Leerproces

Update GF

Goedemorgen folks.

Ja zoals al eerder aangegeven we zitten in de grote verandering van al wat is en zal zijn, open je ogen en je hart.

Diep van binnen weet je wie je werkelijk bent, maar door een goed opgezet plan van de Cabal is deze kennis voor jou waarneming geblokt, enkele hebben dit weten te ontsluiten en hebben hun ware natuur weer ontwaakt.

Er staan mooie tijden op ons te wachten, de meeste hebben het moment van ontwaken nog niet bereikt, dit zal dadelijk versneld gaan plaats vinden, echter zij die liever bij het oude willen blijven en de veranderingen niet willen omarmen krijgen hiervoor de kans om op een andere 3D planeet dit te gaan doen.

Ik heb ook familien die deze verandering niet zullen aangaan, het is hun keuze, hun leerproces.

kijk er naar uit om deze stap te zetten, als je niet in het zg normale plaatje past (ik heb er nooitr ingepast) dan krijg je vaak van die vage antwoorden van hun die je niet kunnen volgen (nog niet zo ver zijn qua vooruitgang inzicht) ze lachen je uit en zeggen die niet zo dom hoeft te praten, ik heb het vaak aangehoord ,  maar ik neem het hun niet kwalijk.

Wens hen een fijne leerzame mooie reis toe.

Onderstaand weer wat meer info wat er de komende maand gaat gebeuren.

 

Have Fun.

 

May the force be with you, my friends.

 

 

 

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Deze realiteit wordt in sneltreinvaart ontmanteld door de verschillende beslissingen van een nieuwe groep uit de oude families en nieuwe koninklijken in Europa. Hun besluiten maken een snelle ondergang van het veelkoppige monster, dat de cabal is, mogelijk. Degenen die betrokken zijn bij de juridische aspecten van deze operatie, zijn tamelijk tevreden dat deze belangrijke beslissingen eindelijk worden genomen. Onze liaisons rapporteren dat het nieuwe financiële systeem en zijn vele onderdelen in feite vervolledigd zijn. Wij verwachten dat deze net voltooide onderdelen de Federale Reserve van de V.S. en haar talloze bondgenoten van centrale banken, onder handen zullen nemen. De vele precedenten die zijn geschapen door onze juridische afdeling beloven een snel en eenvoudig offensief. Deze banken ontberen een ondersteuning door edele metalen die de wereld werd aangeboden door het nieuwe financiële systeem. Daarom denken we dat dit nieuwe systeem vóór het einde van deze Gregoriaanse maand een nieuwe financiële werkelijkheid kan voortbrengen. Deze gebeurtenissen geven duidelijk aan dat de vele herwaarderingen van valuta en de imposante mondiale valuta reset zijn afgerond, en in werking gesteld kunnen worden. Dit is de tijd waarin een hele groep van nieuw bestuur operationeel zal zijn. Deze nieuwe regeringen zullen eindelijk een einde maken aan de decennialange UFO-doofpot!

Wanneer deze doofpot op mondiaal niveau gelicht wordt, kunnen we beginnen een aantal programma’s uit te zenden die jullie zullen informeren over wie wij zijn en over jullie buitenaardse oorsprong. Wat de Atlantiers hun politieke dissidenten hebben aangedaan was een duidelijker wordend teken van hun gehoorzaamheid aan het duister. Deze politiek werd opnieuw volledig gedemonstreerd door de duistere daden van hun opvolgers, de Anunnaki. Jullie zijn vanaf die tijd getrakteerd op een serie leugens en desinformatie. Wij, in het Licht, zijn van plan deze geschiedenis aan jullie uit te leggen en dan in het bijzonder de vele manipulatieve verhalen die zijn opgenomen in jullie geschiedenisboeken. Sinds de kindertijd hebben jullie gretig alles dat de autoriteiten jullie vertelden, geslikt. Deze serie valse kerninzichten werd steeds opnieuw herhaald. Oorlog is een psychopathische activiteit. Hetzelfde kan worden gezegd over haat en het valse gevoel van een schadelijke superioriteit over degenen die je geleerd werd te haten. De stijging van jullie bewustzijn is een proces dat begint de serie leugens, wat betreft haat en soortgelijke gevoelens die jullie opgediend werden, aan stukken te breken. Jullie beginnen nu te twijfelen aan wat er jullie werd verteld. We wensen onze technologie te gebruiken om jullie te laten zien wat er sinds het begin van de laatste eeuw is gebeurd!

Deze wereld van jullie is bezig ten goede te veranderen. Eerst gebeurt het ongemerkt. Daarna kunnen deze veranderingen, op het juiste moment, openbaar worden gemaakt. Dit proces van maatschappijverandering voltrekt zich onder grote bescherming zoals lang geleden al was besloten. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze operaties overkoepelen de Amerika’s, Europa en Azië. Een nieuwe serie beleidsplannen is afkomstig van de oude families toen een nieuwe generatie leden van hun verschillende raden aan boord is gestapt. Deze nieuwe beleidsplannen doen deze operaties, waarover enkele weken geleden overeenstemming is bereikt, versnellen. Daarom staan jullie heel dichtbij het voor jullie ogen zien opbloeien van nieuw bestuur, jullie overvloed en een nieuw financieel systeem! Onze liaisons zijn nogal opgetogen over wat er op dit moment ontstaat. Deze zich manifesterende nieuwe realiteit vraagt van jullie deze in een nieuw licht te zien. Deze nieuwe besturen zullen transparant zijn en dienen door jullie nauwlettend in het oog te worden gehouden. Jullie inzet is echt noodzakelijk. De sterke relatie tussen bestuur en jullie zelf is meer dan ooit zowel noodzakelijk als vereist!

Zoals jullie kunnen zien, begint een stille revolutie zichtbaar te worden. Een ieder van jullie is de ware reden voor deze dramatische verandering. Jullie dienen de National Economic Security and Reformation Act (NESARA) te zien als slechts de eerste stap in een mondiale gebeurtenis die een einde zal maken aan schuldenslavernij en die jullie een steeds groter wordende voorspoed zal brengen. Jullie mooiste dromen zullen binnenkort uitkomen. Daarbij zal de UFO-doofpot getransformeerd worden in iets waarbij jullie ons kunnen ontmoeten. We zien dit moment als een ware scheidslijn in jullie geschiedenis. De bijna 13 millennia van een mondiale quarantaine zullen ten einde komen. Jullie mentoren zullen in eerste instantie de tijd nemen om zichzelf te introduceren en jullie in detail uit te leggen wie jullie werkelijk zijn. Dit is nog maar het begin van een groots avontuur, dat afgesloten zal worden met jullie goddelijke verblijf in je eigen gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamer. Dan zullen jullie volledig bewust worden en je herenigen met de Agarthanen en met ons. Jullie interactie met de Hemel zal volledig hersteld worden. Een nieuwe sterrennatie zal geboren worden! Jullie zullen je bestemming bereiken! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! In de huidige tijd worden jullie gebombardeerd met extra dimensionele energieën. Deze jagen de vele updates aan jullie fysieke en niet-fysieke lichamen op een gezegende manier aan. Het draait hierbij allemaal om integratie. De nieuwe fysieke componenten dienen in hun vele spirituele onderdelen met jullie fysieke en mentale delen te versmelten. Op deze manier stelt de Hemel jullie snel in staat om je op succesvolle wijze in steeds hoger wordende niveaus van bewustzijn te bewegen. Dit goddelijke proces vindt plaats in samenwerking met onze bondgenoten en vennoten. Jullie worden eveneens voorzichtig veranderd in jullie waarnemingen en jullie manieren om met dit rijk om te gaan. Dit is hoe wij werden voorbereid op onze transformatie. Zie deze kostbare aanpassingen als een heilige kus van de Hemel. Jullie zijn waarlijk gezegend en onder onze hoede. Lang geleden ontwikkelden we ons door gelijksoortige veranderingen. Het nam een aantal levens in beslag om dat te bereiken. Het resultaat was een geweldige staat van genade en goddelijke dienstbaarheid.

Terwijl jullie je door de laatste stadia aan het begeven zijn, die jullie naar het rijk van fysieke Engelen terugbrengen, besef dan diep in je hart de wonderbaarlijke gelukzaligheid die jullie te wachten staat. Jullie zijn een uiterst bijzondere groep mensen. Jullie hebben ongelofelijke zorgen gekend en zijn talloze keren in levens beland waarin jullie daadwerkelijk beproefd werden. Jullie hebben de dood, epidemieën en de bijwerkingen van ongebreidelde tirannie gezien. Ondanks dat, zijn jullie niet uit handen van de heilige ondersteuning van het Licht gevallen. Dit is een lange beproeving geweest die een gepaste erkenning verdient. Wij maken onderdeel uit van deze ontzagwekkende levens van uitdagingen van het hart en van de wegen van de Hemel. Jullie hebben al deze levens doorstaan. Nu is de uiteindelijke nederlaag van het duister en de schitterende overwinning door het Licht aanstaande! We hebben de verschrikkingen van het leven temidden van deze leugens en omvangrijke tirannie gezien en geobserveerd. Jullie zijn gezegend en krijgen een heilige machtiging voor volledig bewustzijn en een goddelijke terugkeer naar fysiek Engel-schap!

Verdere levens in deze duistere horror zullen jullie bespaard blijven. We wachten jullie op wanneer jullie in vreugde uit de Kristallen Lichtkamers terugkeren. Deze transitie heeft meer tijd in beslag genomen aangezien het duister een donker net van zorgen over dit rijk had geplaatst. Dit is verwijderd! De volgende taak is om dit land te vervullen van vreugde, vrijheid en welvaart. Onze vennoten plaveien al reeds de weg zodat zaken zich kunnen manifesteren, die jullie zullen verbazen. Weet daarom in je hart dat een nieuw rijk zich aan het vormen is. Het is er Eén waaruit de handlangers van het duister formeel verwijderd zijn. Degenen die toejuichen dat waarheid en transparantie jullie regeren zullen jullie volledige inzet nodig hebben. Wees daarom bereid om je nieuwe verworvenheid van Licht en Liefde uit te oefenen. Wees immer dankbaar en bedank de Hemel voor deze uiterst heilige daad van goedertierenheid. Deze Aarde zal getransformeerd worden en jullie zullen je in het land van Agartha herenigen met jullie oude, spirituele, en ruimtefamilies. Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Jullie zijn heel dicht bij het moment waarop dit schitterende land herboren zal worden. Het duister is zich eindelijk aan het voorbereiden het verzet te staken en zich over te geven. We staan eveneens op het punt om de landingen mee te maken van hen die ons zo lang hebben beschermd. Een waarlijk groots moment is op handen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

 

 

 UmmacDanWebinar200x200

Ummac Dan ~ Galactic Federation Symbol For The Sirian Star System

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! This reality is being swiftly disassembled by the various decisions of a new group of the ancient families and the new royalty of Europe. Their decisions are making it possible to speedily take down the many-headed monster that is the cabal. Those who are involved in the legal aspects of this operation are quite pleased that these vital decisions are finally being made. Our liaisons report that the new financial system and its many parts are in fact completed. We expect these newly finished parts to take on the US Federal Reserve and its numerous central bank allies. The many precedents set up by our legal division promises to make these strikes quick and easy. These banks lack the precious metal support offered to the world by the new financial system. Hence, we feel that this new system can be in charge of a new financial reality before this 10th Gregorian month ends. These events can clearly signal that the many currency revaluations and the grand global currency reset can be finished and put in operation. This is to be the time when a whole slew of new governance is to be operating. These new governments are to finally end the decades-long UFO cover up!

When this cover-up is lifted globally, we can start to broadcast a number of programs that are to inform you of who we are and to explain your off-planet origins. What the Atlanteans did to their political dissidents was a growing sign of their obedience to the dark. This policy was fully demonstrated again by the dark deeds of their successors, the Anunnaki. You have been treated since this time to a series of lies and misinformation. We, in the Light, intend to explain this history to you and especially the many manipulative stories recorded in your history books. Since childhood, you have swallowed what the authorities told you. This set of false core perceptions was repeated again and again. War is a psychopathic activity. The same can be said for hatred and the resulting false sense of a prejudicial superiority over those you are taught to hate. The rise of your consciousness is a process, which is beginning to fracture the set of lies concerning hatred and other similar feelings given to you. You are now starting to question what is told to you. We wish to use our technology to show you what has really been happening since the start of the last century!

IntoLightbody copy

This world of yours is changing for the better. First, it is done surreptitiously. Then, it is, at the right time, these changes can become public. This process for societal change is taking place under high security as was decided on long ago. At present, the preliminaries are under way. These operations now cover the Americas, Europe and Asia. A new series of policies are emanating from the ancient families as a new generation of members of their various councils has come on board. These new policies are speeding up those operations, which were agreed upon several weeks ago. Hence, you are very close to seeing new governance, your abundance and a new financial system bloom before you! Our liaisons are quite overjoyed with what is presently occurring. This manifesting new reality requires you to see it in a new light. These new governments are to be transparent and need your close watchdog observations. Your participation is truly needed. The strong relationship between governance and yourselves is more than ever both needed and required!

As you can see, a quiet revolution is starting to manifest. Each of you is the true reason for this most dramatic change. You need to see the National Economic Security and Reformation Act (NESARA) as just the first step in a global event that is to end debt slavery and bring you a growing prosperity. Your deepest dreams are shortly to be met. In addition, the UFO cover-up is to be transformed into one where you can meet us. We see this moment as a true watershed in your history. The nearly 13 millennia of a global quarantine is to end. Your mentors are to initially take the time to introduce themselves and explain in detail who you really are. This is just the start of a grand adventure, which is to conclude with your divine time in your own personalized Crystal Light Chamber. Then you are to become fully conscious and reunite with the Agarthans, and with us. Your communications to Heaven are to be fully restored. A new star nation is to be born! You are to complete your grand destiny! Hallelujah! Hallelujah!

11951173 1614460772152145 5242774307813452923 n

Blessings! We are you Ascended Masters! At the present time, you are being bombarded with extra dimensional energies. These are blessedly boosting the many updates to your physical and non-physical bodies. All of this is about integration. The new physical components need to have their many spiritual parts merge with your physical and mental parts. This is how Heaven is rapidly permitting you to move successfully to higher and higher levels of consciousness. This divine process is happening in union with our allies and associates. You are as well being gently changed in your perceptions and your ways of dealing with this realm.. This is how we were prepared for our transformations. See these precious alterations as a sacred kiss from Heaven. You are truly blessed and cared for. Long ago, we progressed through these same types of changes. These took a number of lifetimes to achieve. The outcome was a marvelous state of grace and divine service.

As you start to move through the final stages, which return you to the realm of physical Angels, know deep in your heart the wondrous joys awaiting you. You are a most special group of humans. You have suffered unbelievable sorrows and been placed in numerous lifetimes that have truly tested you. You have seen death, pestilence and the ill effects of unfettered tyranny. Despite this, you have not fallen from the sacred support of the Light. This is a long testing, which deserves proper recognition. We are a part of these grand lives of challenges to the heart and to the ways of Heaven. Through all these lifetimes, you have survived. Now there comes the final defeat of the dark and the grand triumph of the Light! We have watched and seen the horrors of life amidst these lies and a grand tyranny. You are blessed and given a sacred dispensation for full consciousness and a divine return to physical Angelhood!

20130130-174755

You are to be saved from any further lifetimes in this dark horror. We are awaiting you when you come in joy from the Crystal Light Chambers. This transition has taken longer since the dark cast a deep net of sorrow about this realm. This is removed! The next task is to fill this land with joy, freedom and prosperity. Already, our associates are preparing the way for things to manifest, which are to astound you. Hence, know in your heart that a new realm is forming. It is One in which the minions of the dark are formally removed. Those who favor that truth and transparency govern you are to need your full participation. Hence, be ready to exercise your new attainment of Light and Love. Be ever grateful and thank Heaven for this most sacred act of mercy. The Earth is to be transformed and you are to rejoin with your ancient spiritual and space families in the lands of Agartha. Hosanna! Hosanna!

Today, we carried on with our weekly reports. You are very near to the time when this marvelous land is to be reborn. The dark is at last readying to relent and surrender. We are as well near to the landing of those who have long protected us. A truly grand moment is at hand! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

For more from the Galactic Federation