Religieuze leiders waarschuwen voor farmaceutische bedrijfsbelangen achter de huidige pandemie

11 Mei 2020

Een groep katholieke kardinalen en bisschoppen heeft in een openbare oproep hun diepe bezorgdheid geuit over het feit dat de pandemie van het huidige virus wordt uitgebuit als een middel om zich voor te bereiden op de vorming van een Eén-Wereld-Regering. In een online oproep die op 7 mei werd gepubliceerd, zeggen ze dat ze reden hebben om te geloven dat er machten zijn die geïnteresseerd zijn in het creëren van paniek onder de wereldbevolking, met als enig doel het permanent opleggen van onaanvaardbare vormen van vrijheidsbeperking, het controleren van mensen en het volgen van hun bewegingen. De religieuze leiders zeggen dat “het opleggen van deze onliberale maatregelen een verontrustende opmaat is naar de realisatie van een Wereld-Regering die buiten alle controle valt”.
Ook gesteund door journalisten, artsen, advocaten en andere beroepsbeoefenaren wordt in de oproep beschreven hoe onder het voorwendsel van de pandemie de onvervreemdbare rechten van de burgers zijn geschonden en hun fundamentele vrijheden van godsdienst, meningsuiting en beweging onevenredig en ongerechtvaardigd zijn beperkt. In de oproep wordt gesteld dat “de volksgezondheid geen alibi mag en kan worden voor het schenden van de rechten van miljoenen mensen over de hele wereld”. Ook wordt opgemerkt dat er steeds meer twijfels ontstaan over de werkelijke besmettelijkheid, het gevaar en de weerstand van het virus, en dat veel gezaghebbende stemmen uit de wetenschap en de geneeskunde bevestigen dat de pandemie in de media niet gerechtvaardigd lijkt te zijn.
Social engineering en de criminalisering van persoonlijke en sociale relaties
De religieuze leiders merken verder op dat de genomen beheersingsmaatregelen, waaronder de sluiting van winkels en bedrijven, een crisis hebben veroorzaakt die hele economische sectoren ten val heeft gebracht. Dit heeft volgens hen ernstige sociale en politieke gevolgen. Zij stellen dat er een einde moet komen aan deze vormen van manipulatie van sociaal gedrag en dat de criminalisering van persoonlijke en sociale relaties moet worden beschouwd als een “onaanvaardbaar onderdeel van het plan van degenen die pleiten voor het isoleren van individuen om ze beter te kunnen manipuleren en controleren”.
Vooral belangrijk is dat de oproep de wetenschappelijke gemeenschap vraagt om waakzaam te zijn, zodat genezingen voor het huidige virus worden aangeboden in het algemeen belang. De kardinalen en bisschoppen benadrukken dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat “duistere zakelijke belangen” geen invloed hebben op de keuzes die door regeringsleiders en internationale instanties worden gemaakt. In een duidelijke verwijzing naar het gebruik van hooggedoseerde vitamine C en andere natuurlijke therapieën voor de preventie en behandeling van het virus, zeggen ze dat het onredelijk is om die remedies te bestraffen die effectief zijn gebleken en vaak goedkoop zijn. In plaats daarvan wordt prioriteit gegeven aan behandelingen die niet zo goed zijn, maar die farmaceutische bedrijven veel grotere winsten garanderen en de uitgaven voor de volksgezondheid verergeren.
Bevolkingscontrole en de invloed van “deskundigen De religieuze leiders zeggen dat ze willen dat regeringsleiders “ervoor zorgen dat vormen van controle over mensen, hetzij door middel van volgsystemen of enige andere vorm van locatiebepaling, rigoureus worden vermeden”. Ze voegen eraan toe dat de strijd tegen het huidige virus “niet het voorwendsel mag zijn om de verborgen bedoelingen van supranationale instanties die zeer sterke commerciële en politieke belangen hebben in dit plan te ondersteunen”. Door te zeggen dat burgers “de mogelijkheid moeten krijgen om deze beperkingen van de persoonlijke vrijheid te weigeren, zonder dat er ook maar enige straf wordt opgelegd aan degenen die geen gebruik willen maken van vaccins, contacttracering of enig ander soortgelijk instrument”, bekritiseren zij de “schaamteloze tegenstrijdigheid” van leiders die “een beleid van drastische bevolkingscontrole doorvoeren en zich tegelijkertijd voordoen als de redder van de mensheid”.
In zijn recente ‘Open Brief aan het volk en de regeringen van de wereld’ heeft Dr. Rath een belangrijk thema aangestipt. In de oproep wordt benadrukt dat de politieke verantwoordelijkheden van de vertegenwoordigers van het volk niet mogen worden overgelaten aan zogenaamde ‘deskundigen’ die aanspraak kunnen maken op immuniteit tegen vervolging. De auteurs dringen er bij de media op aan zich in te zetten voor “het verstrekken van juiste informatie en niet voor het bestraffen van afwijkende meningen door middel van vormen van censuur”. Zij wijzen erop dat “het verstrekken van juiste informatie vereist dat er ruimte wordt gegeven aan stemmen die niet op één lijn liggen met een bepaalde manier van denken”. Ze voegen eraan toe dat de censuur al op grote schaal plaatsvindt op de sociale media, in de pers en op de televisie.
Nu meer dan een derde van de wereldbevolking onder een of andere vorm van restricties in verband met het huidige virus valt, zullen veel van de zorgen die in de oproep van deze religieuze leiders worden geuit waarschijnlijk een sterke weerklank vinden bij miljoenen mensen over de hele wereld.

Vertaling Winfried