Het ligt voor je neus….

Goedemorgen.

Ja wat gebeurd er allemaal om ons heen, wat ervaar je lichamelijk, welke desinformatie krijg je voor geschoteld van de gevestigde media die alleen maar leugens verspreiden omdat ze allemaal eigendom zijn van het vaticaan.

Word wakker zou ik zeggen en schud die stof laag van je af zodat je klaar zicht hebt en niet meer die waas voor ogen hebt, draai alle info van de gevestigde orde om en dan zie je het werkelijke verhaal wat er zich afspeelt.

Of ben jij nog zo goed gelovig en geloof jij die onzin die zij verkondigen zoals schiet partijen op scholen hahaha wat een HOAX volg je gevoel en ga op je eerste gevoel af dit is je waarheid, de ENIGSTE waarheid.

Het antwoord ligt direct voor je neus maar zie je het ook.

We wensen jullie en fijne zoektocht met de info van Sheldan Nidle, doe er je voordeel mee.

 

May the force be with you, my friends.

 

Update GF

 

Sheldan Nidle – October 5, 2015
6 Cauac, 12 Tzotz, 12 ManikDratzo! Verschillende positieve factoren komen tezamen om er voor te zorgen dat jullie zegeningen binnenkort door jullie zullen worden ontvangen. Onze aardse bondgenoten hebben ingestemd met een tijdschema dat nu loopt. Zoals we vorige keer stelden, is een enorme verplaatsing van fondsen naar zwaar beveiligde magazijnen nu gecompleteerd. De volgende stap is er op toe te zien dat deze fondsen veilig in hun distributiecentra kunnen worden geplaatst. Onze liaisons rapporteren dat deze maatregelen bijna klaar zijn. Het is de bedoeling van onze bondgenoten dat jullie zo spoedig mogelijk bezit nemen van deze gelden. Dientengevolge komt de tijd van de verschillende illegale regimes tot een einde. Derhalve zijn de meesten van degenen die lange tijd het vuile werk voor hun bazen hebben gedaan onder huisarrest. Belangrijke arrestaties zullen openbaar worden gemaakt zodra deze boeven veilig naar speciale detentiegebieden kunnen worden overgebracht. De hoofden van deze kwaadaardige bureaucratie van bankiers en vuige zakenmensen zullen worden opgepakt wanneer nieuw bestuur klaar is om te verschijnen. Tot dat moment hebben we hun eerder ongelimiteerde macht beperkt. De dagen van het duister en haar vreselijke manipulatie van jullie zijn in principe voorbij! Voor jullie liggen dagen met voornamelijk wonderbaarlijk nieuws!

Er wordt verwacht dat door deze serie maatregelen eveneens een mondiaal psychisch netwerk van speciaal getrainde jonge mensen met sterke psychische vaardigheden, dat in de 50-er en 60-er jaren geëffectueerd werd, wordt opgedoekt. Degenen die voor hen verantwoordelijk waren hebben gedurende decennia speciale condities gecreëerd waarbij degenen met de juiste mentale profielen een enorm aantal vreselijke en verachtelijke misdaden mogelijk maakten. Dit netwerk zond tevens speciale suggesties uit om iedereen subtiel te controleren en te manipuleren. Dit verschrikkelijke netwerk zal worden opgedoekt wanneer deze oligarchie-gecontroleerde regimes niet langer bestaan. Zoals jullie zullen begrijpen, zette de duistere cabal veel van de ideeën die hen door hun voormalige meesters, de Anunnaki werden gegeven, voort. Op dit moment hebben we de effecten van dit programma en een aantal andere, die door het duister worden gebruikt om zich met jullie dagelijkse leven te bemoeien en dit te verstoren, beperkt. We kunnen ze nog niet volledig elimineren, aangezien de levens van degenen die deze afschuwelijke daden uitvoeren in voortdurend gevaar zijn. Ons voornemen is om een aantal van die programma’s weg te werken zodra de juiste tijd zich voor ons aandient.

Jullie bevinden je op een pad dat jullie snel naar een steeds hoger bewustzijn zal leiden. Onderweg zullen jullie gewoonten en visies achterlaten die niet langer van toepassing zijn op jullie of jullie samenleving. Het zijn deze veranderingen die jullie zullen laten zien waar jullie heengaan. Toen de Atlantische experimenten jullie bewustzijnsniveau verlaagden, namen jullie bepaalde gewoonten aan ten gevolge van de suggesties die jullie van de Anunnaki kregen. Deze vele gewoonten zullen worden losgelaten en nieuwe gewoonten zullen de norm worden. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal bijvoorbeeld verdwijnen. Jullie samenlevingen zullen gewoonten aannemen die de onze op vele manieren weerspiegelen. Andere zullen het begin zijn van methodes die nauw op die van galactische samenlevingen lijken. Wanneer we landen zijn onze mentoren van plan jullie te laten zien hoe jullie nieuwe overtuigingen zich ontwikkelden terwijl jullie bewustzijn evolueerde. Deze vooruitgang is iets dat we over het algemeen verwachtten. Jullie oude gewoonten zijn gebaseerd op jullie angsten en bepaalde gecontroleerde overtuigingen. Nu kunnen jullie dit achter je laten. Jullie mentoren verlangen ernaar met jullie te converseren en dit natuurlijke proces uit te leggen terwijl jullie teruggaan naar wie jullie ooit waren.

Dit transformatieproces zal jullie voorbereiden op het tot je nemen van een heleboel gegevens, die jullie mentoren je gaan uitleggen. Dit proces kan vaak verwarrend zijn. Een aantal menselijke samenlevingen op andere werelden hebben dit transformatieproces meegemaakt. Wat die van jullie zo uniek maakt, is dat jullie vanuit een volledig bewustzijn naar een beperkt bewustzijn werden gedropt. We hielpen een aantal samenlevingen hun volledige potentieel te bereiken. We gebruiken deze gelegenheden als een leercurve om te meten wat er nu met jullie gebeurt. Geen enkele groep mensen heeft ooit gedaan wat jullie doen. Door deze hele Melkweg heen zitten samenlevingen in verschillende stadia van het vervullen van hun bewustzijnspotentieel. Normaal duurt dit proces honderdduizenden jaren van voortdurende vooruitgang. Jullie waren tot nu toe nog niet in staat om samenlevingen te smeden die de zeer noodzakelijke serie pre-condities hadden. Derhalve zullen jullie door ons vooruit worden geholpen door een bepaalde variant van de Kristallen Lichtkamers te gebruiken, die jullie vanuit deze verminderde staat van bewustzijn naar volledig bewustzijn kunnen brengen. Deze operatie wordt door gewijde decreten van de Hemel toegestaan. De tijd van jullie hergeboorte is aanstaande!

Gezegend, geliefde Harten! We zijn jullie Opgestegen Meesters! De decreten van de Hemel sorteren effect omdat de vele energiegolven en het werk van onze bondgenoten werkelijk gecompleteerd zijn! Er is een tijdsinvloed die de manier waarop verschillende fondsen en nieuwe regels bij elkaar komen en een nieuw welvarend financieel systeem doen ontstaan, vertraagt. In dit licht hebben we een aantal suggesties. Leer om te beginnen lief voor jezelf te zijn. Jullie zijn daadwerkelijk een nieuwe versie van jezelf aan het scheppen. Deze spiritueel bewuste versie is in staat om intuïtiever te zijn en beter in staat de spirituele rijken bewust waar te nemen. Gebruik je vrije tijd om te rusten, te mediteren en om in het algemeen meer in contact met je innerlijk te komen. Ten tweede, leer om op een eenvoudiger en bewuster manier te spelen. Jullie worden je op een nieuwe manier meer bewust van dit rijk. Ontspan je en leer je ontdekkingen te gebruiken om een positieve uitkomst te bewerkstelligen. Kom tezamen en word beter in staat je ware wensen te visualiseren. Deze korte oefeningen kunnen de Schepper helpen bevestigen dat jullie zijn gegroeid!

Het is verstandig om jullie uiterst positieve nieuwe bewustzijn met elkaar te delen. Spirituele kennis draait volledig om het delen van jullie vreugden met elkaar. Wij mensen verblijven graag in gemeenschappelijkheid. Wij Meesters komen vaak samen om enkel dat te doen. We bidden en zingen samen om onze mondiale menselijke eenheid te ondersteunen. Dit proces is voor ons heel natuurlijk. Terwijl jullie in bewustzijn groeien, beginnen jullie tegelijkertijd de kracht van positieve en goddelijke gemeenschapstaken te zien. Wat dit kan bewerkstelligen is waarlijk verbazingwekkend! Als jullie dit een tijd lang beoefenen, kunnen jullie eveneens haar schitterende kracht ontdekken. Het bezorgt jullie vreugde om elkaar te helpen en zorgt voor een voedingsbodem waarin men kan groeien. Deze goddelijke daden van vriendelijkheid zijn uiterst bevredigend. Terwijl jullie hier een ware gewoonte van maken ervaren jullie hoe deze daden daadwerkelijk het Goddelijke evenaren! Wees iemand die zijn/haar hart volgt en die het pad van de Liefde praktiseert!

De werkwijze van het Hart is de werkwijze van het Goddelijke en het heilige! Het is de energie van de Hemel die diep in jullie stroomt! Wanneer je voor het eerst voorbij je magische ritueel gaat, dan ga je naar een speciale Meester wiens liefdevolle taak het is om je te onderwijzen over wat de Hemel je zo vurig wenst te doen. Als je je dit eenmaal hebt eigen gemaakt raak je snel gewend aan je gewijde taken. Deze worden al snel je tweede natuur, dus ben je met succes op je pad gezet. Wij Meesters komen vaak samen en vertellen elkaar onze wonderbaarlijke verhalen van hoe, na vele levens op deze Aarde, aan ons een prachtige bevoegdheid werd gegeven. Dit werd verdiend via een aantal voorbeeldige levens. De toelatingsceremonie was werkelijk fantastisch. Dit zal, volgens ons, wat jullie in de Kristallen Lichtkamers zullen ervaren, weerspiegelen. Wees daarom verstandig en volg je hart naar een waarlijk positieve en uiterst wonderlijke ervaring!

Vandaag hebben we meer van wat er rondom jullie aan het ontstaan is, besproken. Dit rijk nadert met rasse schreden het punt waarop het de eerste van vele gradaties in bewustzijn zal doorlopen. Verheug je, iedere keer als je een fase met succes hebt doorlopen! Weet dat jullie dichter dan ooit bij volledig bewustzijn en bij jullie eigen galactische samenleving zijn. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

 UmmacDanWebinar200x200
6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Various positive factors are coming together to assure that your blessings are to be received by you shortly. Our earthly allies have agreed to a time schedule, which is now underway. As we stated last time, a great movement of funds to extremely secure depositories has been completed. The next step is to see that these funds can be safely placed in their distribution centers. Our liaisons report that these measures are nearly complete. It is the intention of our allies that you take possession of these monies as soon as is possible. Hence, the time of the various illegal regimes is coming to an end. Thus, those who have long done the dirty work for their bosses are mostly under house arrest. Major arrests are to become public once these scalawags can be safely transferred to special holding areas. The heads of this evil bureaucracy of bankers and vile businessmen are to be picked up when new governance is ready to emerge. Until then, we have restricted their formerly unlimited powers. The days of the dark and its heinous manipulation of you are basically over! Ahead of you lie days filled with mostly miraculous news!

This series of exercises is expected as well to shut down a global psychic network of specially trained young people with strong psychic abilities, which was put into effect in the 1950s and 60s. Their handlers, over the decades, have created special conditions where those with the proper mental profiles have made possible a great series of horrible and despicable crimes. This network as well outputs special suggestions to subtly control and manipulate all. This horrible network is to be “put down” when these oligarchy-controlled regimes are no more. As you can see, the dark cabal continued many of the ideas given to them by their former masters, the Anunnaki. At present, we have limited the effects of this program and a number of others, which are being used by the dark to interfere with and disturb your daily lives. We cannot fully eliminate these yet, since the lives of those doing these dastardly deeds are in constant danger. Our intention is to “deep six” a number of such programs when the right time appears before us.

Devine-feminine-masculine

You are on a path, which is to swiftly lead to higher and higher consciousness. Along the way, you are to abandon customs and perceptions that are no longer applicable to you or your society. It is these changes that are to show where you are going. When the Atlantean experiments lowered your level of consciousness, you adapted certain customs due to the suggestions given you by the Anunnaki. These many customs are to be dropped and new ones are to become the norm. For instance, the inequalities between men and women are to fade away. Your societies are to take on customs that in many ways mirror our own. Others are to be the beginnings of methods, which closely resemble those of galactic societies. When we land, our mentors intend to show you how your new beliefs developed as your consciousness evolved. This progression is something that we generally expected. Your old customs are based on your fears and certain controlled beliefs. Now, you can go beyond this. Your mentors desire to converse with you and explain this natural process as you return to who you once were.

This process of transformation is to prepare you to take in a lot of data, which your mentors are to explain. This process can often be confusing. A number of human societies on other worlds have experienced this transformation process. What makes yours so unique is that you were dropped from full consciousness to a limited one. We have helped a number of societies to reach their full potential. We use these times as a learning curve to measure what is now happening to you. No group of humans has ever done what you are doing. Throughout this galaxy, societies are in various stages of fulfilling their consciousness potential. Normally, this process takes hundreds of thousands of years of continuous progress. You have not yet been able to forge societies capable of the much-needed set of pre-condition. Thus, you are to be pushed forward by us by applying a certain variant of the crystal Light Chambers, which can take you from this depleted state to full consciousness. This operation is being allowed by sacred decrees of Heaven. The time for your rebirth arrives!

11 550ed352ddf2b35b56e205f4

Blessings, dear Hearts! We are your Ascended Masters! The decrees of Heaven are taking effect as the many waves of energy and the works of our associates are really complete. There is a timing effect, which is slowing how these various funds and new rules come together and produce a new prosperous financial system. In light of this, we have a few suggestions. First, learn to be kind to yourself. You are, in actuality, gestating a new version of you. This spiritually aware one is able to be more intuitive and consciously more able to perceive the spiritual realms Use your off time to rest, meditate and generally get more in touch with your inner self. Second, learn to play in an easier and more conscious way. You are becoming more aware of this realm in a different way. Relax and learn to use your discoveries to reinforce a more positive outlook. Come together and become more able to envision what you truly desire. These brief exercises can help to acknowledge to Spirit how you have grown!

It is wise to learn to share your most positive new awarenesses with each other. Spiritual knowledge is all about sharing your joys with each other. We humans love to be in community. We Masters often come together to do just that. We pray and chant together to help our global human community. This process comes naturally to us. As you grow in consciousness, you likewise begin to see the power of positive and divine community action. What this can accomplish is truly astounding! As you practice this over time, you can as well discover its delightful power. It leaves you in joy to aid another and provide a pathway for them to grow. These divine acts of kindness are most satisfying. As you make this a true habit, you learn how these actions truly touch the Divine! Be one who follows one’s heart and practices the way of Love!

images

The way of the Heart is the way of the Divine and the sacred! It is the energy of Heaven flowing deep inside you! When you first go beyond your magic ritual, you go to a special Master whose loving task is to teach you about what Heaven so wishes you to do. Once mastered, you quickly become accustomed to your sacred duties. These swiftly become second nature to you, so you are successfully set upon your path. We Masters often come together and tell our wondrous stories of how, after many lifetimes upon this Earth, we were given a great dispensation. This was earned by a number of exemplary lifetimes. The ceremony of admission was truly glorious. This, in our mind, is to mirror what you are to go through in the Crystal Light Chambers. Hence, be wise and follow your heart to a truly positive and most wondrous experience!

Today, we examined more of what is occurring around you. This realm is quickly approaching the point when it is to go through the first of many graduations in consciousness. As you pass through each successfully rejoice! Know that you are ever closer to full consciousness and your own galactic society. Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)
Website: Planetary Activation Organization