The Ancient Families and Royals demanded that special operations

Update GF

 

 

Sheldan Nidle – 15 maart 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! De voortgang richting een enorm mondiaal succes gaat verder! Ondanks een serie procedurele aanpassingen vorige week ging de noodzakelijke verspreiding van de fondsen door. Op dit moment zijn de historische waardepapieren verplaatst en gewaarborgd. De wereld is klaar voor een nieuwe munteenheid die veel eerlijker vertegenwoordigd is en die waarlijk de echte waarde van de economie van elke natie weergeeft. Daaraan toegevoegd is er de allerlaatste wereldwijde verplaatsing van goud naar beveiligde opslagplaatsen, wat het voor de valuta van elk land eenvoudig maakt om door goud te zijn gesteund. Deze operatie werd enigszins vertraagd doordat er aan talloze veiligheidsmaatregelen moest worden voldaan en het goud op de juiste wijze moest worden beveiligd. De Oude Families en Koningshuisleden eisten dat er, zoals eerder afgesproken, overeengekomen speciale operaties werden uitgevoerd. Deze zaken worden momenteel geregeld en een speciale timing-maatregel is genomen. Dit betekent dat de leveringen onderweg zijn en dat fondsen spoedig op de rekeningen staan van degenen die eerder op de lijst stonden om deze gelden aan het begin van de verschillende humanitaire projecten te ontvangen. Wanneer dit voor elkaar is wordt er tevens een aantal andere bronnen geactiveerd. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur en daarmee komt het einde aan de tientallen jaren durende UFO doofpot in zicht.

Terwijl deze gebeurtenissen zich ontwikkelen zullen de massa-arrestaties van bankiers en hun politieke trawanten enorm versnellen. De opkomst van Nesara in Amerika zal heel spoedig de groei van gelijksoortig bestuur in Europa, Azië en de beide Amerika’s aanduiden. Dit zal zijn wat we “GESARA” noemen. Met andere woorden, nieuw bestuur verspreidt zich over deze aardbol. Derhalve zal de G.C.R. (Global Currency Reset = Mondiale Valuta Herziening) wereldwijd van toepassing zijn en, daaraan toegevoegd, zal de radicale verandering in het bankierswezen een nieuw financieel systeem vormen. Dit systeem zal een einde gaan maken aan de schuldslavernij en het begin zijn van een groeiende mondiale welvaart. Bovendien zullen er lessen zijn van de Opgestegen Meesters terwijl ons huidige contact met de oppervlaktemensheid zal toenemen. Jullie groeien in bewustzijn en worden je meer bewust van hoe dit rijk formeel gaat functioneren. Jullie gaan een hele belangrijke rol spelen in het succes ervan. Het is essentieel dat jullie je groeiperiode gaan gebruiken om een waakhond te worden voor wat er allemaal om jullie heen gebeurt. Het is jullie mondiale samenwerking die een substantieel element zal zijn van hoe dit nieuwe rijk werkt. Deze realiteit is uitermate interactief en buitengewoon fragiel. Dit rijk heeft jullie volledige assistentie nodig.

Dit veranderende bewustzijn is natuurlijk het werk van de Hemel en jullie Beschermengelen. De mensheid kan niet in dezelfde realiteit bestaan waarin ze aan het begin van de 20ste eeuw zo makkelijk leefde. De wereld is er niet langer een die zo deskundig door de Anunnaki en haar grote raden werd bewerkt. De handlangers hebben evenmin nog een idee hoe ze hun macht en rijkdom kunnen handhaven. Het Anchara-verdrag heeft het landschap van jullie sectie van deze Melkweg in één ogenblik veranderd. De Aarde en haar Zon werden nu voorbereid op een nieuwe bestemming en de velen die van hun grote macht genoten zouden verwijderd gaan worden van wat ze dachten dat een onoverwinnelijke positie was. Dit laatste decennium heeft de opkomst van een serie verschillende verlichte groeperingen gezien die op de drempel van groot succes staan. Dit succes zal ieder van jullie naar de uiterste rand van een nieuwe realiteit brengen. Deze realiteit zal jullie in staat stellen jullie buitenwereldse voorouders te ontmoeten en eindelijk een rebellie af te sluiten die meer dan 13 millennia geleden begon tijdens de laatste dagen van Atlantis. Deze rebellie is voorbestemd om jullie geëerde status van fysieke Engelen te herstellen.

We hebben deze lange strijd als onpartijdige getuigen van de Hemel gevolgd. Derhalve beperkten we onze interactie met jullie tot een voorgeschreven minimum. Jullie zijn zeer ingenieus en leerden hoe jullie de meesters die jullie kregen het beste konden gehoorzamen en wanneer jullie je moesten verzetten. Uiteindelijk ontstond er uit dit gecontroleerde verzet een groep wijzen die jullie je Opgestegen Meesters noemen. De Hemel sponsorde deze selecte groep Zielen om voor de mensheid te zorgen en haar raad te geven. We hebben van hen veel over jullie geleerd. Hun wijsheid is immens en werd het draaiboek voor onze acties t.b.v. jullie. Deze heiligen koesteren een intense Liefde voor jullie. Ze hebben ons verteld hoe hun vele door het Licht bekrachtigde heilige geheime groepen deze wereld voorbereiden op haar nieuwe realiteit. Deze goddelijke strategieën gaan jullie aan de uiterste rand van transformatie brengen. De allerlaatste stappen worden door een gezamenlijk partnerschap tussen de Agarthanen, de Opgestegen Meesters en ons afgehandeld. Hiertoe werd een enorme serie Kristallen Lichtkamers door heel Agartha heen geconstrueerd. Een serie zeer verbazingwekkende dingen staat jullie nu op het punt te gebeuren!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Lang geleden werd de mensheid plotseling, door een groep lafhartige duistere Atlantiërs, naar beperkt bewustzijn teruggebracht. Toen Atlantis ten onder ging was de mensheid aan hun voorgangers, de Anunnaki, overgeleverd. Als een nogal rebellerende groep heeft de mensheid een aantal gouden tijdperken “verloren” en heeft het een lange periode van vervolging doorgemaakt. Wij Meesters hebben ons bij jullie gevoegd in dit vreemde proces. De Hemel, die ten diepste van jullie houdt, heeft ons mettertijd bij elkaar gebracht om gedurende deze voor de mensheid waarlijk duistere periode toezicht op jullie te houden en jullie te beschermen. Aldus waren vanaf het begin onze belangrijkste taken jullie te beschermen, wanneer nodig vergiffenis te schenken en de met genade gevulde edicten van de Hemel nauwkeurig op te volgen. Deze goddelijke taak heeft ons nu op het heilige punt gebracht waarop de grootse decreten van de Hemel zich zullen manifesteren. Deze zullen de uiterst benodigde wijzigingen aan deze realiteit in staat stellen vorm te krijgen. Inderdaad zijn een aantal grootse bewustzijns- en werkelijkheidsverschuivingen bezig zich te voltrekken. Het is deze operatie die dit rijk ten goede verandert.

Onze huidige taak is jullie voor te bereiden op de laatste aspecten van het ascentieproces. Op het moment hebben jullie méér dan de helft voltooid van wat nodig is. Vanwege verschillende versnellingen in het afgelopen jaar, toegepast door de Hemel, beloven de komende maanden bij jullie een enorme toename in “ascentie-symptomen” te zien te geven. De meest heftige symptomen zullen in het hoofd, de nek en het bovenste deel van de borst merkbaar zijn. Dit wordt gedaan om jullie bewustzijn een aantal grote stappen voorwaarts te laten maken. Het zenuwstelsel van het hart dient te worden voorbereid op de aanpassingen die gedaan zullen worden wanneer jullie je in de kristallen kamers bevinden. Het brein behoeft een serie aanpassingen; niet alleen het inbrengen van nieuwe chakra’s maar eveneens het vergroten van de open communicatie met jullie omvangrijk gewijzigde hart. Deze aanpassingen kunnen soms bijzonder pijnlijk zijn. Wij staan allemaal klaar om jullie bij deze zaken te ondersteunen en te adviseren. Een tijd van wonderbaarlijke verandering ligt voor jullie! Hosanna! Hosanna!

Zoals gezegd maken deze veranderingen deel uit van de talloze gebeurtenissen die door de Hemel zijn gewenst. Jullie worden teruggebracht naar een genaderijke staat van Zijn. Iedere Meester moest gedurende vele levens een aantal speciale handelingen voltooien voordat de Hemel ons onze Asentie-ceremonie schonk. Het gaat hier om een massale ascentie, wat nogal uitzonderlijk is, en wat zich aandient na een lange periode van misbruik en vergeldingen door het duister en haar Anunnaki-bondgenoten. Deze verschrikkingen worden op het moment omgezet. Wat daarbij nodig is, is jullie eigen participatie in deze daden van vergeving en genade. Wanneer dat eenmaal is gedaan, zullen jullie door de speciale kristallen kamers in vreugde ascenderen. Wanneer dat is bereikt zullen jullie van een Licht kunnen genieten dat onvoorstelbaar is! Onze goddelijke taak is jullie nauwlettend in de gaten te houden en een ieder van jullie speciaal te zegenen. Aarzel niet! De Hemel heeft een nieuwe realiteit klaarstaan voor iedereen, waar ook de kinderen van jullie kinderen in kunnen verblijven! Dit Koninkrijk (de Sterrennatie) van de Nieuwe Aarde is jullie beloning voor wat de komende hunkeringen en pijnen jullie zullen brengen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag zijn we een bijzonder punt in deze grote tocht van slavernij naar vrijheid dicht genaderd! Deze beweging geeft aan dat jullie je eindelijk in een grootse periode van betekenisvolle transitie bevinden. Besef dit en blijf positief en in staat om deze steeds groter wordende innerlijke vreugde over te brengen aan anderen die je dagelijks tegenkomt! Deze realiteit is waarlijk aan het veranderen en is bezig de bron van goddelijk Licht te worden die het voorheen was! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

 

 

Sheldan Nidle – March 15, 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! The progress toward a mass global success moves ahead! Despite a series of procedural adjustments last week, the needed movement of funds continued. At present, the special historic bonds have been moved and accounted for. The world is ready for a new currency that is much more fairly accounted for and truly represents the real value of each nation’s economy. Added to this, there is the final worldwide movement of gold into secure depositories that makes it easy for every nation’s currency to be gold-backed. This operation was somewhat held up as numerous security procedures had to be met and the gold properly secured. The Ancient Families and Royals demanded that special operations agreed upon earlier were carried out as directed. These things are currently being done and special measures timing is in effect. This means that deliveries are in process and soon funds are to be in accounts of those who were previously scheduled to receive these monies at the start of the various humanitarian projects. When this is accomplished, a number of other resources are also to be put into play. These fundings are to be the harbinger of new governance and with that comes into view the end of the decades-long UFO cover-up.

As these events move forward, the mass arrests of bankers and their political cronies are to vastly accelerate. The rise of NESARA in America is to shortly signal the growth of similar governance in Europe, Asia and the Americas. This is to be what we call “GESARA”. In other words, new governance is spreading across this globe. Thus, the G.C.R. is to be worldwide in scope and, added to this, is to be the radical shift in banking to form a new financial system. This system is to foster an end to debt slavery and the start of a growing global prosperity. In addition, there are to be the lessons of the Ascended Masters while our present contact with surface humanity is to increase. You are growing in consciousness and becoming more aware of how this new realm is to formally function. You have a very important role to play in its success. It is vital that you use your growing time to become a key watchdog of what is happening all around you. It is your worldwide cooperation that is to be a substantial element in how this new realm operates. This reality is extremely interactive and exceptionally fragile. This realm needs your full assistance.

This changing consciousness is of course the work of Heaven and your guardian Angels. Humanity cannot exist in the same reality that it easily lived in at the start of the Twentieth Century. The world is no longer one worked so expertly by the Anunnaki and its grand councils. The minions as well found themselves at a loss to maintain their power and wealth. The treaty of Anchara had in an instant altered the landscape of your section of this galaxy. Earth and its Sun were now being readied for a new destiny and the many who had enjoyed great power were to be removed from what they thought was an invincible position. This last decade has seen the rise of a series of various enlightened groups who are on the verge of great success. This success is to put each of you on the very precipice of a new reality. This reality is to permit you to meet your off-world ancestors and to finally complete a rebellion that started over 13 millennia ago during the last days of Atlantis. This rebellion is destined to restore you to the honored status of physical Angel.

We have watched this long struggle as impartial witnesses of Heaven. Hence, we kept our interaction with you to a prescribed minimum. You are most ingenious and learned how best to obey and when to resist your acquired masters. Eventually, out of this controlled resistance a band of wise ones emerged whom you call your “Ascended Masters.” Heaven sponsored this selected group of Souls to care for and advise humanity. We have learned much about you from them. Their wisdom is immense and has become the playbook for our actions on your behalf. These sacred ones deeply Love you. Their grace and mercy knows no bounds. They have told us how their many Light-empowered sacred secret groups are readying this world for its new reality. These divine strategies are to bring you to the very edge of transformation. The final steps are to be handled by a joint partnership between the Agarthans, the Ascended Masters and us. To this end, a vast set of Crystal Light Chambers has been constructed throughout Agartha. A series of most amazing things are now on the verge of happening to you!

Namaste! We are your Ascended Masters! Long ago, humanity was suddenly reduced to limited consciousness by a group of dastardly, dark Atlanteans. When Atlantis sank, humanity was left at the mercy of their predecessors, the Anunnaki. Being a rather rebellious group, humanity has “lost” a number of golden ages and endured a long period of persecution. We Masters joined you as sharers in this strange process. Heaven, which deeply Loves you, created us over time to oversee and protect you during this truly dark period for humanity. Thus, our primary tasks from the beginning were to protect you, provide mercy when necessary and closely follow the grace-filled edicts from Heaven. This divine duty leads us now to the sacred point when Heaven’s great decrees are to manifest. These are to permit those much-needed alterations to this reality to take effect. In truth, a series of great consciousness and reality shifts are in effect. It is this operation that is changing this realm for the better.

Our present task is to prepare you for the final aspects of the ascension process. At present, you have completed over one-half of what is needed. Due to various accelerations from Heaven in the past year, the coming months promise to see a vast increase in “ascension symptoms” among you. The most concentrated signs are to be found in your head, neck and upper chest. These things are being done to move your consciousness up a few giant pegs. The heart’s nervous system needs to be readied for its alterations to come while you are in your crystal chamber. The brain requires a series of adjustments to not only bring in new chakras but to increase as well its open communications with your greatly modified heart. These modifications can at times be quite painful. All of us are ready to aid and advise you on these matters. A time of wondrous change is ahead of you! Hosanna! Hosanna!

As noted, these changes are part of those numerous events that are required by Heaven. You are being returned to a gracious state of Being. Each master had to complete a number of special acts over many lifetimes before Heaven provided us with our Ascension ceremony. This is a mass ascension, which is quite rare and comes after a long period of abuses and retributions from the dark and its Anunnaki allies. These horrors are currently being reversed. What is additionally needed is your own participation in these acts of mercy and grace. Once done, you are to be ascended in joy by the special crystal chambers. When achieved, you are to bask in a Light that you can barely imagine! Our divine task is to carefully watch over you and specially bless each of you. Do not be hesitant! Heaven has readied a new reality for all and your children’s children to reside in. This kingdom (Star Nation) of the new Earth is your reward for what these coming aches and pains bring you. Hallelujah! Hallelujah!

Today we are near a special point in this grand march from slavery to freedom! This movement signals that you are at last in a great time of meaningful transition. Know this and stay positive and able to pass this growing inner joy onto others that you daily encounter! This reality is truly changing and it is becoming the lamp of divine Light that it formerly embodied! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)
Website: Planetary Activation Organization