OPEN THE DOOR FOR THE WHOLE WORLD TO AWAKEN AND FREE ITSELF FROM ITS OPPRESSORS

Update GF

Montague Keen – March 21, 2016

By now, you must be in little doubt that your world was taken over and is being run by those who do not belong on Earth. This is becoming more visible every day as they are struggling to hold their human form. Veronica has seen many instances of this on film on YouTube: check the evidence for yourself. By waking up and exploring the truth, you create more LIGHT, and when the light in your world increases, it creates BIG PROBLEMS for these imposters. Watch as they cling to power while desperately trying to complete their takeover of your world. You have watched them systematically remove elected Heads of State, and replace them with their own species. They also destroyed the infrastructure of these countries to ensure the people would not suspect what their real plan was.

Look at the problems they are having in Syria in their efforts to replace Assad. How can anyone honestly believe the lies you are being told and the reasons for invading each country? How stupid and gullible do they think you are? Stop being puppets in this terrible takeover and removal of humanity from the Earth. They have come a long way in their planned takeover. They have wiped out millions on the way with their wars and famines, and the disasters they have created with HAARP. What will it take for you to wake up and refuse to be part of their plans? Think about it, you are assisting in your own destruction.

What the Earth needs now is for the Irish people to wake up to who they are and WHAT IRELAND IS. Ireland will OPEN THE DOOR FOR THE WHOLE WORLD TO AWAKEN AND FREE ITSELF FROM ITS OPPRESSORS. Ireland is waking up. They must remove all control from the Vatican and Banks whose main role is to control and keep the people down.

IRELAND WILL CREATE THE DOOR THAT EVERY COUNTRY IN YOUR WORLD WILL WALK THROUGH. The salvation of the Earth rests in Irish hands.

Gerard Banks of Cork was brought to my wife’s attention. They have talked and she wants to share information with him. This would assist not just Ireland but the world. The lies told by the Vatican about the so-called Saint Patrick were the subject which Gerard Banks dealt with, as the world was encouraged to celebrate that evil man’s destruction of your world. Patrick was sent to Ireland as part of the Vatican’s plan to destroy all evidence of the fact that the Irish were advanced in their knowledge and their teachings.

From Gerard Banks:

Embracing the Wisdom Teachings of the Serpent

We are told in school that St Patrick got rid of the snakes in Ireland. But as we all know now, there were never any snakes in Ireland and that St Patrick was a leader of the Roman Army who was sent to Ireland to CRUSH and DEMOLISH Irish culture and laws and to remove from us our powerful native teachings, language, and our powerful understanding of DNA and the cycles of the cosmos. The Vatican always feared the world realising very powerful native Irish Teachings. The story of St Patrick getting rid of the snakes from Ireland is a story of the Vatican removing powerful teachings from Ireland.

It is really interesting as we now realise that the teachings of “serpent wisdom” are still today one of the biggest THREATS to the Vatican. With the “Serpent Wisdom” representing the knowledge of DNA in both the micro and the macro, Kundalini, Inner Wisdom and natural vibrational frequencies of the OGHAM (native Irish alphabet) and cosmic understandings of the trees and cycles of nature. It becomes a beautiful thing as Ireland is now on the verge of restoring its native teachings of DNA, Kundalini, life force creation sexual empowerment, consciousness, balance, and the electro-magnetic life force.

This is also one of the reasons why the Vatican educational system suppressed sexual education in Ireland so much, as serpent wisdom plays a huge part in the teachings of sexual empowerment and consciousness.

The ancient Irish teachings of sexual empowerment and health can be traced right across ancient Egypt and empowered even the Emperors of China. It was also symbolised by the serpent in ancient Ireland and the dragon in China which represented the “Ching” energy and the fluid of both the testicles and ovaries. When this knowledge and power is used properly, it leads to higher states of consciousness and a rebirth in living health, love, and compassion. It is the very reason why the Pharaohs of Egypt wore a symbol of a serpent on their forehead, symbolising the internal workings of sexual energy and the most powerful creative force rising through the body, to be used as powerful emotional creative energy in both micro and the macro.

Gerard asked that this information be shared and we are are happy to do so. To Gerard, I say it is when humanity comes together to share its truth that the Dark Forces will leave your world. To the Irish people I say, please open the door so that all of humanity may be free. You will experience great changes this year. Be brave, always open to the truth. This is what you have been waiting for. Freedom awaits you. Welcome it with open arms.

My dear, you had to make a difficult decision. You had no choice. Think of it this way: if what we planned was of no significance, then they would not bother with you. Know with absolute confidence that we will succeed. Together, we are invincible.

Your adoring, Monty.
Website: The Montague Keen Foundation

 

DUTCH

 

Jullie zullen nu onderhand nog weinig twijfel hebben dat jullie wereld was overgenomen en wordt gerund door degenen die niet op Aarde thuishoren. Dit wordt iedere dag meer zichtbaar terwijl ze worstelen om hun menselijke vorm te behouden. Veronica heeft hier vele gefilmde voorbeelden van gezien op YouTube: check zelf het bewijs. Door wakker te worden en de waarheid te onderzoeken creëer je meer LICHT, en wanneer het licht in jullie wereld toeneemt, creëert het GROTE PROBLEMEN voor deze bedriegers. Kijk hoe ze zicht vastklampen aan macht terwijl ze wanhopig proberen de overname van jullie wereld te voltooien. Jullie hebben ze systematisch de gekozen Staatshoofden zien verwijderen en deze vervangen door hun eigen soortgenoten. Ze hebben eveneens de infrastructuur van deze landen vernietigd om ervoor te zorgen dat de mensen niet zouden vermoeden wat hun echte plan was.

Kijk naar de problemen die ze in Syrië hebben met hun pogingen om Assad te vervangen. Hoe kan iemand werkelijk de leugens geloven die jullie worden verteld, evenals de redenen voor het binnenvallen van elk land? Hoe dom en naïef denken ze dat jullie zijn? Stop marionetten te zijn in deze verschrikkelijke overname en het van de Aarde verwijderen van de mensheid. Ze zijn ver gekomen met hun geplande overname. Ze hebben ondertussen miljoenen weggevaagd met hun oorlogen en hongersnoden, en met de rampen die ze met HAARP hebben veroorzaakt. Wat is er voor nodig zodat jullie wakker worden en weigeren onderdeel te zijn van hun plannen? Denk er over na, jullie assisteren bij je eigen vernietiging.

Wat de Aarde nu nodig heeft is dat de Ieren wakker worden t.a.v. wie ze zijn en WAT IERLAND IS. Ierland zal DE DEUR OPENEN ZODAT DE HELE WERELD WAKKER WORDT EN ZICHZELF VAN HAAR ONDERDRUKKERS BEVRIJDT. Ierland ontwaakt. Ze moeten alle controle door het Vaticaan en de banken, wiens voornaamste rol het is de mensen te controleren en onder de duim te houden, verwijderen.

IERLAND ZAL DE DEUR CREEEREN WAAR ELK LAND IN JULLIE WERELD DOORHEEN ZAL GAAN. De redding van de Aarde rust in Ierse handen.

Gerard Banks uit Cork werd onder de aandacht van mijn vrouw gebracht. Ze hebben gepraat en ze wil informatie met hem delen. Dit zou niet alleen Ierland helpen maar de hele wereld. De leugens door het Vaticaan, over de zogenoemde Sint Patrick, waren het onderwerp waar Gerard Banks mee te maken had, terwijl de wereld werd aangemoedigd de vernietiging van de wereld door toedoen van deze kwaadaardige man te vieren. Patrick werd naar Ierland gestuurd als onderdeel van het plan van het Vaticaan om alle bewijs van het feit dat de Ieren ver gevorderd waren in hun kennis en hun leerstellingen, te vernietigen.

Van Gerard Banks:

Het Aanvaarden van De Wijsheidsleerstellingen van de Slang

Op school wordt ons verteld dat St Patrick in Ierland de slangen heeft verslagen. Maar zoals we nu weten waren er in Ierland helemaal geen slangen en we weten ook dat St. Patrick een leider van het Romeinse leger was die naar Ierland werd gestuurd om de Ierse cultuur en wetten te VERPLETTEREN en te VERNIETIGEN om ons weg te houden bij onze krachtige inheemse leerstellingen, onze taal en ons krachtige begrip van DNA en de cycli van de kosmos. Het Vaticaan is altijd bang geweest dat de wereld de zeer krachtige inheemse Ierse Leerstellingen zou leren kennen. Het verhaal van dat St. Patrick de slangen zou hebben verjaagd is verzonnen door het Vaticaan om de krachtige leerstellingen uit Ierland te verdrijven.

Het is zeer interessant om ons vandaag de dag te realiseren dat de leerstellingen van de “slangenwijsheid” nog steeds één van de grootste DREIGINGEN vormt voor het Vaticaan. De “Slangenwijsheid” vertegenwoordigt de kennis van het DNA in zowel de micro- als de macrokosmos, Kundalini, Innerlijke Wijsheid en de natuurlijke trillingsfrequenties van het OGHAM (het inheemse Ierse alfabet) en het kosmisch bewustzijn van de bomen en de cycli van de natuur. Het is een prachtige ontwikkeling dat Ierland zich nu op de drempel bevindt van het herstellen van de inheemse leerstellingen omtrent DNA, Kundalini, de scheppende levenskracht van seksuele bekrachtiging, bewustzijn, balans en de elektromagnetische levenskracht.

Dit is tevens één van de redenen waarom het educatieve systeem van het Vaticaan de seksuele educatie in Ierland zo heeft onderdrukt, aangezien slangenwijsheid een belangrijke rol speelt in de leerstellingen van seksuele bekrachtiging en bewustzijn.

De oude Ierse leerstellingen van seksuele bekrachtiging en gezondheid kunnen worden gevolgd tot in het oude Egypte aan toe en het heeft zelfs de Keizers van China bekrachtigd. Het werd in het oude Ierland eveneens gesymboliseerd door de slang en in China heeft de draak de “Ching”-energie vertegenwoordigd, evenals het vocht in zowel de testikels als de ovaria. Wanneer deze kennis en kracht op een juiste manier worden gebruikt, leidt dit tot hogere staten van bewustzijn en een hergeboorte van de levensgezondheid, liefde en compassie. Dit is juist de reden waarom de Farao’s van Egypte een symbool van een slang op hun voorhoofd droegen, de interne processen van seksuele energie en het hoogste creatieve proces dat via het lichaam ontstaat symboliserend, die gebruikt kunnen worden als krachtige emotionele creatieve energie in zowel de micro- als de macrokosmos.

Gerard heeft gevraagd om deze informatie te delen en we doen dit graag. Aan Gerard zeg ik: wanneer de mensheid samenkomt om de waarheid met elkaar te delen, dan zullen de Duistere Machten jullie wereld verlaten. Aan het Ierse volk zeg ik: open alsjeblieft de deur zodat de gehele mensheid vrij kan zijn. Jullie zullen dit jaar grote veranderingen meemaken. Wees moedig en sta altijd open voor de waarheid. Hier hebben jullie op gewacht. Vrijheid ligt in jullie verschiet. Verwelkom het met open armen.

Mijn lief, je hebt een moeilijke beslissing moeten nemen. Je had geen andere keus. Bekijk het op deze manier: als wat we gepland hebben niet belangrijk zou zijn, zouden ze je wel met rust laten. Weet met absoluut vertrouwen dat we zullen slagen. Samen zijn we onoverwinnelijk.

Je aanbiddende,

Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja