ik heb een wetboek gevonden en ben fucking verliefd

ik zocht NL (straf)recht over foltering ; marteling
ivm jeugdzorg/kinderhandel en (corona) dwangmaatregeln
Gewoon niks he alleen een verwijzing naar een verdrag en protocol vanuit new york

maar toen kwam ik dit wetboek tegen
wet internationale misdrijven:
echt fucking mooi rechtboek

straf ligt ook veel hoger
veel zesde categorie geldboete en 30 jaar gevangenis
heb strafrecht boek behoorlijk gehad, en heb to nu toe geen een keer 6e categorie voorbij zien komen of 30 jaar

zal allicht wel zijn

maar dit boek .. woa.

LET OP ALLEMAAL
WET INTERNATIONALE MISDRIJVEN
dit is nederlandse wet dat de internationale wetten heeft opgenomen en is een apart boek van strafrecht, maar waar artikelen van strafrecht wordt vermeld.
dus zoals je leest benoemen ze strafrecht boek
dit is dus het boek met wetten die NIET voorkomen in strafrecht
echt nooit van dit boek gehoord vind m zo prachtig want nderland schendt continu internationale rechten, continu en ze blijven maar wegkomen

en ik zou dan volhouden
in ik ben soeverein/ ik ben geen onderdaan / ik ben vrij/

artikel 1

c deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking: het onder dwang verplaatsen van personen door verdrijving of andere dwangmaatregelen uit het gebied waarin zij zich rechtmatig bevinden zonder dat daarvoor gronden bestaan die naar internationaal recht zijn toegelaten;

d. marteling: het opzettelijk veroorzaken van ernstige pijn of ernstig lijden, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, bij een persoon die zich in gevangenschap of in de macht bevindt van degene die beschuldigd wordt, met dien verstande dat onder marteling niet wordt verstaan pijn of lijden dat louter het gevolg is van, inherent is aan of samenhangt met rechtmatige sancties;

e. foltering: marteling van een persoon met het oogmerk om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht, of hem of een derde vrees aan te jagen of te dwingen iets te doen of te dulden, dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie uit welke grond dan ook, van overheidswege gepleegd;

g.apartheid: onmenselijke handelingen van een vergelijkbare aard als de in artikel 4, eerste lid, bedoelde handelingen, gepleegd in het kader van een geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking en overheersing door een groep van een bepaald ras van een of meer groepen van een ander ras en begaan met de opzet dat regime in stand te houden.

Artikel 3

 1. Hij die met het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen:
  a. leden van de groep doodt;
  b. leden van de groep zwaar lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt;
  c. opzettelijk aan de groep levensomstandigheden oplegt die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht;
  d. maatregelen neemt, welke tot doel hebben geboorten binnen de groep te voorkomen (hier gaat nederland heen); of
  e. kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep,

stel he
jullie/wij zijn zo fucking ver
dan kan je als groep ouders en anderen sympathieken en steuners

dan kan je bijv dit artikeltje pakken, hieronder
Artikel 4

 1. Als schuldig aan een misdrijf tegen de menselijkheid wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde categorie, hij die een van de volgende handelingen begaat, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval:
  a. opzettelijk doden;
  b. uitroeiing; (mensen ontzien van voedsel en medicijnen)
  c. slavernij;
  d. deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking;
  e. gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht;
  f. marteling;
  g. verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie, of enige andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst;
  h. vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke gronden, omdat deze tot een bepaald ras of een bepaalde nationaliteit behoort, op etnische, culturele of godsdienstige gronden, op grond van geslacht of op andere gronden die universeel zijn erkend als ontoelaatbaar krachtens internationaal recht, in verband met een in dit lid bedoelde handeling of enig ander misdrijf omschreven in deze wet;
  i. gedwongen verdwijning van een persoon;
  j. apartheid;
  k. andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt.

30 jaar gevangenis

ben echt blij dit wetboek gevonden te hebben

Estea, [09/11/2023 08:38]
/dat is echt fucked aan nederland

allerlei internationale of europese bedrijven die misdaad moeten bestrijden, zoals mensenhandel
die zitten in den haag

Estea, [09/11/2023 08:39]
als enige in heel fucking europa

Estea, [09/11/2023 08:39]
de rolodex case moest verplaatst worden naar een ander land wegens levensgevaar vd getuigen

Estea, [09/11/2023 08:44]
Artikel 7

 1. Hij die zich in het geval van een internationaal of niet-internationaal gewapend conflict schuldig maakt aan een schending van de wetten en gebruiken van de oorlog anders dan bedoeld in de artikelen 5 of 6 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
  a. indien van een feit als bedoeld in het eerste lid de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander te duchten is;
  b. indien een feit als bedoeld in het eerste lid inhoudt een of meer wandaden begaan tegen de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling;
  c. indien een feit als bedoeld in het eerste lid inhoudt het een ander dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden; of
  d. indien een feit als bedoeld in het eerste lid inhoudt een stad of plaats plunderen, ook wanneer deze bij een aanval wordt ingenomen.
 3. Artikel 5, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op een feit als bedoeld in het eerste lid.

Estea, [09/11/2023 08:44]
zoveel artikelen man wat mooi boek

Estea, [09/11/2023 08:46]
ohja we zitten in oorlog, tweede wereldoorlog is nooit voorbij gegaan, ofwel de shaeff wetten < al vraag ik me af of die ‘bestaan’, de militaire regering zou in berlijn moeten zitten
Elphinstone, [09/11/2023 08:50]
Artikel 8

 1. Foltering door een ambtenaar of anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon in de uitoefening van zijn functie wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Met gelijke straffen wordt gestraft:
  a. de ambtenaar of anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon die in de uitoefening van zijn functie door een der in artikel 47, eerste lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht vermelde middelen tot de foltering uitlokt of die opzettelijk toelaat dat een ander die foltering pleegt;
  b. hij die foltering pleegt, indien een ambtenaar of een anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon in de uitoefening van zijn functie zulks door een der in artikel 47, eerste lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht vermelde middelen heeft uitgelokt of zulks opzettelijk heeft toegelaten.

Estea, [09/11/2023 08:49]
dus zoals je leest benoemen ze strafrecht boek
dit is dus het boek met wetten die NIET voorkomen in strafrecht
echt nooit van dit boek gehoord vind m zo prachtig want nderland schendt continu internationale rechten, continu en ze blijven maar wegkomen

en ik zou dan volhouden
in
ik ben soeverein/ ik ben geen onderdaan / ik ben vrij/