All over the world, banks are going bankrupt

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, bril en tekst

· Rinus Verhagen

Dear friends.

In order to be open about the facts, I am writing this message from which we can expect a quick start of the exchange to implement the GCR.
A course of Facts.

All over the world, banks are going bankrupt because they have no cover on their balance of assets and liabilities on their books, so unsecured value and not enough cash in their possession.

The elections in 2016 are won by Donald J Trump, who delivers what he promised, which of course will not go fast enough for us patriots to dry up the swamp.

Current facts:
The trade agreement with China was signed on January 15, 2020.

This will prevent more Chinese banks from going bankrupt, because of the Fiat money system.

The World Economic Forum took place from 21 to 24 January, where it is very likely that the Gold Standard will be reintroduced.

To prevent a global recession or limit the damage, because the real economy does not have much to do with the manipulated Wall Street figures based on free money through the Fiat system.

As rumors are that the US inc. is bankrupt as of 31 January, and the FED has so far produced all the money out of nowhere, it will turn out that the value of stock market shares does not represent the real value, so it will implode.

This weekend is the Chinese New Year, the possible start of GCR to limit the damage for China but also the rest of the world.

Brexit has been ratified, and will leave the corrupt EU in a week’s time.

The EU has many demands but is not a country and a toothless tiger with no right to exist when the GCR starts.

In order to avoid all misery for the world’s population, the RV/GCR will have to be in place before 31 January.

Rumour has it, that this weekend everything will be brought in readiness to make public the information about the agreements to exchange currencies and Zim Bonds.

Since these are such important steps for mankind, we can assume that regardless of whether it is a weekend, we will work in the background to make this possible, to that the World Economic Forum has been.

So in the coming days I expect information that will allow us to make an appointment, that will give us the opportunity to support the transition to the benefit of the world population.

As a distraction, the disposal procedure of POTUS is now underway, which will be gratefully used to make the truth public, and will unmask the Democrats.

The Patriots have seized the momentum created by the Democrats themselves as a tool with both hands to expose the Democrats and the MSM their true agenda.

The Democrats realized that they could never win the 2020 elections, because of the firewood they brought in as candidates, they are almost all equally disturbed.

The diabolical plan of the globalists by the left-wing communist Democrats supported death Soros as the puppet of the Rotschild gangsters is now on the verge of collapse.

Let’s think positive, and hope that Monday the information will come out, where we can exchange our currency or Zim Bonds, the NWO is really defeated, and the real announcement of many crimes by the Elite against their own and world population will come out.

As a result, the Satanistic Soros puppets will be removed from power.

Since the alliance’s plan is much longer in progress, if we are aware, trust that victory is ours.

A few more nights of sleep and we’ll certainly have more information about the course of the liberation of the Cabal.

With the shutdown of the Bankrupt FED, the ECB won’t be able to produce money out of nowhere either, because the ECB is hitchhiking on the FED’s money creation license from 1913.

So the Euro will no longer have any value, and the EU will take away the tool to force the European people with their fascist agenda 21 into a dictatorship.

All politicians who have been bribed and have an account with the Vatican bank will certainly be revealed, so the traitors will no longer have any power or right to exist in the new QFS system.

Expect the exchange of currency to take place again before January 31, as this is very likely.

Beste vrienden.

Om openheid te verschaffen van de feiten, schrijf ik dit bericht waaruit we de hoop op een snelle start van de exchange kunnen verwachten om de GCR te implementeren.
Een verloop van Feiten.

Over de hele wereld gaan banken failliet, omdat de geen dekking hebben op hun Balance van activa en passiva in hun boeken, dus ongedekte waarde en niet genoeg cash in hun bezit.

De verkiezingen in 2016 is gewonnen door Donald J Trump, die levert wat hij heeft beloofd, wat ons patriotten natuurlijk niet snel genoeg gaat om het moeras droog te leggen.

Actuele feiten:
Het handelsakkoord met China is getekend op 15 Januari 2020.

Dit voorkomt dat meer Chinese Banken failliet gaan, door het Fiat geldsysteem.

Van 21 tot 24 Januari is het Wereld Economisch Forum geweest, waarbij het zeer aannemelijk is dat gesproken is om de Goudstandaard weer in te voeren.

Om een wereldwijde recessie te voorkomen of de schade te beperken, want de echte economie heeft niet veel met de gemanipuleerde Wall Street cijfers op basis van gratis geld via het Fiat systeem te doen.

Daar de geruchten gaan dat de US inc. per 31 Januari failliet is, en de FED tot heden alle Geld uit het niets heeft geproduceerd, zal blijken dat de waarde van beursaandelen niet de werkelijke waarde vertegenwoordigen, dus zal imploderen.

Dit weekend is het Chinees nieuw jaar, de mogelijke start van GCR om de schade voor de China maar ook de rest van de wereld te beperken.

Brexit is bekrachtigd, en zal over een week de corrupte EU verlaten.

De EU heeft veel eisen maar is geen land en een tandeloze tijger zonder enig bestaansrecht als de GCR start.

Om alle ellende voor de wereldbevolking te voorkomen, zal dus voor 31 Januari, de RV/GCR een feit moeten zijn.

De geruchten gaan, dat dit weekend alles in bereidheid gebracht wordt, om de informatie over de afspraken om de valuta en Zim Bonds te wisselen openbaar gemaakt gaan worden.

Daar het zulk belangrijke stappen voor de mensheid zijn kunnen we er van uitgaan dat dit ongeacht of het een weekend is, op de achtergrond gewerkt wordt om dit mogelijk te maken, naar dat de Wereld Economisch Forum is geweest.

In de komende dagen verwacht ik dus informatie, welk ons in de gelegenheid stelt om een afspraak te maken, welk ons de kans geeft om de transitie mee te ondersteunen ten gunsten van de wereldbevolking.

Als afleiding is nu de afzet procedure van POTUS aan de gang, die dankbaar gebruikt zal worden om de waarheid openbaar te maken, en de Democraten zal ontmaskeren.

De Patriotten hebben het momentum die de Democraten zelf hebben gecreëerd als tool met beide handen aangegrepen om de Democraten en de MSM hun ware agenda bloot te leggen.

De Democraten hebben zich gerealiseerd dat ze nooit de 2020 verkiezingen konden winnen, door het brandhout wat ze als kandidaten hebben ingebracht, ze zijn bijna allemaal even gestoord.

Het duivelse plan van de globalisten door de linkse communistische Democraten gesteund dood Soros als stroman van de Rotschild gangsters staat nu op instorten.

Laten we positief denken, en hopen dat maandag de informatie naar buiten komt, waar we onze valuta of Zim Bonds kunnen omwisselen, de NWO echt verslagen is, en de echte bekendmaking van veel misdaden door de Elite tegen eigen en wereldbevolking naar buiten zal komen.

Met als gevolg dat de Satanistische Soros trekpoppen uit de macht verwijderd gaan worden.

Daar het plan van de alliantie veel langer aan de gang is, als wij ons bewust zijn, vertrouw er op dat de overwinning aan onze is.

Nog een paar nachtjes slapen en we hebben zeker meer info over het verloop over de bevrijding van de Cabal.

Met het buitenwerking stellen van de Failliete FED, zal ook de ECB geen geld uit het niets meer kunnen produceren, want de ECB lift mee op de geldcreatie licentie van de FED vanuit 1913.

De Euro zal dus geen waarde meer hebben, en de EU de tool ontnemen om de Europese bevolking met hun fascistische agenda 21 in een dictatuur te dwingen.

Alle politici die omgekocht zijn en een rekening hebben bij de Vaticaan bank zullen zeker onthuld worden, waardoor de verraders geen enkele macht of bestaansrecht meer hebben in het nieuwe QFS systeem.

Verwacht de uitwisseling van valuta komende weer voor de 31 Januari, omdat dit zeer aannemelijk is.