Hoe een nieuwe toekomst vorm te geven.

Aan alle mensen en initiatiefnemers die de transitie naar een nieuwe toekomst willen steunen, Als we een nieuwe start willen maken in het belang van de bevolking, laten we het dan ook goed doen en alle politieke partijen buitensluiten, en niet de fout maken nieuwe politieke partijen te vormen, die zich dan aan het oude corrupte politieke gedrocht conformeren, die geen verandering in ons belang toe laten.

Dan moeten we eerst inventariseren waar de knelpunten zijn en veranderingen die we wensen, als we weten wat we hebben, wat we willen, dan kan pas maatwerk voor de toekomst georganiseerd worden, dit kunnen we alleen doen als we samen draagvlak hiervoor gaan creëren, en zich niet langer aan een misdaad organisatie te conformeren.

Het eerste huiswerk is om alles eens goed op een rij te zetten van feiten die we willen veranderen, dan bekijken hoe we deze verandering kunnen implementeren.

Dit kan pas als het oude normaal en Nazi Deep State systeem er niet meer is, de politiek blijft opzettelijk om de hete brei heen draaien, niemand die de courage heeft de historische waarheid te benoemen, uit angst om eigen inkomsten te verliezen, de huidige opgevoerde toneel stukjes door de politiek met een verontwaardig gezicht is een aanfluiting en zeer slecht acteerwerk daar iedere geloofwaardigheid en vertrouwen is beschaamd en verloren gegaan.

We kunnen niet terug naar het oude normaal, omdat het niet normaal is mensen in een fascistische systeem te dwingen, door de Haagse Bilderberg Nazi’s, hun wapen is politieke correctheid uit eigenbelang ten kosten van onze vrijheid.

Als we ons realiseren dat het huidige kiesstelsel nooit gedacht was om de bevolking een echte stem te geven, maar de politiek een mandaat te geven om hun dictatuur en macht te behouden, met het ingevoerde bestuurlijk stelsel van 18 mei 1940 door de Nazi’s.

Besef ook dat Nederland verraden is door Wilhelmina, de overige fake koninklijke familie en de toenmalige regering.

Het erkennen van een niet legaal koningshuis ondermijnd alle toekomstgerichte plannen naar de vrijheid en zelfbeschikking die wenselijk is in ons belang.

Dit is een mind-set verandering die we moeten accepteren en doen, om niet in het Cabal systeem vast te blijven zitten.

We kunnen pas een stem uitbrengen als we weten wat we moeten doen, juist om het oude normaal 100% af te schaffen, op een correcte geweldloze manier.

Ik neem me de vrijheid om onderstaande tekst in het ROOD van mijn commentaar te voorzien.

Beschouw het als een voorstel van mogelijkheden, want hoe meer we ons concentreren op de mogelijkheden, we een beter beeld krijgen van de richting die we in kunnen slaan.

Stemmen Onder Voorwaarden  https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html

We hebben een historische kans om het Nederlandse politieke systeem te doorbreken en onze macht terug te nemen. Stemmen op de traditionele manier gaat het verschil niet maken, stemmen onder contractuele voorwaarden wél.

We kunnen en moeten nú ingrijpen.

Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem!

Daar we het oude Deep State regiem niet meer willen, zal het hele bestuur grondig moeten veranderen, NOOIT meer een top down Dictatuur, maar een Bottom Up Democratie, waar bestuurlijke taken via een sollicitatie procedure aan nieuwe bestuurders toegekend gaat worden met duidelijke arbeidsvoorwaarden, van rechten en plichten en zeer goede beloning om corruptie in de toekomst tegen te gaan.

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te besturen. De kiezers kunnen vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is. 

Om kiezersbedrog in de toekomst uit te sluiten, zal het hele bestel op de schop moeten, de macht moet weer bij de bevolking komen, niet bij criminelen die continu verraad plegen om hun eigen onderdrukkende Agenda en misdaad tegen de bevolking willen handhaven.

De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Degenen die meedoen aan Stemmen Onder Voorwaarden verlangen van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan bijvoorbeeld worden ingetrokken. Gaat de gekozene niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevriest’ de actiedeelnemer zijn stem en krijgt het aanstaande Kamerlid met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem tot behoorlijk bestuur te dwingen.

We moeten niet naïef zijn, we hebben geleerd dat geldcreatie, politiek, rechterlijke macht, politie en leger instrumenten zijn om ons in de Deep State matrix gevangen te houden.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU) 
• Spoedwet afschaffen 
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden 
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum (‘The Great Reset’) buiten de orde plaatsen 
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen 
• Culturele tradities (o.a. Sinterklaas) beschermen 
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen 
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen  
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten 
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen  

Voormalig Nederland vanaf 13 mei 1940 is opgehouden te bestaan, de grondwet vervallen, geen koninkrijk meer is.

Politieke partijen en Nazi sympathisanten direct na 5 mei 1945 een coup gepleegd hebben om de bevolking onder hun controle te houden.

De door de Nazi’s ingevoerde bestuur en controle systeem vanaf 18 mei 1940 tot heden het Hitler kabinet is als Duitse provincie zonder legale wetgeving of constitutioneel hof.

Daarom hebben we als bevolking geen binding met de corrupte ongekozen EU, omdat dit uit naam van Nederland dat geen soeverein land meer is vanaf 13 mei 1940.

Het is onzinnig om aan niet legale wetten vast te houden of deze zelfs te willen handhaven als we geen geldige grondwet hebben die de bevolking tegen de overheid beschermd.

Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan Stemmen Onder Voorwaarden:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en Willem-Alexander.

Als we een nieuwe start willen, moeten we de macht gaan decentraliseren, en terug brengen bij de bevolking.

Er zal geen eerste en tweede kamer meer nodig zijn in de nieuwe toekomst, het waren enkel lobby verenigingen voor het grootkapitaal om de macht te behouden en controle op de bevolking in een verstikkende fascistische vorm te handhaven.

De door de Nazi’s ingevoerde kiesraad en bestuursmodel zal geheel moeten veranderen, door een referendum gestuurd model vanuit de gemeenten.

  1. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden wanneer leden van de Tweede Kamer (en de regering) de voorwaarden uit de Juridische Kennisgeving afwijzen en/of overtreden. De Bond spant dan rechtszaken tegen hen aan. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.

Daar we niet langer een koninkrijk zijn, hebben we ook geen koning, politieke partijen allemaal corrupt en onbetrouwbaar zijn, moeten we dit ook niet meer willen, want zij hebben enkel eigenbelang in hun programma, om de controle over de massa  en MSM propaganda hun agenda en onderdrukking te handhaven.

  1. Je doet de Bond voor deze actie een eenmalige bijdrage van € 11,-. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen.
  2. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving die je digitaal kunt ondertekenen. De Juridische Kennisgeving, waarvan je een kopie ontvangt, gaat naar alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en koning Willem-Alexander.

Het is een goed voornemen om mensen te zoeken die taken in een nieuw landelijk en regionaal bestuur te gaan werven.

Alle door de politiek aangestelde burgemeesters moeten worden vervangen door mensen die geen binding hebben met de oude politieke partijen, juist om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen in de nieuwe Republiek, die we nu voor het gemak de nieuwe Bataafse Republiek kunnen noemen.

De grondwet van 1798, van toen, kan vervangen worden door de herstelde grondwet van de VS van 1776, waarbij er geen wetten zijn om belastingen aan bankiers te betalen, die geld uit het niets hebben gecreëerd.

Daar de huidige wet en regelgeving illegaal is zal dit moeten herzien, waarbij we zoveel mogelijk wetten en regelgeving die ons beperken en enkel controleren of gebruikt worden om gedrag verandering te bewerkstelligen moeten laten vervallen.

Het oude systeem kan enkel vervangen worden, niet vanuit die setting te repareren, we moeten lering trekken uit het verleden.

Bewaar de ondertekende Juridische Kennisgeving goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een eventuele dwangsom.

  1. Onze doelstelling is de Tweede Kamerleden (en ministers) te dwingen tot behoorlijk bestuur, waar afschaffing van bestaand onrechtmatig beleid en aanvaarding van directe democratie deel van uitmaken. De dwangsom die de Bond eventueel namens jou claimt, heeft in eerste instantie tot doel de eis van behoorlijk bestuur kracht bij te zetten.

Het opgestelde voorstel van Bond tegen overheidszaken een goed beging is om bewust na te denken over de nieuwe arbeidscontracten voor toekomstige bestuurders die bindende taken vanuit de lokale bevolking gaan uitvoeren, ze handelen dus volgens een opgelegde democratische vastgestelde taak vanuit de bevolking, en hebben nimmer de macht om de bevolking te dicteren in het nadeel van de bevolking.

Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

De financiering die nodig is om een nieuwe toekomst te kunnen realiseren gaat komen uit de wereldfondsen die GESARA ter beschikking zal stellen om armoede en onderdrukking voor eens en altijd te stoppen.

Een groep van investeerders en fondsbeheerders zullen in een collectief gaan zorgen dat er genoeg middelen zijn om de beoogde transitie voor 100 jaar te kunnen waarborgen, tegen die tijd is de bevolking zover bewust geworden dat geld geen rol meer speelt om een eerlijke democratische bestaansrecht te hebben, geld is enkel een fopspeen voor de bevolking geweest en heeft nooit echte waarde gehad, als enkel wat we ons hebben laten wijsmaken.

Juist door nu reeds rekening te houden met het steeds meer bewust worden is het ook zaak dat we het raamwerk nu al aanpassen om deze richten uit te kunnen gaan.

De transitie waar we nu in verzeild zijn geraakt, is een groeiproces die waarschijnlijk nooit meer zal stoppen, omdat we blijven leren van de nieuwe mogelijkheden en technieken die zich voor gaan doen in de toekomst.

1, Aanmelden Stemmen Onder Voorwaarden

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in.

2, Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening onder de Juridische Kennisgeving te zetten. Je zet ook jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Als je in je persoonsgegevens een fout ontdekt (bijv. voorletter in plaats van voornaam, niet ingevulde overige voorletters, etc.), klik dan op ‘Annuleer’ bovenaan het eerste contract. Je kunt het aanmeldformulier dan opnieuw invullen. Zijn alle gegevens correct ingevuld, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 11,-. Daarna ontvang je direct de door jou ingevulde en ondertekende contracten.

Vooraanmeldingen voor taken en sollicitaties is een waardevolle inventarisatie om de voortang van de transitie te kunnen starten als het oude systeem en bestuur is verwijderd.

Daarom mijn dank aan het hele team van Bond tegen overheidszaken, die in de toekomst wellicht Bond voor Overheidszaken zal heten als het belang van de bevolking gewaarborgd is.

3, Bezorgen van de Juridische Kennisgeving

Na sluiting van de inschrijving wordt de Juridische Kennisgeving door een deurwaarder afgeleverd bij de lijsttrekkers die namens hun partij aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen deelnemen, de voorzitters van hun politieke partij, de voorzitter van de Kiesraad en Willem-Alexander in zijn functie van Koning van het Koninkrijk der Nederlanden.

Met de bijdrage van € 11,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

Vind je op jouw vragen geen antwoord? Neem dan contact met ons op. 

Aandachtspunten voor een nieuwe toekomst.

1, Hervormen Leerstelsel zonder indoctrinatie, maar op basis van historisch besef wie we zijn, wat ons echte verleden is en waar we naar toe gaan.

2, Vervangen van MSM propaganda nieuwsvoorziening, amusement en educatie programma’s, naar menswaardige hoge kwaliteit met morele normen en waarden.

3, Rechtspraak onder gewoonterecht, met jury die bepaald of een verdachten schuldig is aan een vergrijp of misdaad, waarbij de rechter enkel de strafmaat kan bepalen.

4, Invoeren een onafhankelijke nationale munt met Goud dekking.

5, Grensbewaking en controle herinvoeren, we hoeven geen artikel 50 procedure voor de EU te starten daar we nooit legaal lid zijn geweest van het ongekozen Nazi gedrocht.

6, Het erkennen van overige 209 soevereinen landen, met duidelijke afspraken voor handel, kennis uitwisseling, mensenrechten.

7, Geen religie gebonden politiek, nu we weten dat dit enkel gebruikt is als verdeel en heers politiek om de mensheid te controleren en verdeeldheid onder elkaar te bewerkstelligen.

8, Respect voor verschillende culturen zonder eigen cultuur op te offeren voor een minderheid.

9, Stimuleren van Remigratie met remigratie regeling en steun, om opgebouwde spanningen, haat en nijd door de oude politiek als wapen tegen eigen en wereldbevolking ongedaan te maken.

10, Oprichten van een toekomst projecten bureau voor de ontwikkeling op lokaal en landelijk niveau te ondersteunen.

11, Vormgeven aan Gratis energie en gezondheid projecten, voor de hele samenleving zowel nationaal als internationaal door samenwerking, ontwikkelen en produceren van nieuwe milieu vriendelijke producten.

12, Het ondersteunen van ondernemers on de werkgelegenheid die opzettelijk door de Bilderberg maffia is vernietigd weer te herstellen, met structurele kostenbesparende maatregelen, om de concurrerende positie te versterken en foute bedrijven buiten te sluiten.

13, iedere nieuwe bestuurder zal een uitgebreide test moeten ondergaan: Psychologisch, Medisch, Morele waarden en levens instelling, stafblad controle, waarbij systeem onterechte veroordelingen geen belemmering mogen zijn voor een functie, juist uit de groep van ondernemers zijn veel kundige en verantwoord bewuste kandidaten te vinden, omdat zij juist de groep zijn die het meeste last gehad heeft van de oude politiek.

Mijn inbreng zijn voorstellen voor een nieuwe eerlijke toekomst voor iedereen, het zijn geen dictaten om iets af te dwingen, het is de lijn om te verbinden, macht door eendracht vanuit de bevolking, in dienst van de hele planeet en al zijn leven.

Bronnen zijn niet onuitputtelijk, wel ons talent en creatie mogelijkheden, die mee groeien in de transitie naar een hoger bewustzijn, respect voor elkaar, delen van talent is vermenigvuldigen van levenskwaliteit en welvaart.

Daarom zie ik Bond tegen overheidszaken ook als een mogelijk raamwerk om de voorgenomen doelstellingen te kunnen halen.

Ik hoop dat veel mensen zich gaan melden om een eerste zet te kunnen doen om de toekomst samen te kunnen bouwen, waar we zo hard aan toe zijn.

De voorgenomen verkiezingen op 17 Maart, dan ook niet legitiem zijn, daar het een belangenvereniging is die niet onze belangen vertegenwoordigen maar de huidige Deep State machthebbers op basis van list en bedrog.

Laat dit ook blijken als we verkiezing propaganda lokaal gehouden gaat worden, neem je nieuwe Bataafse Republiek Vlag en voer anti-campagne tegen de Bilderberg Maffia, als deze tegen die tijd nog niet gearresteerd is voor hun misdaden en corruptie.

Aan iedereen: laat je niet vaccineren als laboratorium ratten, met dodelijke afloop, deze actie van de Deep State politiek is een Genocide programma door de Nazi’s uit de politiek, dit uit angst voor het massaal ontwaken van de bevolking.

Kom uit je angst, die het Hitler Kabinet opzettelijk via de MSN als Angst porno verspreid om je te misleiden voor een dodelijke injectie te nemen.

Bataafse Vlaggen bestel info: https://bataafse-vlag.blogspot.com/2020/11/de-nieuwe-bataafse-vlag.html

Bataafse Vlag declaratie info:

Trotse Bataafse vlag bestellers / eigenaren. De vergoeding voor de gekochte vlaggen van de Nieuwe Bataafse Vlag.

Deze vergoeding is alleen geldig bij Wereldvlaggen.nl  

https://wereldvlaggen.nl/product/batavia-vlag-nieuwe/

De vergoeding zal betaald worden als de investeerder de fondsen voor GESARA ter beschikking gesteld heeft, wat binnen 1 a 3 maanden een feit zal zijn.

Via het E-mail adres Bataafse.Vlag@gmail.com kunnen jullie maximaal 2 vlaggen declareren tot Maximaal € 60 incl, verzendkosten per besteller.

Zend per e-mail je aankoop factuur en bewijs van betaling via je bankrekening.

heb geduld met het terug ontvangen van de eerste 2 vlaggen, we zijn afhankelijk van fondsen en het opzetten van een nieuwe organisatie voor meerdere werkgelegenheid projecten.

Aan alle mensen en initiatiefnemers die de transitie naar een nieuwe toekomst willen steunen, Als we een nieuwe start willen maken in het belang van de bevolking, laten we het dan ook goed doen en alle politieke partijen buitensluiten, en niet de fout maken nieuwe politieke partijen te vormen, die zich dan aan het oude corrupte politieke gedrocht conformeren, die geen verandering in ons belang toe laten.

Dan moeten we eerst inventariseren waar de knelpunten zijn en veranderingen die we wensen, als we weten wat we hebben, wat we willen, dan kan pas maatwerk voor de toekomst georganiseerd worden, dit kunnen we alleen doen als we samen draagvlak hiervoor gaan creëren, en zich niet langer aan een misdaad organisatie te conformeren.

Het eerste huiswerk is om alles eens goed op een rij te zetten van feiten die we willen veranderen, dan bekijken hoe we deze verandering kunnen implementeren.

Dit kan pas als het oude normaal en Nazi Deep State systeem er niet meer is, de politiek blijft opzettelijk om de hete brei heen draaien, niemand die de courage heeft de historische waarheid te benoemen, uit angst om eigen inkomsten te verliezen, de huidige opgevoerde toneel stukjes door de politiek met een verontwaardig gezicht is een aanfluiting en zeer slecht acteerwerk daar iedere geloofwaardigheid en vertrouwen is beschaamd en verloren gegaan.

We kunnen niet terug naar het oude normaal, omdat het niet normaal is mensen in een fascistische systeem te dwingen, door de Haagse Bilderberg Nazi’s, hun wapen is politieke correctheid uit eigenbelang ten kosten van onze vrijheid.

Als we ons realiseren dat het huidige kiesstelsel nooit gedacht was om de bevolking een echte stem te geven, maar de politiek een mandaat te geven om hun dictatuur en macht te behouden, met het ingevoerde bestuurlijk stelsel van 18 mei 1940 door de Nazi’s.

Besef ook dat Nederland verraden is door Wilhelmina, de overige fake koninklijke familie en de toenmalige regering.

Het erkennen van een niet legaal koningshuis ondermijnd alle toekomstgerichte plannen naar de vrijheid en zelfbeschikking die wenselijk is in ons belang.

Dit is een mind-set verandering die we moeten accepteren en doen, om niet in het Cabal systeem vast te blijven zitten.

We kunnen pas een stem uitbrengen als we weten wat we moeten doen, juist om het oude normaal 100% af te schaffen, op een correcte geweldloze manier.

Ik neem me de vrijheid om onderstaande tekst in het ROOD van mijn commentaar te voorzien.

Beschouw het als een voorstel van mogelijkheden, want hoe meer we ons concentreren op de mogelijkheden, we een beter beeld krijgen van de richting die we in kunnen slaan.

Stemmen Onder Voorwaarden  https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html

We hebben een historische kans om het Nederlandse politieke systeem te doorbreken en onze macht terug te nemen. Stemmen op de traditionele manier gaat het verschil niet maken, stemmen onder contractuele voorwaarden wél.

We kunnen en moeten nú ingrijpen.

Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem!

Daar we het oude Deep State regiem niet meer willen, zal het hele bestuur grondig moeten veranderen, NOOIT meer een top down Dictatuur, maar een Bottom Up Democratie, waar bestuurlijke taken via een sollicitatie procedure aan nieuwe bestuurders toegekend gaat worden met duidelijke arbeidsvoorwaarden, van rechten en plichten en zeer goede beloning om corruptie in de toekomst tegen te gaan.

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te besturen. De kiezers kunnen vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is. 

Om kiezersbedrog in de toekomst uit te sluiten, zal het hele bestel op de schop moeten, de macht moet weer bij de bevolking komen, niet bij criminelen die continu verraad plegen om hun eigen onderdrukkende Agenda en misdaad tegen de bevolking willen handhaven.

De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Degenen die meedoen aan Stemmen Onder Voorwaarden verlangen van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan bijvoorbeeld worden ingetrokken. Gaat de gekozene niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevriest’ de actiedeelnemer zijn stem en krijgt het aanstaande Kamerlid met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem tot behoorlijk bestuur te dwingen.

We moeten niet naïef zijn, we hebben geleerd dat geldcreatie, politiek, rechterlijke macht, politie en leger instrumenten zijn om ons in de Deep State matrix gevangen te houden.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU) 
• Spoedwet afschaffen 
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden 
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum (‘The Great Reset’) buiten de orde plaatsen 
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen 
• Culturele tradities (o.a. Sinterklaas) beschermen 
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen 
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen  
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten 
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen  

Voormalig Nederland vanaf 13 mei 1940 is opgehouden te bestaan, de grondwet vervallen, geen koninkrijk meer is.

Politieke partijen en Nazi sympathisanten direct na 5 mei 1945 een coup gepleegd hebben om de bevolking onder hun controle te houden.

De door de Nazi’s ingevoerde bestuur en controle systeem vanaf 18 mei 1940 tot heden het Hitler kabinet is als Duitse provincie zonder legale wetgeving of constitutioneel hof.

Daarom hebben we als bevolking geen binding met de corrupte ongekozen EU, omdat dit uit naam van Nederland dat geen soeverein land meer is vanaf 13 mei 1940.

Het is onzinnig om aan niet legale wetten vast te houden of deze zelfs te willen handhaven als we geen geldige grondwet hebben die de bevolking tegen de overheid beschermd.

Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan Stemmen Onder Voorwaarden:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en Willem-Alexander.

Als we een nieuwe start willen, moeten we de macht gaan decentraliseren, en terug brengen bij de bevolking.

Er zal geen eerste en tweede kamer meer nodig zijn in de nieuwe toekomst, het waren enkel lobby verenigingen voor het grootkapitaal om de macht te behouden en controle op de bevolking in een verstikkende fascistische vorm te handhaven.

De door de Nazi’s ingevoerde kiesraad en bestuursmodel zal geheel moeten veranderen, door een referendum gestuurd model vanuit de gemeenten.

  1. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden wanneer leden van de Tweede Kamer (en de regering) de voorwaarden uit de Juridische Kennisgeving afwijzen en/of overtreden. De Bond spant dan rechtszaken tegen hen aan. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.

Daar we niet langer een koninkrijk zijn, hebben we ook geen koning, politieke partijen allemaal corrupt en onbetrouwbaar zijn, moeten we dit ook niet meer willen, want zij hebben enkel eigenbelang in hun programma, om de controle over de massa  en MSM propaganda hun agenda en onderdrukking te handhaven.

  1. Je doet de Bond voor deze actie een eenmalige bijdrage van € 11,-. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen.
  2. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving die je digitaal kunt ondertekenen. De Juridische Kennisgeving, waarvan je een kopie ontvangt, gaat naar alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer, alle voorzitters van deze partijen, de voorzitter van de Kiesraad en koning Willem-Alexander.

Het is een goed voornemen om mensen te zoeken die taken in een nieuw landelijk en regionaal bestuur te gaan werven.

Alle door de politiek aangestelde burgemeesters moeten worden vervangen door mensen die geen binding hebben met de oude politieke partijen, juist om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen in de nieuwe Republiek, die we nu voor het gemak de nieuwe Bataafse Republiek kunnen noemen.

De grondwet van 1798, van toen, kan vervangen worden door de herstelde grondwet van de VS van 1776, waarbij er geen wetten zijn om belastingen aan bankiers te betalen, die geld uit het niets hebben gecreëerd.

Daar de huidige wet en regelgeving illegaal is zal dit moeten herzien, waarbij we zoveel mogelijk wetten en regelgeving die ons beperken en enkel controleren of gebruikt worden om gedrag verandering te bewerkstelligen moeten laten vervallen.

Het oude systeem kan enkel vervangen worden, niet vanuit die setting te repareren, we moeten lering trekken uit het verleden.

Bewaar de ondertekende Juridische Kennisgeving goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een eventuele dwangsom.

  1. Onze doelstelling is de Tweede Kamerleden (en ministers) te dwingen tot behoorlijk bestuur, waar afschaffing van bestaand onrechtmatig beleid en aanvaarding van directe democratie deel van uitmaken. De dwangsom die de Bond eventueel namens jou claimt, heeft in eerste instantie tot doel de eis van behoorlijk bestuur kracht bij te zetten.

Het opgestelde voorstel van Bond tegen overheidszaken een goed beging is om bewust na te denken over de nieuwe arbeidscontracten voor toekomstige bestuurders die bindende taken vanuit de lokale bevolking gaan uitvoeren, ze handelen dus volgens een opgelegde democratische vastgestelde taak vanuit de bevolking, en hebben nimmer de macht om de bevolking te dicteren in het nadeel van de bevolking.

Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

De financiering die nodig is om een nieuwe toekomst te kunnen realiseren gaat komen uit de wereldfondsen die GESARA ter beschikking zal stellen om armoede en onderdrukking voor eens en altijd te stoppen.

Een groep van investeerders en fondsbeheerders zullen in een collectief gaan zorgen dat er genoeg middelen zijn om de beoogde transitie voor 100 jaar te kunnen waarborgen, tegen die tijd is de bevolking zover bewust geworden dat geld geen rol meer speelt om een eerlijke democratische bestaansrecht te hebben, geld is enkel een fopspeen voor de bevolking geweest en heeft nooit echte waarde gehad, als enkel wat we ons hebben laten wijsmaken.

Juist door nu reeds rekening te houden met het steeds meer bewust worden is het ook zaak dat we het raamwerk nu al aanpassen om deze richten uit te kunnen gaan.

De transitie waar we nu in verzeild zijn geraakt, is een groeiproces die waarschijnlijk nooit meer zal stoppen, omdat we blijven leren van de nieuwe mogelijkheden en technieken die zich voor gaan doen in de toekomst.

1, Aanmelden Stemmen Onder Voorwaarden

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in.

2, Gegevens controleren, digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening onder de Juridische Kennisgeving te zetten. Je zet ook jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Als je in je persoonsgegevens een fout ontdekt (bijv. voorletter in plaats van voornaam, niet ingevulde overige voorletters, etc.), klik dan op ‘Annuleer’ bovenaan het eerste contract. Je kunt het aanmeldformulier dan opnieuw invullen. Zijn alle gegevens correct ingevuld, dan kun je overgaan tot betaling van de eenmalige bijdrage van € 11,-. Daarna ontvang je direct de door jou ingevulde en ondertekende contracten.

Vooraanmeldingen voor taken en sollicitaties is een waardevolle inventarisatie om de voortang van de transitie te kunnen starten als het oude systeem en bestuur is verwijderd.

Daarom mijn dank aan het hele team van Bond tegen overheidszaken, die in de toekomst wellicht Bond voor Overheidszaken zal heten als het belang van de bevolking gewaarborgd is.

3, Bezorgen van de Juridische Kennisgeving

Na sluiting van de inschrijving wordt de Juridische Kennisgeving door een deurwaarder afgeleverd bij de lijsttrekkers die namens hun partij aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen deelnemen, de voorzitters van hun politieke partij, de voorzitter van de Kiesraad en Willem-Alexander in zijn functie van Koning van het Koninkrijk der Nederlanden.

Met de bijdrage van € 11,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over Stemmen Onder Voorwaarden? Klik dan hier.

Vind je op jouw vragen geen antwoord? Neem dan contact met ons op. 

Aandachtspunten voor een nieuwe toekomst.

1, Hervormen Leerstelsel zonder indoctrinatie, maar op basis van historisch besef wie we zijn, wat ons echte verleden is en waar we naar toe gaan.

2, Vervangen van MSM propaganda nieuwsvoorziening, amusement en educatie programma’s, naar menswaardige hoge kwaliteit met morele normen en waarden.

3, Rechtspraak onder gewoonterecht, met jury die bepaald of een verdachten schuldig is aan een vergrijp of misdaad, waarbij de rechter enkel de strafmaat kan bepalen.

4, Invoeren een onafhankelijke nationale munt met Goud dekking.

5, Grensbewaking en controle herinvoeren, we hoeven geen artikel 50 procedure voor de EU te starten daar we nooit legaal lid zijn geweest van het ongekozen Nazi gedrocht.

6, Het erkennen van overige 209 soevereinen landen, met duidelijke afspraken voor handel, kennis uitwisseling, mensenrechten.

7, Geen religie gebonden politiek, nu we weten dat dit enkel gebruikt is als verdeel en heers politiek om de mensheid te controleren en verdeeldheid onder elkaar te bewerkstelligen.

8, Respect voor verschillende culturen zonder eigen cultuur op te offeren voor een minderheid.

9, Stimuleren van Remigratie met remigratie regeling en steun, om opgebouwde spanningen, haat en nijd door de oude politiek als wapen tegen eigen en wereldbevolking ongedaan te maken.

10, Oprichten van een toekomst projecten bureau voor de ontwikkeling op lokaal en landelijk niveau te ondersteunen.

11, Vormgeven aan Gratis energie en gezondheid projecten, voor de hele samenleving zowel nationaal als internationaal door samenwerking, ontwikkelen en produceren van nieuwe milieu vriendelijke producten.

12, Het ondersteunen van ondernemers on de werkgelegenheid die opzettelijk door de Bilderberg maffia is vernietigd weer te herstellen, met structurele kostenbesparende maatregelen, om de concurrerende positie te versterken en foute bedrijven buiten te sluiten.

13, iedere nieuwe bestuurder zal een uitgebreide test moeten ondergaan: Psychologisch, Medisch, Morele waarden en levens instelling, stafblad controle, waarbij systeem onterechte veroordelingen geen belemmering mogen zijn voor een functie, juist uit de groep van ondernemers zijn veel kundige en verantwoord bewuste kandidaten te vinden, omdat zij juist de groep zijn die het meeste last gehad heeft van de oude politiek.

Mijn inbreng zijn voorstellen voor een nieuwe eerlijke toekomst voor iedereen, het zijn geen dictaten om iets af te dwingen, het is de lijn om te verbinden, macht door eendracht vanuit de bevolking, in dienst van de hele planeet en al zijn leven.

Bronnen zijn niet onuitputtelijk, wel ons talent en creatie mogelijkheden, die mee groeien in de transitie naar een hoger bewustzijn, respect voor elkaar, delen van talent is vermenigvuldigen van levenskwaliteit en welvaart.

Daarom zie ik Bond tegen overheidszaken ook als een mogelijk raamwerk om de voorgenomen doelstellingen te kunnen halen.

Ik hoop dat veel mensen zich gaan melden om een eerste zet te kunnen doen om de toekomst samen te kunnen bouwen, waar we zo hard aan toe zijn.

De voorgenomen verkiezingen op 17 Maart, dan ook niet legitiem zijn, daar het een belangenvereniging is die niet onze belangen vertegenwoordigen maar de huidige Deep State machthebbers op basis van list en bedrog.

Laat dit ook blijken als we verkiezing propaganda lokaal gehouden gaat worden, neem je nieuwe Bataafse Republiek Vlag en voer anti-campagne tegen de Bilderberg Maffia, als deze tegen die tijd nog niet gearresteerd is voor hun misdaden en corruptie.

Aan iedereen: laat je niet vaccineren als laboratorium ratten, met dodelijke afloop, deze actie van de Deep State politiek is een Genocide programma door de Nazi’s uit de politiek, dit uit angst voor het massaal ontwaken van de bevolking.

Kom uit je angst, die het Hitler Kabinet opzettelijk via de MSN als Angst porno verspreid om je te misleiden voor een dodelijke injectie te nemen.

Bataafse Vlaggen bestel info: https://bataafse-vlag.blogspot.com/2020/11/de-nieuwe-bataafse-vlag.html

Bataafse Vlag declaratie info:

Trotse Bataafse vlag bestellers / eigenaren. De vergoeding voor de gekochte vlaggen van de Nieuwe Bataafse Vlag.

Deze vergoeding is alleen geldig bij Wereldvlaggen.nl  

https://wereldvlaggen.nl/product/batavia-vlag-nieuwe/

De vergoeding zal betaald worden als de investeerder de fondsen voor GESARA ter beschikking gesteld heeft, wat binnen 1 a 3 maanden een feit zal zijn.

Via het E-mail adres Bataafse.Vlag@gmail.com kunnen jullie maximaal 2 vlaggen declareren tot Maximaal € 60 incl, verzendkosten per besteller.

Zend per e-mail je aankoop factuur en bewijs van betaling via je bankrekening.

heb geduld met het terug ontvangen van de eerste 2 vlaggen, we zijn afhankelijk van fondsen en het opzetten van een nieuwe organisatie voor meerdere werkgelegenheid projecten.

heb geduld met het terug ontvangen van de eerste 2 vlaggen, we zijn afhankelijk van fondsen en het opzetten van een nieuwe organisatie voor meerdere werkgelegenheid projecten.