Ultrasone Hydrobooster Dutch, Deutsch, English

Beste Lezers.

Ieder van jullie heeft aangegeven interesse te hebben in de Ultrasone Hydrobooster.

Met de huidige energie prijzen is dit niet verwonderlijk, dan is het streven geen belasting meer te hoeven betalen van 63% op iedere ingekochte opgewekte Kilo Watt aan Energie.

Er zijn inmiddels 15 mede investeerders die hun bijdrage van €1000 durfkapitaal hebben overgemaakt naar NL84 BUNQ 2067 9076 03 tnv RTG Brekel.

Mochten jullie mee willen helpen en investeren in de ontwikkeling van de Ultrasone Hydrobooster is jullie bijdrage zeer welkom.

Ieder van jullie zal een Ultrasone Hydrobooster ontvangen als deze in productie gaat ongeacht of de verkoopprijs hoger is als de ingelegde €1000.

Ieder die mee inlegt maakt het verschil voor de toekomst in schone energie opwekking.

Zij die reeds een bijdrage hebben gedaan hebben een investering deelname certificaat ontvangen, mijn belofte aan de mede investeerders.

Er zijn veel vragen die ik zo goed mogelijk probeer te beantwoorden, daar het een stuk techniek is met veel natuurkundige werking is het niet makkelijk te begrijpen voor veel mensen.

Ik kan wat laten zien, maar dan moet je de werking begrijpen of van me aannemen dat het werkt.

Morgen 20 sept 22 komt de eerste 3D printer, waar we het prototype mee gaan maken.

Veel spullen en gereedschap zijn aangeschaft om professioneel te kunnen werken.

De tekening wordt op dit moment gemaakt, waarvan ik hoop dat deze voor het einde van de maand September klaar is.

Hoewel ik alle gratis doe, zal ik mensen en materiaal moeten betalen.

Daarom is het van groot belang dat we samen de mogelijkheid scheppen om de ontwikkeling mogelijk te maken van de Ultrasone Hydrobooster.

Het is mijn verantwoordelijkheid om integer om te gaan met jullie inleg van €1000 en belangen, maar ook mijn belang om het concept niet zomaar te publiceren of ontwerptekeningen vrij te geven.

Mede ontwikkelaars hebben een samenwerking overeenkomst en delen geen info aan 3e die het concept graag voor zichzelf willen.

Van bedenker van de producten, tot vormgever, maar ook mensen stimuleren om mee te werken ov investeren maken dat ik veel contacten moet leggen met bedrijven waar producten of oplossingen zijn die aansluiten bij het totaal concept.

Het is verbinden en draagvlak zoeken om elkaars belangen en dienst en product verlening te samen te voegen voor het beste resultaat.

Wie kan een bijdrage leveren vanuit zijn corebusiness en knowhow, oplossing op maat die we samen kunnen aanbieden.

Bedenk dat de belangen erg groot zijn gezien de doelstelling en verwachting wat de Ultrasone Hydrobooster voor ons en bedrijven kan betekenen in een blijvende kosten besparing.

Op het moment dat het Prototype gereed en getest is, zal er een andere prijs aanhangen als de €1000 inleg voor risico kapitaal die ik nu hanteer.

De doelstelling is om nu een configuratie te maken die de CV ketel voor thuis simpel kan vervangen.

Bij meer behoefte aan warmte energie kunnen meer systemen parallel geschakeld worden om schaalvergroting te krijgen.

Natuurlijk gaan er ook grotere versie komen van de Ultrasone Hydrobooster, echter is vanuit de particulier gebruiker nu de meeste drang om de gasmeter terug te kunnen sturen naar hun leverancier.

Mijn plan is om de productie organisch te laten groeien en kosten beheersing door niet grootschalig kosten te maken die nu niet passen in het budget die samen gebracht is door mensen die durfkapitaal hebben ingelegd.

Natuurlijk zal ik de voortgang op de site https://IQ-Projects.eu plaatsen waar het actueel nieuws betreft van de product ontwikkelingen en samenwerking bedrijven.

Mijn vraag aan ieder van jullie, deel deze info met bedrijven, particulieren, familie, vrienden en kennissen.

Slagen gaan we zondermeer in de opzet, makkelijker is het wel als er een groter draagvlak is van klanten, bedrijven en mede investeerders.

Ik ben blij verrast dat zelfs vanuit de rest van de wereld mensen hebben gereageerd om hun bijdrage en steun te betuigen.

In zuid Duitsland ben ik gevraagd om voor een grote groep ondernemers mijn verhaal te komen vertellen, wat ik ook zal doen op het moment dat ik de eerste meetresultaten heb verzameld.

Als ik de aangesloten energie weet in Kw en na meting de output aan Kw met elkaar vergelijken kan, hebben we meer energie uit het systeem dan we er in stoppen.

Zij die roepen de wet van energie behoud vergeten dat hier factoren meespelen als expansie van water met 1600 liter per 1 liter water, de zwaartekracht / G Krachten waar het water aan onderhevig is, en het vacuüm effect op water in de Ultrasone Hydrobooster, daarbij nog de hoge tonen die directe frequentie overdracht doen zonder dat er verliezen ontstaat tussen water en de opwekker, de Ultrasone Hydrobooster als een ruige uitvoering van muziek instrument.

Op dit moment gaan we de Ultrasone Hydrobooster maken van Carbon met Nylon verbinding die maximaal 210graden Celsius warmte kunnen verdragen.

Op het moment als we aangetoond hebben wat de temperaturen zijn kunnen we beslissen of het in metaal gemaakt gaat worden.

Straks met de grote massa productie zal het productie proces aangepast worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het is dus ook in het belang van samenwerkende bedrijven om de ontwikkelingen voor schone CO2 vrije energie opwekking gemeenschappelijk te ondersteunen en werkgelegenheid te promoten.

Op de website zal een nieuwe rubriek komen, tevens zal de website in meerdere talen verschijnen.

Hartelijke groet

Rob Brekel

———————————————————————————————————————–

Liebe Leserinnen und Leser.

Jeder von Ihnen hat Interesse an dem Ultrasonic Hydrobooster bekundet.

Bei den derzeitigen Energiepreisen ist das nicht verwunderlich, denn das Ziel ist es, nicht mehr auf jedes erzeugte Kilowatt Energie eine Steuer von 63 % zahlen zu müssen.

Es gibt jetzt 15 Co-Investoren, die ihren Beitrag von 1000 € Risikokapital auf NL84 BUNQ 2067 9076 03 tnv RTG Brekel übertragen haben.

Wenn Sie helfen und in die Entwicklung des Ultrasonic Hydroboosters investieren möchten, ist Ihr Beitrag sehr willkommen.

Jeder von Ihnen wird einen Ultrasonic Hydrobooster erhalten, wenn er in Produktion geht, unabhängig davon, ob der Verkaufspreis höher ist als die investierten 1000 €.

Jeder, der einen Beitrag leistet, macht einen Unterschied für die Zukunft der sauberen Energieerzeugung.

Diejenigen, die bereits einen Beitrag geleistet haben, haben einen Beteiligungsschein erhalten, mein Versprechen an die anderen Investoren.

Es gibt viele Fragen, die ich versuche, so gut wie möglich zu beantworten, denn es handelt sich um ein Stück Technik, bei dem viel Physik im Spiel ist und das für viele Menschen nicht leicht zu verstehen ist.

Ich kann einige zeigen, aber dann müssen Sie die Funktionsweise verstehen oder von mir annehmen, dass es funktioniert.

Morgen, am 20. September 22, wird der erste 3D-Drucker eintreffen, mit dem wir den Prototyp herstellen werden.

Um professionell arbeiten zu können, wurde eine Menge Material und Werkzeug angeschafft.

Die Zeichnung wird derzeit angefertigt, und ich hoffe, dass sie vor Ende September fertig ist.

Obwohl ich alles umsonst mache, muss ich Menschen und Materialien bezahlen.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam die Möglichkeit schaffen, die Entwicklung des Ultrasonic Hydroboosters zu ermöglichen.

Es liegt in meiner Verantwortung, Ihre 1000 € Anzahlung und Ihre Interessen mit Integrität zu behandeln, aber auch in meinem Interesse, das Konzept nicht einfach zu veröffentlichen oder Entwurfszeichnungen freizugeben.

Die Mitentwickler haben eine Kooperationsvereinbarung und geben keine Informationen an Dritte weiter, die das Konzept für sich selbst haben möchten.

Vom Erfinder der Produkte über den Designer bis hin zur Ermutigung von Menschen zur Zusammenarbeit oder zu Investitionen muss ich viele Kontakte zu Unternehmen knüpfen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die in das Gesamtkonzept passen.

Es geht darum, Kontakte zu knüpfen und die Interessen, Dienstleistungen und Produkte des jeweils anderen zu unterstützen, um gemeinsam das beste Ergebnis zu erzielen.

Die aus ihrem Kerngeschäft und ihrem Know-how maßgeschneiderte Lösungen beisteuern können, die wir gemeinsam anbieten können.

Denken Sie daran, dass sehr viel auf dem Spiel steht, wenn man bedenkt, was der Ultrasonic Hydrobooster für uns und die Unternehmen an dauerhaften Kosteneinsparungen bedeuten kann.

Sobald der Prototyp fertiggestellt und getestet ist, wird er einen anderen Preis haben als die 1000 € Risikokapitaleinlage, die ich derzeit verwende.

Das Ziel besteht nun darin, eine Konfiguration zu schaffen, die den Heizkessel des Hauses einfach ersetzen kann.

Steigt der Bedarf an Wärmeenergie, können mehrere Anlagen parallel geschaltet werden, um Größenvorteile zu erzielen.

Natürlich wird es auch größere Versionen des Ultrasonic Hydroboosters geben, aber die meisten Privatanwender wollen den Gaszähler an ihren Versorger zurückschicken können.

Mein Plan ist es, die Produktion organisch wachsen zu lassen und die Kosten zu kontrollieren, indem ich keine großen Ausgaben tätige, die jetzt nicht in das Budget passen, das von Leuten aufgestellt wurde, die Risikokapital eingebracht haben.

Natürlich werde ich die Fortschritte auf der Website https://IQ-Projects.eu bekannt geben, wenn es um aktuelle Nachrichten über Produktentwicklungen und kooperierende Unternehmen geht.

Meine Frage an Sie alle: Bitte geben Sie diese Informationen an Unternehmen, Einzelpersonen, Familienangehörige, Freunde und Bekannte weiter.

Der Aufbau wird uns sicher gelingen, aber es wird leichter sein, wenn wir mehr Unterstützung von Kunden, Unternehmen und anderen Investoren bekommen.

Ich bin angenehm überrascht, dass sich sogar aus dem Rest der Welt Menschen gemeldet haben, um ihren Beitrag und ihre Unterstützung zu bekunden.

In Süddeutschland wurde ich gebeten, meine Geschichte vor einer großen Gruppe von Unternehmern zu erzählen, was ich tun werde, sobald ich die ersten Messergebnisse gesammelt habe.

Wenn ich die angeschlossene Energie in Kw kenne und nach der Messung die Leistung mit Kw vergleichen kann, kommt mehr Energie aus dem System heraus als wir hineinstecken.

Diejenigen, die sich auf das Gesetz der Energieerhaltung berufen, vergessen, dass hier Faktoren wie die Ausdehnung des Wassers um 1600 Liter pro 1 Liter Wasser, die Schwerkraft/G-Kräfte, denen das Wasser unterliegt, und der Vakuumeffekt auf das Wasser im Ultrasonic Hydrobooster sowie die hohen Töne, die eine direkte Frequenzübertragung ohne Verluste zwischen Wasser und Generator bewirken, eine grobe Version des Musikinstruments Ultrasonic Hydrobooster darstellen.

Jetzt werden wir den Ultrasonic Hydrobooster aus Carbon mit einer Nylonverbindung herstellen, die bis zu 210 Grad Celsius Hitze aushalten kann.

Sobald wir nachgewiesen haben, wie hoch die Temperaturen sind, können wir entscheiden, ob er aus Metall hergestellt wird.

Mit der Massenproduktion wird der Produktionsprozess bald an die Nachfrage angepasst werden.

Es liegt also auch im Interesse der kooperierenden Unternehmen, gemeinsam Entwicklungen für eine saubere, CO2-freie Energieerzeugung zu unterstützen und die Beschäftigung zu fördern.

Es wird einen neuen Bereich auf der Website geben, außerdem wird die Website in mehreren Sprachen erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Rob Brekel

———————————————————————————————————————

Dear Readers.

Each of you has expressed interest in the Ultrasonic Hydrobooster.

With current energy prices, this is not surprising, then the goal is to no longer have to pay a tax of 63% on every Kilo Watt of Energy generated.

There are now 15 co-investors who have transferred their contribution of €1000 venture capital to NL84 BUNQ 2067 9076 03 tnv RTG Brekel.

Should you want to help and invest in the development of the Ultrasonic Hydrobooster, your contribution is very welcome.

Each of you will receive an Ultrasonic Hydrobooster if it goes into production regardless of whether the selling price is higher than the deposited € 1000.

Everyone who contributes makes a difference for the future in clean energy generation.

Those who have already contributed have received an investment participation certificate, my promise to fellow investors.

There are many questions that I try to answer as best I can, since it is a piece of technology with a lot of physics that is not easy to understand for many people.

I can show something, but then you have to understand the operation or assume from me that it works.

Tomorrow 20 Sept 22 the first 3D printer arrives, with which we will make the prototype.

Many things and tools have been purchased to work professionally.

The drawing is currently being made, which I hope will be ready before the end of September.

Although I am doing all for free, I will have to pay people and materials.

Therefore, it is very important that together we create the opportunity to make possible the development of the Ultrasonic Hydrobooster.

It is my responsibility to deal with your deposit of €1000 and interests with integrity, but also my interest not to simply publish the concept or release design drawings.

Co-developers have a cooperation agreement and do not share info to 3rd who would like the concept for themselves.

From inventor of the products, to designer, but also encourage people to collaborate ov invest make that I have to make many contacts with companies where there are products or solutions that fit the overall concept.

It is about connecting and finding support for each other’s interests and service and product provision to join together for the best result.

Who can contribute from their core business and know-how, customized solutions that we can offer together.

Keep in mind that the stakes are very high given the objective and expectation of what the Ultrasonic Hydrobooster can mean for us and companies in a lasting cost savings.

When the Prototype is ready and tested, it will be priced differently from the €1000 risk capital contribution I am currently using.

The goal now is to create a configuration that can easily replace the central heating boiler at home.

If the need for heat energy increases, more systems can be connected in parallel to achieve economies of scale.

Of course there will also be larger version of the Ultrasonic Hydrobooster, however from the private user now most urge is to be able to send the gas meter back to their supplier.

My plan is to grow the production organically and control costs by not incurring large scale costs that do not now fit into the budget put together by people who have put in venture capital.

Of course I will post progress on the site https://IQ-Projects.eu where it is current news of product developments and collaboration companies.

My question to all of you, please share this info with companies, individuals, family, friends and acquaintances.

We will certainly succeed in this project, but it will be easier if there is greater support from customers, companies and fellow investors.

I am pleasantly surprised that even from the rest of the world people have responded to express their contribution and support.

In southern Germany I have been asked to come and tell my story in front of a large group of entrepreneurs, which I will do the moment I collect the first measurement results.

If I know the connected energy in Kw and after measurement can compare the output to Kw, we have more energy out of the system than we put in.

Those who call the law of energy conservation forget that here factors such as expansion of water by 1600 liters per 1 liter of water, the gravity / G Forces to which the water is subjected, and the vacuum effect on water in the Ultrasonic Hydrobooster, in addition, the high tones that do direct frequency transfer without losses between water and the generator, the Ultrasonic Hydrobooster as a rough version of musical instrument.

Right now we are going to make the Ultrasonic Hydrobooster from Carbon with Nylon compound which can withstand up to 210degrees Celsius heat.

Once we have demonstrated what the temperatures are we can decide if it will be made in metal.

Soon with the large mass production, the production process will be adjusted to meet the demand.

So it is also in the interest of cooperating companies to jointly support the developments for clean CO2 free energy generation and promote employment.

There will be a new section on the website, also the website will appear in several languages.

Kind regards

Rob Brekel