Het is volbracht, No Escape, No Deals

Hoe komen we van het Bilderberg staatsterreur af in bezet Nederland.

Laten we ons even in de definities en wetten verdiepen van volgende feiten om te kijken of er iets te kiezen valt tijdens de komende Kamerverkiezingen als we die laten doorgaan op hun voorwaarden.

Iedereen heeft een vrije wil en keuze, als er iets te kiezen valt, doe het dan verstandig, laat je niet door politiek gestuurde MSM staatspropaganda misleiden, want dat wordt Lijden.

https://www.parlement.com/id/vl4ai9zklwpy/tweede_kamerverkiezingen_2021

HomeVerkiezingen – hoe werkt het?Tweede KamerverkiezingenVerkiezingen Tweede Kamer 1917-2017

Tweede Kamerverkiezingen 2021 wiens belangen worden daar vertegenwoordigd? Die van U of die van Mij, of die van de inhalige NWO Elite.

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn er reguliere Tweede Kamerverkiezingen. Mocht het kabinet eerder ten val komen dan worden er waarschijnlijk eerder Kamerverkiezingen uitgeschreven.

De nieuwe gekozen Tweede Kamer moet drie grondwets-wijzigingsvoorstellen gaan behandelen die in eerste lezing door beide Kamers zijn aanvaard.

Het gaat om het voorstel ter modernisering van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim, het voorstel tot recht op eerlijk proces, en de toevoeging van een algemene bepaling aan de grondwet. In de loop van 2020 en 2021 kunnen er nog enkele voorstellen bijkomen.

Er staan op dit moment meer dan veertig politieke partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen bij de Kiesraad. De laatste dag dat partijen zich kunnen registreren bij de Kiesraad is 21 december 2020. Op 1 februari 2021 moeten partijen hun kandidatenlijsten inleveren.

Register Partijnamen (Kiesraad) https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/partijnamen-en-logos/register

Alle ingeschreven Kartel partijen hebben een zaak met elkaar gemeen, ze willen de macht behouden, en conformeren zich aan de huidige regelgeving ten kosten van U vrijheid, deze macht is door de Nazi’s op 18 mei 1940 aan het Hitler kabinet toegekend en vandaag nog van kracht, maar niet rechtsgeldig door het ontbreken van legale wetten vanaf 18 mei 1940.

Wat doet een stem, zij laat horen welke wensen er zijn om een veilige eerlijke samenleving met gelijke kansen voor iedereen te garanderen.

Een stem geven is een volmacht geven aan een vertegenwoordiger die beloofd voor het welzijn van de bevolking te gaan werken.

Door je stem weg te geven aan een van de kartel partijen in het huidige politiek bestel, geeft men zijn recht op zelfbeschikking op en maakt men zich ondergeschikt aan een Bilderberg maffia misdaad organisatie die samen gehouden wordt door een corrupte rechtspraak en altijd in het voordeel van de corrupte overheid beslist.

Hoelang heeft de Politiek de bevolking al belogen, bedrogen en verraden, willen jullie hier een voortzetting van, dan kies je voor je eigen ondergang en de Nieuwe Wereld Orden van deze Globalisten en Satanisten.

Rutte en zijn NWO mede fascisten draaien de hand niet om Genocide te plegen: https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/

De illusie van Democratie is niet meer zichtbaar met het beleid van het huidige misdaad Bilderberg kartel van alle politici in de 1e en 2e kamer die als lobby en NGO vertegenwoordigers onze volksbelangen hebben geschonden en beschaamd en ons van onze rechten hebben ontnomen als soeverein mens.

Onder de noemer, van Democratie, hebben we in het verleden onze stem aan onze beulen gegeven, die deze hebben omgevormd tot een parlementairen democratie die wij ervaren als Fascistische Dictatuur, Hoogverraad en Volks, Landverraad.

Met zoete zalvende woorden hebben ze ons misleid om stelselmatig ons leven te vergallen door hun gepleegd verraad tegen ons.

Als jullie de rest lezen komen jullie misschien tot de zelfde conclusie, dat het juist de politiek is geweest die de bron van al onze problemen zijn door misleiding en verraad.

Dat onze stem in het verleden is misbruikt om ons te knechten bestelen en onze vrijheden te ontnemen, dus als we dat niet meer willen hebben we een KEUZE en geen vrijbrief meer te geven voor hun schrikbewind in communistische CCP stijl.

De ongeldige NOODWET is een voorbeeld die herinneringen uit het verleden rond 1933 oproept van het totalitaire schrikbewind van de Nazi’s, nu door Rutte en de stadhouder van bezet Nederland.

Veroordeel mijn schrijven niet, maar beoordeel het door je in feiten te verdiepen, kijk dan of het zin of onzin is waar ik op doel.

1,

Staat (politiek)

Een staat is een land met een eigen onafhankelijk bestuur, en met een hiërarchischepolitieke organisatie die gezag uitoefent over de plaatselijke bevolking. Het staatsgezag is gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met het geweldsmonopolie, het alleenrecht van de overheid op het gebruik van geweld.

In de politicologie wordt aan deze definitie het moderne begrip soevereiniteit toegevoegd, maar in de geschiedenis en antropologie wordt dit niet als wezenskenmerk beschouwd, zodat ook van staten kan worden gesproken vóór de moderne tijd.[1]

Een gebruikelijk synoniem is land, maar dat woord heeft meer betekenissen zoals: stuk landbouwgrond, persoonlijk onroerend goed, tegengestelde van zee. Het komt voor dat een staat (gedwongen of vrijwillig) een deel van zijn machtsmiddelen overdraagt aan een andere staat, of dat staten, via een federaal of confederaal-verband, een deel van hun machtsmiddelen overdragen aan een overkoepelende staat. In het laatste geval worden ze deelstaten van het overkoepelende verband.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat 

Dus Bezet Nederland als provincie van Duitsland met stadhouder Willem Alexander von Amsberg.

2,

Tweede Boek. Misdrijven

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 97 Sr
1.

Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. Dit is van toepassing op de overdracht van soevereiniteit aan de ongekozen corrupte EU.

2.

Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Daar bezet Nederland als onderdeel van Duitsland de tweede wereldoorlog heeft verloren, nooit een vredesverdrag is ondertekend, we als oorlogsbuit van de VS tot 2099 onder hun oorlogsrecht vallen, gaan de misdaden voor een oorlogstribunaal komen.

3,

Artikel 100 Sr: Navolging van bevelen van een aangeklaagde is hoogverraad

Tweede Boek. Misdrijven

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 100

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt; Bedenk hierbij de betrokkenheid van niet bestaand Nederland aan de steun ver het Nazi bewind in Ukraine, ISIS, de oorlog tegen Libië, Oorlog tegen Afghanistan, Balkan Oorlog. Alles in naam van het NWO Globalisme.

2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt. In bezet Nederland is geen rechtmatige regering, maar een aangesteld Hitler kabinet door de Nazi’s.

4,

Artikel 93 Sr [Aanslag tegen de Staat]

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. Met deze definitie verwijs naar de EU en NWO, die als NGO organisaties voor het groot kapitaal het comité van 300 via het Wereld Economisch Forum acteren, om ons als bevolking te verslaven en te laten onderdrukken.

5,

Artikel 99 Sr

Tweede Boek. Misdrijven

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 99

Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Deze tekst in het licht van de verraderlijke feiten van het Bilderberg Kabinet in Den Haag en de Fake koning spreken nu voor zich.

Door navraag bij de belastingdienst hebben we het verlossende woord ontvangen.

We hebben dus een keuze, houden we dit onrecht in stand of nemen we onze vrijheid terug, want we hebben geen verplichting aan een staat die onder valse voorwendselen en fraude en valsheid in geschriften bestaat met ongeldige fake documenten als zou Nederland nog bestaan.

Terwijl de beste klokkenluider van bezet Nederland beweert dat we niet bestaan.

https://lettertomaxima.blogspot.com/ en een lolbroek van een Fake Koning verteld dat Corona Fake is. https://www.youtube.com/watch?v=t_3hld7Yl6g

Wij de bevolking hebben geen contract met de belastingdienst of de staat, wij zijn de staat, zonder ons is er geen staat mogelijk, door zelfbeschikking beslissen wij wat in ons belang moet gebeuren.

De Politiek heeft opzettelijk met hun eigen agenda verzaakt, dan is het ons recht om dit onrecht nog langer in welke vorm dan ook te steunen, per direct te stoppen met belasting afdragen aan een misdaad organisatie, om geen deelgenoot te zijn in de georganiseerde misdaad die voormalig Nederland bestuurd.

Tweede Boek. Misdrijven

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 140 Sr
1.

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.

Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3.

Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

4.

Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

Wat als criminelen zich hebben vermomd als wetgevers in deze fascistische dictatuur.

Het Hitler kabinet en fascisten bestuur van bezet Nederland heeft zich goed georganiseerd tegen de eigen bevolking die men als onderdanen ziet, met de meest mogelijke minachting voor de eigen bevolking.

Als we ons dat bewust zijn, geven we ze dan nog onze stem om via een mandaat, verder misdaden tegen ons te plegen, we hebben een eigen wil en keuze.

Wetten als eenrichtingsverkeer zijn geen wetten, maar dictaten en grove misleiding en schending tegen de onderdrukte bevolking van de huidige dictatuur onder leiding van ongekozen EU Globalisten mede mogelijk gemaakt door het verraad van het Hitler Kabinet vanaf 18 mei 1940.

Wat is er na het lezen van deze info nog overgebleven van de illusie van het huidige misdaad Bilderberg maffia Hitler Kabinet als partij kartel politieke handlangers van buitenlandse mogendheden en NGO organisaties via het WEF, waarbij de Euro het massa vernietigingswapen van onze soevereiniteit is.

De bakens van verbondenheid, soevereiniteit en vrijheid zijn door de politiek opzettelijk afgebroken en ons ontnomen, daar we om de 4 jaar een mandaat hebben gegeven dat ze gelijk hebben geschonden voor eigenbelang en de NWO.

Ooit is er een soevereine grondwet geweest, voor de bezetting door Napoleon.

Deze grondwet is democratisch tot stand gekomen in 1798, https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsregeling_1798#:~:text=De%20Staatsregeling%201798%2C%20officieel%20de,als%20de%20eerste%20Nederlandse%20grondwet.

De Staatsregeling 1798, officieel de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, was de constitutie die in 1798 werd aangenomen en van kracht werd voor de Bataafse Republiek. Deze Staatsregeling van 1798 wordt ook wel beschouwd als de eerste Nederlandse grondwet. Ze verving de Unie van Utrecht (1579), die nooit als “grondwet” van de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was bedoeld,[1] maar in de praktijk wel ongeveer zo functioneerde.

Na de Bataafse Revolutie van 1795 die een einde maakte aan het stadhouderlijk stelsel, kwam op 1 maart 1796 de Nationale Vergadering bijeen. Volgens het toen geldend verklaarde Reglement van de Staten-Generaal van 30 december 1795 diende binnen twee weken een grondwetscommissie tot stand te komen die zes maanden de tijd zou krijgen om een grondwet te ontwerpen en aan de vergadering voor te leggen. Deze zogenaamde eerste constitutiecommissie werd ook metterdaad ingesteld en ontwierp een plan van Constitutie 1796 dat op 10 november 1796 aan de vergadering werd voorgelegd. In een referendum (dat is: in de grondvergaderingen) van 8 augustus 1797 werd dit plan met overgrote meerderheid verworpen waarop een tweede Nationale Vergadering op 1 september 1797 bijeenkwam en een tweede constitutiecommissie werd ingesteld. Deze commissie bereidde een staatsregeling voor die echter door de historische gebeurtenissen werd ingehaald en haar werk niet kon afmaken. Op 22 januari 1798 vond namelijk een staatsgreep plaats en vormde zich de Constituerende Vergadering en werd de tweede commissie ontbonden. Op 22 januari 1798 werd een derde constitutiecommissie ingesteld die de zogenaamde Staatsregeling van 1798 ontwierp. Deze werd op 23 april in een volksreferendum aangenomen, op 1 mei 1798 afgekondigd en trad op 4 mei 1798 in werking. Met de Staatsregeling van 1801 kwam deze weer te vervallen.

Er is veel informatie te vinden op onderstaande link.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Republiek#Staatsregeling_van_1801

De Bataafse Republiek (17951806) (in de toenmalige spelling Bataafsche Republiek), vanaf 1801 het Bataafs Gemenebest geheten, was een republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. De republiek was gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een zusterrepubliek was en de facto een vazalstaat. Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een nationaal en democratisch gekozen parlement bij elkaar. Aan de Bataafse Republiek kwam een einde bij de stichting van het koninkrijk Holland in 1806.

De Bataafse Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. Gedurende de vroegmoderne tijd werden deze Bataven steeds meer gezien als voorouders van de inwoners van de Zeven Provinciën. Uit later etnografisch onderzoek bleek dat dit niet het geval was.

Heden ten dagen zijn mensen beter geschoold en meer in de gelegenheid om informatie te vinden op complexe vraagstukken van deze tijd, juist dan het internet.

Er is dus behoefte om met een geldig legitiem ijkpunt de Democratie en landsbestuur te herstellen in het belang van de hele bevolking en rechtmatige erfgenamen van bezet Nederland.

We hebben een keuze om ons los te maken van de gevangenschap en gijzeling door de huidige misdadige valse machthebbers.

Juist op dit moment dat de hele wereld wakker geschud wordt door de fraude die de Globalisten hebben gepleegd in de afgelopen tien tallen jaren en nu met de presidentsverkiezingen in de VS.

Door de misdaden en aanslagen, de strijd tegen terreur die door de globalisten zelf is gepleegd om de wereldbevolking te vangen in angst en hun rechten te ontnemen.

Een van de meest schimmige misdadigers de goedlachse psychopaat Mark Rutte die als zielloze creatie ons naar de slachtbank van de NWO heeft geleid, betrokken is in de MH17 / MH370 genocide, zijn dagen zijn geteld.

Ook in het kiezen van een president in de VS is Europa betrokken via de servers van het bedrijf Barcelona, dat nergens geregisterde is en deze server in Frankfurt de verkiezingen in de VS heeft gemanipuleerd.

7 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR      42 Votes

Als dit waar blijkt te zijn en Executive Order 13848 wordt toegepast, dan is het met de Oosterburen ook bekeken.

https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election

Zie voor de hele Executive Order door bovenstaande link te gebruiken.

Executive Order 13848 van 12 september 2018

Bepaalde sancties opleggen in geval van buitenlandse inmenging bij verkiezingen in de Verenigde Staten

Door het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, inclusief de International Emergency Economic Powers Act ( 50 USC 1701 e.v. ) (IEEPA), de National Emergencies Act ( 50 USC 1601 e.v. . ) (NEA), sectie 212 (f) van de Immigration and Nationality Act van 1952 ( 8 USC 1182 (f)), en sectie 301 van titel 3, United States Code,

Ik, DONALD J. TRUMP, president van de Verenigde Staten van Amerika, vind dat het vermogen van personen die zich geheel of gedeeltelijk buiten de Verenigde Staten bevinden om zich te bemoeien met of het vertrouwen van het publiek in verkiezingen in de Verenigde Staten te ondermijnen, ook door middel van toegang tot verkiezings- en campagne-infrastructuur of de geheime verspreiding van propaganda en desinformatie vormt een ongebruikelijke en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Hoewel er geen bewijs is dat een buitenlandse mogendheid de uitkomst of de stemtabel bij Amerikaanse verkiezingen heeft gewijzigd, hebben buitenlandse mogendheden historisch gezien geprobeerd het vrije en open politieke systeem van Amerika te exploiteren. In de afgelopen jaren, de proliferatie van digitale apparaten en internetgebaseerde communicatie heeft tot aanzienlijke kwetsbaarheden geleid en de omvang en intensiteit van de dreiging van buitenlandse inmenging vergroot, zoals geïllustreerd in de Intelligence Community Assessment 2017. Hierbij verklaar ik een nationale noodtoestand om deze dreiging het hoofd te bieden.

Net ontvangen van een Amerikaanse informant. Het lijkt erop dat de elektronische stemmachines werden gemanipuleerd via servers, die zich in Frankfurt/Main zouden moeten bevinden. Als dit waar is en geverifieerd, dan heeft onze geliefde BRD GmbH Deutschland zichzelf zojuist vernietigd.

Proficiat!

Hieronder het verslag, waarbij je van de ene in de andere verbazing valt. De verkiezingen worden gerund door 6 à 12 private companies met winstoogmerk. Totaal geïntegreerd in het internet, alle wachtwoorden en IP adressen liggen op straat. Een ongekende rotzooi, kwetsbaar, corruptie gevoelig, en dan hebben we het over de verkiezingen in de VS! Luister goed en plotseling duiken daar bedrijven op, die niet eens meer bestaan, maar waar lieden zitten die de stemmen van de ene naar de andere server schuiven, vervalsen en weer terug zetten. Het gebeurt gewoon.https://youtu.be/ficae6x1Q5A

https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-28.png?w=1024
https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-30.png?w=1024
https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-33.png?w=1024
https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-34.png?w=1024
https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-35.png?w=862

Bedrijf in Barcelona is failliet, niet bekend wie de eigenaren zijn. De servers van die private company staan in …. Frankfurt. Rothschild bakermat is in Frankfurt…. Europese Centrale Bank zit daar ook. IG Farben zat daar in WO II en is de facto nooit geliquideerd.

https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-36.png?w=1024
https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/afbeelding-37.png?w=1024

De manipulatie in de VS zelf: https://www.ebh.club/

Het schaakspel van  Donald J Trump, hoe hij wist wat de Deep State wilde doen en ze heeft geholpen zich zelf te ontmaskeren.

De afgedongen mail verkiezing door de Democraten, onder de uitvlucht van het Fake virus, waar alle globalisten aan mee hebben gewerkt.

Wie heeft de stembiljetten gecertificeerd die Trump heeft laten maken, deze certificering van Watermerk, onzichtbare inkt van Mais gemaakt, Isotoop en GPS techniek verwerkt.

Dat was de nieuwe Scotus Amy Barrett, lijkt een zeer intelligente vrouw en rechter te zijn, die de stembiljetten die ze zelf heeft gecertificeerd wel zal herkennen en onderscheiden van de valse stembiljetten die in China gedrukt zijn.

Wie waren er als de kippen bij op Creepy Pedo Joe Biden te feliciteren met zijn overwinning die door fraude tot stand is gekomen?

Alle Globalisten die dachten hun snode NWO door te kunnen drukken.

Vandaar de haast van het IMF, https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/507476/Neuer-Bretton-Woods-Moment-IWF-ist-der-grosse-Antreiber-des-Great-Reset

ACTUELE ONDERWERPEN: coronavirus geopolitiek Financieel systeemgoud China

Nieuw “Bretton Woods” -moment: het IMF is de grote motor achter de “Great Reset”

11/09/2020 16:04

Naast de leden van het World Economic Forum is het IMF de belangrijkste motor van de “Great Reset”. Critici zeggen dat de “Great Reset” kleine bedrijven zal vernietigen. Het IMF daarentegen spreekt van een nieuw “Bretton Woods-moment”. Wordt de dollar of een digitale dollar weer de ankervaluta van de nieuwe valuta-order?

Helaas heeft men niet het benodigde Goud om als waarde garantie voor hun systeem te kunnen dienen, dus men wil dit op basis van Digitaal Fiat geld gaan doorvoeren zonder de echte Goud dekking. Met dien verstanden dat iedereen zich moet laten vaccineren en chippen om aan hun samenleving mee te kunnen doen.

Hoe Doctor Bill Gates, Hugo de Jonge de wereldbevolking wil uitmoorden op basis van valse leugens en bedrog.

We hebben een keuze en vrije wil, maar ook de macht door verschillen naast ons neer te leggen en de misdadigers te verwijderen.

Wat het verwijderen aan gaat, is er iemand die zeer kwaad is en de orde op zaken zal stellen.

Als hoeder en Deep State satelliet  van de VS, zal Donald J Trump gebruik maken van zijn mogelijkheden om de buitenlandse inmenging in de binnenlandse politiek van de VS te elimineren en te vervolgen.

Daar Donald J Trump nu de zeggenschap heeft over de bevoegdheden van Europa als oorlogsbuit van de tweede wereldoorlog zal hij op het bezet gebied het oorlogsrecht toepassen.

Merkel, Rutte, jullie kunnen zich de borst nat maken, het is over en sluiten.

De ongekozen Nazi EU, heeft buiten het probleem dat ze geen land zijn, ook geen middelen meer om te kunnen functioneren door het wegvallen van de gelden uit Engeland, Nederland, Duitsland.

Overige landen gaan beseffen dat de EU niet rechtsgeldig is door het ontbreken van een legale stem namens een land dat niet meer bestaat vanaf 13 mei 1940.

Ongeacht of je Moslim bent Jood, of Christen, we kunnen met elkaar verbinden door solidair met elkaar te zijn, onder de vlag van de Bataafse Republiek.

Men kan een voorbestelling of interesse melding geven op Bataafse.Vlag@gmail.com

Als de prijzen bekend zijn, en de vlaggen geleverd kunnen worden, zwaaien we de Bilderberg misdadigers graag hiermee uit.

Want iedereen die wil leven in een vrije samenleving en elkaar respecteert zonder te willen domineren is welkom, waar vrijheid boven de religie indoctrinatie staat, en alle wetten voor iedereen gelijk zijn, waar geen plaats is voor barbaarse wetten volgends de sharia of andere onderdrukkende religies.

Als men zich hierin kan vinden hebben we een basis tot een eerlijke soevereinen samenleving.

En de zelfbenoemde mens verachtende Elite, hij komt.

https://4.bp.blogspot.com/-gds3lWHnS0s/W07-t3wLqVI/AAAAAAAACYE/eTqaGNw4Pu4DMuga68tlwKo4MwxCCdC3QCLcBGAs/s640/516.jpg

Ik hoop hier genoeg duidelijkheid geheven te hebben over de feiten en aanstaande gebeurtenissen ter bevrijding van de mensheid, van de Globalisten, Satanisten, Pedofielen, de Comité 300, EU, FED, ECB, IMF, NATO.

De president verkiezingen zijn de trigger geweest om de misdaad te laten gebeuren en aan te tonen, met alle spelers nationaal en internationaal die betrokken zijn te vervolgen.

Geen ontsnappen, geen erbarmen, geen DEALS, het is volbracht, de lang verwachte zelfmoord van de Globalisten en milieu fascisten.

Rinus.