Over 10 dagen……………

10986812 1002452109767987 669194872997559706 n

Goedemorgen bezoekers van onze site welkom.

Dat wij in een roerige tijd zitten is wel duidelijk, de tijd versneld en het is of de dagen minder lang duren.

Dat klopt dat is ook zo we zitten op dit moment in de vierde dimensie en wel in het laatste gedeelte er van dus de rollercoaster ride gaat binnen enkele dagen beginnen, hou je maar goed vast.

Er staan grote veranderingen te gebeuren en een giga arrestatie golf die gaat beginnen en een gigantische paniek in de gelederen van de pionnetjes van de elite gaat teweeg brengen.

Houd je tv in de gaten er gaan mededelingen komen van hoe alles gaat verlopen om jullie op de hoogte te houden hier van.

Ga zelf ook op onderzoek uit het is allemaal te vinden,

Have fun en laat deze periode gebeuren en Go With The Flow.

 

May the force be with you, my friends.

 

 

 
9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! ( “Vrede zij met u!”) Er gebeurt veel op jullie oppervlaktewereld. Er is op dit moment een verschuiving gaande die de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert, volledig zal veranderen. Op dit moment hebben zij die een dergelijke verandering door willen voeren zich in een aantal afrondende onderhandelingen begeven om te bepalen hoe de opdracht tot deze transformaties vorm gegeven zal worden. Dit alles hangt enkel af van hoe onze bondgenoten de tot nu toe overeengekomen afspraken uit zullen voeren. Deze delicate eerste stap vereist dat we onze ontmoetingen met ‘s werelds geheime gewijde genootschappen beëindigen. Op dit moment is het eerste deel van deze gemeenschappelijke plannen bijna voltooid. De volgende fase zal bestaan uit het beginnen met de gigantische herpositionering van hun immense strijdkrachten en van degenen die de omvangrijke leveringsoperatie op gang kunnen zetten. Daarom bevindt de start van deze leveringsoperaties zich in een beginfase. De cabal blijft in wanorde verkeren en is nauwelijks in staat om zich tegen deze plannen te verzetten. De duisteren realiseren zich dat een grote arrestatieoperatie over ongeveer 10 dagen plaats zal vinden. Wanneer deze arrestaties serieus beginnen, wordt het tijd om daadwerkelijk het grote aantal fondsen af te leveren dat jullie verdienen. De Agarthanen werken op het moment samen met de uitvoerenden van ons leveringssysteem om te verzekeren dat alles volgens plan verloopt.

In ons laatste verslag hebben we een deel van jullie oude geschiedenis uitgelegd. Het belangrijkste deel van dit verslag is de tijd waarop de Anunnaki op de voorgrond traden. Jullie werden onwaarheden verteld die later door hun handlangers werden gebruikt om jullie dociel, onder controle en in volledig geloof van hun gemanipuleerde verhalen wat betreft jullie oorsprong te houden. Deze falsificaties beginnen zich nu te ontrafelen nu de handlangers van de Anunnaki de volledige controle over deze realiteit beginnen te verliezen. Desalniettemin is een zekere mate van geheimhouding nog steeds vereist om er zeker van te zijn dat deze leveringen verlopen zoals gepland. Als deze operaties eenmaal voldoende gevorderd zijn om NESARA af te kondigen, zullen deze voorzorgsmaatregelen overbodig worden. Tot dan bezit de cabal een beperkte mate van macht, die tot op zekere hoogte erkend moet worden. Het zijn deze beperkte macht en de vele daarmee samenhangende listen, die deze noodzakelijke acties om hen te arresteren, en jullie te voorzien van de middelen om jullie zegeningen te ontvangen, enigszins hebben vertraagd. We moeten jullie om vergeving vragen wat betreft deze vertragingen die een ieder van jullie zo gefrustreerd en van streek hebben gemaakt. We zijn bezig deze recente rampen tegen te gaan en jullie je zo noodzakelijke zegeningen te geven!

Dit ingewikkelde proces zal aanvankelijk iets meer tijd in beslag nemen dan jullie zouden kunnen verwachten. Wees desalniettemin gereed om eindelijk tegemoet te zien waar jullie op gewacht hebben. Het is niet eenvoudig om deze wereld voor te bereiden op de enorme transformatie die het nodig heeft. Jullie hebben levens lang geleefd om je aan te passen aan een realiteit die in werkelijkheid een realiteit was waarin jullie innerlijke krachten en capaciteiten gereduceerd werden door de handlangers en hun meesters, de Anunnaki. Nu is het belangrijk dat jullie snel een realiteit accepteren waarin wat lang beperkt was nu gewoonweg geaccepteerd wordt. Dit proces zal versneld worden door de lessen die gegeven zullen worden door de Opgestegen Meesters. Toch is dit nog maar het begin van het op een hele nieuwe manier beschouwen van deze wereld. De explosief groeiende elektronische tijd van het afgelopen decennium helpt dit proces door nieuwe uitzichten te bieden op mondiale interpersoonlijke communicaties. Dit versnelt de manier waarop nieuwsboodschappen rondom jullie worden uitgedragen in hoge mate. Bedenk eens hoe snel dit zal gaan wanneer jullie vrijelijk je telepathische gaven kunnen gebruiken om cruciale informatie over deze aardbol te verspreiden.

Beeld je vervolgens eens in hoe dit zal zijn wanneer wij arriveren. Onze missie is jullie snel voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Binnen jullie uitgebreide menselijk genoom bevindt zich een aantal sleutelsequenties die lang geleden door de Atlantiers werden gewijzigd. Deze zullen ontsloten worden door jullie kristallen lichtkamer. Voordien zal een speciale mentor de epi-genetica bespreken die millennia lang bij een ieder van jullie, ofwel als aanpassing op groepsbasis, dan wel op individuele basis werden geïntroduceerd. Iedere mentor zal dit, hetgeen in werkelijkheid een psychologisch fenomeen is, bespreken. Aldus kijken jullie vanuit twee gezichtspunten naar je verandering. Eerst is er een gevoelsmatige serie gebeurtenissen waar naar gekeken moet worden evenals een aantal veranderingen die zich zal voltrekken tijdens het verblijf in de kristallen lichtkamers. Zodoende zullen je mentor en jij je ervaringen in dit leven bij de kop pakken en je zult eveneens een blik opvangen van wat er in de afgelopen levens van je familie is gebeurd. Terwijl dit nogal traumatisch is, zal het een goede start zijn m.b.t. waar je tijd in beperkt bewustzijn echt om gaat. Hiermee kun je beginnen beter te begrijpen waarom de Hemel de Anunnaki toestond jullie tijdelijk te manipuleren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit rijk is aan het transformeren! De gewijde en gezegende krachten van de Hemel bereiden deze prachtige blauwe aardbol voor op een uiterst schitterend wonder. Degenen die deze wereld millennia lang geregeerd hebben kunnen niet langer op dezelfde voet doorgaan. Hun wellustige daden en immorele plannen leiden nu nergens meer toe. Het duister gelooft nog steeds in een boosaardig plan om de mensheid te verdelen. Dit alles loopt gezegend op de klippen aangezien de bron van deze kracht snel zwakker wordt. De hierdoor ontstane leegten worden opgevuld door de krachten van het Licht die liefdevol de koers van dit rijk wijzigen en de gebeurtenissen tot stand brengen die nodig zijn om jullie te bevrijden. Het Licht zal eveneens de monetaire hulpmiddelen leveren om Gaia en een ieder die op haar oppervlaktewerelden verblijft, te transformeren. Deze groep grootse gebeurtenissen begint zich nu te manifesteren aangezien een nieuwe bankwereld en opnieuw vastgestelde valuta ten tonele verschijnen. In de komende weken en maanden zullen jullie je verbazen over wat de Hemel voor jullie heeft klaar gezet. Geloof in het Licht en richt je in vreugde op wat er nu op het punt staat te gebeuren!

Een paar eeuwen geleden hebben wij Meesters besloten de manier waarop de handlangers van de Anunnaki hun uiterst indrukwekkende rijkdom vergaarden en gebruikten, te transformeren. Deze bijzondere hervorming schiep verschillende wereldfondsen en uiteindelijk een fractioneel bankensysteem. Dit was de benodigde kunstgreep om geldzucht aan te moedigen en deze duisteren naar monetaire vraatzucht te leiden. In de laatste eeuw werden goud en zilver op grote schaal vervangen door iets dat fiatgeld genoemd wordt. De onnadenkende smeerlap was nu handig het pad van zijn eigen vernietiging opgestuurd. Gelukkig waren er op dat moment degenen die de wijsheid, Liefde en middelen hadden om de nodige elementen te creëren voor dit uiterst verleidelijke en goddelijke plan. Dit Tijdperk van Licht kwam op en al snel stond het duister zonder haar bovenbazen en zonder ook maar een flauw benul van wat er met hen zou gebeuren. We hebben derhalve het moment bereikt waarop de straat doodloopt en waarop een uiterst prachtige hoeveelheid werkelijkheden ontstaat voor degenen die niet de decreten en wensen van de Hemel gehoorzaamden.

De huidige tijd is er een waarin jullie, mijn meest prachtige Wezens, eindelijk de vruchten zullen plukken van de oneerlijkheid van het duister. Wees klaar om je van uiterste frustratie naar schitterende vreugde te begeven! Het is niet eenvoudig af te wachten terwijl je minieme veranderingen ziet. We begrijpen volledig wat het duister en haar handlangers jullie heeft aangedaan. Ooit waren we eens als jullie en leefden we levens van stille wanhoop! Deze tijden zullen veranderen en jullie zullen een prachtige beloning ontvangen. Op dit moment werken velen in goddelijke vreugde om het mogelijk te maken jullie te voorzien van zowel de financiële als de heilige middelen en het jullie zo mogelijk te maken de zaken uit te voeren die jullie een groots en rechtvaardig rijk zullen brengen. Jullie zijn voorbestemd om in deze nieuwe werkelijkheid te leven en een verbond te smeden tussen de twee rijken waaruit Gaia bestaat. Jullie zijn voorbestemd om jullie bestemming te vervullen. Gebruik je Liefde om dit weelderige rijk te ondersteunen!

Vandaag rondden we alweer een boodschap af om jullie te informeren over wat er nu gaande is op deze aardbol. Binnenkort zullen jullie baden in de gewoontes van een nieuwe en goddelijke wereld. Gebruik deze resterende tijd om je voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 

 UmmacDanWebinar200x200

Ummac Dan ~ GF Symbol for Sirian Star Nation

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! (“Peace Be With You!”) Much is happening on your surface world. Movement is now afoot to utterly change how your reality operates. At present those who wish to implement such change are in the process of a set of final negotiations to determine how the order for these transformations are to manifest. All of this is dependent on just how our allies are to produce what they have so far agreed to. This critical first step requires us to finish our meetings with those who are this world’s secret sacred societies. At present, the first part of these joint plans is nearly complete. The next step is to begin a massive repositioning of their immense forces and of those who can start the massive delivery operation. Hence, the beginnings of these delivery operations are in an initial stage. The cabal remains in disarray and barely able to oppose these plans. Dark ones realize that a massive arrest procedure is about 10 days away. When these arrests begin in earnest it becomes time to truly deliver the immense amount of funds that you deserve. The Agarthans are presently working with our delivery system operators to ensure that all works as planned.

In our last report, we explained some of your ancient history. The most important part of this report is the time when the Anunnaki came to the fore. You were taught untruths that were later used by their minions to keep you docile, under control and in full belief of their manipulated origin stories. These falsities are now unraveling as the Anunnaki’s minions start to lose full control of this reality. Nevertheless, a certain degree of secrecy is still required to insure that these deliveries go as planned. Once these operations have gone far enough to declare NESARA, then these precautions are to become unnecessary. Until then, the cabal possesses a limited degree of power, which needs at some point to be honored. It is this limited power and many associated tricks, which have somewhat, delayed these necessary actions to arrest them and to provide you with the means to receive your blessings. We must ask your forgiveness for these delays that have so frustrated and upset each of you! We are in the process of countering these past disasters and giving you your much needed blessings!

bbfd4f31c6ed32dfb03d4d4f1b3ad265.920x340x1

This complex process is initially to take somewhat longer than you might expect. Nevertheless, be prepared to see what you have been waiting for to at last commence. It is not easy to prepare this world for the vast transformation it needs. You have spent lifetimes being adjusted to a reality that was really one in which your inner powers and abilities were discounted by the minions and their former masters, the Anunnaki. Now, it is essential that you quickly accept one where what was long discounted is now being readily accepted by a new reality. This process is to be accelerated by the lessons to be offered by the Ascended Masters. Yet, this is only a start toward seeing this world in a very new way. The mushrooming electronic age of the past decade is aiding this process by opening up new vistas for global interpersonal communications. This vastly speeds up how news around you is rapidly disseminated. Think how fast this is to be when you can freely use your telepathic abilities to spread vital information across this globe.

11074209 10204412600696905 8680962288816651923 n

Next, imagine how this is to be when we arrive. Our mission is to prepare you quickly for your return to full consciousness. Inside your vast human genome is a series of key sequences that were altered by the Atlanteans long ago. These are to be unblocked by your crystal chamber. Before this, a special mentor is to address the epi-genetics that were introduced to each of you over the millennia as either by group or individual alteration. Each mentor is to address this, which is in reality a psychological phenomenon. Thus, you are looking at your change from two angles. First there is an emotional set of events to be looked at and a series of changes to take place while in the crystal chamber. Hence, your mentor and you are to tackle head on what have been your experiences in this lifetime as well as a glimpse at what happened in your family’s past lives. While this is to be somewhat traumatic, it is to be a good first start on what your time in limited consciousness is really about. With this, you can begin to better understand why Heaven permitted the Anunnaki to temporarily manipulate you.

10986812 1002452109767987 669194872997559706 n

Blessings! We are your Ascended Masters! This realm is transforming! The sacred and blessed forces of Heaven are preparing this beautiful blue orb for a most magnificent miracle. Those who have ruled this world for millennia can no longer continue as before. Their lascivious actions and immoral plans are now coming to naught. The dark still believes in an unholy plan to dismember humanity. All of this is blessedly failing as the source of this power rapidly fades away. Into this growing void have come the forces of Light to lovingly alter the course of this realm and produce the events needed to set you free. The Light is as well to provide the monetary resources to transform Gaia and all who dwell upon her surface worlds. These sets of grand events are now beginning to manifest as a new banking world and reset currencies come upon the scene. In the weeks and months ahead, you are to marvel at what Heaven has readied for you. Believe in the Light and focus in joy at what is now about to happen!

A few centuries ago, we Masters decided to transform how the Anunnaki’s minions collected and used their most impressive wealth. This special reform forged several world trusts and eventually a fractional banking system. This was the ruse needed to encourage avarice and lead these dark ones to monetary gluttony. By this last century, gold and silver were replaced en masse by a thing called fiat currency. The thoughtless swine had now cleverly been led down a path to their ruin. Blessedly, there had at this time been those who had the wisdom, Love and resources to create elements needed for this most luscious and divine plan. This Age of Light dawned and soon the dark was without its overlords or even the sanctity to realize what was to happen to them. We are hence at the moment where the path ends and a most magnificent set of realities sets in for those who did not heed the decrees and desires of Heaven.

love1

This present time is when you, my most wonderful Ones, are finally to receive the sweets of the dark ones deviousness. Be ready to move from utter frustration to a most glorious joy! It is not easy to wait while you see little changing. We understand in the fullest what the dark and its overlords did to you. Once we were as you, we lived lives of quiet desperation! These times are to be changed and a most delightful reward is to be given to you. Right now, many are working in divine joy to make it possible to provide you the resources both financial and sacred to permit you to carry out those events that are to provide all with a great and righteous realm. You are meant to live in this new reality and to forge a union between the two realms that are Gaia. You are meant to be able to fulfill your destiny. Use your Love to support this luxurious realm!

Today, we completed yet another message to inform you about what is now happening across this globe. Soon, you are to bask in the ways of a new and divine world. Use this remaining time to prepare to welcome in this new age! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

For more from the Galactic Federation

https://www.youtube.com/watch?t=373&v=vOoUxwlSezc