Dit is niet bizar, niet onwerkelijk, geen utopie, maar dit is de realiteit.

Ingrid Schuytema:

De ontmanteling van de Staat der Nederlanden – een vreemde mogendheid

Nederland is een stuk grondgebied, voorzien van infrastructuur en vastgoed met 17,4 miljoen mensen die als persoon door het leven gaan.

De Staat der Nederlanden is een onderneming, gevestigd in 1848 en heeft als enig directielid Mark Rutte i.c. de minister-president van het kabinet. In het revolutiejaar 1848 was het de liberaal Thorbecke die de nieuwe grondwet voor Nederland in elkaar sleutelde, waarin de privileges, emolumenten, vrijstellingen en onschendbaarheid van de koning werden geregeld.

De Staat der Nederlanden hanteert als onderneming twee handelsnamen, te weten ‘De Staat der Nederlanden’ en ‘Nederlandse Regering’. De moedermaatschappij heeft 424 directe dochterondernemingen. Van de 100% dochterondernemingen varieert het van Ministeries tot Beheersmaatschappijen voor bijvoorbeeld de NOS, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Loterij en casino’s en de Luchthaven Schiphol. Daarnaast zijn er verschillende ministeries, die voor 51% in handen zijn van de moedermaatschappij, zoals het Ministerie van Defensie. Wie houdt dan eigenlijk de overige 49% van de aandelen van Defensie? De wapenindustrie?

Vervolgens is er bij Dun & Bradstreet ook nog geregistreerd de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën). Bevoegd functionaris is Willem Alexander van Oranje Nassau. Er vallen wereldwijd 545 bedrijven onder deze moedermaatschappij, zoals daar zijn de Nederlandse Gasunie, Energie Beheer, ASR Nederland, De Koninklijke Munt, diverse Fortis Bank restanten en ook: “Regering Van de Staat Der Nederlanden”. De vestigingsdatum is niet bekend, anders dan dat het lang geleden is.

Hieruit blijkt dat we te maken hebben met “Staten der Nederlanden”. Directeur Rutte gaat over de politieke regelingen, Willem Alexander over de Financiën.

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) staat ook geregistreerd als “STATE OF THE NETHERLANDS” in Washington D.C. Daarmee is deze tweede Staat der Nederlanden een vreemde mogendheid geworden. Nederlanders met een BSN registratie zijn dus belastingplichtig aan een buitenlandse mogendheid. Dit werpt natuurlijk meteen vragen op voor wat betreft de rechtsgeldigheid van de belastingaanslagen en alle andere heffingen als BTW, VPB etc. die ons worden toegezonden. Bij niet-betaling treedt de Nederlandse politie op als incassobureau voor een vreemde mogendheid, wat wij officieel niet weten.

Ook weten wij niet, dat de opperste rechtskracht uitgaat van de “Uniform Commercial Code (UCC)”. Ondergeschikt en aanvullend op de UCC (handelswetgeving en handelsrecht) zijn onder meer de Belastingwetgeving, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht, dus alle publieke wetgeving, waaraan wij als persoon (genummerd personeelslid via BSN-registratie) ondergeschikt zijn gemaakt. Dit betekent dat de lokale publieke wetgeving er in feite niet toe doet.

Het Nederlands grondgebied

Rechtspraak onder ‘valse vlag’

Wat algemeen bekend staat als het land “NEDERLAND” is de omschrijving van een begrensd grondgebied en wordt beschouwd als de “Postzone Nederland”. De beide voornoemde entiteiten, te weten: Staat der Nederlanden met hun Regering(en) en bevoegde functionarissen, hebben geen jurisdictie (rechtsbevoegdheid) over de “Postzone Nederland”.

TNT N.V. is het postkantoor en een deelneming van de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën). Andere aandeelhouders zijn twee buitenlandse grootbanken, Citicorp USA en UBS Zwitserland. TNT N.V. is door het meerderheidsaandeelhouderschap van THE STATE OF THE NETHERLANDS een in Washington D.C. gevestigde vreemde mogendheid, met een eigen jurisdictie in de Postzone NEDERLAND.

Het Ministerie van Defensie, Justitie en Veiligheid en aldus het Openbaar Ministerie zijn vreemde mogendheden op ons grondgebied. De Nederlandse vlag wordt als “valse vlag” gevoerd.
Het leger, de politie en rechterlijke macht varen onder valse vlag van een vreemde mogendheid door de registratie in Washington D.C.Als wij als personeelslid voor een of andere overtreding voor de rechter worden geleid, dan vigeert de UCC het Handelsrecht. Wordt de rechtszaak om een of andere reden onderbroken, dan neemt het Maritieme Recht de zaak over. De aangeklaagde wordt dan gezien door de rechter als “verloren op zee” en dient de rechter tevens als vertegenwoordiger. Dat is belangenverstrengeling met de valse vlag in top. Als aangeklaagde weigert zich dood te houden, dan trekt de rechter zich terug en komt terug als de Inquisitie. Romeins, canoniek of kerkrecht voor een veroordeling. De aangeklaagde is bij voorbaat schuldig, er wordt slechts nog onderhandeld over de strafmethode.

In ons land is geen democratie, maar een handelsregime onder valse vlag.

Washington D.C. in faillissement

Nu wij weten dat Washington D.C. via The Crown London in eigendom was van het Vaticaan, werpt zich de vraag op: “Van wie is THE STATE OF THE NETHERLANDS” nu dan eigenlijk? Als de moeder failliet wordt verklaard, moeten de dochterondernemingen zich verzelfstandigen. Het ontbinden van de onderneming Washington D.C. heeft gigantische consequenties, niet alleen voor de VS, ook voor landen als Nederland en Duitsland.

Dit moet onze “Grote Herstart” worden.

De mogelijkheid om de macht over te dragen naar waar het van nature hoort: het Volk. De oude garde moet onherroepelijk volledig worden geëlimineerd. Top-down. We weten nu hoe het juridisch in elkaar zit. Maar waar moet je beginnen met zoiets gigantisch?

Draaiboek voor de overname.

Het is zaak om eerst de Ministeries van Financiën, Defensie en Justitie en Veiligheid onder controle te krijgen. Alle “ordediensten” moeten varen onder eigen vlag, leger, politie, openbaar ministerie. Wij hebben als VOLK het gezag over deze apparaten nodig om de grenzen te sluiten, een no-fly zone af te kondigen en een zuivering in gang te zetten.

Tegelijkertijd zal het Ministerie van Financiën, alsmede De Nederlandsche Bank onder curatele worden gesteld, waarbij alle betalingen naar enig buitenland met directe ingang moeten worden gestopt.

Tegelijkertijd zal de “Postzone Nederland” worden opgeheven, waardoor het “Grondgebied NEDERLAND” tevoorschijn komt en Kadastraal gewaarmerkt aan het Volk en de ondernemingen zal worden overgedragen. Buitenlanders kunnen geen grond in ons land bezitten.

Het bevrijde Volk zal het grondgebied wettig bezetten en verdedigen onder Nederlandse vlag, waarbij het bevoegd gezag tijdelijk zal worden ondergebracht bij een aan te stellen Hoge Commissaris en een herzieningscommissie naar de letter van de laatst geldende door het VOLK geratificeerde grondwet van de Nederlanders, de Staatsregeling 1798.

Dit is niet bizar, niet onwerkelijk, geen utopie, maar dit is de realiteit.