FW: Dear Ambassador Pete Hoekstra, people from the judiciary, politics and terrorized population of occupied Netherlands.

Dear Ambassador Pete Hoekstra, people from the judiciary, politics and terrorized population of occupied Netherlands.

My Email to you, and all acknowledgements of receipt makes that you are now a knowledge bearer and have to start to get rid of the Hitler Cabinet littering.

If you refuse, you are consciously part of the criminal system that was introduced by the Nazis on May 18, 1940, and has never been changed until today.

Since WW2 has never stopped, a major clean-up action is now underway under the leadership of General Flynn, who has elite troops at the disposal of 17 countries or the Deep State and corrupt governments who have collaborated in the Covid19 lie that has been used as an attack against the people of all over the world.

Which means that the Netherlands will be one of the first countries to be liberated, it’s not more like a shit stain on the world map, but it’s one that stinks of Pedophiles.

Since it concerns the entire justice system, we know who all received salary, so all your names and addresses are known.

A surrender with or without a white flag would be advisable.

This does not mean that everyone has to be corrupt, which is exactly why we need action from you to help reform the transition and the administration of justice.

Should thoughts arise that I would have no authority at all, I can report that we would be on an equal eye level.

As a result, all lawsuits held after May 5, 1945, have not been legally binding because of all the fraud and deception committed by the government and the judiciary and have taken place, both civil and criminal hearings.

You should mention this in the Staatscourant and newspapers.

Claims resulting from these lawsuits must be repaid with interest and judge who carried out this error.

Bailiffs and CJIB, beware, all people who have wrongly paid fines or extortion money in the name of a non-existent king and illegal legislation, the directors are therefore private and liable.

Expect damage claims and compensation claims that they will pay and make them completely bankrupt.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5197879/rutte-kabinet-denkt-na-over-indirecte-vaccinatieplicht

Prime Minister Rutte: Cabinet thinks about indirect vaccination obligation

Premier Mark Rutte is willing to consider a possible ‘indirect vaccination obligation’ due to the coronavirus. He said so during the debate in the Lower House about the coronavirus. In the event of such an indirect duty, for example, non-vaccinated people might not be allowed to enter a government building or concert hall.

He can think what he wants, before Christmas he and the Deep State Satanists are gone.

Big News has just arrived,

Link about the role of General Flynn video  https://t.me/QNewsOfficialTV/5901

Donald J Trump has officially won!

This has been determined and confirmed by the Supreme Court, there has been such a massive fraud that they have decided that Trump has won! 

But of course the regular media will not come out with this. Wait and see, they have to make it public, they can’t get away with this.

Now it’s popcorn time guys, we’re going to see everything now, fasten your belts, it’s going to be a rollercoaster!!!!!!!!  Especially here in the Netherlands. 

Last Monday 2 mega ships arrived in Antwerp from the U.S. Army with large armament. I expect them to go straight to Brussels to close the heart of the Deep State. 

General Flynn will go directly to The Hague and will take a seat in the Peace Palace.

He is directly under Trump.

The director of pfizer who makes the vaccinations has sold 61% of his shares. Huh? 

None of this goes through boys, nor does the mouth guard duty! Don’t worry. It’s BEFORE!!!!!!!!!!!  Dutch Babylon will fall.

Geachte Ambassadeur Pete Hoekstra, mensen uit de rechtspraak, politiek en geterroriseerde bevolking van bezet Nederland.

Mijn Email aan jullie, en alle ontvangstbevestigingen maakt dat jullie nu kennisdrager zijn en moeten beginnen om de nestbevuiling door het Hitler Kabinet uit de macht te gaan zetten.

Bij weigering zijn jullie bewust onderdeel van het crimineel systeem dat op 18 mei 1940 door de Nazi’s is ingevoerd, en nooit is gewijzigd tot heden.

Daar WW2 nooit is gestopt, wordt nu een grote schoonmaak actie ondernomen onder leiding van General Flynn, hij heeft elite troepen ter beschikking van 17 landen of de Deep State en corrupte regeringen die mee gewerkt hebben aan de Covid19 leugen die als een aanslag is gebruikt tegen de bevolking van over de hele wereld.

Wat betekend dat Nederland een van de eerste landen zal zijn die bevrijd wordt, het is ook niet meer als een strontvlek op de wereld kaart, maar wel een die behoorlijk stinkt naar Pedofielen.

Daar het de hele rechtspraak betreft, weten we wie allemaal salaris heeft ontvangen, dus al jullie namen en adressen zijn bekend.

Een overgave al dan niet met een witte vlag zou wel aan te raden zijn.

Wat niet wil zeggen dat iedereen corrupt hoeft te zijn, juist daarom is er vanuit jullie een actie nodig om de transitie en rechtspraak mee te hervormen.

Mochten er gedachten opkomen dat ik geen enkele autoriteit zou hebben, kan ik melden dat we dan op gelijke ooghoogte staan.

Alle rechtszaken die na 5 mei 1945 zijn gehouden, hebben daardoor geen juridische binding door alle fraude en bedrog door de overheid en rechtspraak gepleegd en hebben plaatsgevonden, zowel civiele als strafrechtelijke zittingen.

Dit behoort u in de Staatscourant en dagbladen te vermelden.

Claims die voortkomen uit deze rechtszaken moeten terugbetaald worden met rente en rechter die deze dwaling hebben uitgevoerd .

Deurwaarders en CJIB, opgelet, alle mensen die ten onrechte boeten of afpersing gelden hebben betaald in naam van een niet bestaande koning en illegale wetgeving, de bestuurders zijn hierdoor privé en bestuurders aansprakelijk.

Verwacht schade claims en schadeloos stellingen die zij gaan betalen en ze helemaal failliet zal maken.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5197879/rutte-kabinet-denkt-na-over-indirecte-vaccinatieplicht

Premier Rutte: kabinet denkt na over indirecte vaccinatieplicht

Premier Mark Rutte is bereid na te denken over een mogelijke ‘indirecte vaccinatieplicht’ vanwege het coronavirus. Dat zei hij tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus. Het zou bij zo’n indirecte plicht bijvoorbeeld kunnen dat niet-ingeënte mensen straks geen overheidsgebouw of concertzaal in mogen.

Hij kan denken wat hij wil, voor de kerst is hij en de Deep State Satanisten weg.

Groot Nieuws komt zojuist binnen,

Link over de rol van General Flynn  https://t.me/QNewsOfficialTV/5901

Donald J Trump heeft officieel gewonnen!!

Door de Supreme court is dit bepaald en bevestigd, er is zo massaal fraude gepleegd dat ze hebben besloten dat Trump heeft gewonnen! 

Maar hier komt de gewone media natuurlijk niet mee naar buiten. Wacht maar af, ze moeten het wel bekend gaan maken, hier kunnen ze niet onderuit.

Nu is het popcorn tijd jongens, we gaan nu alles te zien krijgen, maak je riemen maar vast, het gaat een rollercoaster worden!!!!!!!!  Zeker hier in Nederland. 

Afgelopen maandag zijn er 2 megaschepen in Antwerpen aangekomen van het Amerikaanse leger met groot bewapening. Ik verwacht de ze linearecta naar Brussel gaan om het hart van de Deep State de EU op te doeken. 

General Flynn gaat direct naar Den Haag toe en zal zitting nemen in het Vredespaleis.

Hij staat direct onder Trump.

De directeur van pfizer die de vaccinaties maken heeft 61% van zijn aandelen verkocht. Huh? 

Dit gaat allemaal niet door jongens, en ook de mondkapjes plicht NIET! Maak je niet druk. Het is VOORBIJ!!!!!!!!!!!  Dutch Babylon zal vallen

Rinus