de foton-energieën zullen pieken

Update GF

Hallo beste bezoekers,

Vandaag weer meer informatie over deze toch al heel bijzondere maand September 2015.

Alles volgt elkaar in  versneld tempo op, de tijd die lijkt wel te vliegen.

Neem onderstaande info in je op op jou manier en ga op onderzoek uit.

Have fun.

 

May the force be with you, my friends.

 

 

Mike Quinsey – SaLuSa, 11 september 2015

Plotseling, na een behoorlijke tijd te hebben moeten wachten op positief nieuws over Ascentie, merken jullie dat een aantal bronnen positieve informatie ontvangen. Jullie worden er nu herhaaldelijk over geïnformeerd dat 28 September het hoogtepunt van de maand zal zijn, als de dag waarop de foton-energieën zullen pieken. Niet alleen dit maar ook dat ze pieken naar een niveau dat nog nooit eerder bereikt werd. Als je ooit twijfels hebt gehad over de voortgang die geboekt wordt richting Ascentie, zullen ze nu zeker weggenomen zijn. Je zult je nu beginnen te realiseren dat er zoveel “achter de schermen” is gebeurd waar je je voorheen niet van bewust was. Zoals al vaker is gezegd, was dat om ons plan zo lang mogelijk geheim te houden. Verschillende beschavingen zijn betrokken geweest bij het verloop, niet in de laatste plaats alle Shelven *) van de 6e dimensie die zich plotseling aan jullie kenbaar hebben gemaakt. Ze zijn van het Licht en willen ervoor zorgen dat jullie erin slagen om je pad te lopen richting Ascentie en ze staan het Duister niet toe nog verder in te breken in jullie voortgang. Als jullie terug kijken realiseren jullie je dat er sinds 2012 steevast vooruitgang is geboekt totdat jullie je plotseling in het Nieuwe Tijdperk bevonden en niets jullie vervolmaking kan stoppen.

Zoals velen van jullie al hebben ontdekt, zijn de Shelven met hun “thuisplaneet” in jullie Zonnestelsel aangekomen, die nu helpt iets van de krachtige energieën die jullie bereiken af te buigen. Anderzijds kunnen sommigen van jullie overweldigd worden door de sterkte van dergelijke krachtige energieën. Dit zijn allemaal tekenen dat er op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, die binnenkort naar Ascentie zal leiden. Welke ziel zal ascenderen hangt volledig af van zijn/haar trillingsniveau, dus is het belangrijk dat jullie jezelf dwingen je te blijven richten op je doel. Het is heel normaal dat jullie je zorgen zullen maken over jullie geliefden maar wees ervan verzekerd dat iedere ziel zich precies daar bevindt waar hij bedoeld is te zijn. De cyclus die net ten einde is gekomen zal, in tegenstelling tot voorgaande cycli, niet eindigen in ellende maar in succes omdat een ieder van jullie die klaar is, voort zal gaan en niet langer tegengehouden kan worden.

Sommige zielen zullen zich afvragen hoe ze kunnen weten dat ze klaar zijn om te ascenderen en het feit dat ze pogingen hebben gedaan om zich voor te bereiden op een dergelijke gebeurtenis, geeft al aan dat ze zichzelf met succes hierop hebben voorbereid. Ga door zoals je steeds hebt gedaan en maak je geen zorgen over je toekomst omdat vele Gidsen die met jullie meereizen ervoor zullen zorgen dat jullie je precies daar bevinden waar jullie moeten zijn. Sommige zielen zullen op hun huidige niveau, in een vergelijkbare dimensie met deze, voortleven, waar ze zullen doorgaan de uitdagingen van de derde dimensie te ervaren. Moeder Aarde ascendeert eveneens en zal niet langer aan de lagere trillingen gebonden zijn. Een prachtige Aarde zal oprijzen uit de as van de oude, en vrede en liefde zullen daar wonen. Niet langer zullen jullie onderworpen zijn aan degenen die de negatieve energieën dragen, of aan hun handelingen die de hogere trillingen van het Licht omlaag halen. Simpel gezegd, ze kunnen niet overleven in de hogere trillingen die bedoeld zijn voor zielen die de behoefte aan verdere ervaringen op dat niveau gepasseerd zijn.

Waar je ook bent in de nieuwe wereld, de nieuwe energieën zullen de oude veranderen en Ascentie zal dezelfde kansen bieden aan alle zielen, ongeacht hun achtergrond. Het is altijd hetzelfde geweest sinds je ooit, eonen geleden, je reis begon. Alle zielen werden geassisteerd gedurende hun verschillende levens, zelfs als ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van hun Gidsen. Terwijl de trillingen omhoog gaan zullen sommige zielen zich van hen bewust beginnen te worden en uiteindelijk in staat zijn met hen te converseren. Houd in gedachten dat velen van jullie iedere nacht je slapende lichaam verlaten en hen ontmoeten waar jullie behoeften worden besproken en eventueel gewenste hulp geboden wordt. Jullie worden nooit aan je lot overgelaten om je gevechten van het leven alleen uit te vechten, alhoewel het soms zo lijkt op momenten dat de kansen tegen jullie gekeerd lijken. We zouden jullie eraan willen herinneren dat jullie voordat jullie incarneerden, toegestemd hebben de testen van het leven te ondergaan en daarmee de noodzaak voor jullie verdere evolutie bepaalde lessen te leren, accepteerden.

Wanneer jullie een bewuste herinnering zouden hebben aan vorige levens, zouden jullie je verbazen over de snelle vooruitgang die jullie geboekt hebben. Er is inderdaad geen snellere manier beschikbaar, zelfs niet in de volgende dimensie. Wees ervan verzekerd dat een ieder die op dit moment op aarde verblijft, is gekozen vanwege zijn/haar speciale behoeften en vroegere ervaringen. Maar het is ook nodig dat er zielen vanuit alle niveaus zijn om een volledige samenleving te creëren die iedereen de ervaringen biedt om zich te kunnen ontwikkelen. Het lijkt alsof het leven een mengeling is van ogenschijnlijk nutteloze ervaringen maar we kunnen jullie ervan verzekeren dat ze zorgvuldig gepland en uitgevoerd worden door jullie Gidsen. Zoals jullie kunnen begrijpen is het in deze bijzondere tijd een kwestie van de losse eindjes aan elkaar verbinden om ervoor te zorgen dat jullie volledig voorbereid zijn om te ascenderen. Ongetwijfeld hebben jullie de ervaring gehad dat sommige zielen totaal geen interesse hebben in Ascentie omdat ze hun bewustzijn niet naar een niveau hebben verhoogd dat hoog genoeg is om te begrijpen wat het inhoudt. Maar, zoals we vaak aangeven, het maakt niet uit in het grotere plaatje aangezien iedereen uiteindelijk zijn/haar lessen in de 3e dimensie zal voltooien.

Jullie staan nu aan het begin van opnieuw een groots avontuur maar deze keer zul je kiezen welk pad je wenst te gaan. Na alle ervaringen die je doorleefd hebt kun je nu achterover leunen en genieten van de veranderingen zoals ze zich aandienen. Natuurlijk is er nog werk te doen en geduld nodig terwijl de oude energieën uitgespeeld worden. Jullie, als bewusten, kunnen enorm van dienst zijn voor degenen die ontwaken en hulp nodig hebben om te begrijpen wat er gaande is. Zoals jullie je kunnen voorstellen zal de waarheid bij de meeste mensen als een schok binnenkomen maar de veranderingen zullen verwelkomd worden omdat ze jullie naar een niveau tillen waar liefde en vrede regeren. Elk overblijfsel van de oude trillingen zal geleidelijk aan verdwijnen of verwijderd worden terwijl het profijt van de hogere dimensie jullie zal optillen.

Wij geloven dat velen van jullie de voordelen van de toename in trillingen zullen beginnen te voelen en het zou een sereniteit en een gevoel van blijheid moeten geven zodat jullie eindelijk volledig kunnen genieten van het Licht dat voortdurend toeneemt. Het leven zal vol zingeving en verheffend zijn en de oude dagen van chaos en onzekerheid zullen naar de achtergrond verdwijnen, ze hebben hun doel, jullie helpen te evolueren, gediend. De reis terug naar de hogere trillingen was lang en moeizaam, maar elke inspanning die gedaan werd zal de moeite waard zijn geweest. Op een bepaald punt zul je in staat zijn je vele levens en je geschiedenis te overzien en dan zul je een volledig begrip hebben van je ervaringen. Ze zullen je helpen bij je keuze voor verdere kansen om je evolutie naar de volgende stap te brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en altijd blij jullie aan te spreken, speciaal in zo een belangrijke periode. Jullie begrip van het leven is met sprongen vooruit gegaan en het zal blijven versnellen wanneer de grotere waarheden aan jullie worden bekend gemaakt. Totdat jullie je opmerkelijke prestaties begrijpen zullen jullie niet precies kunnen snappen hoe groot ze zijn en waarom jullie door andere beschavingen, die jullie vooruitgang hebben gevolgd, worden bezocht. Ik laat jullie, zoals altijd, achter met mijn liefde en zegen, en vertrouw erop dat jullie de kracht hebben het doel dat nu zo dichtbij is, te zien.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Marja
*) Voor zover wij weten is “Shelven” niet een term die SaLuSa al eerder gebruikt heeft. We hebben het even gecheckt op deze website, en het blijkt dat geen van de gechannelde wezens hier dat ooit gedaan heeft. Waarschijnlijk is dit de naam die de galactischen gebruiken voor de wezens die we hier op Aarde ook wel kennen als de “Blue Avians / Blauwe Vogelachtigen“. Onlangs is Corey Goode, een klokkenluider uit het zogenaamde black ops circuit, naar voren gekomen en uitgebreid geïnterviewd door David Wilcock. Hij zei dat de Blauwe Vogelachtigen zijn verschenen voor een grote groep black ops medewerkers binnen één van hun geheime ruimtestations. Ze zeiden dat de meer dan honderd enorme ruimteschepen ter grootte van een planeet die de laatste jaren waargenomen zijn in ons zonnestelsel, van hen waren en dienden om de inkomende kosmische energieën te ‘katalyseren’, omdat veel mensen op Aarde anders misschien krankzinnig geworden waren. Ze zeiden dat hun taak er nu op zat en dat ze binnenkort zouden vertrekken. – Kees, GalacticChannelings.com

 

 

 

 

 

SaLuSa, September 11, 2015

All of sudden after waiting for some considerable time for positive news about Ascension, you are finding that a number of sources are receiving positive information. You are now repeatedly being informed that the 28th. September is the high point of the month, as the day on which the photon energies peak. Not only that, but to a level that has not been previously experienced. If you ever had any doubts about the progress being made towards Ascension, they have surely now been removed. You will now begin to realise that so much has been happening “behind the scenes” that you were not aware of previously. As you have often been told, that has been in the interests of keeping our plan secret for as long as possible. Different civilisations have been involved in the action, not least of all the Shelves *) from the 6th. dimension who have suddenly made themselves known to you. They are of the Light and will ensure that you succeed in making your way through to Ascension, and they will not allow the dark Ones to carry on interfering with your progress. As you look back you will realise that since 2012 there has been steady progress made, until suddenly you have found your place in the New Age and nothing can stop your completion.

As many of you may have already found out, the Shelves have arrived in your Solar System with their “home planet” that is now helping to deflect some of the powerful energies reaching you. Otherwise some of you may become overwhelmed by the full force of such powerful energies. These are all signs of the progress being made on many fronts that will soon lead to Ascension. Which souls ascend is entirely due to the level of their vibrations, so it is essential that you apply yourselves to keeping your focus on your goal. It is natural that you will be concerned about your loved ones, but be assured that all souls will find themselves exactly where they are intended to be. The cycle that has just ended unlike earlier ones, will not end in disaster but in success as all of you that are ready will move on and no longer be held back.

Some souls will ask how they will know if they are ready to ascend and the fact that they have made efforts to be ready for such an occasion, suggests that they have successfully prepared themselves for it. Continue as you have done previously and do not worry about your future, as many Guides that travel with you will ensure that you find yourself exactly where you are intended to be. Some souls will continue at their present level in a similar dimension to the present one, where they will continue to experience the challenge of the 3rd. dimension. Mother Earth is also ascending and will no longer be tied to the lower vibrations. A beautiful Earth will arise out of the ashes of the old one where peace and love reside. No longer shall you be subject to those who carry the negative energies, or their actions that bring down the higher vibrations of the Light. Simply put, they cannot survive in the higher vibrations that are for souls who have moved past the need for further experience at that level.

Wherever you are in the world the new energies will change the old ones, and Ascension will give the same opportunities to all souls regardless of their background. It has been the same ever since your journey started eons of time ago. All souls have been assisted through their various lives, even if they have been unaware of the presence of their Guides. As the vibrations rise some souls will begin to have an awareness of them and ultimately are able to converse with them. Bear in mind that many of you leave your sleeping bodies each night and meet them, when your needs are discussed and help given to you if so desired. You are never left alone to fight your battles through life, although it may seem like it when the odds seem stacked against you. We would remind you that you agreed to life’s tests before you incarnated, having accepted the need to learn certain lessons to further your evolution.

If you had a waking memory of your previous lives, you would be amazed at the rapid progress you have made. Indeed, there is not a quicker way available to you even in the next dimension. Be assured that all of you at present on Earth have been chosen because of your particular needs, and your previous experience. However, it is also necessary to have souls from all levels to create a complete society that gives all of them the experiences needed to evolve. Life may seem to be mixture of experiences that seem to have little purpose, but we can assure you that they are carefully planned and carried out by your Guides. As you might understand, at this particular time it is a matter of tying up the loose ends to ensure you are completely prepared to ascend. You have no doubt had the experience to find that some souls have no interest whatsoever in Ascension, because they have not raised their consciousness to a sufficient level to understand what it means. However, as we often point out, it does not matter in the greater scheme of things as all will eventually complete their lessons in the 3rd. dimension.

You now stand at the beginning of another grand adventure, but this time you will choose the path you wish to follow. After all the experiences you have gone through you can sit back and enjoy the changes as they come along. Clearly there is still work to be done and patience needed whilst the old energies are played out. You in the know can be of great service to those who are awakening and need help to understand what is happening. As you can imagine, the truth will come as a shock to most people, but the changes are to be welcomed as they take you to a level where love and peace reign. Any remnants of the old vibrations will gradually disappear or be removed, as the benefits of the higher dimension lift you up.

We believe that many of you will begin to feel the benefits of the rise in vibrations, and it should bring a peace of mind and a happy feeling that at last you can fully enjoy the Light that is increasing all of the time. Life is to be full of purpose and uplifting and the old days of chaos and uncertainty will fade into the background having served their purpose in helping you evolve. The journey back to the higher vibrations has been long and arduous, but every effort put in will have been well worth it. At some stage you will be able to review your many lives and history, and then you will have a full understanding of your experiences. They will help you in your choice of further opportunities to take your evolution to the next step.

I am SaLuSa from Sirius, and always please to address you particularly at such an important time. Your understanding of life has moved forward in leaps and bounds and it will continue to speed up as the greater truths are made known to you. Until you truly understand your remarkable achievements you will be unable to grasp exactly how great they are, and why you are looked up to by other civilisations who have followed your progress.. I leave you as always with my love and blessings, and trust you will find the strength to see the goal ahead of you that is now so near.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light

*) To our knowledge, “Shelves” is not a term that SaLuSa has used before. We did a fast check on our website and it turns out that none of the channeled beings here ever did. Most likely, this is the name that the galactics use for beings known on Earth as the “Blue Avians“. Recently Corey Goode, one of the whistleblowers from the black ops community that came forward and was interviewed extensively by David Wilcock, said that the Blue Avians appeared in front of a large crowd of black ops employees inside one of their secret space stations. They said that the over one hundred huge planet-size space ships that had been seen inside our solar system over the past few years were theirs and were there to ‘catalyze’ the incoming cosmic energies that would otherwise have driven many people on Earth crazy. They said that their job was finished now and they were leaving soon. – Kees, GalacticChannelings.com