The Plan (Englisch, Dutch, German)

When you start to fathom the plan, you start to understand and see it.

The best is Yet to Come.

My explanation of what is going to come over you, as I see the puzzle pieces together now.

Dear Thierry Baudet, the constitution cannot have been amended in 1983 if it is not there from May 13, 1940, so Gideon van Meijeren gave Youri Plate a nonsense explanation at the meeting in Amsterdam, it is just not true, he is also tainted by the indoctrination of his education.

Dear Ms. E.V.i.L Heuts.

You deem it necessary to issue a judgment in our dispute over an equivalent of Obama-care.

Despite my warning you have issued a judgment, law is law is in your comments.

You as gatekeeper, Vice President Frivool Madam of Maastricht District Court.

Since you have been at the back of the queue when handing out judgments you did not see this one coming.

With the judgment you have unlawfully pronounced, and sent to me, you have confessed that you are on the corrupt side of history.

From spiritual behind set false reality, you have verdict, your self and the entire judiciary of the Netherlands unmasked and condemned in the style of Pharaoh Rames the 10 commandments movie adaptation.

I now understand that this verdict is going to be carried out by He who wrote the plan GOD wins.

It will no longer be man who will suffer from you.

You have condemned me as a Legal Person, while I am a human being, have only one higher authority above me (GOD) and you do not fit in between.

With you ruling you are also your own executioner, because as a mentally retarded Fake creation you have definitely taken the Bio-Weapon Vaccine.

MS102 and or Graffeen which are both extremely toxic, will cause an ailment leading to you.

This Vaccine has the property that you are now an electron-conducting BOM, which is activated with the Cabal 5G.

You cannot escape the execution that you have activated yourself with you fellow Satanists.

What is coming now is self-created by you and your kind, scavengers of your kind, eat themselves among themselves, for Rutten and Hugo de Jonge have you on their conscience as well.

Should one forget to arrest you I have the proof of you crime and myself neatly signed with stamp and all, with this I will have you tried under the martial law of the USA with its restored constitution of 1776.

You crimes are corruption, abuse of power, fraud, oppression, to protect the illegal lawless system, as a member of a criminal organization.

You and all Your fellow perpetrators will be dispossessed by the QFS, exactly like the Elective Orders issued by Donald J Trump.

The military is coming to pick you up, because without money you are excluded from the new system, you can try to flee, but you can never hide.

It is clear why occupied Holland has no Constitutional Court, if we have no valid laws, it is also redundant.

Even though many media outlets are now down, Worldwide users reported problems with the services of Facebook, Instagram, Gmail, Twitter, WhatsApp and partial internet outages. The ten days of darkness have arrived, it will be biblical.

No one can stop it, evil has sealed its own demise.

Mrs. E.V.i.L Heuts, For those less fortunate who find it difficult to comprehend here is the whole story in pictures.

This is coming out worldwide on various Web Site in multiple languages, you are colored on it, and can never get it out.

Thank you very much by sending your own death sentence and that of all your kind who have committed Slander for more than 80 years deceiving and disadvantaging the population.

The New Future will be without you kind, you are history as of October 15, 2021.

Out of respect I have made the slings orange, we do love our tradition after all, after this debacle the Batavian Republic can be reinstated, with a constitution in place.

Everyone may share this with their contacts.

Liberation Day we manifest together.

Thank you for your cooperation to expose all nerves, the fascist agenda and Fake Covid19 story is no longer tenable, QR code on My ass.

The Flag of the new Batavian Republic, thank you very much for your attention, it is accomplished.

The Storm that is now there you can never

stop.

Dutch

Als je het plan gaat doorgronden, ga je het begrijpen en zien.

The best is Yet to Come.

Mijn uitleg wat er over u heen gaat komen, zo als ik de puzzelstukken nu samen zie.

Beste Thierry Baudet, de grondwet kan niet in 1983 aangepast zijn als hij er niet meer is vanaf 13 mei 1940, dus Gideon van Meijeren heeft Youri Plate een onzin uitleg gegeven op de bijeenkomst in Amsterdam, het is gewoon niet waar, hij is ook besmet door de indoctrinatie van zijn opleiding.

Beste Mevrouw E.V.i.L Heuts.

U acht het nodig om een vonnis te wijzen in ons geschil over een equivalent van de Obama-care.

Ondanks mijn waarschuwing heeft u een vonnis uitgesproken, wet is wet staat in u commentaar.

U als poortwachter, Vice President Frivool Madam van Rechtbank Maastricht.

Daar u achter in de rij gestaan heeft bij het uitdelen van verstand heeft u deze niet zien aankomen.

Met het Vonnis dat u onrechtmatig heeft uitgesproken, en mij toegezonden hebt, heeft u bekend dat u aan de corrupte duidstere kant van de geschiedenis staat.

Van geestelijke achter gestelde valse realiteit, heeft u vonnis, uw zelf en de hele rechterlijke macht van Nederland ontmaskerd en veroordeeld in de stijl van Farao Rames de 10 geboden verfilming.

Ik begrijp nu dat dit vonnis voltrokken gaat worden door hij die het plan geschreven heeft GOD wint.

Het zal geen mens meer zijn die van u last zal hebben.

U heeft me veroordeeld als Rechtspersoon, terwijl ik een mens ben, enkel één hogere autoriteit boven me heb (GOD) en daar past u niet tussen.

Met u uitspraak bent u ook u eigen beul, want als geestelijke achtergestelde Fake creatie heeft u beslist het Bio-Wapen Vaccin genomen.

MS102 en of Graffeen wat beide uiterst giftig is, zullen een kwaalvol leiden bij u veroorzaken.

Dit Vaccin heeft de eigenschap dat u nu een elektrongeleidende BOM bent, wat met de Cabal 5G geactiveerd wordt.

U kunt niet ontkomen aan de executie die u zelf heeft geactiveerd met u mede satanisten.

Wat nu komt is door u en uw soort zelf gecreëerd, aaseters van u soort, eten zich onder elkaar op, want Rutten en Hugo de Jonge hebben ook jullie op hun geweten.

Mocht men u vergeten te arresteren ik het bewijs van u misdaad en zelf netjes met stempel en alles heeft ondertekend, hiermee zal ik u laten berechten onder de krijgswet van de VS met zijn herstelde grondwet van 1776.

U misdaden zijn corruptie, machtsmisbruik, oplichting, onderdrukking, om het illegale wetteloos systeem te beschermen, als lid van een criminele organisatie.

U en al Uw mede plegers worden door de QFS onteigend, exact zo als de Electieve Orders die Donald J Trump heeft uitgevaardigd.

Het leger komt jullie oprapen, want zonder geld bent ui buitengesloten van het nieuwe systeem, u kunt wel proberen te vluchten, maar verstoppen kunt u zich nooit.

Het is duidelijk waarom bezet Nederland geen constitutioneel hof heeft, als we geen geldige wetten hebben, is deze ook overbodig.

Ook al liggen nu veel media er uit, Wereldwijd meldden gebruikers problemen met de diensten van Facebook, Instagram, Gmail, Twitter, WhatsApp en gedeeltelijke internetstoringen. De tien dagen van duisterheid zijn aangebroken, het zal er bijbels aan toegaan.

Niemand kan het stoppen, het kwaad heeft zijn eigen ondergang bezegeld.
Mevrouw E.V.i.L Heuts, Voor de minder bedeelden die het moeilijk kunnen bevatten hier het hele verhaal in beeld.

Dit komt wereldwijd op diverse Web Site in meerdere talen, u staat er gekleurd op, en kunt het nooit meer weg krijgen.

Nog van harte bedankt door het toezenden van u eigen doodvonnis en van al u soortgenoten die Kromspraak hebben gepleegd meer als 80 jaar lang de bevolking hebben bedrogen misleid en benadeeld.

De Nieuwe toekomst zal zonder u soort zijn, u bent verleden tijd per 15 Oktober 2021.

Uit respect heb ik de stroppen oranje gemaakt, we houden toch van onze traditie, na dit debacle kan de Bataafse Republiek weer in ere hersteld worden, met een wel geldende grondwet.

Iedereen mag dit delen met zijn contacten.

De Bevrijdingsdag manifesteren we samen.

Bedankt voor u medewerking alle zenuwen bloot te leggen, de fascisten agenda en Fake Covid19 verhaal is niet langer houdbaar, QR code on My ass.

De Vlag van de nieuwe Bataafse Republiek, van harte bedankt voor u aandacht, het is volbracht.

De Storm die er nu is kunt u  nooit stoppen.

German

Wenn man anfängt, den Plan zu ergründen, beginnt man ihn zu verstehen und zu sehen.

Das Beste steht uns noch bevor.

Meine Erklärung für das, was auf Sie zukommen wird, da ich die Puzzleteile jetzt zusammengesetzt sehe.

Lieber Thierry Baudet, die Verfassung kann nicht 1983 geändert worden sein, wenn sie nicht seit dem 13. Mai 1940 existiert, so hat Gideon van Meijeren Youri Plate bei dem Treffen in Amsterdam eine unsinnige Erklärung gegeben, sie ist einfach nicht wahr, er ist auch durch die Indoktrination seiner Erziehung verdorben.

Sehr geehrte Frau E.V.i.L Heuts.

Sie halten es für notwendig, ein Urteil in unserem Streit über ein Äquivalent von Obama-care zu fällen.

Trotz meiner Warnung haben Sie ein Urteil erlassen, Gesetz ist Gesetz steht in Ihren Kommentaren.

Sie als Pförtnerin, Vizepräsidentin Frivool Madam vom Landgericht Maastricht.

Da Sie bei der Verkündung von Urteilen immer hinten anstehen, haben Sie dieses Urteil nicht kommen sehen.

Mit dem Urteil, das Sie rechtswidrig verkündet und mir zugestellt haben, haben Sie zugegeben, dass Sie auf der korrupten Seite der Geschichte stehen.

Sie haben das Urteil, sich selbst und die gesamte niederländische Justiz im Stile von Pharao Rams Verfilmung der 10 Gebote entlarvt und verurteilt, weil Sie sich geistig hinter eine falsche Realität gestellt haben.

Ich verstehe jetzt, dass dieses Urteil von demjenigen vollstreckt werden wird, der den Plan geschrieben hat: GOTT gewinnt.

Es wird nicht mehr der Mensch sein, der unter Ihnen leiden wird.

Du hast mich als juristische Person verurteilt, während ich ein Mensch bin, nur eine höhere Autorität über mir habe (GOTT) und du nicht dazwischen passt.

Mit deinem Urteil bist du auch dein eigener Henker, denn als geistig zurückgebliebene Fake-Kreation hast du definitiv den Biowaffen-Impfstoff genommen.

MS102 und oder Graffeen, die beide extrem giftig sind, werden eine Krankheit verursachen, die zu Ihnen führt.

Dieser Impfstoff hat die Eigenschaft, dass Sie nun eine elektronenleitende Bombe sind, die mit dem Cabal 5G aktiviert wird.

Ihr könnt der Hinrichtung nicht entkommen, die ihr selbst mit euren Satansbrüdern aktiviert habt.

Was jetzt kommt, ist von dir und deinesgleichen selbst erschaffen, Aasfresser deiner Art, fressen sich untereinander auf, denn Rutten und Hugo de Jonge haben dich auch auf dem Gewissen.

Sollte man vergessen, Sie zu verhaften, habe ich die Beweise für Ihr Verbrechen und mich selbst fein säuberlich unterschrieben mit Stempel und allem, damit werde ich Sie unter dem Kriegsrecht der USA mit ihrer wiederhergestellten Verfassung von 1776 verurteilen lassen

Ihre Verbrechen sind Korruption, Machtmissbrauch, Betrug, Unterdrückung, um das illegale gesetzlose System zu schützen, als Mitglied einer kriminellen Organisation.

Sie und alle Ihre Mittäter werden vom QFS enteignet, genau wie die von Donald J. Trump erlassenen Wahlverfügungen.

Das Militär wird kommen, um Sie abzuholen, denn ohne Geld sind Sie vom neuen System ausgeschlossen, Sie können versuchen zu fliehen, aber Sie können sich niemals verstecken.

Es ist klar, warum das besetzte Holland kein Verfassungsgericht hat, wenn wir keine gültigen Gesetze haben, ist es auch überflüssig.

Auch wenn viele Medien nicht mehr erreichbar sind, meldeten Nutzer weltweit Probleme mit den Diensten von Facebook, Instagram, Gmail, Twitter, WhatsApp und teilweise Internetausfälle. Die zehn Tage der Finsternis sind da, sie werden biblisch sein.

Niemand kann sie aufhalten, das Böse hat seinen eigenen Untergang besiegelt.

Frau E.V.i.L Heuts, für die weniger Glücklichen, die es schwer zu begreifen finden, hier ist die ganze Geschichte in Bildern.

Dies wird weltweit auf verschiedenen Webseiten in mehreren Sprachen veröffentlicht, Sie sind darauf gefärbt, und können es nie herausbekommen.

Vielen Dank, dass Sie Ihr eigenes Todesurteil und das aller Ihrer Art, die seit mehr als 80 Jahren die Bevölkerung verleumdet, getäuscht und benachteiligt haben, übermitteln.

Die neue Zukunft wird ohne euch sein, ihr seid ab dem 15. Oktober 2021 Geschichte.

Aus Respekt habe ich die Schlingen orange gefärbt, schließlich lieben wir unsere Tradition, und nach diesem Debakel kann die Batavische Republik mit einer Verfassung wiederhergestellt werden.

Jeder kann dies mit seinen Kontakten teilen.

Am Tag der Befreiung manifestieren wir uns gemeinsam.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, um alle Nerven zu entlarven, die faschistische Agenda und die Fake-Covid19-Geschichte ist nicht mehr haltbar, QR-Code auf My ass.

Die Flagge der neuen Batavischen Republik, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, es ist vollbracht.

Sie werden nie in der Lage sein, den Sturm zu stoppen, der jetzt da ist.