slaap schaapje slaap

Update GF

Hallo allemaal,

Wat is het wakker worden door de meeste toch moeilijk, blijf je gekluisterd aan je TV hangen , laat je je dagelijks met desinformatie voeren , laat je je indoctrineren door verpakte boodschappen in elke uitzending.

Hoe wakker zijn jullie eigenlijk wel, nou als je het mij vraagt zeg ik HELEMAAL NIET jullie slapen nog als een roosje en lopen als een mak schaap in de groep naar de SLACHTBANK.

Word wakker en zie wat er werkelijk gespeeld word, op dit moment is het SLAAP SCHAAPJES SLAAP.

Neem je eigen macht terug en laat je niet meer beinvloeden door die bende van bedriegers maar ben je zelf, je zal niet veel vrienden over houden nog geen handvol maar het zijn er wel waar je op aan kan, of hoor jij bij die groep die NIET DURFT te veranderen , een andere weg in te gaan als de rest van de schapen.

Waar ben je bang voor je zelf of dat je die schijn vrienden verliest daar heb je nu ook al  niks aan zij zijn er alleen voor zich zelf, ik heb die stap gezet en met mij nog een enkeling, hoe stoer ben je eigenlijk.

We wensen jullie een openbarende zoektocht naar je zelf toe je ECHTE zelf.

 

May the force be with you, my friends.

 

 

Beating The Drum Of War

 

 

Montague Keen – November 8, 2015

Mijn vrienden, iemand moet de feiten weergeven zoals ze zijn, zonder opsmuk. Zelfs degenen onder jullie met maar een klein beetje kennis over de stand van zaken op Aarde moet zich realiseren dat als jullie geen actie ondernemen om het menselijk ras en de Aarde zelf te beschermen, jullie zullen uitsterven. Jullie volgen nog steeds de dictaten van degenen die eer behalen uit het moorden op welke manier dan ook. Zij die deelnemen aan oorlog, vernietigen hun eigen menselijkheid. Open jullie harten en geesten voor het Licht. Een ieder van jullie weet wat er gedaan moet worden. Stuur de energie van de leylijnen en gewijde plaatsen door naar de mensheid. Gebruik je eigen stralende energie wanneer jullie samenkomen, in het bijzonder op gewijde plekken zoals bossen etc. Het is enkel een kwestie van het openstellen van jullie geest voor wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn.

Jullie worden wakker, dus jullie onderdrukkers hebben een schepje erbovenop gedaan bij het gif in de lucht die jullie inademen, medicijnen die jullie worden overgehaald te vertrouwen, en voedsel dat jullie meer kwaad doet dan goed. Hoe vaak moet dit aan jullie duidelijk worden gemaakt, voordat jullie de nodige stappen ondernemen om jezelf te beschermen. Jullie mogen dan kritiek op mij hebben omdat ik jullie wijs op wat gewoonweg overduidelijk is, maar ik vraag jullie: hebben jullie ook maar een moment aandacht geschonken aan mijn advies of gaan jullie door om als blinden in de vergetelheid te raken? Het is helemaal aan jullie. Wij in de Geestenwereld hebben het op ons genomen om jullie te helpen de situatie waarin jullie verkeren in te zien.

De corrupten rijzen, zoals schuim, in ieder land naar boven. Ze krijgen daarbij alle assistentie die ze nodig hebben. Jullie wordt gevraagd hen te vertrouwen. Hoe zouden jullie dat in vredesnaam kunnen doen. Het is voor hen enkel een spel. De cabal krijgt alles dat ze wil en zal zich kosten noch moeite besparen. De oorlogshitsers worden gerespecteerd, want ze gehoorzamen aan de cabal en volgen de agenda, dus krijgen ze alle hulp die ze nodig hebben. Het zijn de bankiers die beslissen wie ze in ieder land aan de macht willen. Rusland is het enige land dat weigert GM gewassen, chemtrails en nodeloze medicatie, etc. toe te staan. De heer Poetin beschermt zijn volk en dus worden er pogingen ondernomen om hem ten val te brengen. Vragen jullie jezelf af waarom? Poetin gehoorzaamt ze niet. Jullie hebben individuen die aan de cabal gehoorzamen om jullie te domineren, ieder woord wordt door de cabal gedicteerd. Hoe meelijwekkend zijn ze wanneer jullie hun bedrog doorzien. Ze gaan nog steeds door manieren te vinden om oorlogen te veroorzaken, wanneer het hen maar uitkomt. Ze stellen graag onnadenkende menselijke slachtoffers ter beschikking om zo hun leiders tevreden te stellen.

Wat is ervoor nodig om jullie op te laten staan en te zeggen: “Dit moet direct stoppen. Wij, de mensheid, zullen jullie niet langer assisteren bij onze eigen vernietiging. We zullen onze eigen soort niet uitmoorden. We zullen degenen die vastberaden zijn om Europa te verwoesten, door het te overspoelen met huurlingen, ontmaskeren”. Vraag je af wie deze massale exodus naar Europa financiert. Dit is zorgvuldig gepland en gefinancierd door jullie onderdrukkers.

Het is triest de V.S. onderuit gehaald te zien worden. Ik heb vele mooie herinneringen aan conferenties in de V.S.. Het enige dat nodig was om het volk te controleren was televisie. Jullie zien het iedere dag gebeuren, maar jullie ondernemen niets om het te laten stoppen. Wie kijkt naar de V.S. om? Er is zoveel opzettelijk onjuist in de V.S.. Fijne mensen worden met een vals gevoel van veiligheid in slaap gesust.

Stap uit de rat race en neem een moment voor jezelf en de jouwen. Stop slaaf te zijn van de bankiers. Vraag waarom je in deze tijd op Aarde bent. Ik kan je verzekeren, het is niet om de bankiers te dienen. Je bent op Aarde om de mensheid en de Aarde te redden uit de handen van de cabal. Jullie geest is gevangen, compleet gecontroleerd en gemanipuleerd door de cabal via TV, advertenties en van alles wat je wilt hebben maar niet nodig hebt. De druk op jullie allen moet van buiten de Aarde worden bekeken om te begrijpen hoe slecht het is. Jullie zijn allemaal slachtoffer van een druk die alleen jullie kunnen verwijderen wanneer jullie weigeren eraan deel te nemen. Jullie hebben een keuze. De gevangenschap van geest en lichaam, of vrijheid om, met de hele mensheid, op Aarde in vrede en harmonie te leven. Stel je voor hoe prachtig het leven op Aarde zal zijn zonder de corruptie van staat en religie. Het vergt moed om te weigeren nog langer deel te nemen aan het regime van de cabal. Het ligt allemaal in jullie handen. Anderen bekritiseren brengt je nergens. Vraag alleen maar hoe jullie anderen kunnen helpen bij het redden van het menselijk ras. Samen zijn jullie machtiger dan je je voor kunt stellen. Jullie toekomst ligt in jullie handen. Niemand anders kan het voor jullie doen.

Mijn lief, de druk op jullie beiden wordt groter. De greep van de cabal op hem wordt strakker nu ze proberen zich vast te klampen aan het beetje macht dat ze nog hebben. Vertrouw erop dat alles zal uitwerken zoals zou moeten.

Voor altijd aan jouw zijde, mijn lief. Je aanbiddende,

Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

Beating The Drum Of War

My friends, someone must state the facts as they are, without embellishment. Even those of you with just a modicum of information regarding the state of affairs on Earth must realise that unless you take action to protect the human race and Earth itself, you face extinction. You still follow blindly the dictates of those who are determined to rid the Earth of you. There is no honour in war. There is no honour in killing of any sort. Those who engage in war destroy their own humanity. Open your hearts and minds to the light. Each and every one of you knows what must be done. Redirect the energy of the ley lines and sacred places to humanity. Use your own radiant energy when you gather together, especially in sacred places, woods etc. It is just a question of opening your minds to who you are, and what you are capable of doing.

You are waking up, so your oppressors have stepped up the poison in the air you breathe, the medication you are persuaded to trust, and the food that does you more harm than good. How many times does this have to be pointed out to you, before you take the necessary steps to protect yourselves. You may criticise me for pointing out what is blatantly obvious, but I ask you, have you taken a blind bit of notice of my advice, or are you continuing to blindly walk into oblivion. It is entirely your choice. We in spirit, have taken it upon ourselves to help you to see the situation you are in.

The corrupt, like scum, rise to the top in every country. They have all the backing they need to do so. You are being asked to trust them. How could you honestly do so. It is all a game to them. The Cabal wants what they want, and they will go to any lengths to get it. The warmongers are valued because they obey the Cabal and follow the agenda, so they get all the backing they need. It is the banksters that decide who they want in each country. Russia is the only country which refuses to allow GM crops, chemtrails, and unnecessary medication, etc. Mr Putin protects his people and so there is an effort to bring him down. Do you wonder why? Putin does not obey them. You have excusers who obey the Cabal to lead you; their every word is dictated by the Cabal. How pathetic they look as you see through their facades. They continue to find ways to escalate the wars whenever it suits them. They are happy to supply the mindless human sacrifices to appease their controllers.

What will it take for you to stand up and say, “This must stop forthwith. We, humanity, will no longer assist you in our own destruction. We will not kill our own species. We will expose those who are determined to destroy europe by flooding it with mercenaries.” Ask who is funding this mass exodus to europe? This has been carefully planned and funded by your oppressors.

It is sad to see the USA being brought down. I have many happy memories of conferences in the United States. Television was all that was needed to control the people. You see it happen every day, yet you do nothing to stop it. Who is looking out for the USA? So much is deliberately false in the US. Good people are being lulled into a false sense of security.

Step out of the rat race and take a moment for you and yours. Stop being slaves to the banksters. Ask why you are on Earth at this time. I can assure you, it is not to serve the banksters. You are on Earth to rescue humanity and the Earth from the hands of the Cabal. Your minds are in prison, totally controlled and manipulated by the Cabal through TV, advertising, and all that you must have but do not need. The pressure on all of you has to be viewed from outside the Earth to appreciate just how bad it is. You are all victims of a pressure that you alone can remove and refuse to be part of. You do have a choice. The imprisonment of mind and body, or freedom to live on Earth in peace and harmony with all of humanity. Think of how wonderful life on Earth will be without the corruption of state and religion. It just takes courage to refuse to be part of the Cabal’s regime anymore. It is all in your hands. Criticising others will not get you anywhere. Ask only how you can assist others in the rescuing of the human race. Together, you are more powerful than you can imagine. Your future is in your hands. No one else can do it for you.

My dear, the pressure mounts on both of you. The Cabal’s grip on him tightens, as they try to hold on to what little power they have left. Trust that all will work out as it should.

Forever at your side, my dear. Your adoring, Monty.
Website: The Montague Keen Foundation