POTUS Congratulations 4 more Years

POTUS Congratulations 4 more Years

Dear Donald J Trump.

On behalf of the Patriots of Europe, and in particular of the occupied Netherlands by the Cabal, would like to congratulate you on the victory of the election on November 3rd.

It was a masterful move how you and your team uncovered the Deep State Demons and exposed their fraud..

https://www.ebh.club/

This will of course have consequences for the rest of the world and world population that will now become sovereign, freed from the NWO grip of the Deep State.

A peace treaty for the termination of WW 2 is necessary for this, so that we can no longer be the spoils of war of the US and the province of Germany, we can reorganize our rule of law.

The Dutch Cabal government has scheduled elections on March 17, 2021, these cannot take place as there is nothing to choose from as it consists of 150 cartel Cabal criminals, including the controlled opposition.

As a population, we must now reflect to form a new system of government that guarantees our sovereignty.

The administration introduced by the Nazis on May 18, 1940, will have to disappear completely and together with the current people’s minds.

By taking away the current Dutch Cabal politics, a vacuum will arise in which we can no longer allow infiltration of the old administrative criminals.

The population has the right to self-government, and can elect new representatives as mayors, who must replace all the Nazi EU collaborators appointed by the Hitler Cabinet.

In order to restore the Batavian Republic to its former glory, a group of honest people from the society, without any political commitment from the Cabal politicians, will have to work out a plan.

These people can only be recruited once the current crime cartel has been removed.

In order to prevent riots after the arrest of the current politicians and mayors, we need a temporary help from the US Army to support our own army to ensure the safety of the population, and to make sure that there is no member of which older politicians or corrupt notables will pose as the next generation of people’s leaders.

With the release and announcement of NESARA / GESARA we as a population can rebuild our country that has been systematically demolished by the Cabal.

During the transition period we need temporary help to reform our legal system, remove all the rotten apples that in the name of a non-existent legitimate King have spoken justice and have taken an oath to an invalid constitution.

When the political cleansing in Europe starts, most of the results can be achieved when the Dutch Cabal is the first to disappear from the scene.

Because all contracts entered into worldwide in the name of the Netherlands by the fraud of Bernhard von Lippe and his principals, these contracts have been invalidated since May 1940.

Let us combine talent and commitment to repair the damage caused by the globalists.

Reform the UN to an institution without corruption under an honest leadership from Vietnam / Indonesia.

Disband the corrupt WHO, TWO, ECB, FED, EU, World Economic Forum, Bilderberg, Committee of 300 and NATO.

When this is done a lot of evil will have been removed.

Warm Greetings

Rinus Verhagen.

Gefeliciteerd nog 4 jaar.

Beste Donald J Trump.

Namens de patriotten van Europa, en in het bijzonder van bezet Nederland door de Cabal, willen u feliciteren met de overwinning van de verkiezing op 3 November.

Het was een meesterlijke zet hoe u en uw team de Deep State Demonen heeft ontmaskerd en hun fraude heeft bloot gelegd.

https://www.ebh.club/

Dit zal natuurlijk gevolgen hebben voor de rest van de wereld en wereldbevolking die nu soeverein zal worden, bevrijd uit de NWO grip van de Deep State.

Een vredesverdrag voor het beëindigen van WW 2 is daarvoor noodzakelijk, om niet meer als oorlogsbuit van de US en provincie van Duitsland te zijn, we onze rechtsstaat opnieuw kunnen inrichten.

De Nederlandse Cabal regering heeft verkiezingen gepland op 17 Maart 2021, deze kunnen niet doorgaan daar er niets te kiezen valt, omdat het bestaat uit 150 kartel Cabal misdadigers, inclusief de gecontroleerde oppositie.

Als bevolking moeten we ons nu bezinnen om een nieuw bestuurssysteem te vormen die onze soevereiniteit waarborgt.

Het door de Nazi’s ingevoerde bestuur op 18 mei 1940 zal geheel en samen met de huidige volksmenners moeten verdwijnen.

Door het weg nemen van de huidige Dutch Cabal politiek, zal er een vacuüm ontstaan, waarbij we geen infiltratie van de oude bestuurlijke misdadigers meer kunnen toelaten.

De bevolking heeft het recht op zelfbestuur, en kan nieuwe vertegenwoordigers kiezen als Burgemeesters, die alle door het Hitler Kabinet aan gestelde Nazi EU collaborateurs moeten vervangen.

Om de Bataafse Republiek in ere te herstellen, zal er een groep eerlijke mensen uit de samenleving, zonder enige politieke binding van de Cabal politiek een plan moeten uitwerken.

Deze mensen kunnen pas geworven worden op het moment dat het huidige misdaad kartel verwijderd is.

Om ongeregeldheden te voorkomen, na de arrestatie van de huidige politici en burgemeesters, hebben we een tijdelijke hulp van het US leger nodig dat ons eigen leger mee ondersteunt om de veiligheid van de bevolking te waarborgen, en zorg te dragen dat er geen lid van welke oudere politici of corrupte notabelen zich opwerpen als volgende lichting volksmisleiders.

Door de vrijgaven en aankondiging van NESARA / GESARA kunnen we als bevolking ons land weer opbouwen dat door de Cabal stelselmatig is afgebroken.

Tijdens de overgang periode hebben we tijdelijk hulp nodig om ons rechtssysteem te hervormen, alle rotte appels verwijderen die in naam van een niet bestaande legitieme Koning recht hebben gesproken en een eed hebben afgelegd aan een ongeldige grondwet.

Als de politieke schoonmaak in Europa start, het meeste resultaat te behalen valt als de Dutch Cabal als eerste van het toneel verdwijnt.

Omdat alle contracten die wereldwijd aangegaan zijn uit naam van Nederland door de fraude van Bernhard von Lippe en zijn opdrachtgevers, deze contracten vanaf mei 1940 ongeldig hebben gemaakt die door bedrog tot stand gekomen zijn.

Laten we talent en inzet bundelen om de schade te herstellen die de globalisten hebben aangericht.

De UN hervormen naar een instituut zonder corruptie onder een eerlijk leiderschap vanuit Vietnam / Indonesia.

Het ontbinden van de corrupte WHO, TWO, ECB, FED, EU, World Economic Forum, Bilderberg, Comité of 300 en NATO.

Als dit is gebeurd zal er veel kwaad verwijdert zijn.

Hartelijke groet

Rinus Verhagen.