Met open ogen

 

Goedemorgen beste bezoekers.

Een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen, leef in het moment en geniet van de dingen die je aangereikt worden.

Maar geloof niet alles wat je voor geschoteld krijgt filter het met je gevoel/intuïtie .

Elke dag worden we bestookt met onwaarheden maar wat is voor jou waar en wat niet dat is de grote vraag.

Blijf je in het oude hangen of ben je klaar voor de verandering/vernieuwing een andere denkwijze.

Het is geheel aan jou, er staan grote veranderingen te komen dit jaar, wij zeggen kijk verder als het geen je voor geschoteld word OPEN JE OGEN.

En ga op onderzoek uit.

Have Fun

May the force be with you, my friends.

 

 

Montague Keen, 16 augustus 2015

De komende paar weken zal blijken wat waar en wat onwaar is. De onjuiste geschiedenis die jullie door middel van religie en bestuur werd opgedrongen wordt iedere dag verder blootgelegd. Het werk van Michael Tsarion is hierbij ongeëvenaard. Jullie denken: waarom verkeert de mensheid in een constante staat van OORLOG? Waarom trekt iemand met genoegen een uniform aan om anderen te VERMOORDEN en om de Aarde waarop hij leeft te vernietigen? Geloof me, ER VALT GEEN EER TE BEHALEN AAN MOORDEN; je bent door je daden alleen dat wat KWAADAARDIG en CORRUPT is van dienst. Leer het leven op Aarde te respecteren, want elk leven is heilig. Word wakker en kijk om je heen. Ben je op enige manier verantwoordelijk voor het verschrikkelijke lijden dat zich op jullie wereld afspeelt? Hebben je daden hieraan bijgedragen? Ik kan jullie zeggen dat het door hen die de macht hebben zeer nauwkeurig is gearrangeerd. De vernietiging van Europa duurt iedere dag voort. Twee Wereldoorlogen hebben niet die resultaten opgeleverd die de Cabal wilde dus nu gebruikt ze andere methoden om haar gewenste doel te bereiken. Bankieren zal in September eveneens worden gebruikt om jullie op je knieën te dwingen. De Cabal heeft geen geweten. Het wil wat het wil, ongeacht de consequenties voor de mensheid. Hoe kunnen jullie, nu je weet wat je weet, doorgaan hen van dienst te zijn? Wanneer jullie de pyramide van macht in stand houden, worden jullie door dit te doen, medeverantwoordelijk voor de vernietiging van het menselijke ras, jezelf incluis.

Bereid je voor op de veranderingen die in September zullen beginnen. Het corrupte regime moet vallen om zo alles te verwijderen dat corrupt is. Voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te kunnen omgaan met de val van de Cabal. Een nieuwe manier van leven zal ontstaan. Dit is waarom we om hulp vroegen bij het opzetten van de Centra om jullie zo te kunnen helpen bij het gewend raken aan een nieuwe manier van leven op Aarde. Jullie zullen je snel aanpassen aan deze nieuwe manier van leven. De stress van het omgaan met het leven zoals het nu is, zal verdwijnen. Jullie zullen de voormalige duistere tijden van corruptie en macht vergeten. Jullie zullen je verbazen over hoe de mensheid ooit in zulke duidelijke leugens kon trappen en over hoe ze zo lang onder een dergelijke duistere overheersing heeft kunnen bestaan. Ze waren bijna geslaagd in hun pogingen het gehele menselijke ras met hun slimme plannen weg te vagen. Nu vinden ze het heel moeilijk te accepteren dat ze gefaald hebben en dat ze daarom de Aarde voor altijd zullen moeten verlaten. Alles dat ze door middel van corruptie hebben verkregen is voor hen waardeloos geworden. Ze kunnen het niet met zich meenemen.

Er staat zo veel klaar om jullie door deze tijd van aanpassing heen te helpen. Er zijn velen op Aarde die voorbereidingen treffen om snel te kunnen afrekenen met de chaos die de Cabal achter zal laten. Weet dat wat er gebeurt, bedoeld is om te gebeuren. Over deze periode zal nog door vele toekomstige generaties gesproken worden. Het Licht dat jullie creëren breekt open, ontmaskert en verwijdert voor altijd alles dat duister en kwaadaardig is. Veel zal in het werk gesteld worden als poging om jullie af te leiden van je pad. TV, sport en films zullen gebruikt worden in een poging jullie in de illusie te houden dat jullie leven op Aarde noemen.

Medicatie, vaccinaties etc. werden alle gemaakt om jullie onder controle te houden. De chemicaliën in jullie voedsel, water en lucht dragen hier allemaal toe bij. Jullie zijn allemaal SLACHTOFFERS van dit corrupte regime. Het is tijd om hiervoor te ontwaken. Leef het leven voorwaarts richting Licht en Waarheid voor de gehele mensheid. Dit is de grootste stap die de mensheid ooit gevraagd is te zetten. Treed uit de “logica” die jullie werd geleerd en keer terug naar je hart. Het zal je nooit voor de gek houden of op een dwaalspoor zetten.

Zoek niet in de religie voor begeleiding. Ze zijn allemaal gebaseerd op LEUGENS. Het zijn enkel controlesystemen. Richt je direct tot de God van Liefde en Licht. Vermijd iedereen die je vertelde dat je hem nodig had om een verbinding aan te kunnen gaan met God. Niets was verder bezijden de waarheid. Je hebt niemand nodig die als een intermediair moet dienen. Dat is de LEUGEN die jullie generaties lang in zijn macht heeft gehouden. LIEFDE is het enige dat nodig is om je te verbinden met Al Dat Is. Toen ik overging naar de Geestenwereld werd het allemaal kristalhelder. De Cabal neemt jullie kinderen op hele jonge leeftijd en programmeert ze om gehoorzaam aan hen te zijn. Ze dienen ze door middel van vaccinatie VERGIFFEN toe, die ze verplicht hebben gesteld. De mensheid had geen schijn van kans tegen deze doortrapte corruptie. Ze controleren ieder moment van de wieg tot het graf. Dit moet direct ophouden. Jullie hebben NOOIT VRIJHEID gekend. “HUN” overleving hangt af van hun totale controle over jullie. Weiger deel uit te maken van die controle. Wanneer je eenmaal je steun hebt ingetrokken, zullen ze verleden tijd zijn en dat weten ze. Ze zullen zich hardnekkig vast willen blijven klampen.

Rust alsjeblieft, mijn lief. Je hebt met problemen te maken die allemaal tegelijk uit verschillende hoeken afkomstig lijken te zijn. Dat is nu eenmaal te verwachten in deze tijd.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.

Opmerking van Veronica:
Chris heeft zijn uiterste best gedaan om het onvoorbereide gesprek met Harald Kautz-Vella beter hoorbaar te maken. We hebben voor de opname een computer gebruikt en omdat Harald zacht praat was het moeilijk om het beter verstaanbaar te maken. Harald gaf heel belangrijke informatie dus is het, om alles goed te begrijpen, verstandig om er enkele malen naar te luisteren. Hopelijk zullen er nog veel meer van deze sessies met hem volgen.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 

Montague Keen – August 16, 2015

The next few weeks will expose what is true and what is false. The false history that was imposed on you by religion and state is being revealed every day. Michael Tsarion’s work on this is second to none. You are thinking: why is humanity in a constant state of WAR ? Why is a man happy to put on a uniform and KILL others, and destroy the Earth on which he lives? Believe me, THERE IS NO HONOUR IN KILLING; you serve only that which is EVIL and CORRUPT by your actions. Learn to respect life on Earth, for all life is sacred. Wake up and look around you. Are you responsible in any way for the terrible suffering that is happening in your world? Have your actions contributed to it? I can tell you that it is very carefully orchestrated by those who are in control. The destruction of Europe continues today. Two World Wars did not produce the results which the Cabal wanted, so now they use other methods to achieve their desired result. Banking will also be used in September to bring you to your knees. The Cabal has no conscience. It wants what it wants, irrespective of the consequences for humanity. How can you continue to assist them, knowing what you know now? If you hold up their pyramid of power, by doing so, you also become responsible for the destruction of the human race, including yourself.

Prepare for the changes that will commence in September. The corrupt regime must fall in order to remove all corruption. Preparation has been made to deal with the fall of the Cabal. A new way of life will emerge. This is why we asked for help to set up Centres in order to assist you to learn a new way of life on Earth. You will adjust to this new way of life quickly. The stress of coping with life as it is now will be removed. You will forget the dark old days of corruption and control. You will wonder how humanity could ever have fallen for such obvious lies and live under such dark control for so long. They had almost succeeded in wiping out the entire human race with their clever plans. Now they are finding it very hard to accept that they have failed and so will have to leave the Earth forever. All that they acquired through corruption is now useless to them. They cannot take it with them.

So much is in place to help you through this time of adjustment. There are many on Earth making preparations to deal swiftly with the chaos left by the Cabal. Know that what is happening is what is meant to happen. This period will be spoken of for many generations to come. The Light that you are creating is dislodging, exposing, and removing all that is dark and evil forever. Much will be done to try to distract you from your path. TV, sport, and films, will be used to try to hold you in the illusion which you call life on Earth.

Medication, vaccination, etc, were all produced to hold you in control. The chemicals in your food, water, and air, all contribute to this. You are all VICTIMS of this corrupt regime. It is time to wake up to it. Lead the way forward to Light and Truth for all humanity. This is the biggest step that humanity has ever been asked to take. Come out of the “logic” you were taught, and return to your heart. It will never lie to you or lead you down the wrong path.

Do not look to religions for guidance. They are all based on LIES. They are just control systems. Deal direct with the God of Love and Light. Cut out all those who told you that you needed them in order to connect with God. Nothing could be further from the truth. You do not need anyone to act as an intermediary. This is the LIE that has controlled you for generations. LOVE is all you need to connect with All That Is. When I passed to Spirit, all became crystal clear. The Cabal takes your children at a very young age and they programme them to be obedient to them. They fill them with POISONS through vaccinations that they have made mandatory. Humanity did not stand a chance against such vile corruption. From cradle to grave, they control your every moment. This must stop forthwith. You have NEVER known FREEDOM. “THEIR” survival depends on them having total control over you. Refuse to be part of that control. Once you take away your support, they are finished and they know it. They will fight hard to hold on to it.

Please rest, my dear. You are dealing with problems that seem to come from all directions at once. It is only to be expected at this time.

Always, your adoring, Monty.

Note from Veronica:
Chris has worked very hard to make the impromptu conversation with Harald Kautz-Vella more audible. We used a computer for the recording, and since Harald speaks quietly, it was difficult to make it more audible. Harald gave very important information, so it is good to listen to it a few times, in order to take it all in. Hopefully there will be many more of these sessions with him.

Website: The Montague Keen Foundation