The description of the Corona Fascism that plagues the world.

The wide-ranging Corona confusion used to further deprive the population of their freedoms on the basis of a bio-weapon attack on the world’s population to introduce NWO fascism.

At least that is the suspicion of the population, but who confirms this suspicion? https://www.frontnieuws.com/duitse-politicus-geeft-openlijk-toe-de-coronacrisis-dient-om-de-natiestaten-af-te-schaffen/

Mark Rutte the mass murderer and his Hitler Cabinet are not averse to Genocide for personal and political gain, with the MH17 scam turning out to be the MH370.

We are trapped in a real Corona pandemic in which the virus Bilderberg and World Economic Forum are traitors who think they are making us their obedient slaves.

There seems to be a duel in the background of good against evil, replacing the money system with the QFS with the CIPS system against a possible Cabal system.

By deactivating the Swift payment protocol, and introducing value-covered money, central and commercial banks can no longer produce money out of nowhere due to a lack of introducing value-covered money products.

This causes governments to falter, as they do not want the population to regain its self-determination, and use violence to force the population.

What will never succeed is coercion, because resistance will increase.

Psychopaths and professional liars from the governments can no longer twist the facts from the bankruptcy of the current system.

The rotten apples of law enforcement do not shy away from violence to protect the Nazi bosses.

If there is no self-cleansing effect of police and army, the civil war will intensify, with many deaths on both sides to be expected.

When 200 NSB rats have been removed by the population, the rest will start to think it’s not his good idea to act as Rutte’s mercenary against his own population.

The fascist government is well outnumbered, that’s a fact, if there is no intervention to chase them away the planned Gates Genocide will become our part, and our own action is necessary to stop the Bilderberg Nazis from The Hague and Koningshuis.

We as a population must make use of our birthright, and make sure that a new fair justice system is equal for everyone.

All that is needed to free us from the political Nazi tumor is an act of self-protection.

The second Lock Down on false grounds, is to set up people who follow their orders against common sense.

The government can only stay in power by sowing lies and fear, if the fear disappears and people realize what crimes Rutte and his rats have on their conscience against their own people his life is worth nothing together with the rest of the viper brood.

Of course they are all being blackmailed to force their role towards a fascist world government on mankind.

Where the first Nicolae Ceaușescu style government is ousted, peace will return and other countries will follow suit.

As of September 15th, the 8 weeks of changes proclaimed by Donald J Trump will have passed.

When Rutte and his fellow criminals with fake king have not disappeared at the hands of the US and Russian army, we will do the job ourselves.

As of tomorrow the 1st of September the corrupt EU no longer has a right to exist, because of the exclusion of the new gold covered money system.

If the traitors of the governments of the member states can no longer deliver our money due to the disappearance of various taxes, within two weeks the whole Nazis founded boar mess in Brussels will collapse.

Realise that for all the misery from 1913 onwards, the Satanists were bankers and bribed politicians who instigated and carried out the Genocide on the world’s population out of lust for power and an occult agenda.

The world’s population has no need for a centrally controlled power, which is always used to sustain itself at the expense of the afflicted population.

Democracy has become a word that is used under false pretences.

If we do not tackle the root of the evil, nothing will change.

Our worst enemies are in our own governments, only stupid people don’t see it yet, and believe the false promises that will never be fulfilled.

One day even the biggest fool will have to confess no this is not what we expected, we have simply been betrayed and used as a tool to put us in a survival mode.

Politicians like Guy Verhofstadt think people are stupid creatures, he boasts that he’s achieved everything, he’s become rich and we’re stupid people, he’s become rich through corruption, but this nasty Nazi Dog doesn’t tell us that.

It is a large Pedo family who have been fighting the population together.

Now that all the information is going to come out, this doesn’t really work to their advantage.

It will be hunted wild with a price on their heads.

We as a population have come out of our sleep very slowly, but now we are going to find out who came to what place in the governments, which descendants with an indoctrination to evil have taken place to get these puppets of Satan in their place to force the world fascism with a Corona lie on us.

We can no longer afford to swallow politically correct all the lies for truth that will bring us to our downfall.

In administering the defenceless children of Vaccinations, the Hell breaks loose.

People who cry out for fear of their Genocide sting will wake up the rest.

The responsible Pedo Satanists will not escape their deserved reward.

Kind Regards

Rinus Verhagen

De beschrijving van het Corona Fascisme dat de wereld teistert.

Het veel omvattende Corona verwarring die gebruikt wordt om de bevolking verder hun vrijheden te ontnemen op basis van een bio-wapen aanslag op de wereldbevolking om de NWO fascisme in te voeren.

Dat althans is het vermoeden van de bevolking, maar wie bekrachtigd dit vermoeden? https://www.frontnieuws.com/duitse-politicus-geeft-openlijk-toe-de-coronacrisis-dient-om-de-natiestaten-af-te-schaffen/

Mark Rutte de massamoordenaar met zijn Hitler Kabinet zijn van Genocide niet vies voor persoonlijk en politiek gewin, waarbij de MH17 zwendel de MH370 blijk te zijn.

We zitten in een echte Corona pandemie gevangen waarbij het virus de Bilderberg en World Economic Forum verraders zijn die denken ons tot hun gehoorzame slaven te maken.

Er lijkt een tweestrijd op de achtergrond te woeden van goed tegen kwaad, het vervangen van het geldsysteem door de QFS met het CIPS systeem tegen een mogelijk Cabal systeem.

Door het uitschakelen van het Swift betaal protocol, en het invoeren van waarde gedekt geld kunnen centrale en commerciële banken geen geld meer uit het niets produceren door gebrek aan het inbrengen van tegen waarde van hun geldproducten.

Dit brengt regeringen aan het wankelen, daar zijn niet willen dat de bevolking zijn zelfbeschikking terug gaat krijgen, en geweld toepassen om de bevolking te dwingen.

Wat nooit gaat lukken is dwang, want het verzet zal steeds groter worden.

Psychopaten en beroepsleugenaars uit de regeringen kunnen de feiten niet langer blijven verdraaiden van het bankroet van het huidige systeem.

De rotte appels van ordediensten schuwen geen geweld om de Nazi bazen te beschermen.

Als er een zelfreinigende werking van Politie en leger uitblijven zal de burgeroorlog in heftigheid toenemen, waarbij veel doden aan beide zijde te verwachten zijn.

Als er 200 NSB ratten door de bevolking verwijderd is zal de rest wel eens gaan denken dat het toch niet z’n goed idee is om als huurling van Rutte tegen eigen bevolking te acteren.

De fascistische overheid is ruim in de minderheid, dat is een feit, als er geen interventie komt om ze te verjagen zal de geplande Gates Genocide ons deel worden, en is eigen actie noodzakelijk om de Bilderberg Nazi’s uit Den Haag en Koningshuis te stoppen.

Wij als bevolking moeten gebruik maken van ons geboorterecht, en er voor zorgen dat een nieuw eerlijk rechtssysteem voor iedereen gelijk is.

Alles wat nodig is om ons van het politiek Nazi gezwel te bevrijden is een act van zelfbescherming.

De tweede Lock Down op valse gronden, is er om de bevolking die hun orders opvolgen tegen de normaal verstand mensen op te zetten.

De regering kan alleen door leugens en angst zaaien aan de macht blijven, als de angst verdwijnt en mensen doorkrijgen welke misdaden Rutte en zijn ratten op hun geweten hebben tegen eigen bevolking is zijn leven niets meer waard samen met de rest van het addergebroed.

Natuurlijk zijn ze allemaal gechanteerd om hun rol naar een fascistische wereldregering op te dringen aan de mensheid.

Daar waar de eerste regering in Nicolae Ceaușescu stijl verdreven wordt zal de rust weder keren en andere landen het voorbeeld volgen.

Per 15 September zullen de 8 weken van veranderingen die door Donald J Trump zijn verkondigd zijn verstreken.

Als dan Rutte en zijn mede misdadigers met valse nep koning niet zijn verdwenen door toedoen van het US en Russisch leger komen we de klus zelf te klaren.

Vanaf morgen de 1e September heeft de corrupte EU geen bestaansrecht meer, door het buitensluiten van het nieuwe goud gedekte geldsysteem.

Als de landverraders van regeringen van de lidstaten niets meer kunnen leveren van onze gelden door het wegvallen van diverse belastingen zal het binnen twee weken de hele door Nazi’s opgerichte zwijnenboel in Brussel doen instorten.

Besef dat voor alle ellende vanaf 1913 de Satanisten bankiers en omgekochte politici waren die de Genocide op de wereldbevolking hebben aangespoord en uitgevoerd uit machtswellust en occulte agenda.

De wereldbevolking heeft geen behoefte aan een centraal gestuurde macht, die altijd gebruikt wordt om zich zelf in stand te houden op kosten van de gedupeerde bevolking.

Democratie is een woord geworden dat te pas en te onpas  gebruikt wordt onder valse voorwendselen.

Als we de wortel van het kwaad niet aanpakken zal er niets veranderen.

Onze grootste vijanden zitten in onze eigen regeringen, alleen domme mensen zien het nog niet, en geloven de valse beloften die nooit vervuld worden.

Eens zal ook de grootste sufferd moeten bekennen nee dit is niet wat we ervan hadden verwacht, we zijn gewoon verraden en als gebruiksvoorwerp gebruikt geworden om ons in een overlevingsmode te zetten.

Politici als Guy Verhofstadt vinden mensen domme wezens, hij schept op dat hij alles heeft bereikt, rijk is geworden en wij domme mensen zijn, hij is rijk geworden door corruptie, maar dat verteld deze gore Nazi Hond er niet bij.

Het is een grote Pedo familie die tegen de bevolking hebben samen gespannen.

Nu alle info naar buiten gaat komen werkt dit ook niet echt in hun voordeel.

Het zal opgejaagd wild worden met een prijs op hun hoofd.

Wij als bevolking zijn erg langzaam uit onze slaap gekomen, maar gaan nu zoeken hoe is wie op welke plaats in de regeringen gekomen, welke afstammeling met een indoctrinatie tot slechtheid hebben er plaats gevonden om deze marionetten van Satan op hun plaats te krijgen om het wereld fascisme met een Corona leugen aan ons op te dringen.

We kunnen het ons niet meer permitteren om politiek correct alle leugens voor waarheid te slikken die ons naar onze ondergang zal brengen.

Bij het toedienen van de weerloze kinderen van Vaccinaties breekt de Hell los.

Mensen die uit angst roepen voor hun Genocide prik zullen de rest wakker maken.

De verantwoordelijke Pedo Satanisten zullen hun verdiende loon niet ontlopen.

Groet Rinus Verhagen.