormalige Nederlandse kolonie. 

De Telegraaf verbood Oltsmans daarom Soekarno te interviewen. Hij deed hoe dan ook het natuurlijke. Het betekende het einde van zijn korte carrière met deze macht en het begin van zijn problemen met de Nederlandse staat. Van 1950 tot 1962 dienden ongeveer 30.000 Nederlandse soldaten voor korte of langere tijd bij de Nieuw-Guinea (1/2/3) marine. Leger, marechaussee, alle geledingen van de strijdkrachten waren vertegenwoordigd. In 1963 ondertekende president John F. Kenney een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te creëren om de Amerikaanse schatkist in staat te stellen zijn eigen schatkist-dollarbiljetten te maken, waardoor het ‘recht’ van de Federal Reserve om dollarbiljetten van de Federal Reserve te drukken, werd ondermijnd.

Deze overeenkomst maakte het mogelijk om 50.000 ton goud over te dragen om deze valuta te ondersteunen. Het probleem was echter dat dit de binnenlandse valuta van de VS met goud zou hebben bedekt, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op klaarlichte dag door insiders voor de ogen van de hele wereld vermoord op dezelfde manier als de Nederlandse politicus Pim Fortuyn. 

Net als bij Pim Fortuyn lijken verschillende Bilderberg-leden bij deze moord betrokken te zijn geweest. Vijf jaar later, op 5 juni 1968, tijdens een campagnevergadering in Hotel Ambassador in Los Angeles voor de verkiezingen van 1968, werd Robert Kennedy vermoord, waarna Bilderberger Richard Nixon op 20 januari 1969 president van de Verenigde Staten werd (bron: No Cancer Foundation ).

1983: dezelfde Andre Donner (ARP), als vader van de huidige vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State, was van 1967 tot 1971 (co-) voorzitter van de Staatscommissie Carls-Donner die de algemene herziening voorbereidde van de Grondwet in 1983. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 opgenomen in de algemeen herziene Grondwet, die als volgt luidt.

“De rechter komt niet tussen in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”  Logisch, want men wil niet dat rechters bekend maken dat we geen legale wetten hebben, waarbij zelfs van de wetten die niet legaal zijn velen stil worden verwijderd.

Door het onafhankelijke artikel 120 op te nemen in deze algemene herzien Grondwet in 1983 met de toevoeging ‘Wetten’ wordt het schade aansprakelijkheidsprobleem van 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen jegens Shell / Biliton (en dus jegens het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) werd opgeheven vanwege de tekortkomingen die op 21 april 1962 in de Bestrijdingsmiddelenwet waren ingebouwd. Andre Donner namens vice-president Willem Scholten (CDA) en president koningin Beatrix van de Raad van State hebben daarmee de weg geëffend voor de publicatie van een positief advies, waarop het kabinet Lubber (CDA en VVD) heeft besloten dat toelating van pesticiden niet meer getoetst mag worden aan de volgende artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, die hieronder zijn ingevoegd en die vanaf 18 mei 1940 toch al niet rechtsgeldig waren.

Artikel 1 Grondwet

Iedereen die in Nederland is, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op grond van religie, levensbeschouwing, politieke overtuiging, ras, geslacht of op enige andere grond is niet toegestaan.

Artikel 21 Grondwet

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het milieu.

Artikel 22 Grondwet

1) De overheid neemt maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid

2) Het bevorderen van adequate huisvesting is een punt van zorg voor de overheid.

3) Het schept de voorwaarden voor sociale en culturele ontwikkeling en voor vrijetijdsactiviteiten.

Daarmee is Andre Donner er met hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD in geslaagd om bedrijven als Shell / Biliton / Budelco onder het mom van ‘duurzaamheid’ miljarden euro’s aan overheidssubsidies (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolman-zouten). (Co) honderden miljoenen kilo’s ten onrechte gelabelde zeer giftige kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), die zeer problematisch gevaarlijk zijn afval, met name van Biliton / Shell / Budelco, is door middel van geïmpregneerd hout in huizen en tuinen gedumpt door consumenten, zonder dat er enige administratieve actie tegen hen is ondernomen, burgerlijke of strafrechtelijke maatregelen kunnen en mogen worden genomen.  

Andre Donner heeft dit kunnen bereiken in de periode van 1967 tot 1971. Wetende dat dezelfde Andre Donner in dezelfde periode (van 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) ook lid was van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg betekent dat hij in die hoedanigheid ook oordeelde, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie ondergeschikt is geworden aan de huidige vicevoorzitter Piet Hein Donner (CDA) van de Raad van State, die samen met zijn vader en grootvader in dienst van het Hitlerkabinet, dat vanaf 5 mei 1945 vanuit Nederland verder ging onder voorzitterschap van koningin Wilhelmina, daarna Juliana en nu Beatrix.

ecologisch milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, CO2-reductie, KOMO-label, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik. Europa’s erkende Safety Manager Ad van Rooij, die als lid van Stichting No Cancer mede-auteur van deze brief was, stuurde op 2 mei 2002 de volgende brief per fax aan de nieuwe Nederlandse premier Pim Fortuyn over dit onderwerp.

Tekenen met ontvangstbevestiging

Over: P. Fortuyn

GW Burgerplein 11

3021 AT Rotterdam

Sint Oedenrode, 3 mei 2002

Ons kenmerk: PF / 03052 / br

Beste meneer Fortuyn,

Ik ben erg geschokt door de manier waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de PvdA etc. u persoonlijk beschuldigen. Je vertelt de waarheid.

Wim Kok (PvdA), Jan Pronk (PvdA), A. Openbaar Ministerie) en vergiftigde ons hele land met extreem giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan publiek geld (subsidie) onder de dekmantel van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-label, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyotoprotocol.

Het begon allemaal vanuit het kabinet Lubber III, waarin Wim Kok minister van Financiën was en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Juist zij, de Partij van de Arbeid, maar ook het gevestigde CDA in Brabant en Limburg, vormen een grote bedreiging voor onze samenleving en voor het leefbaar houden van ons land. De volgende bijgevoegde documenten maken dit absoluut duidelijk:

I. Mijn brief van 22 april 2202, ref. VROM / 22042 / vz, aan de minister van VROM, JP Pronk (PvdA).

II. Mijn bezwaarschrift dd 28 januari 2202, kenmerk: Bes / 28012 / wra, door A. Kosto aan de Raad van State (PvdA).

III. Mijn brief van 13 april 2201, kenmerk: TEK / 13041 / vz aan de voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw J. van Nieuwenhoven en haar antwoord daarop (PvdA).

IV. Mijn klacht van 24 februari 2002 bij de Nationale Ombudsman over Wim Kok (PvdA) en de reactie van de Nationale Ombudsman.

V. Mijn brief / persbericht dd 2 mei 2202 aan wethouder Milieu EHGJM Huijbregts van Sint Oedenrode (oorzaak PvdA en CDA).

VI. Mijn verklaring van 10 april 2002 van het plegen van vervalsing schriftelijk door de staatsraden van R. Cleton, Dr. JCKW Bartel, RJ Hoekstra en P. van Dijk, inclusief krantenartikelen. (Oorzaak: Tjeenk Willink PvdA en voorheen Scholten CDA).

Ik zou u willen vragen deze documenten en hun bijlagen goed te bekijken.

Hierbij geef ik je toestemming om alle documenten te gebruiken in je strijd tegen de huidige criminele gevestigde politieke macht, de zogenaamde polderdictatuur.

Desgewenst kunt u op mijn kennis en ervaring in deze materie rekenen.

Ik zou uw reactie op prijs stellen. Hoogachtend,

Ecologisch Kenniscentrum BV

Voor deze,

Ing. AML van Rooij Directeur cdd René van den Oord (met dank aan hem)                         

Hij had de brief op 4 mei 2002 moeten ontvangen. Dit is echter niet gebeurd. Op 22 mei 2002, dus 18 dagen na verzending, is deze brief pas aan Fortuyn BV aangeboden. Pim Fortuyn heeft de twee kilo bewijsmateriaal nooit kunnen lezen. Kort na de moord op Pim Fortuyn (op 25 mei 2002) werd Ad van Rooij in opdracht van locoburgemeester Cees van Rossum (CDA) en wethouder Henriette van den Berk van de Laar (CDA) van Sint-Oederoed in het Eindhovens Dagblad , afgebeeld als milieuactivist om op gelijke voet te worden gesteld met de moordenaar Volkert van der Graaf, die overigens niet de echte moordenaar is. Pim Fortuyn had zelfs een kogel van een ander kaliber in zijn hoofd (waaraan hij stierf) dan in zijn buik (bron: deepjournal 4 mei 2007).

Volgens het boek “Moord namens de kroon” van Ine Veen blijkt de echte moordenaar een zekere Abu Fatah te zijn? Zo werden Ad van Rooij, zijn Ecologisch Kenniscentrum, Rob Brockus, zijn Sociale Databank Nederland en Robert Kahlman vervolgens benaderd door een agentjournalist die zichzelf Hans Vermeulen noemde, maar in werkelijkheid Marco Wetering was die in Amerkia woonde, in aanwezigheid van een zekere Allan Waver die alleen Engels sprak met een duidelijk Amerikaans accent? 

Beide heren zouden medewerkers zijn van de AIVD en de CIA. Ad van Rooij leverde de twee kilo bewijsmateriaal later af aan Hans Smolders, de chauffeur van Pim Fortuyn. Hij bewaarde het in zijn kamer in de Tweede Kamer en in een gesloten kast, waaruit het later verdwenen was. Hij deelde deze kamer met Mat Herben (vrijmetselaar), waardoor duidelijk wordt wie dit heeft gedaan (bron: boek Murder namens de Kroon?).

Kort daarna liet Mart Herben het kabinet met de LPF instorten, woonde hij de Bilderbergconferentie bij en werd het kabinet Balkenende I opgericht met als minister-president Jan Peter Balkenende (vrij metselaar) van het CDA, wederom een ​​persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas (CDA ) van Sint-Oedenrode (bron: Het echte Nieuws, 7 november 2009). Om te voorkomen dat er een nieuwe partij ontstaat die de minister-president kan leveren, heeft premier JP Balkenende in 2003 onder zijn voorzitterschap het ‘Innovatieplatform’ opgericht, waarin onder meer de voorzitters Gerard Kleisterlee van Philips en Marjan Ouderman van Corus waren vertegenwoordigd als leden, die van kracht bleven tot juni 2010. 

Het doel hiervan is om de massavergiftiging van de hele wereld te bewerkstelligen onder de dekmantel van “duurzaamheid”, zoals beschreven door Ad van Rooij aan Pim Fortuyn in een brief van 3 mei 2002, vanuit dit voortgezette Hitler-kabinet (bron: Wikipedia). Precies daarom is Philps-voorzitter Gerard Kleisterlee, in samenwerking met oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer JPH

Donner (nu vicevoorzitter van de Raad van State) verklaarde haar veiligheidsmanager Ad van Rooij spontaan per 24 september 2007 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder loondoorbetaling per 25 oktober 2007, in strijd met de Philips CAO en de Ziektewet, waarin advocaat Ellen Pasman (de bekende advocaat van Willem Oltmans) € 26.352,13 heeft gestolen van Ad van Rooij. (bron: dd 22 januari 2012 van Ad van Rooij Philips en zijn advocaat E. Pasman).

Het is goed om te weten dat de voormalig minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (VVD) namens “de Nederlandse Staat”, die vanaf 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat, een “JSF Medefinancieringsovereenkomst” had gesloten met een groot aantal bedrijven waaronder Philips Electronica Nederland BV kort voor de moord op Pim Fortuyn voor de aanschaf van JSF gevechtsvliegtuigen ten behoeve van de Nederlandse Luchtmacht. 

De heer HJG Hendriks, die deze overeenkomst aanging namens Philips Electronica Nederland NV, is nu  voorzitter van de Raad van Bestuur van Philips Benelux en was nog steeds senior manager van Philips veiligheidsmanager Ad van Rooij. Hij heeft er persoonlijk belang bij dat Ad van Rooij de rest van zijn leven 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft zonder loondoorbetaling tijdens ziekte.

Het is ook goed om te weten dat Pim Fortuyn fel gekant was tegen de aanschaf van de JSF (Joint Strike Fighter) gevechtsvliegtuigen en dat Theo Van Gogh naar buiten heeft gebracht dat Mat Herben steekpenningen heeft ontvangen van de Amerikaanse jagerslobby (bron: De Groene Amsterdammer). Ook Theo van Gogh is op 2 november 2004 in Amsterdam vermoord.

Mat Herben was van 1977 tot 1987 journalist bij het Ministerie van Defensie. Vervolgens werd hij journalist voor het tijdschrift Manna van oprichter Piet Derksen van Center Parcs. In 1990 keerde hij terug naar het Ministerie van Defensie, nu als hoofdredacteur van de Defensiekrant. In 1995 werd hij hoofdredacteur bij de Voorlichting van het Ministerie van Defensie. Hij was redacteur van Alle Hens (maandblad Koninklijke Marine), het personeelsblad De Vliegende Hollander (maandblad Koninklijke Luchtmacht) en redacteur van de internetsite. In die hoedanigheid speelde hij een leidende rol bij het geestelijk ziek houden van de verdedigingsklokkenluider Fred Spijkers naar de buitenwereld, omdat hij in 1984 weigerde mee te werken aan een verdedigingsplan om de dodelijke schade van minispecialist Rob Ovaa als gevolg van een onveilige mijn (bron:

Ook is het goed om te weten dat gemeentesecretaris John Jorristma (VVD) van Sint-Oedenrode er onder valt

Burgemeester Piet Schriek (CDA) is een neef van oud-minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (nu: burgemeester van Almere). Deze John Jorritsma maakte een snelle promotie tot burgemeester van Budel waar de fabriek Budelco gevestigd is, waarvan dat arseenzuur hoog problematisch gevaarlijk afval in Superwolman zouten afkomstig is. 

Na alles op orde te hebben gebracht is John Jorritsma gepromoveerd tot huidig ​​commissaris van de koningin van de provincie Friesland.

Op 18 augustus 1992 vond onder voorzitterschap van officier van justitie dhr. G. Bos van het arrondissement ‘‘s-Hertogenbosch een geheime bijeenkomst plaats met officier van justitie G. van Rooij voor deze 100% arbeidsongeschikte verklaring van Philips veiligheidsmanager Ad van Rooij door zijn collega bedrijfsarts Harry Mol (beiden lid van de Arbodienst Philips) namens Jan Oerlemans, die werd bekroond met een koninklijk lint. 

Fraters, oud-burgemeester P. Schriek (CDA) van Sint-Oederode (CDA), oud-wethouder van milieu H. van Dij-Eerhart van Sint-Oedenrode (CDA), juridisch medewerker Provincie Noord-Brabant H. Artz, de wachters I .Valk en M.Saris van de nationale politie van Sint Oedenrode, de heer C. Kerstholt hoofd van de bouwafdeling van Sint-Oedenrode, milieu-inspecteur H. de Vries van Noord-Brabant, de heer V. Ditters hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en notulist G. van Aarle inspecterend ambtenaar Sint-Oedenrode. 

In die geheime bijeenkomst werd besloten dat op last van milieu-inspecteur H. de Vries van Noord-Brabant namen Minister Hans Alders (PvdA) van VROM, burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode GGD-arts Henk Jans hem naar Ad van Rooij om hem geestesziek te verklaren. 

Hans Alders PVDA heeft kort na een Bilderberg bijeenkomst in opdracht van Bernhard von Lippe tijdens de VN vergaring in 1992 Agenda 21 de De-Populatie Genocide agenda ingediend die door 178 landen is geratificeerd.

Dankzij Anton Nigthen van het Landelijk Milieu Overleg en Jan Juffermans van de Kleine Aarde is dit mislukt. Als erkenning hiervoor ontving Henk Jans, arts van de GGD, in 1993 de Provinciale Milieuprijs van Noord-Brabant uit handen van de commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Frank Houben (een goede vriend van Koningin Beatrix). (bron: Het Echte Nieuws 26 november 2007) Ditters hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en notulist G. van Aarle inspecterend ambtenaar Sint-Oedenrode. 

Vanaf 1993 kregen Ad van Rooij, zijn gezin, zijn ouders en zijn paardenhouderij (later Camping en Pinkster Dommeldal) het een na het ander te maken met vernieling, terreur, poging tot doodslag van de familie Van de Biggelaar in bijzonder (buurman van Ad van Rooij). Hiervoor werd de familie van den Biggelaar rijkelijk beloond door eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas (CDA). De vele strafrechtelijke verklaringen van Ad van Rooij daartegen zijn nooit in behandeling genomen. Bovendien kregen Ad van Rooij, zijn vrouw, zijn paardenhouderij van 1993 tot heden de ene na de andere onrechtmatige inbeslagname, hoge boetes en verzegeling van bedrijfspanden, tot wel 19 jaar lang. 

Dit alles met de hulp van politie en justitie, die tot op de dag van vandaag voortduurt. (Bron: bezwaarschrift d.d. 24 mei 2012 van Van Rooij aan B&W Sint-Oedenrode).

Het is dezelfde Nederlandse GGD-arts Henk Jans die vanuit de binationale (Nederland en België) expertwerkgroep de medische en milieuaspecten van het bestrijdingsmiddel XENTARI WG beoordeelde, waarmee binnen een aantal gemeenten in Belgisch Limburg (waaronder Bree en Maaseik), liet hij de preventieve controle van de eikenprocessierupsen uitvoeren met grote bedragen aan Belgische overheidssubsidie ​​zonder de vereiste wettelijk voorgeschreven vergunningen. 

Dit komt doordat GGD-arts Henk Jans het had beoordeeld als een biologisch product zonder milieu- of gezondheidsrisico’s. Uit onderzoek van het Ecologisch Kenniscentrum BV blijkt echter dat het bestrijdingsmiddel XENTARI WG een uiterst giftig en zelfs kankerverwekkend bestrijdingsmiddel is, waarmee ook alle Belgische groenten en fruit al maar liefst 10 jaar besproeid worden (dankzij deze expert Henk Jans?). 

Dit komt bovenop de tientallen miljoenen kilo’s zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroomoxide (chroom VI), die volledig in water oplosbaar zijn, uit het geïmpregneerde hout dat op advies van de Rijkswaterstaat uit Nederland en België is gedumpt. dezelfde medisch milieuarts Henk Jans, waarvoor hij op 16 november 1993 de Provinciale Milieuprijs 1993 van Noord-Brabant ontving uit handen van de Commissaris van Koningin Frank Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van Koningin Beatrix en getuige bij de huwelijk van kroonprins Willem Alexander en Maxima. (Bron: Expertrapport dd 6 maart 2012 van het Ecologisch Kenniscentrum BV).

Toen Ad van Rooij op 22 november 2006 meedeed aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor “Lijst 14”, werd deze lijst door de media verzwegen (in opdracht van het voortgezette kabinet Hitler). De Nederlandse journalist Julius Vischjager (hoofdredacteur van The Daily Invisible), die al meer dan 30 jaar de unieke lezing heeft gehad dat hij de laatste vraag mocht stellen tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier, vertelde Ad van Rooij dat een brigade uit het buitenland was onderweg om hem te vermoorden. Julius Vischjager schreef er vervolgens een artikel over in The Daily Invisible dat de redding was voor Ad van Rooij.

Toen Ad van Rooij op 3 maart 2010 als lijsttrekker van de politieke groep De Groenen meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode, werd de terreur op hem extreem hoog en kreeg hij te maken met een strafrechtelijke aangifte van laster en  Gestapo verzekeringen in zijn huis, slaapkamer en kantoor door burgemeester Peter Maas (CDA) om paarden te tellen die buiten in de wei liepen in opdracht van dezelfde burgemeester van Sint-Oedenrode (CDA). Mede gezien de eerdere invallen van de Gestapo door dezelfde personen waarbij Ad van Rooij met bruut geweld in de politiecel was beland en het eerdere poging voor doodslag, was Ad van Rooij aan de zijde van de laatste inval op 22 april 2010 gevlucht. naar België en op 6 mei 2010 asiel aangevraagd bij de politie bij verantwoordelijke minister Joelle FGM Milquet (bron: Het Echte nieuws 12 mei 2010).

Het zijn deze genocidemisdrijven begaan vanuit het Koninklijk Huis (Hitler-kabinet) van 5 mei 1945 tot heden met pesticiden gif, Chemtrails-gif, fluoride-gif, aspartaam-gif, vaccinatie-gif, stralings-gif, cosmetisch gif, etc. 5 t / m 10 jaren waarvan alleen in Nederland en België minstens 10 miljoen mensen vroegtijdig zullen overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.

Met dit in gedachten heeft de Belgische minister Laurett Onkelinx (PS), die verantwoordelijk is, maar liefst 45 miljoen euro uitgegeven aan subsidies (Belgisch belastinggeld) en de Vlaamse overheid heeft bovendien ongeveer 8 miljoen euro uitgegeven aan vaccinatie. meisjes tussen de 14 en 18 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Niemand in Europa, zelfs de vergunninghouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD, is op de hoogte van de wettelijk vereiste materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) om deze vaccins in Europa en België te mogen introduceren. Laat staan ​​om te gebruiken. Niemand in Europa, zelfs de Europese Commissie niet, weet welke chemicaliën het Gardasi-HPV-vaccin bevat.

Alle kinderen die ermee worden ingeënt zijn dus proefkonijnen voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC , en van het Nederlandse koningshuis het voortgezette Hitler-kabinet.

Zelfs degenen die het Mexicaanse griepvaccin hadden, werden geïnjecteerd met het verboden kankerverwekkende gif en chemisch afval. (bron: diepgaand onderzoek van Philips safety manager AML van Rooij van 24 oktober 2009).

Flaraxin: Erik Verbeen van de No Cancer Foundation zag daarom met spijt dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaxarin, die in 90% van de gevallen efficiënt zijn en in veel gevallen tumoren kunnen laten verdwijnen, in Europa worden gedwarsboomd. Hij begrijpt dit niet omdat Flaxarin 10 tot 20 keer goedkoper is dan de momenteel voorgeschreven chemokuur, die in een tijd van grote overheidsbesparingen met open armen moet worden ontvangen. 

Dit is des te meer reden waarom de chemicaliën die bij chemotherapie worden gebruikt, kankercellen moeten doden waarin de patiënt niet eens sterft. De patiënt kan dan herstellen en krijgt een nieuwe behandeling. Op deze manier gaat de kankerpatiënt met zijn chemotherapie door een diep dal met meestal enige kans op genezing. 

Bij deze behandeling vindt het doden van alle kankercellen niet altijd volledig plaats waarna de kans op een terugval groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt nog steeds aan zijn kanker. 

Flaxaxin pakt de kanker op een heel andere manier aan. Flaxarine maakt zijn eigen intereron aan, stimuleert het immuunsysteem en heeft de eigenschap dat de kanker vervolgens afbreekt. Flaxaxin werkt snel en heeft bijna geen of geen bijwerkingen. 

Deze mag niet worden gebruikt vanuit dezelfde voortgezette Hitlerkabinetten uit voormalig Nederlands grondgebied. Daarom beval officier van justitie Marc Rubens van Hasselt op 7 april 2011 een onaangekondigde inval bij Stichting Geen Kanker onder leiding van Commissaris Jos Opdeloch, waarbij de producten van Flaxaxin, de boekhouding, de medische voorraden en de medische voorraden werden gecontroleerd.

Het huis van waaruit de No Cancer Foundation opereert, is in beslag genomen en geconfisqueerd, en is dat tot op de dag van vandaag. (bron PV002702 / 2011 van het verhoor van Erik Verbeek)

De No Cancer Foundation maakt het voor SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIS uit Oekraïne mogelijk om de toegestane Flaxaxin over de hele wereld toe te passen. Omdat de landen van de Europese Unie dit niet ondersteunen, is het erg moeilijk binnen Europa. De No Cancer Foundation hoopt dat deze brief aan prinses Maxima zal bijdragen aan een wereldwijde politieke onrust waarbij niet langer duizenden euro’s worden uitgegeven aan subsidies voor producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroom VI, maar dat geld gaat naar onderdrukte technologieën en producten van plantaardige oorsprong, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook een leven op aarde hebben.

2. De globale gevolgen van de bovenstaande openbaring.

Met de feiten genoemd onder hoofdstuk 1 staat vast dat “Nederland (lidstaat van Nederland) en” De Nederlander “van 18 mei 1940 tot 5 mei 1945” De Duitser “hadden moeten zijn, en dat vanaf 5 mei 1945. , 1945, “Duitsland (lidstaat van Duitsland)” zou niet langer moeten bestaan. 

Op voormalig Nederlands grondgebied wordt de Hitler-Kabinet sinds 5 mei 1945 geruisloos voortgezet onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix, aangestuurd door de geheime Bilderberg-conferenties, opgericht in 1954 en onder voorzitterschap van eerst Prins Bernard, daarna Koningin Beatrix en nu de Belgische Etienne Davignon, waarbij het naziregime werd overgenomen door de Europese Unie. Wat de gevolgen zijn voor België, Europese Unie, Verenigde Naties, NAVO en andere verenigingen en clubs zoals de Bilderberg conferentieclub van Rome, club van Madrid maar ook betrokken banken en bedrijven etc. lees je hieronder.

I.           De Nederlandse Grondwet en alle overige wetgeving die vanaf 5 mei 1945 in Nederland van toepassing is verklaard, is niet rechtsgeldig.

II.          Alle Nederlandse premiers, ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, leden van de Tweede Kamer, commissarissen van de Koningin, leden van Provinciale Staten, leden van Provinciale Staten, burgemeesters, wethouders en raadsleden, evenals alle Nederlandse advocaten die de ambtseed aan de koningin van 5 mei 1945 tot heden, hebben deze afgelegd in het vervolg van het Hitler-kabinet en zijn daarom verantwoordelijk en aansprakelijk voor de algemene vergiftiging van de wereld, die zal resulteren in meer dan een miljard vergiftigingsslachtoffers (kankerjoden) in de komende 10 jaar. Ze zijn daarom verantwoordelijk en aansprakelijk voor de grootste genocide in de wereldgeschiedenis.

III.         Alle uitspraken, beschikkingen, uitspraken en uitspraken van de Nederlandse Rechtbanken, Hoven van Beroep, Centrale Raad van Beroep, Beroepscollege voor het bedrijfsleven, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State van 58 mei 1945 tot heden ‘in de naam van de koningin “zijn niet rechtsgeldig.

IV.        Alle Nederlandse paspoorten, identiteitskaarten etc. afgegeven vanaf 5 mei 1945 tot heden zijn niet rechtsgeldig. De betreffende Nederlanders zijn dus staatloos.

V.         Gelet op bovenstaande punten 1 t / m 4 kunnen de aangekondigde Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 niet in Nederland worden gehouden en moet een deel van de Tweede Kamerverkiezing plaatsvinden in de Nederlandse ingezetenen van de voormalig Nederland (tussen de rivieren) om toe te wijzen aan België en om een ​​Belgisch paspoort aan te vragen en het resterende deel (boven de rivieren?) om toe te wijzen aan Duitsland en om een ​​Duits paspoort aan te vragen; omdat deze landen wettelijk bestaan ​​en een grondwet en een constitutioneel hof hebben.

VI.        Alle beslissingen, vonnissen en vonnissen die door het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn uitgesproken over personen die worden verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven zijn ongeldig omdat ze op voordracht van de Verenigde Naties zijn uitgesproken op het grondgebied van een niet-bestaand land. , dat mede werd ondertekend door het voortgezette Hitler-kabinet vanuit voormalig Nederlands grondgebied. Bovendien staat deze “genocide” niet in verhouding tot de vergiftigende genocide van miljarden wereldburgers uit het voormalige Nederlandse grondgebied van het voortgezette Hitler-kabinet.

VII.       Alle politici, politieke partijen, individuen, banken, instellingen, bedrijven, kerken, etc. die de geheime Bilderberg-conferenties sinds 1954 tot nu toe hebben bijgewoond, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vergiftigende genocide van miljarden wereldburgers daar die plaatsvond vanuit het Hitler-kabinet , die doorging op voormalig Nederlands grondgebied. Een kopie van deze brief aan Princes Maxima zal daarom voor 31 mei 2012 worden overhandigd aan de huidige Belgische voorzitter, Etienne Davignon, met het uitdrukkelijke verzoek dat de geheime Bilderberg-conferentie van 31 mei 2012 tot 3 juni 2012 in het Westfields Marriott Washington dulles hotel, Virginia worden geannuleerd en dat wordt besloten dat er in de toekomst geen geheime Bilderberg-conferenties meer zullen worden georganiseerd.

VIII.      Het Benelux-verdrag met Nederland moet per direct worden ontbonden omdat Nederland sinds 5 mei 1945 niet meer bestaat en België niet geassocieerd wil worden met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied bleef bestaan. We zullen Koning Albert II van België hiervan op de hoogte brengen door een kopie van deze brief aan prinses Maxima te bezorgen, waarin we haar vragen om prinses Maxima, Europees president Herman van Rompuy, hierover te raadplegen in Brussel, namens de No Cancer Foundation. We stellen voor dat koning Albert II prinses Maxima vraagt ​​om president te worden, omdat ze grote moeite heeft gehad om dit voor het eerst openbaar te maken en onafhankelijk is, aangezien ze nog nooit een Bilderberg-conferentie heeft bijgewoond.

IX.        Alle Europese verdragen, met name het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam, zijn niet rechtsgeldig. Dit komt doordat deze verdragen zijn ondertekend op voormalig Nederlands grondgebied van waaruit het Hitler-kabinet sinds 18 mei 1945 voort bestaat en medeondertekend zijn door een lidstaat van Nederland die grondwettelijk niet bestaat. 

Dit betekent dat de Europese Gemeenschap na de tijd vóór het Verdrag van Maastricht teruggebracht zal moeten worden met de mededeling dat de inwoners van voormalig Nederland een Belgische of Duitse nationalist zullen moeten krijgen. Concreet betekent dit dat alleen België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk deel zullen uitmaken van deze nieuwe Europese Gemeenschap, dat de oude munten (met uitzondering van de gulden ) terugkomen en dat de grenzen weer gesloten moeten worden, van waaruit een nieuwe politiek, nieuwe economie en een nieuw sociaal leven kan worden opgebouwd, waarin ook onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen leven. 

We zullen de huidige president van de Europese Unie, Herman Van Rompuy, die ook voorzitter is van de Europese Raad, op de hoogte brengen door een kopie van deze brief aan prinses Maxima te sturen. Dit met het verzoek om dit in Brussel te bespreken met prinses Maxima, koning Albert II van België, andere personen die hij wenste en namens de No Cancer Foundation ondertekende.


X.         Het aangekondigde European Stability Mechanism (ESM) kan, zoals reeds aangekondigd, op 1 juli 2012 niet plaatsvinden op basis van bovengenoemde punten 1 t / m 9. Wij vragen huidig ​​voorzitter Herman van Rompuy van de Europese Unie om de Europese Raad hierover en ervoor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd via de persvoorlichters van de Europese Unie.

XI. de Hitler-Kabinet, die vanaf 5 mei 1945 werd voortgezet vanaf Nederlands grondgebied, beheerd door de geheime Bilderberg-conferenties met steun van het Vaticaan en de christelijke partijen, waaraan binnen de komende tien jaar zeker een miljard wereldburgers voortijdig zullen overlijden en ten minste een miljard wereldburgers zullen binnen de komende tien jaar vroegtijdig overlijden aan ernstige vergiftigingsziekten (waaronder kanker), die onmiddellijk door de Heilige Stoel moeten worden verboden. Dit komt doordat er op een zeer serieuze manier is omgegaan met de tien geboden van God. We zullen paus Benedictus XVI op de hoogte brengen van deze brief aan prinses Maxima en hem vragen hen allemaal te vergeven, zodat we kunnen werken aan een nieuwe wereld waarin de Tien Geboden van God daadwerkelijk worden nageleefd en gecontroleerd door de Heilige Stoel op hun naleving.

XII.       De Verenigde Naties in deze vorm moeten worden ontbonden vanwege het feit dat Nederland per 5 mei 1945 niet bestond en dus geen lid kon zijn van de Verenigde Naties. Evenmin willen de Verenigde Naties worden geassocieerd met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied is voortgezet. Het is van groot belang dat de Verenigde Naties blijven bestaan ​​vanwege hun netwerk en infrastructuur.  

Dit hebben we hard nodig om een ​​wereldwijde politieke onrust te bewerkstelligen waarbij geen miljarden euro’s meer worden uitgegeven aan subsidies voor producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroom VI, maar dat geld wordt gebruikt voor onderdrukt technologieën en producten van natuurlijke en plantaardige oorsprong, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een leven op aarde hebben. We zullen daarom een ​​verzoek sturen naar de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon (Zuid-Korea), in de vorm van deze brief aan prinses Maxima, vertaald in het Engels.

XIII.     De NAVO in deze vorm dient te worden ontbonden vanwege het feit dat Nederland per 5 mei 1945 niet bestaat en dus geen lid van de NAVO kan zijn. Evenmin wil de NAVO worden geassocieerd met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied werd voortgezet. Het is van groot belang dat de NAVO blijft bestaan ​​vanwege haar netwerk en infrastructuur. Dit hebben we hard nodig om de sociale vrede te bewaren in de komende moeilijke jaren, waarin meer dan een miljard wereldburgers zullen overlijden aan vergiftigingsziekten (kanker) als gevolg van het voortgezette Hitler-kabinet vanuit voormalig Nederlands grondgebied onder regie van de geheime Bilderberg-conferenties. We zullen daarom ter ondersteuning van haar verzoek een verzoek aan de huidige secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen sturen met deze in het Engels vertaalde brief aan prinses Maxima. 

XIV.      Clubs als de Club van Rome, de Club van Madrid en andere clubs, verenigingen etc. waarvan Nederland lid is, kunnen niet blijven bestaan ​​vanwege het feit dat Nederland sinds 5 mei 1945 niet meer bestaat en dus ook niet lid worden van deze clubs, verenigingen ed

We zullen daarom de voorzitters van die clubs, verenigingen etc. vragen om de in het Engels vertaalde brief naar Princes Maxima te sturen.

3, Voorstel voor een oplossing waarin onze kinderen ook kunnen leven.

Voor een oplossing waarbij ook onze kinderen en kleinkinderen een leven kunnen leiden, moeten we iedereen kunnen vergeven die heeft bijgedragen aan de vergiftiging van onze aarde. Daarom is het van het grootste belang dat iemand van de Koninklijke Familie als voorzitter deze ommekeer in de wereld gaat trekken. Wij zien prinses Maxima als de meest geschikte kandidaat. Dim omdat ik een gijzelaar ben van dit probleem van wereldvernietiging, waarin de Nederlandse koninklijke familie is beland, is de enige die dit openbaar heeft gemaakt van die koninklijke familie en heeft nooit persoonlijk een Bilderberg-conferentie bijgewoond en is daarom onafhankelijk.

4. Verzoek van No Cancer Foundation aan prinses Maxima

Gezien bovenstaande feiten vragen wij prinses Maxima om een ​​einde te maken aan deze massagevergiftiging van de aarde en haar bewoners, die in gang werd gezet door het Nederlandse koningshuis.

Om een ​​einde te maken aan deze onnodige massavergiftiging, vragen we prinsen Maxima om voorzitter te worden van het hierboven voorgestelde overlegorgaan, waarin ook Stichting Geen Kanker is vertegenwoordigd.

In afwachting van uw antwoord op dit verzoek, blijven we.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

27 mei 2012

Eric Verbeek                                                                         Ad van Rooij

Geen                                                         Europese erkende veiligheidsfunctionaris van de Cancer Foundation

cc White Dragon Society (Benjamin Fulford)

Onwettige politie structuur en optrede.

Juist door het ontbreken van een legale grondwet samen met wet en regelgevingen, worden de politie machten en bedrijven door het Kabinet ingehuurd om het machtsmonopolie van geweld tegen de bevolking te gebruiken om Rutte III de kans te bieden om de bevolking in een Fascistische EU en Nieuwe Wereld orde te dwingen.

We zien dit nu over de hele wereld hoe regeringen hun eigen inwoners gijzelen en onderdrukken onder de noemer van een Fake Virus, wat als massa psychose door de politiek verkocht wordt.

Daar de meeste ordehandhavers geen hoge opleiding hebben genoten, of een gemiddeld IQ, doorzien ze niet dat ze door het huidige onwettige Hitler Kabinet van het Bilderberg kartel misleid worden, terwijl de Politie en zijn eigen gezin eon of vrienden zelf ook slachtoffer zijn van de aanslag die de criminelen uit Den Haag en Fake Koningshuis tegen de bevolking plegen.

Zwakbegaafde mensen met een hang naar geweld als BOA dienst nemen, zij in de veronderstelling verkeren dat ze enige autoriteit hebben of kunnen afdwingen, doen denken aan de opkomst van de Nazi’s in 1933.

We zijn allemaal afhankelijk van een inkomen en bestaansrecht, maar daarvoor hoef je niet als een NSB Nazi te gaan gedragen, om het Haagse Bilderberg misdaad kartel aan de macht te houden.

De bevolking is de STAAT, geen bevolking geen staat.

Alle politici maken zich schuldig om het door Hitler ingevoerde systeem te willen handhaven puur uit eigenbelang.

De weerzin wekkende optreden is de 2e Kamer zijn niets meer als een slecht stuk volksverlakking theater, met wel heel slechte acteurs.

Mark Rutte, Fred Grapperhaus, Ambassadeur Jennes de Mol, het voltallige JIT Team van de MH17 hebben bloed aan hun handen voor deze Genocide in combinatie met de gevonden vlucht MH370 met Aziaten die Nederlandse paspoorten hadden, winterkleren, geen bloed door orgaanroof, de passagierslijst van de MH370 overeen kwam wat ons als de MH17 wordt voorgelogen.

Waar is de MH17 neergestort en wat is er met de passagiers gebeurd. Want de restauratie van de MH17 in Gilze Rijen en de getoonde wrakstukken met gevonden lichamen verschillen door middel dat het LOGO van Malaysia Air-line met de MH17, dat ouder is als het wrak van de MH370, de hoek van het oude en nieuwe logo verschillen.

Rutte en zijn mede misdadigers horen voor een oorlogstribunaal berecht te worden onder VS  Oorlogsrecht voor hun misdaden, daar Duitsland en provincie bezet Nederland als oorlogsbuit van de VS aangemerkt en geclaimd worden tot 2099.

De huidige rechtspraak als mededader en uitvoerder van dwaling de bevolking stelselmatig heeft benadeeld met gehanteerde onwettige uitspraken door het gemis van een legaal rechtssysteem.

Misdadige Noodwet en Corona Leugen:

Beste Jeugdzorg en al haar medewerkers.

Een kind opvoeden is niet makkelijk, zo begint uw verhaal.

De site genaamd Richtlijnen Jeugd Hulp.

Uw richtlijnen https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/informatie-voor-ouders/

Uw richtlijnen hebben geen enkele juridische waarde, door het ontbreken van een legale Grondwet, Regering en Fake Koningshuis.

Iedereen legt een eed af, op de grondwet is op 13 mei 1940 is vervallen, samen met het Fake Koningshuis, maar lees verder want het wordt spannender.

https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/

Bezorgde ouders of alleen staande ouders vluchten voor het stalken van hun omgeving en de corrupte pedofielen regering, mede door het gevaar dat hun kinderen worden gevaccineerd.

Als u zelf kinderen zou hebben, doe net als Hugo de Jonge, laat je kind niet met vergift inspuiten.

Waarom niet?

Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum WEF, spreekt tijdens een persconferentie. (Foto: dpa)

17-11-2020 14:43 uur 

De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, zei onlangs dat de vierde industriële revolutie als onderdeel van de “Great Reset” zou “leiden tot een versmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit”. Deze trans humanistische benadering van de elites is door het publiek altijd afgedaan als een complottheorie.

De Great Reset is nu in gang gezet, mede door de Lock Down en de opgelegde onwettige maatregelen.

Wat ik me afvraag, op wiens gezag u acteert, en waarom u denkt enige autoriteit te hebben.

Meer info over het Corona Fascisme. https://www.stopworldcontrol.com/proof#

Het bewijs dat de pandemie met een doel was gepland


100% FEIT GECONTROLEERD


Ons doel is om 100% nauwkeurige informatie te presenteren. Elk feit kan worden gecontroleerd in de referenties onderaan de pagina. Als u iets ziet dat niet 100% correct is, laat het ons dan weten .

Honderden artsen zeggen dat de pandemie gepland was


Een groep van meer dan 700+ artsen in Duitsland genaamd ‘Doctors for Information’, die wordt ondersteund door meer dan 7.000 professionals, waaronder advocaten, wetenschappers, leraren enz., Legde een schokkende verklaring af tijdens een nationale persconferentie: (1)

‘De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Een zwendel. Het wordt hoog tijd dat we beseffen dat we midden in een wereldwijde misdaad zitten. ‘

T hese honderden medische deskundigen te publiceren een krant met een oplage van 500.000 exemplaren per week, aan het publiek te waarschuwen over de verkeerde informatie in de mainstream media over het coronavirus.

Ze organiseren ook massale protesten in Europa, zoals die op 29 augustus 2020, waar 12 miljoen mensen zich aanmeldden en volgens de organisatoren kwamen er bijna twee miljoen daadwerkelijk opdagen.

Honderden Spaanse artsen zeggen dat de pandemie is gepland


I n Spanje een groep van 600 artsen genaamd ‘Doctors for Truth’, maakte een soortgelijke verklaring tijdens een persconferentie. 

‘Covid-19 is een valse pandemie die is ontstaan ​​voor politieke doeleinden. Dit is een werelddictatuur met een sanitair excuus. We dringen er bij artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen door de waarheid te verspreiden. ‘  (2)

World Doctors Alliance


De ‘World Doctor’s Alliance’ (2A) verbindt duizenden artsen over de hele wereld, evenals bijna honderdduizend verpleegsters. Wat is hun boodschap? 

‘De pandemie is de grootste misdaad in de geschiedenis.’

Covid19 Patent,

In 2015 werd een ‘System and Method for Testing for COVID-19’ gepatenteerd door Richard Rothschild, met een Nederlandse overheidsorganisatie. Heb je dat begrepen? In 2015 – vier jaar voordat de ziekte zelfs maar bestond – werd een testmethode voor COVID-19 ontwikkeld.


In de VS legt een documentaire genaamd PLANDEMIC COVID-19 bloot als een criminele operatie. Het is zowel de meest gecensureerde als de meest bekeken video aller tijden.

Deze historische documentaire wordt ondersteund door meer dan 27.000 artsen! 

WAT WETEN ZIJ?


Waarom zeggen duizenden medische experts wereldwijd dat de pandemie een ‘wereldwijde misdaad’ is? Wat weten ze, wat wij niet weten? Laten we eens kijken naar enkele interessante feiten …

Miljoenen COVID-19-testkits
verkocht in 2017 en 2018


T hij nieuwe COVID-19 de ziekte verscheen in China tegen het einde van 2019. Dat is de reden waarom het werd genoemd COVID-19, dat is een acroniem voor Corona Virus Disease 2019. De gegevens van het World Integrated Trade oplossing is echter shows iets verbluffend:

in 2017 en 2018 – twee jaar vóór COVID-19 – werden wereldwijd honderden miljoenen PCR-testkits voor COVID-19 verspreid.

L et deze wastafel in voor een tweede: letterlijk honderden miljoenen COVID-19 testkits werden geëxporteerd en geïmporteerd, over de hele wereld, in 2017 en 2018. Honderden miljoenen! 

‘Snel! Verstop het!!’


Deze verbijsterende gegevens werden op 5 september 2020 ontdekt door iemand die ze op sociale media plaatste. Het ging over de hele wereld viraal. De volgende dag, op  6 september, veranderde de WITS plotseling het oorspronkelijke label ‘COVID-19’ in de vage term ‘Medical Test Kits’. In eerste instantie vergaten ze echter één detail te verwijderen: onderaan de webpagina stond nog steeds de productcode voor deze ‘Medical Test Kits’: 300215 wat ‘COVID-19 Test Kits’ betekent.

Enkele weken later werd ook de HS-code door de WITS gewijzigd in ‘Medical Test Kit’. Hun dekmantel kwam te laat: deze kritische informatie werd ontdekt en wordt wereldwijd door miljoenen onthuld. U kunt een pdf downloaden met

 de originele gegevens van deze website. Het is ook te zien op het  webarchief .


Twee jaar voor het uitbreken van COVID-19 begonnen landen over de hele wereld honderden miljoenen diagnostische testinstrumenten te exporteren voor … COVID-19. 

H et argument om deze ontdekking te ontkennen, is dat het label ‘COVID’19’ pas in 2020 is toegevoegd. Dat houdt echter niet op, aangezien de productcode zelf voor deze testkits ‘COVID-19 Test Kit’ is. Bovendien verandert dat niets aan het feit dat twee jaar voor de pandemie plotseling alle landen van de wereld honderden miljoenen medische testkits begonnen te verspreiden die  specifiek voor COVID-19 worden gebruikt. 

Wanneer is het Virus verdwenen?

Als de Great Reset van Klaus Schwab en het IMF klaar is en iedereen tot een robot omgevormd is in hun transhumanisme, mensen worden zombies.

Men noemt te een project, dus een planning om ons te terroriseren en de NWO te accepteren op dwang van executie.

MASSA DISTRIBUTIE


Waarom explodeerde de hele wereld in massale distributie van honderden miljoenen COVID-19-testkits, vlak voordat de wereldwijde pandemie toesloeg?

Fauci garandeerde
binnen twee jaar een pandemie


I n 2017 Anthony Fauci maakte een zeer vreemde voorspelling, met een nog onbekende zekerheid. Met volledig vertrouwen garandeerde Fauci dat tijdens de eerste termijn van president Trump zeker een verrassende uitbraak van een infectieziekte zou plaatsvinden. Dit is wat hij zei: (3)

Er is GEEN VRAAG, er zal een uitdaging zijn voor de komende administratie op het gebied van infectieziekten.

Er zal een VERRASSINGSUITBRAAK zijn.
Niemand twijfelt hierover.

Hoe kon Fauci een verrassingsuitbraak garanderen tijdens de eerste termijn van de regering-Trump? Wat wist hij, wat wij niet weten?

‘De komende twee jaar is er een UITBRAAK VAN VERRASSING. Er is GEEN TWIJFEL in ieders gedachten over dit.’

ANTHONY FAUCI

Bill en Melinda Gates stonden garant voor een op handen zijnde wereldwijde pandemie


I n 2018 Bill Gates publiekelijk aangekondigd dat een wereldwijde pandemie op komst was  , dat zou kunnen wegvagen 30 miljoen mensen. Hij zei dat dit waarschijnlijk het komende decennium zou gebeuren . (4)

Melinda Gates voegde eraan toe dat een  gemanipuleerd virus de grootste bedreiging van de mensheid is en verzekerde ook dat dit de mensheid de komende jaren zou treffen (5)

Laat hun woordkeuze even in je geest weerklinken …

‘Er is een wereldwijde pandemie op komst.
Een ONTWORPEN VIRUS is de grootste bedreiging van de mensheid.
Dit zal gebeuren in het VOLGENDE DECENNIUM. ‘

BILL EN MELINDA GATES

Oefenen voor een pandemie


B ill Gates is ‘s werelds grootste vaccinhandelaar, die zijn fortuin van 50 miljard dollar heeft verdubbeld tot meer dan 100 miljard, simpelweg door vaccins over de hele wereld te verhandelen. Hij zei dat dit zijn ‘beste zakelijke investering’ ooit was.

Een paar maanden voor de uitbraak organiseerde Bill Gates een evenement in New York City. Raad eens waar het evenement over ging? Het was een ‘coronavirus-pandemie-oefening’ . Ja, je leest het goed: Bill Gates organiseerde een coronavirus-pandemie-oefening, net voordat de coronavirus-pandemie  plaatsvond! 

Op de grote display in de aula zie je de tekst gedrukt: ‘We moeten ons voorbereiden op de gebeurtenis die een pandemie wordt.’ Deze pandemie-oefening heette Event201 en vond plaats in oktober 2019, letterlijk vlak voor de uitbraak .

Raad eens wat hun conclusie was? De hele wereld zal de vaccins van meneer Gates moeten kopen om de mensheid te beschermen tegen deze en komende pandemieën …

Bill Gates oefende voor een coronavirus-pandemie, net voordat de coronavirus-pandemie toesloeg. Zijn conclusie was: de hele mensheid moet mijn vaccins krijgen. 

Opwinding over de
verkoop van vaccins in het komende jaar


S hortly na deze ‘oefening voor een coronavirus pandemie’ Bill Gates tweeted:

Ik ben vooral enthousiast over wat volgend jaar zou kunnen betekenen voor een van de beste aankopen in de wereldwijde gezondheidszorg: vaccins. 

T hink hierover: ‘s werelds nr 1 vaccin dealer staat garant voor een wereldwijde pandemie voor te komen in de komende jaren, en zijn vrouw zei dat we allemaal zouden moeten vrezen een gemanipuleerd virus dat ‘op weg’. Vervolgens organiseren ze een oefening voor een op handen zijnde wereldwijde pandemie en zeggen ze dat vaccins de enige oplossing zullen zijn. Volgende … Bill Gates twittert hoe enthousiast hij is over het verkopen van vaccins in het komende jaar. Meteen daarna breekt de aangekondigde pandemie uit. 

En inderdaad, Bill Gates verkondigt meteen dat de enige oplossing voor de mensheid is om zijn vaccins te kopen …

2020 coronavirus-pandemie
voorspeld in 2013


H et volgende stukje informatie is vooral interessant omdat het laat zien hoeveel informatie er beschikbaar is voor wie onderzoek durft te doen. In 2013 schreef een muzikale artiest met de eigenaardige naam Dr Creep een rapnummer genaamd PANDEMIC. Daar is niets bijzonders aan, ware het niet dat een van zijn teksten luidt:  (6)

‘2020 gecombineerd met CoronaVirus, lichamen stapelen.’

Hoe is het mogelijk dat een onbekende muzikant een coronaviruspandemie zeven jaar later nauwkeurig kan voorspellen?

Het lied voorspelde ook de rellen die in heel Amerika woedden tijdens deze pandemie:

‘De staat is in opstand en gebruikt buiten de straat. Het komt naar je ramen. ‘

Nogmaals: hoe kon een louche kunstenaar in 2013 weten dat in 2020 een coronavirus de aarde zou overspoelen, gevolgd door massale rellen? Zijn antwoord is interessant:


‘Ik heb in 2012 onderzoek gedaan en de zogenaamde’ complottheorieën ‘gelezen. Weet je, die onderzoeken waarvan de media niet willen dat we er naar kijken. Volgens die theorieën zouden pandemieën in het decennium van 2020-2030 plaatsvinden. Dus schreef ik er het nummer Pandemic over. ‘

Krijgen ? Deze man deed onderzoek naar wat gewoonlijk wordt aangeduid als ‘complottheorieën’. Dingen die we zijn geprogrammeerd om te negeren als ‘onzin’. Maar blijkbaar zijn die onderzoeken toch niet altijd zo stom, aangezien ze nauwkeurig voorspelden dat precies in 2020 deze pandemie en de rellen zouden plaatsvinden. 

Wat valt er nog meer te ontdekken als we onderzoek gaan doen? Blijf lezen voor meer informatie …

‘Maak je klaar voor een wereldwijde coronaviruspandemie’


I n september 2019 – ook vlak voor de uitbraak – bracht de Global Preparedness Monitoring Board een rapport uit met de titel ‘A World At Risk’.

Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op … een uitbraak van het coronavirus!

Op de omslag van het rapport staat de foto van een coronavirus en mensen met gezichtsmaskers.

I n het rapport lezen we het volgende interessante paragraaf:

‘De Verenigde Naties (inclusief de WHO) houden ten minste twee systeembrede trainings- en simulatieoefeningen, waaronder een voor het opzettelijk vrijkomen van een dodelijke respiratoire pathogeen.’

Heb je dat begrepen? 

Uitbraak uit China aangekondigd


I n 2018 Institute for Disease Modeling maakte een video waarin ze toneneen griep virus – en dat is een coronavirus – van oorsprong uit China, uit de omgeving van Wuhan, en het verspreiden van over de hele wereld, het doden van miljoenen. Ze noemden het ‘Een simulatie voor een wereldwijde grieppandemie’. Dat is precies wat er gebeurde, twee jaar later. 

VIRUS VAN WUHAN


Hoe konden ze weten dat er een wereldwijde coronaviruspandemie zou komen, die zou beginnen in het gebied van Wuhan, China? Hoe konden ze het zo nauwkeurig voorspellen, vlak voordat het gebeurde?

Is dit coronavirus ontwikkeld?


W aar komt het virus vandaan? Een van ‘s werelds meest vooraanstaande experts in biowapens is Dr. Francis Boyle. Hij is ervan overtuigd dat het afkomstig is van een biowapenlaboratorium in Wuhan, het Bio Safety Lab Level 4.

Deze faciliteit is gespecialiseerd in de ontwikkeling van … coronavirussen!

Ze nemen bestaande virussen en ‘bewapenen’ ze, wat betekent dat ze ze veel gevaarlijker maken, om als biologisch wapen te worden gebruikt. In de volgende videoclip van twee minuten zie je een woordvoerder van de Trump-regering, biowapen-expert Dr. Francis Boyle en president Trump vertellen hoe dit virus uit het laboratorium in Wuhan kwam.

Nu komt het interessante deel: in 2015 gaf Anthony Fauci dit lab 3,7 miljoen dollar. 

Figuur dit: dezelfde man die garant stond voor een verrassende uitbraak van een virus in de komende twee jaar, gaf bijna 4 miljoen dollar aan een laboratorium dat coronavirussen ontwikkelt. In het korte filmpje hieronder zie je hoe een journalist president Trump vraagt ​​naar deze subsidie ​​die Fauci aan het Wuhan-lab heeft gegeven.

O f dat is natuurlijk geen bewijs dat kwam eigenlijk van deze lab, maar er zijn een aantal interessante toevalligheden: Fauci doneert miljoenen dollars naar een lab in Wuhan dat coronavirussen weaponizes. Niet lang daarna garandeert hij dat er zeker een verrassingsuitbraak zal plaatsvinden tijdens de eerste termijn van de regering-Trump. Ondertussen werkt hij nauw samen met Bill Gates, die de mensheid belooft dat er een oplopende coronavirus-pandemie zal komen, wat inderdaad gebeurt direct na zijn aankondiging. Zowel Gates als Fauci vertellen de wereld nu dat we allemaal hun vaccins MOETEN krijgen …

Als we weten dat de vaccinindustrie het meest lucratieve bedrijf ter wereld is, met een omslag van honderden miljarden dollars, dan zou dit op zijn minst ons bewustzijn moeten vergroten … 

Er is veel, veel meer informatie die u moet weten. Wil je op de hoogte gehouden worden, schrijf je dan nu in, en blijf dan lezen … 

Meld u aan om de waarheid te kennen
en uw vrijheid te verdedigen!

Verschillende films voorspelden de pandemie van het coronavirus


P redictieve programmering is het proces waarbij de bevolking wordt geïnformeerd over gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. De afgelopen jaren zijn er verschillende films en televisieseries geproduceerd, over… een wereldwijde coronaviruspandemie!

De film ‘Dead Plague’ toont een wereldwijde pandemie met een coronavirus en noemt zelfs hydroxychloroquine als de remedie.  

Een andere film genaamd ‘Contagion’ laat zien hoe een coronavirus zich wereldwijd verspreidt met sociale afstandelijkheid, gezichtsmaskers, lock-downs, handen wassen etc. als resultaat.

Letterlijk alles wat we nu zien, wordt in deze films tot in detail voorspeld.

Stripboek van de Europese Unie bracht wereldwijde pandemie in beeld


I n 2012 een vreemd stripboek werd geproduceerd door de Europese Unie, ter verspreiding onder alleen hun werknemers . (2B) De titel van de strip is ‘INFECTED’ en toont een nieuw virus dat afkomstig is uit een Chinees laboratorium en zich over de hele wereld verspreidt. De oplossing voor deze pandemie wordt geschetst in het stripboek: globalisten dwingen één globaal gezondheidsplan af. Dit betekent:

Geen medische vrijheid meer,
maar medische tirannie door globalistische entiteiten. 

Dat is de boodschap van dit stripboek, uitgegeven aan de medewerkers van de Europese Unie. Een van de citaten van het stripboek luidt:

‘De veiligheidsmaatregelen die volgden, maakten ons bestaan ​​totaal ondraaglijk.’

Pandemie afgebeeld tijdens Olympische zomerspelen in 2012


D ijdens de opening show van de Olympische Zomerspelen in 2012, werd een coronavirus pandemie uitgespeeld voor het oog van de hele wereld. Tientallen ziekenhuisbedden, grote aantallen verpleegsters die poppen werden van een controlesysteem, de dood op de loer, een demonische reus die over de hele wereld oprees, en het hele theater was zo verlicht dat het vanuit de lucht gezien leek op een coronavirus .

Waarom lieten de Olympische Spelen tijdens hun openingsshow een pandemie van het coronavirus zien?

Wereldwijde lockdown voorspeld in 2008


De auteur en onderzoeker Robin de Ruiter voorspelde in 2008 dat er een wereldwijde lockdown zou komen.

Hij zei dat het doel hiervan zou zijn om een ​​nieuwe wereld van autoritaire controle te creëren.

Omdat veel van wat hij in 2008 schreef nu voor onze ogen gebeurt, is dit boek opnieuw gepubliceerd. 

Journalisten voorspelden een
geplande pandemie


I n 2014 wordt de onderzoeksjournalistHarry Voxvoorspelde een geplande wereldwijde pandemie en zei dat de reden waarom de ‘heersende klasse’ zoiets zou doen:

‘Ze zullen voor niets stoppen om hun toolkit of control compleet te maken. Een van de dingen die ontbraken in hun toolkit zijn quarantaines en avondklok. Het plan is om honderdduizenden mensen ermee besmet te krijgen en de volgende fase van controle te creëren. ‘  (7)

‘Het plan is om honderdduizenden mensen ermee besmet te krijgen en
de volgende fase van controle te creëren.’

HARRY VOX,
GERENOMMEERDE ONDERZOEKSJOURNALIST

‘Scenario voor de toekomst’


D zijn gerenommeerde onderzoeker verwijst naar een beroemd document van de Rockefeller Foundation waarin alles wat we nu zien gebeuren, letterlijk tot in detail wordt voorspeld: de wereldwijde pandemie, de lock-downs, de ineenstorting van de economie en het opleggen van autoritaire controle.

Het wordt allemaal met angstaanjagende nauwkeurigheid beschreven … tien jaar voordat het gebeurde!

Het document is getiteld ‘Scenario voor de toekomst  van technologie en internationale ontwikkeling’. (9) Dat zegt het al: een scenario voor de toekomst. Het heeft een hoofdstuk genaamd ‘LockStep’ waarin een wereldwijde pandemie wordt gerapporteerd alsof het in het verleden is gebeurd, maar dat duidelijk bedoeld is als repetitie voor de toekomst.


De pandemie van 2020 wordt gruwelijk gedetailleerd beschreven in het ‘Scenario voor de toekomst’ van de Rockefeller Foundation, geschreven in 2010.


Het ‘scenario voor de toekomst’ gaat verder met het vergelijken van twee verschillende reacties op hun voorspelde pandemie: alleen de VS ‘ontmoedigden’ mensen sterk om te vliegen, terwijl China verplichte quarantaine voor alle burgers afdwong. De eerste reactie wordt ervan beschuldigd het virus nog meer te verspreiden, terwijl het opleggen van een verstikkende lock-down wordt geprezen. Vervolgens beschrijft het de implementatie van totalitaire controle:

Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag gebogen en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. 

Het is duidelijk dat het verleggen van autoriteit het gewenste antwoord is. Maar volgens dit ‘scenario van de toekomst’ wordt het erger:

‘Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op burgers en hun activiteiten hangen en zelfs geïntensiveerd.’

‘In ontwikkelde landen nam dit verscherpte toezicht vele vormen aan: biometrische ID’s voor alle burgers bijvoorbeeld, en strengere regulering van belangrijke industrieën waarvan de stabiliteit essentieel werd geacht voor de nationale belangen.’


Volgens de Rockefeller Foundation moet een wereldwijde pandemie leiden tot meer controle, waarbij mensen graag hun vrijheid opgeven, om zich weer veilig te voelen.


Handboek voor globale controle


Nu de aangekondigde pandemie inderdaad hier is, kwam dezelfde Rockefeller Foundation naar voren met stap twee: een handboek over het implementeren van nieuwe controlesystemen tijdens deze pandemie. Pas als alle benodigde controlenetwerken aanwezig zijn, kan de wereld weer opengaan.

Wanneer je de twee Rockefeller-documenten combineert, zie je het plan:

1) Eerst kondigen ze een wereldwijde pandemie aan met een coronavirus en zeggen ze waartoe dit moet leiden: een geheel nieuw niveau van autoritaire controle. 

2) Ten tweede geven ze praktische stappen voor het toepassen van dit controlesysteem.

Dit zijn illustraties en citaten uit hun gids:

‘ Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten op grote schaal worden gebruikt om een ​​completere contacttracking mogelijk te maken.’

‘Om de Covid-19-epidemie volledig onder controle te krijgen, moeten we de meerderheid van de bevolking wekelijks testen.’

Een olgens hun ‘Scenario van de toekomst’ de hele wereldbevolking zou een digitale id dat geeft aan wie alle vaccins heeft ontvangen te krijgen. Zonder voldoende vaccinaties wordt de toegang tot scholen, concerten, kerken, openbaar vervoer etc. ontzegd.

In 2020 is dat precies waar Bill Gates en veel regeringen om vragen.

De contacten van iedereen moeten worden gecontroleerd


I n een uitgelekte regering video (10)  zien we een gesprek tussen de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en Andrew Cuomo , de gouverneur van de staat New York. Ze bespreken hoe ze een groot controlesysteem kunnen opzetten om de hele bevolking te testen en al hun contacten te controleren.  Ze bespreken hoe ze een leger kunnen bouwen om dit controlesysteem uit te voeren. 

‘Er moeten honderden controleagenten worden aangesteld. Ze testen iedereen en checken vervolgens al hun contacten. Dit is op deze schaal nog nooit eerder gedaan.
Dit is een leger ondervragers dat ieders contacten zal controleren. ‘

ANDREW CUOMO,
GOUVERNEUR VAN NEW YORK

Een geheel nieuw niveau van wereldwijde controle


B ill Gates maakte ook duidelijk dat alleen mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt mogen reizen, naar school gaan, vergaderingen bijwonen en werken. (11) Er worden al digitale vaccin-ID’s ontwikkeld (12) en Gates heeft een patent op de technologie waarmee het lichaam van een persoon overal kan worden getraceerd. Deze technologie heet WO2020-060606 (13) . Daarnaast wil Gates een wereldwijd meetnetwerk opzetten, dat iedereen kan volgen die met Covid-19 in aanraking is gekomen (14) .      

Je lichaam verbinden met kunstmatige intelligentie


T hij meer we leren over het doel van de pandemie, hoe meer we zien het allemaal om draait controlerende mensheid. Big Tech en Big Pharma willen ons allemaal verbinden met wereldwijde netwerken die ons 24/7 kunnen controleren, en … beslissen of we ons vrij kunnen bewegen of niet. Met dat in gedachten wordt een bepaalde uitvinding uit 2015 intrigerend. 

In 2015 bedacht Richard Rothschild een ‘Testmethode voor COVID-19’. De methode bestaat in feite uit het verzenden van zeer persoonlijke gezondheidsinformatie naar ‘de cloud’, die wordt beheerd door Big Tech. (14A)

Het is interessant dat Richard Rothschild niet medisch geschoold is, maar hij is advocaat. Waarom wil een advocaat een methode ontwikkelen om virussen te detecteren? We vinden het antwoord door naar zijn andere uitvinding te kijken. Hij ontwikkelde een systeem waarin mensen worden gefilmd, om gedetailleerde informatie te verzamelen over hun gezicht, lichamen, bewegingen enz.

Deze videogegevens worden vervolgens gecombineerd met andere persoonlijke informatie en dit alles wordt naar de cloud gestuurd, waar het wordt verbonden met kunstmatige intelligentie.

Dit opent een hele nieuwe wereld van bewaking en controle. Zoals we zien in het volgende citaat uit de beschrijving van deze uitvinding:

‘… bieden rijkere informatieniveaus met behulp van methoden van “Big Data” -analyse en “Machine Learning”, en door kunstmatige intelligentie (“AI”) toe te voegen voor de implementatie van aanbevelingen en oproepen tot actie.’

In gewoon Engels: verzamel steeds meer persoonlijke informatie over mensen, stuur die naar kunstmatige intelligentie, die vervolgens de autoriteiten informeert om actie te ondernemen.

Dit past perfect in het plan om een ​​wereld van totale controle te creëren, waar al onze privé-informatie in handen is van degene die aan de macht is.

Het plan: de mensheid injecteren met een DNA-veranderend vaccin


De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende:

‘Ze zullen een door mensen veroorzaakt coronavirus vrijgeven. Als gevolg hiervan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin voegt een derde DNA-stam toe aan het lichaam van een persoon, waardoor het in wezen een hybride wordt. Zodra een persoon is geïnjecteerd, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Door deze genetische verandering verliezen mensen het vermogen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich ervan bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker worden gecontroleerd, om slaven te worden voor de elite. ‘

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat deze professionele onderzoeker niet gek is. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en dit is wat hij in de loop der jaren heeft ontdekt.

We moeten oppassen dat we gedegen kennis, gebaseerd op jarenlang onderzoek, niet afwijzen, simpelweg vanwege ons eigen gebrek aan inzicht in deze onderwerpen.

20 jaar onderzoek zegt:
het vaccin zal ons DNA veranderen


D octor Carrie Madej leidde twee grote klinieken in Georgië, voordat ze naar de Dominicaanse Republiek ging om humanitair werk te doen. Ze bestudeerde de afgelopen twintig jaar DNA en vaccins en maakte een urgente video waarin ze waarschuwt dat er een plan is om de mensheid te injecteren met zeer gevaarlijke vaccins voor Covid-19. Het doel van deze nieuwe vaccins zal tweeledig zijn: 

1) herprogrammeer ons DNA en maak hybriden van ons die gemakkelijker te controleren zijn.
2) verbind ons met kunstmatige intelligentie via een digitale vaccin-ID, die ook een heel nieuw rijk van controle zal openen.

Deze medisch deskundige zegt dat ze meerdere keren heeft waargenomen hoe ziektes per vliegtuig over de bevolking werden verspreid. Wegens goede redenen kan ze hier niet meer in het openbaar over vertellen.

Ontvolkt de aarde door middel van georganiseerde epidemieën


D r. John Coleman was een inlichtingenofficier van de CIA die een boek schreef met de titel ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen regeringen, de gezondheidszorg, de voedingsindustrie, de media enzovoort manipuleren. Dit boek is te vinden op de website van de CIA. (15)

Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die regeringen en de media controleren, is om de aarde te ontvolken. 

Dr. Coleman zegt het volgende over hun strategie:

‘Ten minste 4 miljard nutteloze eters zullen tegen het jaar 2050 worden uitgeroeid door middel van beperkte oorlogen en georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten .’

DR. JOHN COLEMAN, INLICHTINGENOFFICIER VAN DE CIA

Houd de mensheid onder de 500.000.000


I n 1980 een granieten monument werd opgericht in Georgië, genaamd de Guidestones. Een set van 10 richtlijnen is op de structuur gegraveerd in acht moderne talen en een kortere boodschap is bovenaan de structuur gegraveerd in vier oude taalscripts. De eerste richtlijn luidt als volgt:

1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur.

De CIA-officier Dr. Coleman onthulde dat een van hun methoden om ‘de mensheid te behouden’ het veroorzaken van ‘georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten’ is.

Vaccins gebruiken om de mensheid te verminderen


D ijdens een TED talk Bill Gates herhaalde dit doel, toen hij letterlijk gezegd dat de nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking te verminderen met 10-15%! (16)

‘Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en binnenkort zullen dat er 9 miljard zijn. We kunnen dat aantal echter met tien tot vijftien procent terugdringen als we goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en anticonceptie ‘.

BILL GATES, VACCIN DEALER

Covid19-vaccin
voor populatiecontrole?


M ike Adams is een gepubliceerde voedsel wetenschapper, schrijver van het populair-wetenschappelijke boek Eten Forensics en oprichter van ISO-geaccrediteerde CWC Labs. Jaren geleden zei hij het volgende:

Een ontwikkeld biowapen zal worden vrijgegeven in bevolkingscentra. Er zal worden opgeroepen tot massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie om met een vaccin te komen. Wonder boven wonder zullen ze in een recordtijd een vaccin laten ontwikkelen. Iedereen zal in de rij moeten staan ​​en deze vaccinatie moeten nemen.

Er is inderdaad een release van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinmandaat, enorme overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld.

De rest van zijn boodschap is dat dit vaccin in de loop van een paar jaar langzaamaan miljoenen – zo niet miljarden – mensen zal doden. Het wordt een dodelijk vaccin, ontworpen om de wereldbevolking te verminderen. 

SAMENVATTING:
WAS DE PANDEMIE GEPLAND?


T- huizen van artsen over de hele wereld noemen de pandemie een wereldwijde misdaad, een werelddictatuur met een sanitair excuus.

De jaren vóór COVID-19 begon de hele wereld plotseling honderden miljoenen PCR-testkits voor COVID-19 te verspreiden.

I n 2013 voorspelde een onderzoeker dat er in 2020 een wereldwijde pandemie met coronavirus zou plaatsvinden. Hij wist dit vanwege persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘complottheorieën’.

I n 2017 Anthony Fauci gegarandeerd een verrassing uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste termijn van het bestuur Trump.

R echts voor de wereldwijde coronavirus pandemie, Bill Gates organiseerde een wereldwijde coronavirus pandemie oefening: Event201.

Een LSO kort voor het uitbreken van de wereldwijde paraatheid Monitoring Board vertelde de wereld klaar is voor een coronavirus pandemie te zijn.

I n 2018 het Institute for Disease Modeling kondigde een wereldwijde pandemie met een griepvirus, van oorsprong uit China op het gebied van Wuhan.

ikn 2018 hebben Bill en Melinda Gates aangekondigd dat er in de komende jaren een wereldwijde pandemie van een geconstrueerd virus zou plaatsvinden.

T hij coronavirus SARS-CoV-2 kan zijn gemaakt in de Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, die miljoenen dollars ontvangen van Anthony Fauci.

In verschillende films werd de pandemie van het coronavirus zeer gedetailleerd weergegeven en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

Een  stripboek geproduceerd door de Europese Unie toont een virus dat zich wereldwijd verspreidt. De crisis wordt opgelost door totalitaire medische tirannie in te voeren.

De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden tijdens hun openingsshow een pandemie van een coronavirus.

D e onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen invoeren.

De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde een wereldwijde pandemie met een door mensen gemaakt virus, dat zou worden gebruikt om een ​​DNA-veranderend vaccin aan de mensheid op te dringen.

D r. Carrie Madej heeft decennia lang DNA en vaccins bestudeerd en zegt dat het plan is om het COVID-19-vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: herprogrammering van het menselijk DNA.

D e CIA-officier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat het hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijke snelwerkende ziekten.

I n de staat Georgia een enorme monument werd opgericht in 1980 met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden teruggebracht tot een half miljard mensen.

B ill Gates zei tijdens een TED-talk dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

TDe ‘gezondheidswachter’ Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: de introductie van een technisch biowapen, gevolgd door een vaccinmandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld.

I n 2010 heeft de Rockefeller Foundation publiceerde de ‘Scenario voor de toekomst …’ waarin ze een komende wereldwijde pandemie beschrijven, dat moet leiden tot de uitvoering van de autoritaire controle over het volk, die vervolgens zal toenemen na de pandemie.

I n 2020 de Rockefeller Foundation publiceert een handboek over hoe deze wereld van controle te creëren, met een stap voor stap handleiding. Ze zeggen dat het leven niet weer normaal kan worden, totdat de wereld ‘Locked Down’ is geworden met deze top-down controle van autoritaire regeringen.

We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen de controle overnemen op ongekende manieren, met het afdwingen van vaccin-ID’s, microchips die in mensen worden geïmplanteerd, het dragen van gezichtsmaskers verplicht stellen, sociale afstand nemen, gedwongen lock-downs, extreme contactopsporing , enzovoorts.

Een onderdeel van deze controle van bovenaf is extreme censurering van elke stem door artsen, wetenschappers of andere experts die kritiek hebben op wat er gaande is.

Meld u aan om de waarheid te kennen
en corruptie te bestrijden

Alle voorspellingen werden gedaan
kort voordat het gebeurde


N oot dat elke voorspelling van deze pandemie werd aangekondigd een paar jaar of zelfs maanden voordat het gebeurde . Het feit dat zo’n historisch unieke gebeurtenis tot in detail werd voorspeld – door films, shows, onderzoekers, artsen, degenen die laboratoria financieren die deze virussen ontwikkelen, degenen die miljarden verdienen aan deze pandemieën, degenen die een heel nieuw niveau willen creëren van controle in onze wereld, enz. – laat zien dat het was gepland.

Zijn er tekenen dat de pandemie wordt gemanipuleerd?


Tot dusverre hebben we gekeken naar aanwijzingen dat de pandemie van tevoren was gepland . Als het inderdaad wordt georkestreerd, dan zou dat ook tijdens de pandemieduidelijk moeten zijn. Een geplande pandemie is ook een gecontroleerde pandemie. Zien we inderdaad dat de pandemie wordt gemanipuleerd? Absoluut. De andere posts op StopWorldControl.com laten zien hoe letterlijk elke medische, wetenschappelijke, overheids-, educatieve en journalistieke stem die verschilt van de mediapropaganda, agressief wordt gecensureerd.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was er zo’n wereldwijde censuur van artsen en gerespecteerde wetenschappers over de hele wereld.

Daarnaast is er een ongekende vertoning van wereldwijde fraude met covid-nummers. Letterlijk elk stukje informatie over COVID-19 is onjuist. Medisch personeel over de hele wereld heeft toegegeven dat ze zwaar onder druk staan ​​om elke patiënt als een covid-patiënt te registreren en elk overlijden – ongeacht de oorzaak – als een covid-dood.

U kunt het bewijs voor deze schandalige bewering zien in deze schokkende onthulling van de grootste fraude in de geschiedenis van de wereld.  

Wie zit er achter
het plan om de wereld te beheersen?


We hadden het over een groep mensen die ‘globalisten’ worden genoemd. Dus, wie zijn deze ‘globalisten’ eigenlijk? Het zijn rijke, invloedrijke mensen over de hele wereld die van plan zijn één wereldregering op te richten. Dit zal hen in staat stellen om elk mens op de planeet te controleren. Hun strategie is om elk gebied van onze samenlevingen te domineren: gezondheidszorg, voedingsindustrie, media, regeringen, religie, alles.

Totale wereldheerschappij is een duivels verlangen geweest van veel machtige leiders in de wereldgeschiedenis. Denk maar aan de beruchte wereldrijken van Rome, Groot-Brittannië, de Perzen, de Russen, enzovoort.

Deze perverse passie heeft de corrupte harten van de mensheid niet verlaten, maar de middelen om dit doel te bereiken zijn veranderd. In plaats van naties binnen te vallen met tanks en bazooka’s, maken ze nu de mensheid tot slaaf met behulp van de kracht van angst. Als ze genoeg paniek kunnen creëren, kunnen ze de ‘oplossing’ presenteren. Deze oplossing betekent echter dat we onze vrijheid opheffen en ons onderwerpen aan hun controle.

De belangrijkste spelers in het globalisme zijn de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en vooral de vele particuliere banken die in feite de wereld al beheersen. Deze zichtbare entiteiten zijn echter slechts een façade, om de ware krachten te verbergen, namelijk de vele ‘geheime genootschappen’. Veel van deze globalisten kwamen onlangs bijeen in het kleine stadje Davos, in Zwitserland, waar ze vertelden hoe de pandemie zal worden gebruikt om hun plannen uit te voeren. Hier zijn enkele van de uitspraken die ze hebben gedaan: (18 )

‘Dit is het historische moment in de tijd, niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook OM HET SYSTEEM VORM te geven. 

De pandemie biedt een kans om ONZE WERELD TE RESETTEN. 

De wereld moet gezamenlijk en snel optreden om ALLE ASPECTEN van onze samenlevingen en economieën, van educatieve tot sociale contacten en arbeidsomstandigheden, te VERNIEUWEN.

ELK LAND, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet GEVORMD worden. ‘ 

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum

Het World Economic Forum creëerde een ‘spinnewiel’ met al hun doelstellingen. Daarop zien we de volgende drie ‘projecten’: Covid19 gevolgd door Global Governance en Internet Governance.

COVID-19 is een cruciaal project dat de weg effent voor de volgende stap: GLOBAL GOVERNANCE. Ze zijn van plan om in de nabije toekomst volledige censuur op internet te creëren: INTERNET GOVERNANCE.

Niemand wil deze organisaties


Geen enkel mens op aarde heeft ervoor gestemd dat deze organisaties zelfs maar bestaan, laat staan ​​dat ze de volledige controle over ons leven, gezinnen, gemeenschappen, banen, gezondheid, industrieën, enz. Krijgen. Toch presenteren ze zichzelf als onze ‘wereldleiders’ die onze hele toekomst plannen.

De Wereldgezondheidsorganisatie positioneerde zichzelf als de baas over onze gezondheid, zonder dat iemand van ons voor hen had gekozen. 

Ze passen een tirannie toe in de reguliere media en sociale media, waar geen uiting van medische of wetenschappelijke expertise is toegestaan, tenzij dit in overeenstemming is met de richtlijnen van deze ‘Wereld’-organisatie.

Tienduizenden artsen en wetenschappers zijn over de hele wereld gecensureerd door Facebook, Youtube en Twitter. Waarom? Omdat deze socialemediagiganten stellen dat ALLEEN wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, waar is. Dat is een duidelijk voorbeeld van wereldtirannie door de globalisten. Ze installeren hun eigen ‘wereld’-instellingen – die NUL gezag hebben over ieder van ons – maar simpelweg omdat ze zichzelf’ wereldleiders ‘noemen, nemen ze het gezag over de hele mensheid op zich.

De mensheid als geheel moet zich onderwerpen aan de ‘Wereld’ Gezondheidsorganisatie, zonder ooit onze mening te vragen of zelfs maar te raadplegen met andere medische experts. In feite wordt elke medische deskundige die zich uitspreekt tegen zijn beslissingen gecensureerd.

Dit betekent volledig verlies van medische vrijheid, verlies van vrijheid van meningsuiting, verlies van ware wetenschap, verlies van ware journalistiek en het opleggen van dictaturen door organisaties waar niemand op heeft gestemd, geleid door individuen die niemand wilde, en toch nemen ze simpelweg de eigendom van onze wereld over. .  

Zij zijn de grote, dikke, gemene bullebak op de speelplaats, die iedereen de baas speelt.

Wereldgezondheidsorganisatie
wordt gerund door een terrorist


Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie was lid van een gewelddadige revolutionaire communistische partij in Ethiopië, Tigray People’s Liberation Front. (19) Het Department of Homeland Security stelt duidelijk:

“De TPLF kwalificeert als een Tier III terroristische organisatie … op basis van haar gewelddadige activiteiten …”

Laat dit tot je doordringen: de man die de Wereldgezondheidsorganisatie leidt, is letterlijk een communistische terrorist, die betrokken is geweest bij het opleggen van het communisme aan Ethiopië. Diezelfde man pest nu de hele wereld, vertelt ons allemaal wat we wel en niet kunnen doen, censureert elke medische professional die een andere mening heeft, eist blinde gehoorzaamheid van de hele mensheid, terwijl hij mandaten oplegt om te worden ingeënt door hun nr. een financiële sponsor: Bill Gates.

Is dit de wereld waarin je wilt leven, vanaf nu?

Steeds meer pandemieën,
totdat de mensheid zich onderwerpt


T eze globalisten zelfs dreigen de mensheid met meer lijden, als we niet in te dienen om hun totale controle. Prins Charles sloot zich onlangs bij de globalisten aan en verklaarde publiekelijk:

Er zullen steeds meer pandemieën komen  als we ‘de grote reset’ nu niet doen. (18)

Bill Gates noemt dit al ‘pandemie’ en heeft het over ‘pandemie twee en drie’ . De onderzoeker die in 2013 voorspelde dat er in 2020 een coronaviruspandemie zou plaatsvinden, gevolgd door rellen, zei dat het plan is om in 2020-2030 een reeks pandemieën te creëren.

Dit decennium is het gekozen tijdsbestek om de wereld in één grote gevangenis te veranderen.

Globalisten zijn van plan om zoveel pandemieën te veroorzaken als nodig is om de ruggengraat van de mensheid te breken, totdat iedereen zich onderwerpt aan hun wereldwijde controle. Het verplicht stellen van vaccins is de sleutel tot hun plan, omdat de vaccins ons zullen verbinden met wereldwijde controlesystemen. Alleen de gevaccineerden zullen zich vrij kunnen bewegen.

Begint u te begrijpen waarom meer dan 700 artsen uit Duitsland, 600 artsen uit Spanje, duizenden medische experts uit de VS en nog veel meer over de hele wereld deze pandemie een ‘wereldwijde’ misdaad ‘noemen? 

Leiders van de katholieke kerk
waarschuwen de mensheid


Een aartsbisschop en verschillende kardinalen van de rooms-katholieke kerk schreven een brief aan de mensheid om ons te waarschuwen voor wereldwijde tirannie onder het mom van COVID-19. Dit is een uittreksel van deze historische boodschap, die in vele talen is vertaald en naar leiders over de hele wereld is gestuurd. (20)

We hebben reden om aan te nemen, op basis van officiële gegevens over de incidentie van de epidemie in relatie tot het aantal doden, dat er machten zijn die geïnteresseerd zijn in het creëren van paniek onder de wereldbevolking met als enige doel om permanent onaanvaardbare vormen van beperking op te leggen aan vrijheden om mensen te controleren en hun bewegingen te volgen. Het opleggen van deze onliberale maatregelen is een verontrustende opmaat naar de totstandkoming van een wereldregering buiten alle controle.

Is er hoop? Wat kunnen we doen? 


Ik heb hoop voor onze toekomst, of zijn we overgegeven aan de genadeloze handen van deze slechte megamiljardairs die de aarde willen ontvolken en de totale controle over de mensheid willen grijpen?

Ja, er is hoop. De toekomst is rooskleuriger dan we ons kunnen voorstellen!

Dit is geen doemscenario, maar een wake-up call voor de mensheid om te stoppen met blindelings geloven in de maffia-media en perverse politici, en op te staan ​​als iemand voor een toekomst van vrijheid. Ik nodig je uit om je aan te sluiten bij een unieke en historische beweging van Global Freedom Fighters, die de mensheid naar een nieuw tijdperk van hoop, herstel en meer vrijheid zullen leiden dan we ooit hebben gekend. 

Ontdek een toekomst vol hoop.
Schrijf je nu in!

B aast te delen met uw familie en vrienden, moedig ik u met klem om het verder een stap en echt uitgegroeid tot een wereld-wisselaar. Deel deze website met degenen die onze samenleving beïnvloeden. Ze zijn niet allemaal corrupt. Veel leiders zijn eenvoudigweg misleid, omdat ze zijn opgeleid om nooit het verhaal in twijfel te trekken. Het is aan ons om ze te informeren. 

Zoek op internet naar e-mailadressen van leiders in de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, de politie enzovoort. Doe het! 

Download posters!


U kunt krachtige posters, flyers en memes downloaden om de waarheid te verspreiden. Download de bestanden en druk ze af in zoveel exemplaren als u nodig heeft. Loop dan door de straten en stop ze in de brievenbussen, en geef ze aan de mensen die je ontmoet.

Download folders, posters en memes

Steun de strijd voor vrijheid


Hallo , mijn naam is David Sorensen. Ik ben de auteur van StopWorldControl.com. Ik bied dit aan als een gratis hulpmiddel voor de hele mensheid, om onze vrijheid en toekomst te beschermen.

Met een masterdiploma in communicatie koos ik ervoor om een ​​leven met veel geld achter me te laten en de wereld te dienen met mijn capaciteiten. 

Wanhopige hulpkreten van over de hele wereld overspoelen mijn mailbox. Mensen uit China, Slowakije, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika enz. Zien hoe hun leven van hen wordt afgenomen en tirannie wordt opgelegd door corrupte regeringen, ondersteund door media die eigendom zijn van de triljonaircriminelen.

De sleutel om hun duivelse greep op de mensheid te breken is WAARHEID. Daarom wil ik de noodkreten beantwoorden en de website in zoveel mogelijk talen vertalen om de mensheid te informeren.

Dit is een monumentale taak waarvoor geld nodig is. Als je me wilt helpen vechten voor de vrijheid van de wereld, overweeg dan om hier een genereuze donatie te doen . Open alstublieft uw hart en steun dit unieke platform voor de stem van vrijheid.

Samen kunnen we de mensheid helpen beschermen tegen machteloze gekken en een wereld van vrijheid en geluk creëren.

Referenties


1: Duitse groep artsen voor informatie

2: Spaanse groep Doctors For Truth

2A: World Doctors Alliance

2B: EU-strip toont wereldwijde pandemie 

2C: Documentaire Plandemic

2D: Richard Rothschild gepatenteerde testmethode voor COVID-19 

2E: Uitvindingen van R. Rothshild

3: Fauci garandeert een uitbraak voor de komende twee jaar.

4: Bill Gates kondigde een wereldwijde pandemie aan

5: Melinda Gates zegt dat de grootste bedreiging van de geesteswetenschappen een ontwikkeld virus is

6: Tekst van het nummer uit 2013 dat een coronaviruspandemie in 2020 voorspelde

7: Harry Vox voorspelde de wereldwijde pandemie

8: Robin de Ruiter voorspelde lockdowns

9: Scenario voor de toekomst beschreven wereldwijde pandemie

10: Andrew Cuomo praat met Bill Clinton over autoritaire controle

11: Bill Gates heeft het over een digitale ID om mensen te controleren

12: Vaccins koppelen aan een digitale ID

13: Gates beschikt over technologie om een ​​lichaam overal te traceren

14: Gates wil een wereldwijd monitoringsysteem

14A: Uitvindingen door Richard A Rothschild

15: Download het boek van CIA-officier Coleman

16: Gates heeft het over het verminderen van de wereldbevolking met behulp van vaccins

17:  Tientallen miljoenen Covid-19-testkist werden in 2017 en 2018 geëxporteerd door de EU, de VS, China enz.

18:  DAVOS en de bijeenkomst van de globalisten

19:  Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie is lid van de gewelddadige terorristengroep

20: Brief van aartsbisschop en kardinalen aan de mensheid

21: Bill Gates werkt aan digitale vaccinatie-ID’s

Pedofielen,

Om gelijk met de deur in huis te vallen, bekijk eerst even de 3 onderstaande linken, waar Demmink wordt besproken, men weet wie allemaal in de regering een Pedofiel is. https://twitter.com/Dontlookawayor1/status/1328238017136431105?s=19 https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1328304341200072706

Tijd van politieke correctheid is voorbij, we noemen het kind bij de naam.

Steeds meer bezorgde burgers in het land zien en voelen dat het niet klopt, en Jeugdzorg gebruikt wordt om juist gezinnen en kinderen zwaar te traumatiseren.

Daar in Nederland de meeste Pedofielen in de overheden, regering en koningshuis hebben is het wantrouwen met de dag toegenomen.

https://revolutionaironline.com/er-komt-een-aangifte-tegen-jaap-van-dissel-wegens-sado-pedofilie-en-rituele-lustmoord-op-een-kleuter-iedereen-in-bodegraven-kent-deze-zaak-maar-bijna-niemand-durft-te-spreken/

De peuter moord die door Jaap van Dissel is gepleegd, maar ook de pedofiele acties van Beatrix, Johan Friso, Mabel Wisse Smit, Ex minister van justitie Frits Korthals Ates, en de rechter in Den Bosch, de echtgenote van Ivo Opstelten die leverancier blijkt te zijn voor de Pedofielen die door Jeugdzorg worden geoogst.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1205285/excuses-kabinet-om-misbruik-in-jeugdzorg

Mark Rutte zelf een pedofiel gaf opdracht te stoppen met het dossier demmink. https://www.ninefornews.nl/rutte-gaf-opdracht-te-stoppen-met-dossier-demmink/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hemlig-polisrapport-massiva-brister-i-hanteringen-av-sexbrott-mot-barn

Geheim politierapport: enorme tekortkomingen bij de afhandeling van seksuele misdrijven tegen kinderen

BIJGEWERKT VANDAAG 16 november 2020 19:40GEPUBLICEERD VANDAAG 18:15

De politie sorteert routinematig informatie over seksuele misdrijven tegen kinderen via internet en treedt niet op tegen verdachten met hoge prioriteit. Het staat in een geheim rapport van de Nationale Operationele Dienst van de politie (NOA).

Dat blijkt uit SVT’s Crime of the Week.

Check het concept verkiezingsprogramma ’21-25 van de VVD. Er staan echt schokkende plannen in, met als klap op de vuurpijl op de laatste! pagina (blz 95) het opzij zetten van het EVRM en  verdragen/ rechtspraak .zie www.vvd.nl verwacht een stevige Anti Campagne

https://www.vvd.nl/content/uploads/2020/11/Verkiezingsprogramma-concept-VVD-2021-2025.pdf

Dit staat gelijk aan Genocide op de bevolking door de Fascistische Nazi’s van de VVD en de rest van het politiek addergebroed.

Beste Jeugdzorg medewerker, u bent mede verantwoordelijk voor de misdaad in naam van een corrupte pedofielen regering die als een tiran de bevolking al ruim 80 heeft belogen bedrogen en verraden.

Daarom verzoek ik dringen om geen deel meer te nemen in de misdaad in opdracht van een niet legale Bilderberg Nazi regering.

Iedere act die namens u of de overheid gepleegd wordt, zal reactie op roepen door de Pedo Jagers van Nederland.

Daar jullie de bron van veel ellende zijn, wees er op bedacht dat mensen het recht in eigen handen nemen, want de rechtsspraak van Pedo D66 rechters zal onder de voet gelopen worden in de revolutie die er aan staat te komen.

Het corrupte Hitler Kabinet heeft de bevolking de oorlog verklaart, daar gaat nu verandering in komen, want de hele regering zal weg gevaagd worden en de democratie weer hersteld.

De brief aan Donald J Trump zal alle onduidelijkheid wegnemen.

https://www.takecare4.eu/brief-aan-donald-j-trump/

We zitten niet te wachten op Globalisten Fascisten die top down de bevolking nog langer blijft koeioneren en misbruiken.

Als onze kinderen en kleinkinderen achterbaks gevaccineerd worden voor een Fake virus, er een bloedbad verwacht kan worden onder de verantwoordelijke die het hebben toegelaten.

Waaronder ook de linkse leraren in het onderwijs die dan voor Genocide hulp vogelvrij verklaard gaan worden.

Als het geval wat mij bekend is, door u gedupeerd wordt, verwacht een passende reactie.

Het is stuitend hoe Jeugdzorg denkt te kunnen acteren op aanwijzing door Satanisten uit de Politiek en Ambtenaren apparaat.

Doe mee de Bataafse Republiek in alle eer te herstellen, want Rutte en zijn boeven gaan de kerst niet halen, dan GESARA die per 2 Maart 2021 van kracht zal zijn.

Voor die tijd gaan Deep State ratten over de hele wereld opgeruimd worden, inclusief Rutte en zijn Hitler kabinet en de Stadhouder van bezet Nederland Willy von Amsberg.

https://www.gva.be/cnt/dmf20201116_95408068

Honderden Amerikaanse oorlogsvoertuigen komen aan in Waaslandhaven: “Zoiets zie je niet elke dag”

Twee boten vol Amerikaans oorlogsmateriaal zijn na een tocht van twaalf dagen uit Texas aangekomen in de Waaslandhaven. De honderden Amerikaanse oorlogsvoertuigen worden nu gestockeerd op de Antwerp Euroterminal (AET). De logistieke operatie Atlantic Resolve is een grote oefening tussen verschillende NAVO-partners.

Dieter Verschooren   16 november om 16:01

Zie deze mail als een serieuze waarschuwing om verder leed over en weer te voorkomen, werk niet langer mee met deze Satanisten die zich Elitair wanen.

We hebben allemaal een keuze, bij twijfel niet doen.

De corrupte politiek zal echter niet van stoppen weten, en zal daarom dat oogsten waar ze zolang voor gevraagd heeft.

Als wij als bevolking moeten kiezen tussen onder dwang leven of vrijheid, is voor de bevolking de keuze snel gemaakt, het bestuurlijke Nazi kartel schorem is duidelijk in de minderheid.

Bedenk dat de bevolking de adressen aan het verzamelen is van hun kwelgeesten, de afrekening is een kwestie van tijd, want de vlam zal in de pan slaan als het niet stop.

Van onze kinderen en kleinkinderen blijven jullie af, je daar aan vergrijpen is bloed link.

Neem zelf gerust een NWO Vaccinatie, is goed voor u krijg je haren van op de borst en geeft licht in het donker.

Heb je geen geweten, Hart, of een Ziel, denk je door te gaan op de verkeerde weg, wees wijs verklaar je zelf niet vogelvrij, ongeacht welke status of functie je denkt te hebben, want ze gaan komen, het zal erger zijn als een klein ongemak.

Wat je zelf niet geschiet doe het ook een ander niet, http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com/

Iedere verdere actie van uw kan zal als een daad van agressie aangemerkt worden, met vervelende consequenties, er zal geen eenrichtingsverkeer zijn in gerechtigheid.

Begrijp me niet verkeerd, we zijn geen eigendom van deze corrupte staat, dus geen lijfeigenen, hebben geen contract met de staat of de belastingdienst.

Als de bevolking stopt met betalen, hebben jullie geen inkomen.

Mocht er een vlijtige Pedo kinderen leverancier van de Kindervrienden doof zijn weet dat je de doodstraf gaat krijgen.

Als bezet oorlogsgebied van de VS, worden ook de oorlogswetten hier toegepast door alle misdaden die er tegen de kinderen en mensheid zijn gepleegd. Daar maakt Trump geen grapjes van, hij is een man met een missie.

Het is verwonderlijk dat de Politie jacht maakt op mensen die Pedofielen willen ontmaskeren, het past wel bij het beleid van Pedo beschermer Rutte en zijn misdaad kabinet.

Wiens veiligheid is meer waard, die van het misbruikte kind of de Pedofiel.

Daarom doe in aangifte van alle misdrijven die tegen mij en de bevolking is gepleegd.

Het is van groot belang dat deze aangifte bij de politie wordt gedaan via een afspraak om de aangifte in ontvangst te nemen, want je zal een bevestiging van de aangifte moeten krijgen.

Hieraan zal de politie niet willen meewerken, waardoor je een brief aan de Burgemeester van je gemeente zal moeten schrijven via een meldklacht formulier.

Modelklacht 381

Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

Aan de Burgemeester van de gemeente: _____________________
 

Plaats en datum:  __________________________________


Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

 
Geachte burgemeester,

Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent: …………………………..,
die werkzaam is als………………………………………………………………(functie agent)
bij het team ……………………………………………………………………..(plaats)
wegens het feit dat hij/zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.

In gebreke stelling.

Ondergetekende stelt u als korpsbeheerder derhalve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hierdoor zal een dwangsom van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zoals dat bij artikel 161 Sv is bepaald.

Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korpsbeheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwangsom te bespreken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven alsmede een uitnodiging voor het genoemde gesprek tegemoet.

Hoogachtend,

Handtekening : ____________________              datum: ______________________

Naam:            _________________________________________

Adres:            _________________________________________

Woonplaats:   _________________________________________

Meer voorbeelden van corruptie van de overheid:

Rubrieken SDN
 Netwerk van juristen
 Homepage drs. Burhoven Jaspers
 Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
 Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
 Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
 Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
 Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
 Met Recht Rot, zo denkt drs. N.C. Burhoven Jaspers over ons zogenaamde rechtssysteem
 Het curriculum Vitae en ervaringen van drs. Burhoven Jaspers MBA
 Derde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Wim Kok
 Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum Vitae
 Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
 Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
 Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
 Sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld
 Brief aan minister-president Balkenende betreffende de Drie van Arnhem
 Een pittige brief aan de deken van de advocaten van Middelburg Mr. J.H. Brouwer
 Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
 De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
 Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
 Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
 Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
 Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
 Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
 Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
 Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
 Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
 Lezing van oud-raadsheer dr.mr. Wicher Wedzinga over bananenrepubliek Nederlanden
 Rechters of vriendjes? De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel
 Wrakingsrecht laatste verdediging tegen rechterlijke willekeur afgepakt
 In ruil voor wat spiegeltjes en kralen accepteren velen leugenachtigheid
 Problemen met het recht zijn structureel
 Nogmaals wraking. Straatsburg geeft de nekslag aan het wrakingsrecht
 Problemen met het recht zijn nog steeds structureel
 Raad van State onder zware kritiek
 Rechtsgeleerden moeten hoger mikken
 Raad van State onder zware kritiek
 Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling
 De kunst van het liegen
 Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?
 Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden
 OM lijdt aan democratisch tekort
 Onze pers is een gesloten bastion
 Rechtsbescherming moet nú in regeerakkoord
 KN 07, Justitie zet grimmige klucht voort
 Katholiek Nieuwsblad 22, Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling
 Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
 Ten Kate is uitsmijter van Hoge Raad

Daar we geen lijfeigenen van de regering of misdadige staat zijn, hier een bevestiging van de stelling.

Neem je recht op zelfbeschikking terug van de misdaad organisatie onder Rutte III.

Claim al je reeds afgedragen belasting, die onder dwang en misleiding zijn gebeurd.

We zijn niet verplicht om bij een maffia beschermingsgeld te betalen om ons daarmee verder te onderdrukken.

Zie voor wat het werkelijk is, we worden al meer als 75 jaar door criminelen opgelicht. Niemand van de politici die dit openlijk wil vertellen, enkel om hun eigen belang en de uitbuiting van de bevolking in stand te houden.

Iedere Ambtenaar, die deze info van de aangifte kennis heeft genomen is direct kennis dragen van zeer ernstige misdrijven en zal er aangifte van moeten doen.

Nu is het lastig om dit in bezet Nederland te doen, daar we geen legale wetten en regelgevingen meer hebben, dus zal dit door Ambtenaren bij het Vredespaleis aangeboden moeten worden daar de rechtspraak dit zelf niet kan doen.

Alle door het Hitler Kabinet aangestelde Burgemeesters dienen hun ontslag in te dienen, en nieuwe burgemeester verkiezingen te organiseren in hun gemeenten.

De nieuwe kandidaten mogen geen binding hebben met de landelijke politiek, en zich vol bewust zijn van het herstellen van de Democratie door volksraadpleging via het Referendum in de gemeenten.

Getekend DD, Dag, Maand Jaar.

Naam: …………………..                                          Handtekening: …………………..

Pas het document aan met eigen naam en gegevens.

Druk het dan af en ga aangifte doen van alle misdaden van de regering.

Groet Rinus.