Hold the Line

Hold the Line

As if it were a battle, there are winners and losers.

Donald J Trump and his Team are simply geniuses we look at the best election farce of our human existence.

The reactions from around the world are absolutely amazing, everyone betrays their own position.

The alliance team has set a trap where there is no way out, and every betrayal has become visible, even which players of world Cabal members are now exposing themselves.

They have chosen the rope to hang themselves on.

The eagerness of the Deep State Demons to vote by mail has sealed their downfall by their own criminal greed.

The ballots delivered by Trump had several characteristics from which one can determine the authenticity and location.

Apart from the watermark, there was also invisible ink made of corn, what nobody understands so far is the location determination of bills.

This can be nothing other than that the Ink or bills were treated with an isotope, with a halving value of several months.

With a radioactivity meter the radiation can be captured, in order to find the right location.

It even seems possible to me that Nano particles of silicon made the whole form into an electronic circuit with ID and through the radio radiation from the environment through GPS transmit its location.

How do you wake up the mass?

Right, what happens now.

Many patriots are disappointed that Biden has now been proclaimed president, but who is calling, and from what interests, since when is a false rumor by MSM a fact?

The constitution sets the rules, not the Deep State Cabal of Democrats.

When you engage in a fight, you don’t do it to suffer defeat, no you want to be sure of your strategy and bring everything into position.

Whoever activates what is going to happen now, it is the Deep State Cabal who set everything in motion with their deception.

The euphoria of left-wing Democratic supporters that their corrupt Joe Biden Pedo Moron traitor has won puts the case on edge to start a civil war if Biden is disqualified.

If you know all this in advance, you are prepared for it and removed the source of the possible unrest from state security, this may already be on suspicion that people are in temporary custody, during the period of investigation.

What the MSM themselves have now activated is the rectification of false propaganda, this will be refused, so the emergency system of communication will be activated, all fraud in repeated blocks of 8 hours, days in a row will be transmitted enlightened all over the world, to inform everyone and leave no doubt that the NWO is dead by its own actions and crime against humanity.

All crimes of the fake Elite will be made public with accompanying evidence.

However, as a civil war is looming, Donald J Trump will be forced to step down as POTUS of the bankrupt US Corporation at the hands of Democrats. 

The army, those who asked for Donald J Trump, will restore peace to the country on the basis of the constitution, traitors will be brought before court martial and tribunals.

So the long awaited mass arrests around the world will begin, in all countries the Deep State will be arrested, using the more than 209,000 sealed charges that are now being released.

Each indictment includes multiple individuals who have conspired and committed crimes against humanity.

Don’t forget that the alliance of several countries and secret services or companies have joined forces to free humanity from evil.

People who are now panicking, because of the fraud committed, remember it was a movie that played your emotion, but it will have a happy ending for mankind.

For stupid and criminal people of the Cabal, said going to see that they no longer have ground under their feet, so the swamp sucks them up with quicksand and all the corruption.

The Deep State government leaders who congratulated Biden exposed themselves and knew that the deception of the Democrats is a false claim for Biden’s victory.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/world/welcome-back-america-world-leaders-react-to-biden-s-apparent-win/ar-BB1aNbPX?ocid=msedgdhp

To correct this now, the army of the alliance will remove all Deep State governments and take over the radio and TV stations to proclaim the good news.

The Deep State’s destructive endgame has become their own downfall.

After the arrest wave, the virus disappeared because it was never there, but a propaganda war against the world’s people to enslave humanity and force it into the NWO dictatorship.

The Great Reset of the World Economic Forum, ECB, IMF, will not happen on their terms, as it will bring in zero value, just an illusion of money based on deceit to keep the world’s population trapped in their fiat money system.

Now let it be the Deep State Cabal that activated NESARA / GESARA.

People don’t worry about the frenzy that’s about to come, sit back, the writers of the script are in control of the whole play that we’re going to put on now.

Through the intervention of the alliance, WW 2 will be terminated with all the additional positive consequences for the whole world, because all the crimes and the Deep State actors are known, and will not be able to escape trial unless it becomes a suicide week.

Keep the Line,

We won, because GOD wins.

https://religioninpublicblog.files.wordpress.com/2020/05/null.jpeg

Confession Biden https://www.youtube.com/watch?v=WGRnhBmHYN0

Summary of Evidence https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/11/special-restored-republic-via-gcr_7.html  

Rinus

Hou de lijn,

Als of het een veldslag is, zo zijn er winnaars en verliezers.

Donald J Trump en zijn Team zijn gewoon geniaal we kijken naar de beste verkiezingsklucht uit ons menselijk bestaan.

De reacties uit de wereld zijn helemaal geweldig, iedereen verraad zijn eigen positie.

Het alliantieteam heeft een val gezet waar geen uitweg meer mogelijk is, en ieder verraad zichtbaar is geworden, ook welke spelers van wereld Cabal leden zich nu bloot stellen.

Men heeft zelf het touw gekozen om zich aan te verhangen.

De gretigheid van de Deep State Demonen om per post te stemmen heeft door hun eigen misdadige gulzigheid hun ondergang bezegeld.

Het door Trump geleverde stembiljetten hadden meerdere kenmerken waaruit men de echtheid en locatie kan bepalen.

Buiten het watermerk was er ook met onzichtbare van Mais gemaakte inkt, wat tot nu toe niemand begrijpt is de locatie bepaling van biljetten.

Dit kan niets anders zijn dan dat de Inkt of biljetten met een isotoop behandeld zijn, met een halveringswaarde van meerdere maanden.

Met een radioactiviteit meter is de straling op te vangen, om zo de juiste locatie te vinden.

Het lijkt me zelfs mogelijk dat er Nano partikels silicium het hele formulier tot een elektronische schakeling met ID is gemaakt en door de radiostraling uit de omgeving via GPS zijn locatie uitzend.

Hoe krijg je de massa wakker?

Juist, wat nu gebeurd.

Veel patriotten zijn teleurgesteld dat Biden nu tot 46 president is uitgeroepen, maar wie roep, en uit welke belangen, sinds wanneer is een vals gerucht door MSM een feit?

De grondwet bepaald de spelregels, en niet de Deep State Cabal van de Democraten.

Als je een gevecht aangaat doe je dat niet om een nederlaag te lijden, nee je wil zeker zijn van je strategie en brengt alles in stelling.

Wie activeert nu wat gaat gebeuren, het zijn de Deep State Cabal die alles in werking hebben gezet met hun bedrog.

De euforie van Linkse Democraten aanhang, dat hun corrupte Joe Biden Pedo Moron landverrader gewonnen heeft zet de zaak extra op scherp om een burgeroorlog te starten als Biden wordt gediskwalificeerd.

Als je dit allemaal van tevoren weet ben je er op voorbereid en verwijderd de bron van de mogelijke onrust uit staatsveiligheid, dit kan al op verdenking dat mensen in tijdelijke bewaring zijn, in de periode van onderzoek.

Wat de MSM nu zelf hebben geactiveerd is de rectificatie van valse propaganda, dit zal men weigeren, dus zal het nood systeem van communicatie in werking gezet worden, alle fraude in herhaalde blokken van 8 uur, dagen achter elkaar verlicht uitgezonden worden over heel de wereld, om iedereen te informeren en geen twijfel meer te laten bestaan dat de NWO dood is door eigen toedoen en misdaad tegen de mensheid.

Alle misdaden van de valse Elite worden openbaar gemaakt met bijbehorende bewijzen.

Daar er echter een burgeroorlog dreigt, zal Donald J Trump door het toedoen van Democraten gedwongen worden om terug te treden als POTUS van de failliete US Corporatie. 

Het leger, zij die Donald J Trump hebben gevraagd, herstellen op basis van de grondwet weer de rust in het land, verraders komen voor de krijgsraad en tribunalen.

Er gaat dus de langverwachte massa arrestatie over heel de wereld beginnen, in alle landen zal de Deep State gearresteerd worden, met behulp van de meer als 209.000 verzegelde aanklachten die nu vrijgegeven worden.

Per aanklacht zijn meerdere personen die hebben samengezworen en misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd.

Vergeet niet dat de alliantie van meerdere landen en geheime diensten of vennootschappen de handen in elkaar hebben geslagen om de mensheid van het kwaad te bevrijden.

Mensen die nu in paniek zijn, door de gepleegde fraude, bedenk het was een film die je emotie heeft bespeeld, maar een film met goede afloop voor de mensheid zal hebben.

Voor Domme en misdadige mensen van de Cabal, zei gaan zien dat ze geen grond meer onder hun voeten hebben, waardoor het Moeras hen met drijfzand en alle corruptie meer opzuigt.

De Deep State regeringsleiders die Biden hebben gefeliciteerd hebben zich zelf ontmaskerd, en wisten dat het bedrog van de Democraten een valse claim voor Biden zijn overwinning is.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/world/welcome-back-america-world-leaders-react-to-biden-s-apparent-win/ar-BB1aNbPX?ocid=msedgdhp

Om dit nu te corrigeren, zal het leger van de alliantie alle Deep State regeringen gaan verwijderen en de radio, en TV stations overnemen om de blijde boodschap te verkondigen.

Het vernietigende eindspel wat de Deep State heeft ingezet, is hun eigen ondergang geworden.

Na de arrestatie golf is het virus verdwenen, omdat het er nooit was, maar een propaganda oorlog tegen de wereldbevolking om de mensheid te knechten en in de NWO dictatuur te dwingen.

De Great Reset van Wereld Economisch Forum, ECB, IMF, zal niet op hun voorwaarden gebeuren, daar er nul waarde ingebracht wordt, enkel een illusie van geld op basis van bedrog om de wereldbevolking in hun fiat geld systeem gevangen te houden.

Laat het nu zelf de Deep State Cabal zijn die NESARA / GESARA hebben geactiveerd.

Mensen maak je niet druk om de hectiek die er nu gaat komen, leun achterover, de schrijvers van het script hebben de controle over het hele toneelstuk dat we nu opgevoerd krijgen.

Door het ingrijpen van de alliantie zal WW 2 worden beëindigd met alle bijkomende positieve gevolgen voor de hele wereld, want alle misdaden en de Deep State acteurs zijn bekend, en zullen hun berechting niet kunnen ontlopen, tenzij het een zelfmoord week gaat worden.

Hou de Lijn,

We hebben gewonnen, want GOD wint.

https://religioninpublicblog.files.wordpress.com/2020/05/null.jpeg

Bekentenis van Fraude: https://www.youtube.com/watch?v=WGRnhBmHYN0

Samenvatting van bewijzen: https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/11/special-restored-republic-via-gcr_7.html

Rinus