Request for manufacturers’ assistance. Ultrasone HYDROBOOSTER ( English, Dutch, German )

Update on the Ultrasonic Hydrobooster development.

Finally the drawings are ready of the design of the Hydrobooster, which may still need minor production modifications to make it, this is up to the manufacturer who wants to produce it.

I was in contact with a company that saw it as a challenge, but unfortunately a board member felt that the product and development did not belong in their company.

So now I am looking for metal companies that want to start making it, first the prototype then right away a big MEGA order from me to serve the people here with free heat.

The Ultrasonic Hydrobooster produces heat by putting sound into water.

This increases the frequency in water making it warmer.

Applying this technique can save a lot of energy, because heat production is a costly event the old way.

If you can produce heat it is also possible to use it for cooling.

You can also use the heat to rid water of disease germs, or even make drinking water from seawater.

It is a clean way of extracting heat by putting sound into water, with perpetual water reuse by using a closed circuit as an energy exchanger.

The system is driven by pumps, with water rotating an inner drum via a paddle wheel.

The rotating part as drum has holes of different size and depth, also difference in number in the circumference of the drum which has a conical shape and increases in circumference.

The outer wall is in the shape of a cone, which is depicted as the counter model of the drum.

There are also holes in that that produce sound, as the water passes between the conical and cone, with the holes producing sound from two sides as the water passes.

This way the design is more compact and will have a large energy output with little energy needed to run the pumps.

With 3 pumps using a combined 405 watts, 7 liters of water per second enter the paddle wheel that rotates the shaft of the drum with holes.

The volume of the space in which the paddle wheel rotates is about 2 liters, so the water is forced to rotate the shaft with the interior.

How long it takes to reach the maximum speed makes no difference to the operation.

As the speed increases, the frequency of sound will increase further.

The ratio of circumference, at any speed, makes that at the end of the cone the speed is greater relative to the water.

Due to the centrifugal force, this will have a suction effect at the entrance to the beginning of the conical.

As the flow of water goes from the beginning to the exit, the frequency transfer increases in pitch, so by frequency increase the water will turn into steam.

So I am looking for one or more manufacturers who want to work with this, to be able to provide people with heat in an environmentally friendly clean way without emitting CO2.

The plan is to make the product from aluminum, since it should not come into direct contact with rust-resistant steel, bronze bushes in the shaft and bearing transition.

As it is my wish to give it to mankind as open source I will not patent the invention.

This also means that no one else should patent it to make so much profit out of greed.

A manufacturer may charge a fair price to make the product, if we agree he may make it for the Netherlands which has been occupied since May 13, 1945 by the Cabal, for the foundation, which we will then distribute for free in the restored republic without Cabal king.

Whoever wants to make it can get the whole existing custom design from me, after which we will discuss everything via Zoom or Skype, which saves me the travel.

I will send via we transfer the design to several people who can put it on their websites for free download.

The foundation will be a collective of several people who will organize projects under the banner of a collective foundation that will coordinate and implement the humanitarian projects.

It’s a lot more responsible use of the earth and its resources.

If you know people or manufacturers who could make it please bring it to their attention.

If manufacturers want to cooperate, to get the production number, this would be great.

I would like to buy the first 2.5 million myself for the foundation to distribute.

I have the whole concept for the foundation ready, where I will only play an advisor role and ambassador role in it as a senior co-investor.

People who have supported me over the years be it through the sale of the Batavian Coin or as crowdfunding to be able to develop the Hydrobooster are all going to get their money back, with the Batavian Coin being bought back through Lobstr at a much higher rate, as I have always promised.

With the proceeds from the Batavian Coin, I have been able to help many people and prepare the rest of organization.

It is therefore a moral obligation for me to buy it back.

A few people I have already bought back their Batavian Coin, the rest will go through Lobstr, so there is no point in contacting me personally about it.

Furthermore, I wish everyone a wonderful transition to the new future, and may hope that vaccinated the damage and DNA alteration can be undone, after all they have been deceived by a corrupt Genocide perpetrating fake government.

Update van de Ultrasone Hydrobooster ontwikkeling.

Eindelijk zijn de tekeningen gereed van het ontwerp van de Hydrobooster, waar mogelijk nog kleine productie aanpassingen nodig zijn om het te kunnen maken, dit is aan de fabrikant die het wil gaan produceren.

Ik had contact met een bedrijf die het als een uitdaging zag, maar helaas was een directielid van mening dat het product en ontwikkeling niet thuishoorde in hun bedrijf.

Dus zoek ik nu metaalbedrijven die het willen gaan maken, eerst het prototype dan gelijk een grote MEGA order van mij om de mensen hier te kunnen bedienen met gratis warmte.

De Ultrasone Hydrobooster produceert warmte door geluid in water te brengen.

Hierdoor verhoogd de frequentie in water waardoor het warmer wordt.

Door deze techniek toe te passen kan veel energie bespaard worden, want warmte productie is een kostbare gebeurtenis op de oude manier.

Als je warmte kunt produceren is het ook mogelijk om er mee te gaan koelen.

Ook kan men met de warmte water van ziekte kiemen ontdoen, of zelfs drinkwater maken van zeewater.

Het is een schone manier van warmte winning door geluid in water te brengen, met een eeuwigdurende water hergebruik door een gesloten circuit als energie wisselaar te gebruiken.

Het systeem wordt aangedreven door pompen, waarbij het water via een schoepenwiel een binnen drum laat draaien.

Het draaiend gedeelte als drum heeft gaten van verschillende grote en diepte, tevens verschil in aantal in de omtrek van de drum die een conische vorm heeft en in omtrek toeneemt.

De buitenwand heeft de vorm van een kegel, die als contra model van de drum is uitgebeeld.

Ook daar zitten gaten in die geluid produceren, want het water gaat tussen de conisch en kegel door, waarbij de gaten van twee kanten geluid produceren als het water passeert.

Op die manier is het ontwerp compacter en zal een grote energie opbrengst hebben met weinig energie die nodig is voor de pompen te laten draaien.

Met 3 pompen die samen 405 Watt gebruiken komen per seconde 7 liter water in het schoepenwiel dat de as laat draaien van de drum met gaten.

Het volume van de ruimte waar het schoepenwiel in draait is ca 2 liter, dus het water wordt gedwongen dat de as met het binnenwerk gaat draaien.

Hoelang het duurt eer het maximale toerental bereikt is, maakt voor de werking niets uit.

Naarmate het toerental toeneemt zal de frequentie van geluid verder toenemen.

De verhouding van omtrek, bij willekeurig toerental maakt dat op het uiteinde van de conisch de snelheid groter is ten opzichte van het water.

Door de centrifugaal kracht zal dit een zuigende werking hebben aan de ingang van het beging van de conisch.

Naarmate de water stroom van het begin naar de uitgang verloopt neemt de frequentie overdracht in toonhoogte toe, waardoor er door frequentie verhoging het water in stoom zal overgaan.

Ik zoek dus een of meerdere fabrikanten die hier mee aan de slag willen, om op een milieu vriendelijke schone manier mensen van warmte te kunnen voorzien zonder dat er uitstoot emissie is van CO2.

Het plan is om het product te maken van aluminium, daar dit niet direct met Roest werend staal in aanraking mag komen, horen er bronzen bussen in de as en lager overgang te komen.

Daar het mijn wens is om het als opensource aan de mensheid te schenken zal ik geen patent op de vinding gaan aanvragen.

Dit betekend ook dat niemand er anders patent op mag aanvragen om zo veel winst uit hebzucht te maken.

Een Fabrikant mag een eerlijke prijs rekenen om het product te maken, als we dan akkoord zijn mag hij er voor Nederland wat bezet is vanaf 13 mei 1945 door de Cabal, voor de stichting maken, die we dan gratis gaan uitdelen in de hersteld republiek zonder Cabal koning.

Wie het wil maken kan van mij het hele bestaande aangepaste ontwerp krijgen, waarna we in overleg via Zoom of Skype alles doorspreken, wat mij het reizen bespaart.

Ik zal via we transfer het ontwerp naar meerdere mensen sturen die het op hun website kunnen plaatsen om gratis te downloaden.

De stichting zal een collectief zijn van meerdere mensen die projecten gaan organiseren onder de vlag van een collectieve stichting die de humanitaire projecten zal coördineren en uitvoeren.

Het is een stuk verantwoorder omgaan met de aarde en zijn grondstoffen.

Weet jij mensen of fabrikanten die het zouden kunnen maken breng het dan onder hun aandacht.

Als fabrikanten willen samenwerken, om het productie aantal te halen, zou dit geweldig zijn.

De eerste 2,5 miljoen wil ik dan zelf afnemen voor de stichting, om ze te kunnen verdelen.

Het hele concept voor de stichting heb ik klaar staan, waarbij ik enkel een adviseurs rol en ambassadeur rol in zal vervullen als senior mede investeerder.

Mensen die me in de jaren hebben ondersteund het zij door de verkoop van de Bataafse Coin of als crowdfunding om de Hydrobooster te kunnen ontwikkelen gaan allemaal hun geld terug krijgen, waarbij de Bataafse Coin via Lobstr tegen een veel hogere koers terug gekocht zal worden, zoals ik het altijd heb beloofd.

Met de opbrengst van de Bataafse Coin heb ik veel mensen kunnen helpen en de rest van organisatie kunnen voorbereiden.

Het is daarom een morele plicht voor mij om deze terug te kopen.

Een paar mensen heb ik reeds hun Bataafse Coin terug gekocht, de rest zal via Lobstr gaan, het heeft dus geen zin om me daar persoonlijk over te benaderen.

Verder wens ik iedereen een geweldig mooie overgang naar de nieuwe toekomst, en mag hopen dat gevaccineerde de schade en DNA wijziging ongedaan gemaakt kan worden, zij zijn immers misleid door een corrupte Genocide plegende valse overheid.

Neuester Stand der Entwicklung des Ultrasonic Hydroboosters.

Endlich sind die Zeichnungen des Hydroboosters fertig, wobei noch geringfügige Änderungen für die Produktion erforderlich sein können, was dem Hersteller überlassen bleibt, der ihn herstellen möchte.

Ich stand in Kontakt mit einer Firma, die das als Herausforderung ansah, aber leider war ein Vorstandsmitglied der Meinung, dass das Produkt und die Entwicklung nicht in ihr Unternehmen gehören.

Also suche ich jetzt nach Metallfirmen, die mit der Herstellung beginnen wollen, zuerst den Prototyp und dann gleich einen großen MEGA-Auftrag von mir, um die Menschen hier mit kostenloser Wärme zu versorgen.

Der Ultrasonic Hydrobooster erzeugt Wärme, indem er Schall in Wasser einleitet.

Dadurch wird die Frequenz im Wasser erhöht, wodurch es wärmer wird.

Mit dieser Technik lässt sich eine Menge Energie sparen, denn die Wärmeerzeugung auf die alte Art ist eine kostspielige Angelegenheit.

Wenn man Wärme erzeugen kann, ist es auch möglich, sie zur Kühlung zu verwenden.

Man kann die Wärme auch nutzen, um Wasser von Krankheitskeimen zu befreien, oder sogar Trinkwasser aus Meerwasser herstellen.

Es handelt sich um eine saubere Art der Wärmegewinnung, indem man Wasser mit Schall beschallt, wobei das Wasser durch die Verwendung eines geschlossenen Kreislaufs als Energieaustauscher immer wieder verwendet werden kann.

Das System wird von Pumpen angetrieben, wobei das Wasser über ein Schaufelrad eine innere Trommel dreht.

Der rotierende Teil als Trommel hat Löcher unterschiedlicher Größe und Tiefe, die sich auch im Umfang der Trommel, die eine konische Form hat und im Umfang zunimmt, in unterschiedlicher Anzahl befinden.

Die Außenwand hat die Form eines Kegels, der als Gegenmodell der Trommel dargestellt wird.

In der Trommel befinden sich auch Löcher, die den Klang erzeugen, wenn das Wasser zwischen dem Kegel und dem Konus hindurchfließt, wobei die Löcher den Klang von zwei Seiten erzeugen, wenn das Wasser hindurchfließt.

Auf diese Weise ist die Konstruktion kompakter und hat einen hohen Energieausstoß bei geringem Energiebedarf für den Betrieb der Pumpen.

Mit drei Pumpen, die zusammen 405 Watt verbrauchen, gelangen 7 Liter Wasser pro Sekunde in das Schaufelrad, das die Achse der Trommel mit den Löchern dreht.

Das Volumen des Raums, in dem sich das Schaufelrad dreht, beträgt etwa 2 Liter, so dass das Wasser gezwungen ist, die Welle mit dem Inneren zu drehen.

Wie lange es dauert, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist, spielt für den Betrieb keine Rolle.

Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt auch die Frequenz des Schalls weiter an.

Das Verhältnis des Umfangs bei jeder Geschwindigkeit bedeutet, dass am Ende des Kegels die Geschwindigkeit relativ zum Wasser größer ist.

Aufgrund der Zentrifugalkraft hat dies eine Sogwirkung am Eingang zum Anfang des Kegels zur Folge.

Wenn der Wasserstrom vom Anfang zum Ausgang fließt, nimmt die Frequenzübertragung in der Steigung zu, so dass sich das Wasser durch Erhöhung der Frequenz in Dampf verwandelt.

Ich suche also einen oder mehrere Hersteller, die damit arbeiten wollen, um die Menschen auf umweltfreundliche und saubere Weise mit Wärme zu versorgen, ohne CO2 auszustoßen.

Geplant ist, das Produkt aus Aluminium herzustellen, da dieses nicht direkt mit rostfreiem Stahl in Berührung kommen darf, sollen Bronzebuchsen im Wellen- und Lagerübergang verwendet werden.

Da es mein Wunsch ist, es der Menschheit als Open Source zur Verfügung zu stellen, werde ich die Erfindung nicht patentieren.

Das bedeutet auch, dass niemand anderes sie patentieren sollte, um aus Profitgier so viel Geld zu machen.

Ein Hersteller kann einen fairen Preis für die Herstellung des Produktes verlangen, wenn wir uns einig sind, kann er es für die Niederlande, die seit dem 13. Mai 1945 von der Cabal besetzt sind, für die Stiftung herstellen, die wir dann in der wiederhergestellten Republik ohne Cabal-König kostenlos verteilen werden.

Derjenige, der es machen will, kann den gesamten bestehenden Entwurf von mir bekommen, wonach wir alles in Absprache via Zoom oder Skype besprechen, was mir die Reise erspart.

Ich werde das Design per Transfer an mehrere Leute schicken, die es auf ihren Webseiten zum freien Download anbieten können.

Es wird ein Kollektiv von mehreren Personen sein, die unter dem Banner einer Sammelstiftung Projekte organisieren, die humanitäre Projekte koordinieren und umsetzen.

Das ist ein sehr viel verantwortungsvollerer Umgang mit der Erde und ihren Ressourcen.

Wenn Sie Leute oder Hersteller kennen, die das machen könnten, machen Sie sie bitte darauf aufmerksam.

Wenn Hersteller kooperieren wollen, um die Produktionszahl zu erreichen, wäre das großartig.

Ich würde dann gerne die ersten 2,5 Millionen selbst kaufen, um sie an die Stiftung zu verteilen.

Ich habe das gesamte Konzept für die Stiftung fertig, bei der ich nur eine beratende Rolle und die Rolle eines Botschafters als Senior Co-Investor spielen werde.

Die Menschen, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben, sei es durch den Verkauf der Batavian Coin oder durch Crowdfunding zur Entwicklung des Hydroboosters, werden alle ihr Geld zurückbekommen, wobei die Batavian Coin über Lobstr zu einem viel höheren Kurs zurückgekauft wird, wie ich es immer versprochen habe.

Mit dem Erlös aus dem Batavian Coin konnte ich vielen Menschen helfen und den Rest der Organisation vorbereiten.

Daher ist es für mich eine moralische Verpflichtung, sie zurückzukaufen.

Einigen wenigen Personen habe ich ihre Batavian Coin bereits zurückgekauft, der Rest wird über Lobstr abgewickelt, so dass es keinen Sinn hat, mich diesbezüglich persönlich zu kontaktieren.

Außerdem wünsche ich allen einen wunderbaren Übergang in die neue Zukunft und hoffe, dass die Schäden und DNA-Veränderungen durch Impfungen wieder rückgängig gemacht werden können, schließlich wurden sie von einer korrupten, Völkermord begehenden Scheinregierung in die Irre geführt.

Greetings from Rinus

Bestanden Files

https://drive.google.com/drive/quota

https://www.dropbox.com/scl/fo/039wnm98cv7mgznrdo2ip/h?dl=0&rlkey=8u9l16yl8n2yg6xgbrpxy3sa5