Q Drops Mad-Down (Eng, Dutch, German)

Dear Rachel Mad-Down

Your funniest comment was that the Q Drops are going to announce that the best POTUS ever is coming back into office.

Biden is going to be deposed and jailed for treason due to the election fraud he himself confessed and pronounced.

Since the US Inc.  is bankrupt Donald J Trump will be the 19 President of the US Federation with the restored constitution he issued an EO for on Nov 2, 2020.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

This means that the election anyway on 3 Nov 2020 is not legitimate at all, because winning from nothing is not a prize.

If you know in advance that people are going to cheat, you have obviously set a trap, and that is what the DNC Donkeys have fallen into.

Many people in despair to see what feeble minded Joe and his corrupt criminal family along with the Democrats have been up to.

This has been shadowed online by the NSA and the evidence gathered which countries are all involved.

You can have a lot of talk as a male woman, Donald J Trump will now be in a new white house for 2 more 4 Years.

The communist New World Order of the globalists is now down, Klaus Schwab of World Economic Fascism is no more.

The introduction of a new money system has eliminated the central banks and leftist propaganda channels are going to be taken over.

Whether you personally are going to suffer from all the hate and false propaganda you have been spreading I honestly think so.

All the disoriented people outside of Man and Woman and their ways of life have no future on this new world.

It was a nice coming in to see your clip where you were clearly panicking heavily irritated for fear that real democracy is going to win.

If you cooperate a little and are nice maybe you can do the broadcasts from GITMO to report on your leftist backstabbing of the world’s population.

Then the ratings will hit the top one of all time, because the oppressed population wants to see how their ex leaders LOSE.

We normal people, who have a big heart for everyone, not color or culture bound, we are united to be able to experience your downfall now.

Left and right, dark or white, young or old, we will not be divided anymore.

Since it would be a shame to destroy all Covid 19 Vaccinations, an evolution report from you on GITMO seems to me to be very valuable, in 99 years you will be released if you behave well.

Many greetings from the Netherlands where they also have the belly full of the Left Fascists.

Your pen pal Rinus.

Beste Rachel Mad-Down

Je leukste opmerking was dat de Q Drops bekend gaan maken dat de beste POTUS ooit terug in kantoor komt.

Biden afgezet en gevangen voor landverraad gaat worden door de verkiezingsfraude die hij zelf heeft bekend en uitgesproken.

Daar de US Inc. failliet is zal Donald J Trump de 19 President van de US Federatie zijn met de herstelde grondwet waar hij op 2 Nov 2020 een EO voor heeft uitgevaardigd.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

Dit betekend dat de verkiezingen hoe dan ook op 3 Nov 2020 helemaal niet legitiem zijn, want winnen van niets is geen prijs.

Als je van te voren weet dat men gaat frauderen, heb je natuurlijk een val uitgezet, en daar zijn de DNC Ezels ingetrapt.

Veel mensen in wanhoop om te zien wat zwakbegaafde Joe en zijn corrupte misdadige familie samen met de Democraten allemaal hebben gedaan.

Dit is online door de NSA geschaduwd en de bewijzen verzameld welke landen er allemaal in betrokken zijn.

Je kunt als mannelijke vrouw wel veel praatjes hebben, Donald J Trump zal nu nog 2 maal 4 Jaar in een nieuw witten huis zitten.

De communistische Nieuwe Wereld Orde van de globalisten is nu neergeslagen, Klaus Schwab van het Wereld Economische Fascisme is niet meer.

Door het invoeren van een nieuw geldsysteem zijn de centrale banken uitgeschakeld en linkse propaganda kanalen gaan overgenomen worden.

Of jij er persoonlijk last van gaat hebben van alle haat en valse propaganda die je hebt verspreid lijkt me eerlijk gezegd wel.

Alle verkeerd georiënteerden buiten Man en Vrouw en hun levenswijzen hebben geen toekomst meer op deze nieuwe wereld.

Het was een mooie binnenkomen je clip te zien waar je duidelijk in paniek zwaar geïrriteerd was uit angst dat de echte democratie gaat winnen.

Als je een beetje meewerkt en aardig bent mag je misschien vanaf GITMO de uitzendingen doen om verslag te doen van je linkse achterbakse verraders van de wereldbevolking.

Dan zullen de kijkcijfers de top een aller tijden halen, want de onderdrukte bevolking wil zien hoe hun ex leiders LIJDEN.

Wij normalen mensen, die een ruim hart hebben voor iedereen, niet kleur of cultuur gebonden, we zijn vereend om jullie ondergang nu te mogen beleven.

Links en of Rechts, donker of blank, jong of oud, we laten ons niet meer verdelen.

Daar het zonde zou zijn om alle Covid 19 Vaccinaties te vernietigen, lijkt me een evolutie verslag van jou op GITMO erg waardevol, over 99 jaar zal je wel vrijkomen als jij je goed gedraagt.

Heel veel groetjes vanuit Nederland waar ze ook de buik vol hebben van de Linkse Fascisten.

Je pen vriend Rinus.

Liebe Rachel Mad-Down

Ihr lustigster Kommentar war, dass die Q-Drops ankündigen werden, dass der beste POTUS aller Zeiten wieder ins Amt kommt.

Biden wird wegen des Wahlbetrugs, den er selbst gestanden und ausgesprochen hat, wegen Hochverrats abgesetzt und eingesperrt werden.

Da die US Inc. bankrott ist, wird Donald J. Trump mit der wiederhergestellten Verfassung, für die er am 2. November 2020 ein EO erlassen hat, der 19. Präsident der US-Föderation sein.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

Das bedeutet, dass die Wahl am 3.11.2020 ohnehin nicht legitim ist, denn aus dem Nichts zu gewinnen ist kein Gewinn.

Wenn Sie im Voraus wissen, dass die Leute betrügen werden, haben Sie offensichtlich eine Falle gestellt, und das ist, wo die DNC Donkeys in getreten.

Viele Menschen in der Verzweiflung zu sehen, was dimwitted Joe und seine korrupte kriminelle Familie haben bis zu zusammen mit den Demokraten gewesen.

Dies wurde online durch die NSA und die gesammelten Beweise beschattet, welche Länder alle beteiligt sind.

Man kann viel reden als männliche Frau, Donald J Trump wird nun für 2 weitere 4 Jahre im Weißen Haus sein.

Die kommunistische Neue Weltordnung der Globalisten ist nun niedergeschlagen, Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsfaschismus ist nicht mehr.

Durch die Einführung eines neuen Geldsystems werden die Zentralbanken ausgeschaltet und linke Propagandakanäle übernommen.

Ob Sie persönlich unter all dem Hass und der falschen Propaganda, die Sie verbreitet haben, leiden werden, glaube ich ehrlich gesagt nicht.

Alle fehlgeleiteten Menschen außerhalb von Mann und Frau und ihrer Lebensweise haben in dieser neuen Welt keine Zukunft.

Es war schön, Ihren Clip zu sehen, in dem Sie offensichtlich schwer irritiert in Panik geraten sind, weil Sie befürchten, dass die echte Demokratie gewinnen wird.

Wenn Sie ein wenig kooperieren und nett sind, können Sie vielleicht die Sendungen aus GITMO machen, um über Ihre linke Hinterhältigkeit gegenüber der Weltbevölkerung zu berichten.

Dann werden die Einschaltquoten den Spitzenwert aller Zeiten erreichen, weil die unterdrückte Bevölkerung sehen will, wie ihre Ex-Führer LÜGEN.

Wir normalen Menschen, die ein großes Herz für alle haben, nicht farb- oder kulturgebunden, wir sind vereint, um jetzt Ihren Untergang zu erleben.

Links oder rechts, dunkel oder weiß, jung oder alt, wir werden uns nicht mehr spalten lassen.

Da es eine Schande wäre, alle Covid 19 Impfungen zu vernichten, scheint mir ein Evolutionsbericht von Ihnen auf GITMO sehr wertvoll zu sein, in 99 Jahren werden Sie entlassen, wenn Sie sich gut benehmen.

Viele Grüße aus den Niederlanden, wo sie auch den Bauch voll haben von den Linksfaschisten.

Ihr Brieffreund Rinus.