Open letter to Donald J Trump.

Dear Donald J Trump.

We are in War whit the Dutch Cabal, we need Weapons.

I want to inform you about the solution there is to the fraud committed from the Netherlands, and the whole world has taken hostage.

People all over the world are rebelling against the Deep State actors.

Now Alexander Lukashenko has informed the president of Belarus that the World Bank, IMF, ECB WHO and the EU wanted to bribe him to put Belarus in the Lock Down as well, but he refused but told the world population this fraud.

This can be investigated using the data from the QFS, in which the perpetrators must be made known of high treason against their own population.

Does this mean that all Deep State infected governments have been bribed to deprive the population of their rights?

In the case of the Netherlands, this is also the solution to eliminate the problem.

Since the Netherlands does not exist under state law from 13 May 1940, when the German army conquered the country in 3 days, on 18 May 1940 a Nazi form of government came into being that still applies today.

In 1942, double agent Bernhard von Lippe asked Hitler in a letter for the stadholdership of the former Netherlands.

On May 5, 1945, the German army capitulated in Hotel de Wereld in Wageningen.

There has never been a peace treaty until today.

Because the political parties together with Wilhelmina committed a silent coup in which the constitution expired together with the kingdom on May 13, 1940, this is also known by the current Fake Queen Maxima, in 2012 that she did not find the Dutchman.

https://lettertomaxima.blogspot.com/ There is also the link to the lie about the MH370 where the Dutch Cabal committed war crimes against their own population.

Her statement is 100% correct, because from May 5, 1945 Wilhelmina, Juliana, Beatrix and the current Moron Willem Alexander are on the leash of the Cabal Deep State.

For the other readers, I have meanwhile contacted the New King of England and pointed out to him that all contracts and treaties with which the Netherlands has signed for the deceit of the Dutch Cabal are invalid.

Rutte and his entire government is the NWO experiment that Obama talked about at a meeting in Belgium, that they had worked for years on the NWO and that the population would be too small minded to have her own future.

Joseph Gregory Hallett the Hidden King found deliberate errors in the Brexit documents so that the Brexit will never take place. Due to the cleverness of the EU Nazis.

However, now that one of the founders of the unelected corrupt EU has committed fraud, a Brexit is no longer necessary, because due to Dutch Cabal Fraud the EU is not legally valid.

This means that all member states are free and don’t have to apply orders or laws of the corrupt EU anymore.

Since no peace agreement has been reached with Germany so far, and the second world war has never stopped, existing governments have waged a silent war against their own people.

This is a declaration of war and crime against their own peoples in Europe to which the Allied right of war applies.

The proposed GENOCIDE on its own European population will therefore have to be stopped before it starts.

In order to protect the peoples of Europe, Europe Defender 2020 looks to have been started.

Dear POTUS I kindly ask you to arrest the paedophiles in the Netherlands immediately to prevent a civil war.

To help the people of Orgiën Dutch mislead to restore Democracy, to also get Europe out of the hostage-taking of the Dutch Cabal.

These are now being beaten up by the Dutch Waffen SS, also an old woman of 80 years old, because the Hilter Cabinet wants to impose an obligatory Genocide Vaccination by means of a law, which is not possible at all, due to the lack of a legal constitution.

Install a temporary transitional government under U.S. supervision and stop the existing Nazi reign of terror of Psychopath Rutte and Willy von Amsberg.

To support the current developments towards GESARA, and as a collective with all countries we can accelerate the new paradigm in the transition.

From the fund holders we now know they will help the New King of England, and I now also call on patriots in the UK to help your own country and King to do a service.

Kind Regards

Rinus Verhagen

Open brief aan Donald J Trump.

Beste Donald J Trump.

We are in War whit the Dutch Cabal, we hebben wapens nodig.

Ik wil u informeren over de oplossing die er is om de fraude die gepleegd is vanuit Nederland, en de hele wereld heeft gegijzeld.

Mensen over de hele wereld komen in opstand tegen de Deep State acteurs.

Nu Alexander Lukashenko de president van Wit Rusland de wereld heeft mee gedeeld dat de Wereldbank, IMF, ECB WHO en de EU hem hebben willen omkopen om ook Wit Rusland in de Lock Down te zetten, maar hij dit heeft geweigerd maar de wereldbevolking deze fraude heeft verteld.

Dit kan onderzocht worden via de gegevens van de QFS, waarbij de daders bekend gemaakt moeten worden van hoogverraad tegen eigen bevolking.

Betekend dit dat alle Deep State geïnfecteerde regeringen omgekocht zijn om de bevolking hun rechten te ontnemen.

Ik het geval van Nederland is dit ook de oplossing om het probleem te elimineren.

Daar Nederland niet bestaat staatsrechtelijk vanaf 13 mei 1940, toen het Duitse leger het Land in 3 dagen heeft verovert, is er op 18 mei 1940 een Nazi bestuursvorm gekomen die tot heden nog van toepassing is.

In 1942 heeft dubbelspion Bernhard von Lippe in een brief aan Hitler gevraagd om het stadhouderschap van voormalig Nederland.

Op 5 mei 1945 hebben het Duitse leger gecapituleerd in Hotel de Wereld in Wageningen.

Een vredes verdrag is er nooit gekomen tot heden.

Daar de politieke partijen samen met Wilhelmina een stille coup gepleegd hebben waarbij de grondwet op 13 mei 1940 samen met het koninkrijk is vervallen, dit ook door de huidige Fake Koningin Maxima is bekend, in 2012 dat ze de Nederlander niet heeft gevonden.

https://lettertomaxima.blogspot.com/ daar staat ook de link naar de leugen over de MH370 waar de Dutch Cabal oorlogsmisdaden tegen eigen bevolking hebben gepleegd.

Haar uitspraak klopt 100%, want vanaf 5 mei 1945 zijn Wilhelmina, Juliana, Beatrix en de huidige Moron Willem Alexander aan de leiband van de Cabal Deep State.

Voor de overige lezers, ik heb inmiddels contact met de Nieuwe Koning van Engeland, en hem geattendeerd dat alle contracten en verdragen waar Nederland mee heeft ondertekend voor het bedrog van de Dutch Cabal deze verdragen ongeldig zijn.

Rutte en zijn voltallige regering is het NWO experiment waar Obama over sprak op een bijeenkomst in Belgie, dat men jaren had gewerkt aan de NWO en de bevolking te small mind zou zijn om zelf over haar toekomst te beschikken.

Joseph Gregory Hallett de Hidden King, heeft in de Brexit documenten opzettelijk toegebrachte fouten gevonden waardoor de Brexit nooit zal plaats vinden. Door spitsvondigheid van de EU Nazi’s.

Nu echter een van de oprichters van de ongekozen corrupte EU heeft gefraudeerd is ook een Brexit niet meer nodig, want door Fraude van de Dutch Cabal is de EU niet rechtsgeldig.

Dit betekend dat alle aangesloten lidstaten vrij zijn en geen orders of wetten van de corrupte EU meer hoef toe te passen.

Daar er tot heden geen vredesakkoord met Duitsland tot stand is gekomen, en de tweede wereldoorlog nooit is gestopt, hebben bestaande regeringen een stille oorlog tegen eigen bevolking gevoerd.

Dit is een oorlogsverklaring en misdaad tegen eigen volkeren in Europa waarop het oorlogsrecht van de geallieerde op van toepassing is.

De voorgenomen GENOCIDE op eigen Europese bevolking zal dan ook voor het gaat starten gestopt moeten worden.

Om de volkeren van Europa te beschermen kijkt Europe Defender 2020 opgestart te zijn.

Beste POTUS ik vraag u vriendelijk om de Pedofielen in Nederland per direct te arresteren om een burgeroorlog te voorkomen.

De van orgiën Nederlandse  misleide bevolking te helpen met de Democratie te herstellen, om ook Europa uit de gijzeling van de Dutch Cabal te halen.

Deze worden nu door de Dutch Waffen SS in elkaar geslagen ook een oude vrouw van 80 jaar oud, want het Hilter Kabinet wil via een wet, die helemaal niet kan, door het ontbreken van een legale grondwet ons een verplichte Genocide Vaccinatie verplichten.

Een tijdelijk onder toezicht van de VS overgangsregering te installeren en het bestaande Nazi schrikbewind van Psychopaat Rutte en Willy von Amsberg te stoppen.

De huidige ontwikkelingen naar GESARA te ondersteunen, en we als collectief met alle landen in goed overleg het nieuwe paradigma in de transitie kunnen versnellen.

Vanuit de fondshouders die we nu weten zullen ze de New King of Engeland helpen, waarbij ik nu ook patriotten in de UK oproep om straks mee te werken je eigen land en King een dienst te bewijzen.

Groet Rinus Verhagen