Einde Pandemie, het blijkt nu bewezen fraude voor een NWO agenda.

15 jan. 21 in Dutch, German and English

Volharding is stupiditeit.

En de MSM propaganda gaat maar door.

https://www.nu.nl/coronavirus/6102087/rivm-minder-dan-helft-burgers-heeft-vertrouwen-in-corona-aanpak-kabinet.html

https://www.1limburg.nl/koopmans-niet-teveel-inzoomen-op-britse-variant-coronavirus

https://www.nu.nl/coronavirus/6101746/wat-betekent-het-voor-de-coronacrisis-als-het-kabinet-valt.html?redirect=1

Beste mensen.

Als aanvulling op mijn bericht van vandaag, we stoppen ermee, nu is het onze beurt.

Mensen neem zelf de regie weer in handen.

Niemand kan iemand anders dwingen om naar hun regels te leven of als slaaf van een overheid gebruikt te worden.

Als deze overheid geen bestaansrecht heeft door list en bedrog uit het verleden, dan verwondert het mij dat er mensen zijn die een politieke partij willen beginnen.

Een politieke partij kan onder het huidige Nazi systeem van 18 mei 1940 enkel op hun spelregels gebeuren, een niet bestaande koning of grondwet dienen.

Wil je iets doen, dan stel je kandidaat als nieuwe gekozen burgemeester van je eigen gemeente, want daar gaat de verandering gebeuren, mits je geen politiek verleden hebt.

Alle zittende burgemeesters zijn aangesteld om het fop Hitler Kabinet te dienen.

De Burgemeesters hebben willens en wetens hun dorps en stadsgenoten misleid en bedrogen, op grote schaal fraude gepleegd door documenten verplicht te stellen van een niet bestaand Nederland.

Als Fake Koning Willy von Amsberg, de huidige stadhouder van bezet Nederland als provincie van Duitsland, via een notaris zijn medewerking verleend aan Frans van der Heijden om een rechtszaak te beginnen tegen de Nederlandse Bank en staat, het Vaticaan om een verdrag uit 1602 is dit ook een bevestiging dat we geen rechtsstaat meer hebben, terwijl Maxima de Nederlander niet kon vinden.

Wees je er doordrongen van dat we zelf onze toekomst moeten betalen en nooit meer moeten laten belazeren door een corrupte politiek, want je bent van geboorte soeverein, dit kan niemand je afnemen, het is een universeel natuurrecht.

De verandering begint dus tussen je eigen oren, als je helder hebt hoe we zijn misbruikt, misleid, en als werkvee de Elite hebben gediend, kunnen we er ook per direct mee stoppen.

In Italy is de regering gevallen, tevens is er een autopsie gepleegd op een vermeende Corona dode, waaruit blijkt dat het om de uitgestorven Griep ging vanaf week 17; 2020

ITALIË: ATOOMBOM OP DE ‘PANDEMIE’

15 JANUARI 2021 / ADMINISTRATOR

Voorloper van een uitgebreid verslag.

In Italië – waar het kabinet is gevallen – is autopsie gedaan op een overleden COVID-19 patiënt. Autopsie is door de WHO ten strengste VERBOTEN!!

Waarom wordt nu wel duidelijk.

Bron: Italiaans ministerie van Volksgezondheid

Na dit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een “virus”maar dat er andere ontdekkingen zijn gedaan. Hoofdoorzaak zijn bloedstolsels door verschillende oorzaken, waaronder parasieten en blootstelling aan stralingsbronnen.

Na behandeling met conventionele methoden (Paracetamol, aspirine) knapten “COVID-19” patiënten direct op. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 14.000 patiënten op één dag ontslagen en naar huis gestuurd.

Verdere berichtgeving volgt.

Lieve, angstige mensen: bereidt u maar voor op een gigantische schokgolf.

Het hele Pandemie verhaal en valse profeten uit de regering en RIVM zijn dus nu ontmaskerd.

Wat pijnlijk duidelijk maakt met welk tuig uit het Hitler kabinet we van doen hebben.

Hij die nu nog de valse overheid vertrouwd is tamelijk zwakbegaafd als hij het moordadig plan niet kan of wil begrijpen van de Politiek.

Liebe Leute.

In Ergänzung zu meiner heutigen Botschaft: Wir halten an, jetzt sind wir dran.

Menschen übernehmen wieder die Kontrolle.

Niemand kann einen anderen dazu zwingen, nach seinen Regeln zu leben oder als Sklave einer Regierung benutzt zu werden.

Wenn diese Regierung aufgrund von Betrug und Täuschung aus der Vergangenheit keine Existenzberechtigung hat, dann wundert es mich, dass es Leute gibt, die eine politische Partei gründen wollen.

Eine politische Partei kann unter dem gegenwärtigen Nazi-System vom 18. Mai 1940 nur nach ihren Regeln geschehen, im Dienste eines nicht existierenden Königs oder einer Verfassung.

Wollen Sie etwas tun, dann stellen Sie sich als Kandidat als neu gewählter Bürgermeister Ihrer eigenen Gemeinde zur Verfügung, denn dort wird die Veränderung stattfinden, vorausgesetzt Sie haben keine politische Vergangenheit.

Alle amtierenden Bürgermeister werden zu Mitgliedern des Kabinetts von fop Hitler ernannt.

Die Bürgermeister haben ihre Mitbürger und Stadtbewohner wissentlich in die Irre geführt und getäuscht, indem sie im großen Stil Betrug begangen haben, indem sie Dokumente von einem nicht existierenden Holland verlangten.

Wenn der falsche König Willy von Amsberg, der jetzige Stadthalter des besetzten Hollands als Provinz Deutschlands, über einen Notar Frans van der Heijden seine Mitarbeit gewährt, um einen Prozess gegen die holländische Bank und den Staat, den Vatikan wegen eines Vertrags von 1602 zu beginnen, ist dies auch eine Bestätigung, dass wir keinen Rechtsstaat mehr haben, während Maxima den Holländer nicht finden konnte.

Seien Sie sich bewusst, dass wir für unsere Zukunft selbst aufkommen müssen und lassen Sie sich nie wieder von korrupter Politik hinters Licht führen, denn Sie sind von Geburt an souverän, das kann Ihnen niemand nehmen, es ist ein universelles Naturrecht.

Die Veränderung beginnt zwischen den eigenen Ohren, wenn man sich darüber im Klaren ist, wie wir missbraucht, getäuscht und als Arbeitsvieh für die Elite missbraucht wurden, können wir auch sofort aufhören.

In Italien ist die Regierung gestürzt, und eine Autopsie einer angeblichen Corona-Leiche hat ergeben, dass es sich um die ausgestorbene Grippe aus der Woche 17; 2020 handelt.

Die ganze Pandemie-Geschichte und die falschen Propheten von der Regierung und dem RKI sind entlarvt worden.

Was schmerzlich deutlich macht, mit welchem Abschaum aus dem Hitler-Kabinett wir es zu tun haben.

Wer der falschen Regierung noch vertraut, ist ziemlich willensschwach, wenn er den mörderischen Plan der Deep State Politiker nicht verstehen kann oder will.

Jan. 15, 21

Dear People.

To add to my post today, we are quitting, now it is our turn.

People take the reigns back into your own hands.

No one can force anyone else to live by their rules or be used as a slave to a government.

If this government has no right to exist because of past stratagems and deceit, I am amazed that there are people who want to start a political party.

A political party under the current Nazi system of May 18, 1940 can only happen on their rules of the game, serve a non-existent king or constitution.

If you want to do something, then stand for election as the new elected mayor of your own municipality, because that is where the change is going to happen, provided you have no political past.

All sitting mayors have been appointed to serve the fop Hitler Cabinet.

The Mayors have knowingly misled and deceived their fellow villagers and townsmen, committed fraud on a large scale by requiring documents from a non-existent Netherlands.

If Fake King Willy von Amsberg, the current stadtholder of occupied Netherlands as a province of Germany, through a notary gave his cooperation to Frans van der Heijden to start a lawsuit against the Dutch Bank and State, the Vatican for a treaty from 1602 this is also a confirmation that we no longer have a constitutional state, while Maxima could not find the Dutchman.

Be aware that we have to pay for our own future and never again let ourselves be conned by corrupt politics, because you are sovereign by birth, nobody can take this away from you, it is a universal natural right.

The change starts between your own ears, if you are clear about how we have been abused, deceived and served as work animals by the Elite, we can also stop immediately.

In Italy the government has fallen, also an autopsy has been performed on an alleged Corona dead, which shows that it was the extinct Flu from week 17; 2020

ITALY: ATOMIC BOMB ON THE ‘PANDEMIC’

JANUARY 15, 2021 / ADMINISTRATOR

Prelude to a comprehensive report.

In Italy – where the cabinet has fallen – autopsy has been performed on a deceased COVID-19 patient. Autopsy is strictly PROHIBITED by the WHO!!!

Why is now becoming clear.

Source: Italian Ministry of Health

After this investigation it appeared that there was no question of a “virus” but that other discoveries were made. The main cause is blood clots due to various causes, including parasites and exposure to radiation sources.

After treatment with conventional methods (Paracetamol, aspirin), “COVID-19” patients immediately recovered. The Italian Ministry of Health discharged and sent home more than 14,000 patients in one day.

Further coverage will follow.

Dear, fearful people: just prepare for a gigantic shockwave.

So the whole Pandemic story and false prophets from the government and CDC are now exposed

Which makes it painfully clear what scum from the Hitler cabinet we are dealing with.

He who still trusts the false government is rather weak-minded if he cannot or does not want to understand the murderous plan of the Deep State Politicians.