aaaaaahh en oooooohh

Goedemorgen allemaal.

 

Tja wat gebeurd er wereldwijd allemaal zie ik dat wel goed, wat voel ik allemaal je bent af en toe een beetje beduust/ovedonderd van wat er allemaal gebeurd.

Dus ze hebben ons altijd al voor de gek gehouden om hun slapende schapen/SLAVEN te zijn, zie ik dat nu pas goh wat heb ik de andere kant opgekeken, deze constateringen kunnen heel overweldigend zijn en beangstigend in sommige situaties.

Ben ik nu dan ontwaakt uit een diep slaap??  of hebben ze mij bewust in slaap gehouden dat zijn zaken die j nu kan gaan uitzoeken nu je dit allemaal hebt geaccepteerd .

Het zal een interessante reis worden met veel aaaaaahh en oooooohh.

We wensen jullie een behouden zoektocht met je eigen inzichten en invoelingen.

Have fun.

 

My the force be with you, my friends.

 

 

 

Update GF

SaLuSa, October 9, 2015

Er vindt zoveel plaats op Aarde dat het voor jullie moeilijk is om precies vast te stellen wat er gebeurt. Er wordt Karma uitgespeeld terwijl het Licht tegelijkertijd vooruitgang boekt met het brengen van meer van de hogere energieën. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen hoe ze gemanipuleerd werden door de Illuminati en voelen zich terecht kwaad dat ze zo lang werden misleid. Niet alleen dat, maar de manier waarop ze jullie veel van de voordelen, die ze voor zichzelf hielden, hebben ontzegd. De waarheid is dat je ook, voordat je incarneerde, wist dat je een zware uitdaging in het afnemen van je vrijheid en je rechten zou ervaren. Je zou je je er echter niet van bewust kunnen zijn geweest dat je gekozen werd vanwege je achtergrond en ervaring. Er kunnen er een paar afvallen, maar het was bekend dat de grote meerderheid tegen de Duistere Garde zou opstaan. Als gevolg daarvan waren jullie in staat om hun acties te weerstaan, zozeer dat ze niet langer zeker kunnen zijn van het laten uitkomen van hun eigen agenda. Dus we kunnen zeggen dat het Licht de strijd tegen hen gewonnen heeft en hoewel ze tot het bittere einde doorvechten, kunnen ze niet winnen.

We zijn niet in staat vast te stellen op welke wijze gebeurtenissen zich voltrekken en kunnen derhalve niet voorspellen wanneer Ascentie zal plaatsvinden. De vooruitgang zou nu echter nog sneller moeten gaan en wij helpen jullie gaandeweg. Af en toe kan het lijken of zaken stagneren, maar wees ervan verzekerd dat alles goed gaat, en we zullen niet toestaan dat jullie worden opgehouden. Zeker, waar het ons is toegestaan zullen we jullie altijd helpen en dat is vaak een kwestie van jullie te adviseren wat de juiste manier of de beste tijd is om actie te ondernemen. We doen dit op subtiele wijze of wanneer we jullie tijdens je slaapperiode ontmoeten. De uitdaging die jullie onder ogen zien is er één waarmee jullie moeten afrekenen, maar desalniettemin is het ons toegestaan jullie te assisteren. Aangezien jullie bijna door het moeilijkste gedeelte van jullie evolutie heen zijn gegaan weten we dat jullie zullen overwinnen. Natuurlijk zullen bepaalde zielen hun leven verliezen in deze heftige tijden, maar dat is hun afgesproken karma waarvan ze zullen profiteren. Inderdaad geven de eindtijden jullie veel geweldige mogelijkheden om oud karma voor eens en voor altijd in te lossen.

De eindtijden geven eveneens grote mogelijkheden om ieders’ karma in te lossen, en zeker wanneer je Ascentie volgt is het noodzakelijk dit te doen. Je kunt het niet met je meenemen, maar we moeten eraan toevoegen dat je ervan kunt worden bevrijd wanneer de omstandigheden dat toelaten. Wat een heerlijke gedachte dat je gedag kan zeggen tegen enig verder karma nadat je eenmaal een bepaald punt in je evolutie hebt bereikt. Denk je eens even in, wanneer de trillingen verhoogd zijn is er een punt waar je alleen maar de waarheid kunt spreken, en dat alleen al zal vele karmische situaties vermijden. De mens is eraan gewend geraakt zo vaak halve waarheden te spreken dat het de normale manier van leven werd. Een deel van jullie probleem is dat de waarheid vertellen kan leiden tot problemen voor jezelf of voor anderen, zodat je de neiging hebt om de boel te verdoezelen. Wees ervan verzekerd dat je in de hogere dimensies niet dezelfde problemen zult tegenkomen, en het leven daar is zo heerlijk en probleemloos.

In algemene bewoordingen hebben we geprobeerd jullie een idee te geven hoe het is om in de hogere trillingen te leven, toch is het zonder de feitelijke ervaring ervan moeilijk om toereikende woorden te vinden. Laten we zeggen dat je dolblij zult zijn met de vrijheid die je gekregen hebt, en zult genieten van de gelukzaligheid en liefde die overal bestaat. Geen gezwoeg meer, geen klusjes meer, en de hele tijd wil je je voorliefde voor avontuur en nieuwe uitdagingen bevredigen. Volg de Wetten van Eén en je zult genieten van je nieuwgevonden vrijheid. Soms kan de Aarde je de meest opwindende uitdagingen voorzetten, maar deze zullen snel vergeten zijn als je het hele Universum hebt om te ervaren. Alle tijd en moeite die jullie erin hebben gestopt om zover te komen zal meer dan de moeite waard zijn geweest. Onthoud niet in het minst dat jullie opnieuw jullie geliefden en vrienden kunnen ontmoeten, en wat een glorieuze reünie zullen jullie hebben.

We vertellen je met plezier wat je te wachten staat als je eenmaal ascendeert, en jezelf vrijelijk kunnen uitdrukken als de liefdevolle ziel die je bent is zonder twijfel de meest bevredigende ervaring. Jullie zullen worden bejubeld om de ervaringen die jullie hebben gehad en vele zielen zullen jullie graag ontmoeten om er alles over te “horen”. Zoals we in een eerdere boodschap hebben gezegd, zullen inderdaad andere zielen vanwege jou niet noodzakelijkerwijs door precies dezelfde ervaringen hoeven te gaan als jij hebt gedaan. Jullie ervaring kan gedeeld worden ten voordele van andere zielen en zo gaat de leercyclus door. Mettertijd zullen jullie je Aarde-ervaringen achter je laten en zullen ze meer droomachtig worden, maar jullie zullen er altijd je voordeel van hebben. Natuurlijk hebben jullie dit pad eerder bereisd, maar wanneer je terugkeert zal het bijdragen aan jullie ervaringen, en zo gaat het door terwijl je naar een punt groeit waar je een Galactisch Wezen wordt.

Vanwege de verwarring en de toestand van de Wereld zal er binnenkort een tijd komen waarin vele mensen zich zorgen zullen maken door wat er om hen heen gebeurt. Dit is waar je hun angsten kunt sussen, maar wees voorzichtig dat jullie ze niet te veel belasten met details. Onmiskenbaar zal niet iedereen bereid zijn te luisteren naar wat je te zeggen hebt en voor sommigen van hen is de waarheid een brug te ver om te geloven. Geef ze de ruimte om hun eigen waarheid te vinden, maar spreek op alle mogelijke manieren met degenen die aangeven geïnteresseerd te zijn. In dergelijke tijden maken mensen zich doorgaans druk over wat er zal gebeuren met hun familie en vrienden. Families zullen over het algemeen bij elkaar blijven en doorgaan met ervaren om zich gezamenlijk te ontwikkelen. Maar onthouden moet worden dat iedere ziel in iedere fase van zijn/haar ontwikkeling een keuze heeft en dat dient te worden gerespecteerd.

Met alle negativiteit op Aarde in gedachten moeten we onthouden dat een huidig leven met veel uitdagingen niet een indicatie is voor je spirituele niveau, vooral omdat zo velen waarschijnlijk veel tijd besteden aan het inlossen van oude karmische zaken. Wellicht geeft het aan dat je het op je hebt genomen om karma in te lossen zodat je gezuiverd bent om te ascenderen. Dus wees voorzichtig in het vormen van een mening over iemands’ vooruitgang. Je kunt het niet echt weten, tenzij je de Akasha Kronieken hebt gelezen en zelfs dan zul je je niet bewust zijn van wat die ziel voor dit leven op zich genomen heeft. We willen benadrukken dat karma geen bestraffing is maar een kans om problemen te overwinnen die jullie vooruitgang zouden kunnen belemmeren. Wat mag lijken als een straf is eenvoudigweg de kans om problemen die je hebt recht te zetten, vaak met betrekking tot andere mensen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kom zoals altijd om jullie aan te moedigen en te garanderen dat jullie weten dat jullie nooit alleen gaan op je zielenpad. Er zijn altijd helpers en Gidsen die jullie voortgang volgen en die jullie een vriendelijk duwtje in de rug geven wanneer dat nodig is. We herinneren jullie er vaak aan dat ze er voor jullie zijn en jullie graag helpen wanneer jullie assistentie nodig hebben. Ongeacht welk fase in je ontwikkeling je hebt bereikt, er zijn altijd zielen die klaar staan om je te helpen en dat zal doorgaan totdat je het einde van je reis hebt bereikt. Volg je intuïtie wanneer je twijfelt, omdat ze je nooit zullen teleurstellen, en ze worden sterker naarmate jij je ontwikkelt. Het ego mag in de weg zitten, maar je kunt er zeker van zijn dat het zorg draagt voor je aardse behoeften die niet perse jouw prioriteit hebben.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

So much is occurring on Earth that it is difficult for you to determine exactly what is happening. Karma is being played out whilst at the same time the Light is progressing to bring through more of the higher energies. More and more people are beginning to understand how they have been manipulated by the Illuminati, and rightly feel angry that they have been misled for so long. Not only that, but the way in which you have been denied many of the advances that they have kept to themselves. The truth is that you also knew before you incarnated, that you would experience a strong challenge to take away your freedom and your rights. However, you might not have been aware that you were chosen because of your background and experience. A few may fall by the wayside but it was known that the vast majority would rise up against the dark Ones. Consequently you have been able to withstand their actions, so much so that they can no longer be sure of fulfilling their own agenda. So we can say that the Light has won the fight against them and although they will fight to the bitter end, they cannot win.

We are unable to determine the exact manner in which events will turn out, and cannot therefore predict when Ascension will take place. However, progress should now move even faster and we are helping you on your way. At times it may seem that matters stagnate but be assured that all goes well, and we will not allow you to be held up. Indeed, where we are permitted we will always help you, and that is often a matter of advising you the correct or best time to take action. We do this by subtle means or when we meet you during your sleep period. The challenge that you face is one that you have to deal with, but we are nevertheless allowed to assist you. Having almost gone through the toughest part of your evolution, we know that you will emerge victorious. Clearly some souls will lose their lives during these volatile times but that is their agreed karma from which they shall benefit. Indeed the end times offer you many great opportunities to clear old karma for once and for all.

The end times also give great opportunities for everyone’s karma to be cleared, and certainly if you are following Ascension it is necessary to do so. You cannot take it with you, but we must add that you can be released from it if the circumstances permit. What a lovely thought that you can wave goodbye to any further karma, once you reach a certain point of evolution. If you think for a moment, when the vibrations are raised there is a point where you can only speak the truth, and that in itself will avoid many karmic situations. Man has got used to speaking half- truths so often that it becomes the normal way of life. Part of your problem is that telling the truth can lead to trouble for you or others, so you tend to cover up. Be assured that in the higher dimensions, you will not face the same problems and life is so happy and trouble free.

In general terms we have tried to give you a sense of what it is like to live in the higher vibrations, yet without actual experience of them it is difficult to find adequate words. Let us say that you will be overjoyed at the freedom given you, and enjoy the happiness and love that exists everywhere. No more drudgery, no more chores and all the time you want to satisfy your love of adventure and new challenges. Follow the Laws of One and you will enjoy your new found freedom. Sometimes the Earth can provide the most exciting challenges, but these will soon be forgotten when you have the whole Universe to experience. All the time and effort you have put in to get this far will be more than worth the effort you have put in. Not least of all remember that you can again meet your loved ones and friends, and what a glorious reunion you will have.

We enjoy telling you of what awaits you once you ascend, and undoubtedly the freedom to fully and freely express yourselves as the loving soul that you are, is the most satisfying experience. You will be acclaimed for the experiences you have had and many souls will delight in meeting you and “hearing” all about them. Indeed, as we mentioned in an earlier message, through you other souls will not need to necessarily experience exactly what you have. Your experience can be shared to the benefit of other souls and so the learning cycle goes on. In time you will put your Earth experiences behind you, and they will become mere dreamlike, but you will always have the benefit of them. You have of course travelled the path before but as you return it will add to your experiences, and so it continues as you grow to a point where you become a Galactic Being.

Because of the confusion and the state of the World, there will soon become a time when many people will be worried by what is happening around them. This is where you can allay their fears, but be careful that you do not overbear them with too much detail. Clearly not everyone will want to listen to what you have to say, and for some of them the truth is a step too far for them to believe. Allow them to find their own truth, but by all means speak with those who express an interest. At such times people are usually concerned as to what will happen to their family and friends. Families will generally stay together and continue to experience and evolve together. It must however be remembered that each soul has a choice at each stage of its evolution and that must be honoured.

Bearing in mind all of the negativity on Earth it must be remembered that a life now that is very testing is not a sign of your level of spirituality, particularly now when so many are probably spending much time clearing old karmic issues. If anything it may suggest that you have undertaken to clear your karma so that you are clear to ascend. So be careful where you choose to form an opinion of a soul’s progress. You cannot really know unless you have read the Akashic records, and even then you will be unaware of what that soul has undertaken for this lifetime. We would stress that karma is not punishment but an opportunity to overcome problems that may be holding up your advancement. What may appear as punishment is simply the opportunity to put right problems that you have, often relating to other people.

I am SaLuSa from Sirius, come as always to lift you up and ensure that you know that you never travel your soul path alone. There are always helpers and Guides following your progress, and giving you a gentle nudge when you need it. We often remind you that they are there for you, and are pleased to help when you need assistance. Regardless of what stage of evolution you have reached there are always souls who are ready to help you, and so it continues until you reach the end of your journey. Follow your intuitive feelings when in doubt as they will not let you down, and they will grow stronger as you evolve. The ego may get in the way but you may be sure that it is caring for your earthly needs, which may not necessarily be your priority.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light