Wakker of toch ………………schaap

Goedemorgen trouwe bezoekers,

Het blijft een terug komend relaas van Montague Keen ja wanneer ontwaken de mensen echt en zien ze hun werkelijke potentieel wat in hen ligt. Tja het is aan een ieder voor zich wat zij/hij met dit gegeven doet en hoe het voor jou gevoel goed aanvoelt.

Ik geef je een leidraad aan wat je er mee doet is geheel aan jou.

Ga op onder zoek uit en kijk wat voor jou de waarheid is WAAAKE-UUUUP en zie het werkelijke plaatje er is zoveel info te vinden, het is geheel aan jou, houd je je ogen gesloten als een schaap of word je wakker??

My the force be with you, my friends.

 

earth-shine

 

Mijn vrienden, word alsjeblieft wakker; jullie snellen richting je eigen slavernij. Mondiale slavernij verspreidt zich overal om jullie heen en toch sluiten jullie hiervoor nog steeds de ogen, als slapende doden. De eerste en tweede Wereldoorlog werden in Europa uitgevochten; de Cabal wil een derde Wereldoorlog, eveneens in Europa. Ze hanteren opnieuw dezelfde oude formule en velen van jullie trappen er nog steeds in. Leren jullie het dan nooit? Wat er moet gebeuren is dat jullie je ogen openen voor wat er gaande is. “Massavernietigingswapens” kregen jullie van alle kanten te horen, maar ZE WAREN ER NIET. Saddam Hussein werd gedemoniseerd, waarna de oorlog werd verklaard en de mensen werden afgeslacht. Voordat het moorden begon, werd alle bewijs dat er was van de OUDE BESCHAVING door het Amerikaanse leger vernietigd.

Kolonel Muammar Gaddafi werd eveneens gedemoniseerd en de invasie en het vermoorden van de menigte was opnieuw aan de orde. Moet ik nog verder gaan, voordat jullie je ogen openen en zien wat er gaande is? Dit alles was onderdeel van HET PLAN en men trapt er iedere keer in.

De Cabal wil oorlog met Rusland, dus hebben ze de Oekraïne als ingang gebruikt. Omdat Wladimir Poetin weigerde hun spel mee te spelen, wordt hij nu gedemoniseerd. De mensheid zou Poetin op haar blote knieën moeten danken voor zijn weigering deel te nemen aan een oorlog. Controleer de feiten voordat je Poetin beschuldigt en je zult ontdekken dat HIJ ALLEEN jullie beschermt. Hij weigert betrokken te raken bij de NWO.

Alleen de corrumpeerbaren geloven de propaganda die uit jullie televisies en kranten vloeit, aangezien deze eigendom zijn van de Cabal. De Cabal HEEFT EEN GROOT CONFLICT NODIG om de NWO af te dwingen. Poetin besloot zijn volk te beschermen in plaats van ze te verraden. Jullie sympathie zou zich uit moeten strekken naar het arme volk van de Oekraïne dat gebruikt werd om redenen te creëren voor een oorlog met Rusland. Vanwege de ernst van de situatie waarin jullie jezelf bevinden, vraag ik jullie je geest in te zetten door middel van meditatie of welke andere manier ook die voor jullie werkt, om zo golven van vrede te veroorzaken. Zend ze uit zodat er niet langer ruimte is voor het bestaan van kwaad in jullie wereld. Alle harten verenigen zich, in vrede en harmonie, tot ėėn. Geen door de mens gecreëerde verschillen, noch ras of religie zou een barrière moeten vormen voor dit samenkomen van de mensheid ten behoeve van vrede. Maak onderscheid tussen wie je vertrouwt en wie niet. Ga altijd op je hart af, omdat je geest is geïndoctrineerd door onderwijs en propaganda. Jullie zullen overwinnen op het moment dat jullie samenkomen. Verbind je rechtstreeks met jouw God. Jullie hebben geen tussenpersonen nodig aangezien het altijd hun plan is geweest jullie door middel van angst te domineren. Neem de verantwoordelijkheid en het heft voor je leven in eigen hand. Veronica en ik weigerden deel uit te maken van welke religie dan ook. We omarmden het spirituele leven dus we bevelen dat van harte aan. Wanneer je liefde hebt in je leven, is er geen plaats voor angst. Jullie dienen beslissingen te nemen. Door niets te doen, geven jullie toestemming voor een derde Wereldoorlog en de vernietiging van de mensheid en de Aarde zoals jullie die nu kennen.

De situatie die de Cabal door middel van oorlog heeft gecreëerd, heeft geleid tot chaos in Europa. Duizenden ontvluchten een paar landen om een goed heenkomen te zoeken in Europa. Dit alles was, mijn vrienden, onderdeel van het plan om Europa te destabiliseren met oorlog als gevolg. Dit zal doorgaan totdat jullie weigeren nog langer mee te doen. Legers bestaan alleen om het KWAADAARDIGE PLAN van de Cabal uit te voeren. Denk nooit ook maar ėėn moment dat ze er zijn om de mensheid te beschermen. Ze zijn gewetenloos en missen het intellect om te beseffen dat ze worden gehersenspoeld en gebruikt.

Ierland zal het centrum voor vrede zijn. Het leren hoe in een wereld zonder corruptie te leven zal daar beginnen. De Ieren hebben de wereld in het verleden onderwezen en ze zullen dat met plezier weer doen. We hebben jullie hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het Ierse volk begint te ontwaken en begint te begrijpen wat er onder haar voeten ligt en waardoor ze wordt omringd. Wanneer die ENERGIE eenmaal bevrijd is zal het wereldwijd alle corruptie ontmaskeren en verwijderen. Degenen die in Ierland gekozen zijn leggen alleen verantwoording af aan Europa, niet aan het Ierse volk. Dat moet veranderen. In het verleden waren regeringen van het volk, voor het volk. Corruptie mag nooit meer worden toegestaan de norm te worden. Oorlog zou nooit een optie mogen zijn. Waarom zou een mens zijn eigen soort willen doden. Jullie leven in een wereld van overvloed die wordt gecontroleerd door een paar enkelingen. De overname werd stiekem gedaan. De massa was zich niet bewust van wat er werd gedaan. NET ZOALS JULLIE VANDAAG NAAR JE EIGEN VERNIETIGING WORDEN GELEID. Jullie hebben niet de luxe van tijd, aangezien de Cabal deze overname al honderden jaren aan het plannen is, ondanks dat jullie je daar pas kortgeleden van bewust zijn geworden.

Trap niet in de mooie woorden van die enkelingen, noch uit Rome, noch van regeringen. Jullie maken geen deel uit van hun plannen. Mooie woorden en mooie kleren volstaan niet. Jullie hebben absoluut eerlijk bewijs nodig en de garantie dat het welzijn van de mensheid voorop staat, vóór jullie accepteren wat ze zeggen. Rome dient Lucifer. Vergeet dat nooit. Rome denkt dat het de hele wereld bezit inclusief iedereen daarop, door middel van de doop. Velen van jullie hebben de doopgeloften die namens jullie werden gedaan herroepen en velen gaan door met dit te doen. Rome staat aan de top van de Piramide van het KWAAD; alhoewel het dat goed verbergt.

Gezamenlijk, vrienden, kunnen jullie bergen verzetten. Vertrouw elkaar, want dat zal jullie beschermen tegen nog een oorlog en wat voor plannen de Cabal ook voor jullie heeft. Het is een kwestie van de mensheid of zij, iedereen moet deze keuze maken. De toekomst ligt in jullie handen.

Mijn lief, het is moeilijk om te gaan met hetgeen gedaan wordt om jouw werk met mij tegen te houden. Liefde en vertrouwen staan aan onze kant.

Voor altijd, je aanbiddende
Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

 

 


 

 

Montague Keen – June 14, 2015

My friends, please wake-up; you are speeding towards your own enslavement. Global enslavement is in progress all around you, and still you close your eyes to it, like the sleeping dead. WW1 and WW2 were played out in Europe; the Cabal wants WW3 to be in Europe also. They are following the same old formula once again and many of you are still falling for it. Do you ever learn? What must happen to you, for you to see what is going on in front of your eyes. “Weapons of Mass Destruction” was coming at you from all directions, but THERE WERE NONE. Saddam Hussein was demonised, then war was declared and the people were massacred. Before the killing started, all evidence of the ANCIENT CIVILISATION that was there, was destroyed by the US Army.

Colonel Muammar Gaddafi was also demonised, and the invasion and killing of the masses was again the object of the exercise. Do I need to go on, before you open your eyes and see what is happening? This was all part of THE PLAN and the masses fall for it every time.

The Cabal wants war with Russia, so they have used Ukraine as a way in. Because Vladimir Putin refused to play their game, they are now demonising him. Humanity should go down on its knees and thank Putin for refusing to engage in war. Check your facts before you accuse Putin and you will find that HE ALONE is protecting you. He refuses to be involved in the NWO.

Only the corruptible believe the propaganda that flows from your televisions and newspapers; for they are owned by the Cabal. This Cabal NEEDS A MAJOR CONFLICT before it can enforce the NWO. Putin decided to protect his people, not betray them. Your sympathy should be extended to the poor people of the Ukraine who were used in order to create reasons for a war with Russia. Because of the serious situation you find yourselves in, I ask that you use your minds through meditation, or whatever method works for you, to create waves of peace. Send them out so that there is no longer room for evil to exist in your world. All hearts together as one, in peace and harmony. No man-made differences, neither race nor religion should be an obstacle to this coming together of humanity for peace. Be discerning about whom you trust. Always go with your heart, as your mind is controlled through education and propaganda. Victory is yours when you come together. Deal directly with your God. You do not need the middle men, whose plan was always to control you through fear. Take responsibility and control of your own life. Veronica and I refused to be part of any religion. We embraced the spiritual life, so we heartily recommend it. When you have love in your life, there is no room for fear. You have decisions to make. By doing nothing, you are allowing WW3 and the destruction of humanity and the Earth as you know it.

The situation which the Cabal has created through war has resulted in chaos in Europe. Thousands are fleeing certain countries in order to seek shelter in Europe. This, my friends, was all part of the plan to destabilise Europe so that it would result in a war. This will continue until you refuse to be part of it anymore. Armies exist only to carry out the EVIL PLAN of the Cabal. Never think for one moment that they are there to protect humanity. They are without conscience or the intelligence to see how they are being brainwashed and used.

Ireland will be the centre for peace. Learning how to live in a world without corruption will begin there. The Irish taught the world in times past, and they will be happy to do so again. We need your help to accomplish this. The Irish people are awakening, and they are beginning to understand what is under their feet and all around them. Once that ENERGY is released, it will expose and remove all corruption world wide. The elected in Ireland answer only to Europe; not to the Irish people. This must change. In times past, governments were of the people, for the people. Corruption must never again be allowed to become the norm. War should never be an option. Why would a human being want to kill his own kind. You live in a world of plenty that is controlled by the few. The takeover was done by stealth. The masses were not aware of what was being done, JUST AS YOU, TODAY, ARE BEING LED TO YOUR OWN DESTRUCTION. You do not have the luxury of time, since the Cabal has been planning this takeover for hundreds of years; even though you have only just awakened to it.

Do not fall for the fine words of the few, whether from Rome or governments. Their plans do not include you. Fine words and fine clothes do not suffice. You need absolute proof of sincerity and a guarantee that the welfare of humanity is supreme, before you accept what they say. Rome serves Lucifer. Never forget that. Rome believes it owns the whole world, and all in it, through baptism. Many of you have renounced the baptismal vows which were made on your behalf, and many more continue to do so. Rome is at the head of the Pyramid of EVIL; though it hides it well.

Together, my friends, you can move mountains. Trust each other, for this will protect you from another war and whatever plans the Cabal has for you. It is a question of humanity, or them; everyone has to make this choice. The future is in your hands.

My dear, it is difficult to cope with what is being done to stop your work with me. We have love and trust on our side.

Forever, your adoring, Monty.
Website: The Montague Keen Foundation