End of Bilderberg Rutte

Dear Ursula von der Leyen.

Tomorrow on Jan. 15, 2021, the Hitler cabinet the Government of Mark Rutte looks set to fall.

We the people claim our country back, we declare that we are not or do not wish to be part of the corrupt EU founded by Nazis.

What happened until I can send this email and the people of occupied former Netherlands claim their sovereignty back as the Batavian Republic of 1798 with a democratically elected constitution.

Freitag fällt die Rutte-Regierung, die Entscheidung ist gefallen”.

in Holland 13. Januar 2021 22:00

‘Friday the Rutte cabinet falls, the decision is made’

in Holland 13 January 2021 22:00

In 2012 Maxima the wife of Fake King Willem Alexander von Amsberg informed the population that the Dutchman did not exist, she was unable to find the Dutchman on her search.

As a result of this statement, several people did research, and indeed the Netherlands expired with her Constitution on May 13, 1940 when the country was occupied by the German invasion force.

For so it stood in our then current Constitution, that a seat of government could never be located outside the Kingdom, because then the Constitution and Kingdom would lapse.

We, the population, have had to endure a lot of deceit before we found out what was going on.

Since all laws and treaties that were established after 13 May 1940 of annexed (former Netherlands) as a province of Germany are therefore invalid, of a country that no longer exists.

This makes the whole EU not legally valid, also not the treaty of Lisbon or other treaties or institutions that after that time have been established with a treaty signature of and in the name of the non-existent country the occupied province of Germany the former Netherlands.

This is of course quite an assertion, which has been confirmed by a judge in a criminal case in occupied former Netherlands.

The defendant in the criminal case against him, told the Judge that occupied Netherlands is a province of Germany, therefore the legislation in occupied Netherlands is not valid, and the criminal case against him is illegal.

The defendant in the criminal case against him, told the Judge that occupied Holland is a province of Germany, therefore the laws in occupied Holland are not legally valid, and the criminal case against him was illegally acquitted….

Without realizing it, this Judge has freed the entire European population from the corrupt unelected imposed EU.

What will follow now, the damage claims that the plagued population had to accept from the Hitler Cabinet will be reclaimed.

A country that does not exist has no right to extort taxes from the population in Mafia style.

As you certainly know, the US inc is bankrupt, and has been elected by Fraud Biden without power or ability, as the FED, which includes the ECB can no longer produce money to sustain their crime and debt suppression.

Since the unelected corrupt EU is not a country, and never will be, there will be no more power or money transferred to your Nazi institution from occupied former Netherlands.

The Batavian Republic has no treaties with the (Fuck the EU) and we would like to keep it that way.

Your fascist NWO wet dream is falling apart like a house of cards, especially when the population finds out about the Covid19 scam.

These are exciting times on a global level, much is going to be known now, all the crimes and wars that the Fake Elite have committed against their own and the world’s population.

The fall of the Dutch Cabal (Deep State) pulls the whole cursed EU into its downfall, this can be justified with yellow lies.

Of course we are going to replace the curse that has been used as a secret weapon against us, namely the Euro curse, we are going to take our own gold backed currency and banish the Euro.

The proposed treaties with the CCP have no value whatsoever precisely because of the deception from occupied former Netherlands, making the whole EU not legal or legitimate.

Klaus Schab’s plan for the big Reset on fractional banking with a digital IMF currency cannot take place as it produces no value and therefore would only bring inflation over the IMF Euro.

Corona Forecast: The “IMF Coin” Will Become the World’s New Lead Currency

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508838/Corona-Prognose-Der-IMF-Coin-wird-die-neue-Leitwaehrung-der-Welt

After the Corona crisis, the “IMF Coin” will become the new reserve currency of the coming era.

It will probably be pegged to the U.S. dollar. But to achieve this goal, the world’s fiat money in the form of credits must first be destroyed.

This can only be done by way of numerous corporate insolvencies in the sense of “creative destruction.” A forecast.

Corona-Prognose: Der „IMF Coin“ wird die neue Leitwährung der Welt

This will not and cannot happen we will accept an IMF currency with no value.

The IMF, World Bank, FED, ECB are bankrupt with the SWIFT payment system, this has been replaced by the AIIB with the Cips payment protocols.

What is more liquid than water ?, the EU, because it is superfluous !!!

We are the 99%

Then there is a message for all the bailiffs who have systematically robbed and dispossessed the population in the name of a non-existent king of a non-existent country.

You are all partly to blame for the cheating in the past and therefore 100% liable for the damage claims coming your way.

All politicians now under arrest for high treason, take plenty of hemorrhoid ointment with you to Gitmo, because Big Maike is going to entertain you.

Rinus.

Beste Ursula von der Leyen.

Morgen op 15 Januari 2021 lijkt het Hitler kabinet de Regering van Mark Rutte ten val te komen.

Wij de bevolking claimen ons land terug, we verklaren dat we geen deel uit maken of wensen te maken van de door Nazi’s opgerichte corrupte EU.

Wat is er gebeurd tot ik deze e-mail kan sturen en de bevolking van bezet voormalig Nederland zijn soevereiniteit terug eist als de Bataafse Republiek van 1798 met een democratische gekozen grondwet.

In 2012 heeft Maxima de echtgenote van Fake King Willem Alexander von Amsberg de bevolking laten weten dat de Nederlander niet bestond, ze heeft de Nederlander op haar zoektocht niet kunnen vinden.

Naar aanleiding van deze uitspraak is er door verschillende mensen onderzoek gedaan, en inderdaad Nederland is vervallen met haar Grondwet op 13 mei 1940 toen het land bezet werd door de Duitse invasiemacht.

Want zo stond het in onze toen geldende grondwet, dat een regeringszetel nimmer buiten het koninkrijk gezeteld kon zijn, daar dan de Grondwet en Koninkrijk zouden vervallen.

Wij de bevolking hebben veel bedrog moeten ondergaan eer we er achter kwamen hoe de vork in de steel zat.

Daar alle wetten en verdragen die na 13 mei 1940 tot stand zijn gekomen van geannexeerde ( voormalig Nederland ) als provincie van Duitsland daarom ongeldig zijn, van een land dat niet meer bestaat.

Dit maakt dat de hele EU niet rechtsgeldig is, ook het verdrag van Lissabon niet of andere verdragen of instellingen die na die tijd tot stand zijn gekomen met een verdrag ondertekening van en uit naam van het niet bestaande land de bezette provincie van Duitsland het voormalig Nederland.

Dit is natuurlijk een hele bewering, die bevestigd is geworden door een rechter in een strafzaak in bezet voormalig Nederland.

De verdachte in de straf zaak tegen hem, heeft de Rechter verteld dat bezet Nederland een provincie van Duitsland is, daarom de wetgeving in bezet Nederland niet rechtsgeldig is, en de strafzaak tegen hem illegaal is vrijgesproken..

Zonder het te beseffen heeft deze Rechter de hele Europese bevolking bevrijd van de corrupte ongekozen opgedrongen EU.

Wat nu gaat volgen, de schade claims die de geplaagde bevolking heeft moeten accepteren van het Hitler Kabinet gaan terug gevorderd worden.

Een Land wat niet bestaat, heeft ook niet het recht om de bevolking belasting af te persen in Maffia stijl.

Zoals u zeker weet, is de US inc failliet, en is door Fraude Biden gekozen zonder macht of vermogen, daar de FED, waar ook de ECB onder vallen geen geld meer kunnen produceren om hun misdaad en schulden onderdrukking nog langer in stand te kunnen houden.

Daar de ongekozen corrupte EU geen land is, en ook nooit zal worden, zal er geen macht of gelden meer overgedragen worden aan uw Nazi instelling vanuit bezet voormalig Nederland.

De Bataafse Republiek heeft geen verdragen met de (Fuck te EU) en dat willen we graag zo houden.

Jullie fascistische NWO natte droom valt als een kaartenhuis in elkaar, zeker als de bevolking achter de Covid19 zwendel komt.

Het zijn spannende tijden op wereldniveau, veel gaat nu bekend worden, alle misdaden en oorlogen die de Fake Elite hebben gepleegd tegen eigen en wereldbevolking.

De val van de Dutch Cabal (Deep State) trekt de hele vervloekte EU mee in zijn ondergang, dit kan met geel enkele leugen meer recht gepraat worden.

Natuurlijk gaan we de vloek die als geheim wapen tegen ons is gebruikt vervangen, en wel de Euro vloek, we nemen een eigen goud gedekte munt waarbij we de Euro gaan verbannen.

De voorgenomen verdragen met de CCP hebben geen enkele waarde juist door het bedrog vanuit bezet voormalig Nederland, waardoor de hele EU niet legaal of rechtmatig is.

Het plan van Klaus Schab voor de grote Reset op fractioneel bankieren met een digitale IMF munt kan niet plaatsvinden, daar het geen waarde produceert en daarom alleen inflatie over de IMF Euro zou brengen.

Corona-Prognose: Der „IMF Coin“ wird die neue Leitwährung der Welt

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508838/Corona-Prognose-Der-IMF-Coin-wird-die-neue-Leitwaehrung-der-Welt

Nach der Corona-Krise wird der „IMF Coin“ die neue Leitwährung der kommenden Epoche.

Sie wird voraussichtlich an den US-Dollar gekoppelt sein. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss zunächst das weltweite Fiat-Geld in Form von Krediten vernichtet werden.

Dies geht nur über den Weg zahlreicher Firmen-Insolvenzen im Sinne einer „schöpferischen Zerstörung“. Eine Prognose.

Corona-Prognose: Der „IMF Coin“ wird die neue Leitwährung der Welt

Dit zal en kan niet gebeuren dat we een IMF munt zonder waarde gaan accepteren.

Het IMF, Wereldbank, FED, ECB zijn failliet met het SWIFT betaal systeem, deze is vervangen door de AIIB met het Cips betaal protocollen.

Was ist flüssiger als Wasser ?, die EU, den sie ist uberflüssig !!

We are the 99%

Dan is er nog een bericht voor alle deurwaarders die de bevolking systematisch hebben bestolen en onteigend in naam van een niet bestaande koning van een niet bestaand land.

Jullie zijn allemaal mede schuldig aan het bedrog in het verleden en daardoor 100% aansprakelijk voor de schade claims die jullie kant op komen.

Alle politici die nu gearresteerd worden voor hoogverraad, neem genoeg aambeienzalf mee naar Gitmo, want Big Maike gaat jullie vermaken.

Rinus.

Liebe Ursula von der Leyen.

Morgen, am 15. Januar 2021, wird die Hitler-Regierung von Mark Rutte voraussichtlich fallen.

Wir, das Volk, fordern unser Land zurück, wir erklären, dass wir nicht Teil der von Nazis etablierten korrupten EU sein wollen.

Was geschah, bis ich diese E-Mail senden kann und die Menschen der besetzten ehemaligen Niederlande ihre Souveränität als Batavische Republik von 1798 mit einer demokratisch gewählten Verfassung zurückfordern.

Im Jahr 2012 teilte Maxima, die Ehefrau des falschen Königs Willem Alexander von Amsberg, der Bevölkerung mit, dass der Holländer nicht existiert, sie konnte den Holländer bei ihrer Suche nicht finden.

Nach dieser Aussage haben mehrere Leute recherchiert, und in der Tat sind die Niederlande mit ihrer Verfassung am 13. Mai 1940, als das Land von der deutschen Invasionsmacht besetzt wurde, hinfällig geworden.

Denn so stand es in unserer damals aktuellen Verfassung, dass ein Regierungssitz niemals außerhalb des Königreichs liegen könne, weil dann die Verfassung und das Königreich erlöschen würden.

Wir, die Bevölkerung, mussten eine Menge Betrug ertragen, bevor wir herausfanden, wie die Dinge laufen.

Denn alle Gesetze und Verträge, die nach dem 13. Mai 1940 von dem annektierten ( ehemaligen Holland ) als Provinz Deutschlands aufgestellt wurden, sind somit ungültig, von einem Land, das nicht mehr existiert.

Damit ist die gesamte EU nicht rechtsgültig, nicht einmal der Vertrag von Lissabon oder andere Verträge oder Institutionen nach diesem Zeitpunkt sind mit einer Vertragsunterschrift von und im Namen des nicht existierenden Landes, der besetzten Provinz Deutschlands, den ehemaligen Niederlanden, zustande gekommen.

Das ist natürlich eine ziemliche Behauptung, die von einem Richter in einem Strafverfahren in den besetzten ehemaligen Niederlanden bestätigt worden ist.

Der Angeklagte in der Strafsache gegen ihn, sagte dem Richter, dass die besetzten Niederlande eine Provinz von Deutschland ist, daher ist die Gesetzgebung in den besetzten Niederlanden nicht gültig, und das Strafverfahren gegen ihn ist illegal.

Der Angeklagte in der Strafsache gegen ihn, hat dem Richter gesagt, dass das besetzte Holland eine Provinz von Deutschland ist, deshalb sind die Gesetze im besetzten Holland nicht gültig, und die Strafsache gegen ihn ist unrechtmäßig freigesprochen….

Ohne es zu merken, hat dieser Richter die gesamte europäische Bevölkerung von der korrupten, nicht gewählten, aufgezwungenen EU befreit.

Was nun folgt, ist die Rückforderung der Schadensersatzansprüche, die die geplagte Bevölkerung vom Kabinett Hitler hinnehmen musste.

Ein Land, das nicht existiert, hat nicht das Recht, die Bevölkerung im Mafia-Stil zu besteuern.

Wie Sie sicherlich wissen, ist die US inc bankrott, und wurde von Fraud Biden ohne Macht und Fähigkeit gewählt, da die FED, die die EZB einschließt, kein Geld mehr produzieren kann, um ihre Verbrechen und Schuldenunterdrückung aufrecht zu erhalten.

Da die ungewählte, korrupte EU kein Land ist und auch nie sein wird, wird es keine weiteren Macht- oder Geldtransfers an Ihre Nazi-Institution aus den besetzten ehemaligen Niederlanden geben.

Die Batavische Republik hat keine Verträge mit der (Fuck the EU) und das soll auch so bleiben.

Ihr faschistischer NWO-Feuchttraum wird wie ein Kartenhaus zusammenfallen, vor allem, wenn die Bevölkerung über den Covid19-Betrug herausfindet.

Es sind aufregende Zeiten auf globaler Ebene, vieles wird bekannt werden, all die Verbrechen und Kriege, die die Fake-Elite gegen ihre eigene und die Weltbevölkerung begangen hat.

Der Sturz der holländischen Kabale (Deep State) zieht die ganze verfluchte EU in seinen Untergang, dies kann mit gelben Lügen begründet werden.

Natürlich werden wir den Fluch, der als Geheimwaffe gegen uns eingesetzt wurde, den Euro-Fluch, ersetzen, wir werden unsere eigene goldgedeckte Währung nehmen und den Euro verbannen.

Die vorgeschlagenen Verträge mit der KPCh haben aufgrund der Täuschung durch die besetzten ehemaligen Niederlande keinerlei Wert, wodurch die gesamte EU nicht legal oder legitim ist.

Der Plan von Klaus Schab für den großen Reset auf Fractional Banking mit einer digitalen IWF-Währung kann nicht stattfinden, da sie keinen Wert produziert und daher nur Inflation über den IWF-Euro bringen würde.

Corona-Prognose: Der „IMF Coin“ wird die neue Leitwährung der Welt

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508838/Corona-Prognose-Der-IMF-Coin-wird-die-neue-Leitwaehrung-der-Welt

Nach der Corona-Krise wird der „IMF Coin“ die neue Leitwährung der kommenden Epoche.

Sie wird voraussichtlich an den US-Dollar gekoppelt sein. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss zunächst das weltweite Fiat-Geld in Form von Krediten vernichtet werden.

Dies geht nur über den Weg zahlreicher Firmen-Insolvenzen im Sinne einer „schöpferischen Zerstörung“. Eine Prognose.

Corona-Prognose: Der „IMF Coin“ wird die neue Leitwährung der Welt

Das wird und kann nicht passieren, wir werden eine IWF-Währung ohne Wert akzeptieren.

Der IWF, die Weltbank, die FED, die EZB sind mit dem SWIFT-Zahlungssystem bankrott, dieses wurde durch die AIIB mit den Cips-Zahlungsprotokollen ersetzt.

Was ist flüssiger als Wasser ?, die EU, den sie ist uberflüssig !!

We are the 99%

Dann gibt es eine Botschaft für alle Gerichtsvollzieher, die im Namen eines nicht existierenden Königs eines nicht existierenden Landes die Bevölkerung systematisch ausgeraubt und enteignet haben.

Sie alle tragen eine Mitschuld an den Betrügereien in der Vergangenheit und haften daher zu 100 % für die auf Sie zukommenden Schadensersatzansprüche.

Alle Politiker, die jetzt wegen Hochverrats verhaftet sind, bringen reichlich Hämorrhoidensalbe mit nach Gitmo, denn Big Maike wird Sie unterhalten.

Rinus.