Het einde en dan…..

Update GF

 

Goedemorgen tijd om echt wakker te worden WAKE-UP CALL.

 

Niet met een oog op[en maar met beide , zie welk spel er gespeeld word jullie worden allemaal van de aardbodem geveegd als jullie niet wakker worden en in opstand komen tegen de gevestigde orde zoals de vreedzame demonstraties van de afgelopen week in Europa.

Blijf niet langer met je hoofd in het zand staan maar zie wat werkelijk belangrijk is jullie toekomst.

Als je in opstandkomt doe het met liefde daar zijn zo als de dood voor zo bang, spreekwoordelijk, jullie hebbnn het zelf in je hannden draai alles compleet om van wat ze zeggen dan zie je hun ware aard, ga op onderzoek uit het ligt voor jullie neus en jullie zien het niet.

 

May the force be with you, my friends.

 

images (6)

 

> Nederlands > Montague Keen, 11 Oktober 2015

Elke dag wordt het steeds duidelijker dat de laatste grote stap gezet gaat worden. Degenen die erbij betrokken zijn kwamen in de VS bij elkaar en maakten hun plannen om de Nieuwe Wereldorde te creëren. Ze hebben een enorme VALSE VLAG OPERATIE gepland dat ze zal helpen velen van de Aarde te verwijderen. Veronica, ik heb je in het verleden al uitgelegd dat zielen hun lichaam verlaten zullen hebben voordat een ramp toeslaat. Ze leggen hun lichaam af, hun dienstbaarheid aan de Aarde vervuld hebbend. De chaos, de leugens, de misleiding; het is moeilijk voor jullie te weten wat te geloven. Verzet je ertegen te doen als schapen, want een ieder van jullie heeft beslissingen te nemen. Verzeker je ervan je eigen onderzoek te doen, aangezien die beslissingen zullen bepalen of je overleeft en een wereld creëert zonder de corruptie waaronder je te lijden had. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken om de kwaadaardige plannen van de Cabal in actie te zien. Mensen worden als huurlingen betaald om Europa te vernietigen. De Cabal beroemt zich erop dat dit is wat ze doen. Het is er allemaal, als je maar de tijd neemt om zelf te kijken. Gaan jullie echt achteruit leunen en deze overname van de Aarde en de vernietiging van de mensheid laten gebeuren, zonder iets te doen om het te voorkomen?

Ga naar jullie gewijde plaatsen en naar de leylijnen en bevrijd de gewijde energie die de levenskracht is van de mensheid. Hoe kun je degenen die jullie lucht, voedsel en water vergiftigen blijven vertrouwen? Dat is een GROTE VRAAG die een eerlijk antwoord behoeft. Is Rusland het enige land dat zijn mensen beschermt? Stop ermee jezelf te laten beduvelen door een vals gevoel van veiligheid. Wees bereid de mensheid te leiden naar een nieuwe manier van leven. Een leven dat vreedzaam is en de hele mensheid omvat. Jullie moeten zeggen: “genoeg is genoeg”. Ze zullen de Aarde op de zelfde manier moeten verlaten als waarop ze haar valselijk binnenvielen en overnamen. Laat je niet beduvelen in het geloven dat ze jullie vrienden zijn. Ze willen alleen maar wat jullie hebben, en dat zullen ze tegen elke prijs proberen te nemen. Ze zien jullie als hun slaven, niets meer. Jullie bestaan alleen maar om hen te dienen.

De mensheid had in het verleden alle kennis die ze nodig had. Kijk naar oude architectuur en oude geschriften; in die tijden begrepen de mensen veel en gebruikten ze de volledige capaciteit van hun hersens. Wat jullie moeten begrijpen is dat de Cabal deze oude kennis nog steeds heeft en het tegen jullie gebruikt. De mensheid werd expres dommer gemaakt; en nu kunnen jullie alleen maar een klein percentage van jullie hersens gebruiken. Mindcontrol wordt vakkundig gebruikt om dit te doen, evenals jullie televisies en kranten, en meer specifiek opleiding en medicatie, met het verplichte gebruik van vaccinatie. Waarom accepteren jullie dit gewoon als de norm? Dit zouden ze allemaal niet gedaan kunnen hebben zonder jullie medewerking. Eens waren we allemaal blind voor wat ze ons aandeden. Maar nu kennen jullie de WAARHEID. Wat zijn jullie bereid er tegen te doen? Onthoud dat wat je ook besluit, het beïnvloedt alles. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Willen jullie overleven of verpletterd worden? Ze tonen geen genade, aangezien ze daar niet toe in staat zijn. Ze verpletteren iedereen die hen in de weg staat. Ze hebben geen geweten. Ze worden geleid door hebzucht en macht. Kijk naar de manier waarop ze hun banken gebruikten om ellende te veroorzaken teneinde de armen te verpletteren. Banken werden expres gecreëerd om lijden en controle te veroorzaken.

Ze gedijen goed op jullie lijden en jullie pijn. Het geeft hen de ENERGIE waar ze naar snakken. Dit is waarom ze voortdurend OORLOG najagen. Het maakt hen niet uit waar: want het is de ENERGIE van ANGST en LIJDEN dat ze nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan. Het maakt niet uit hoe ze zichzelf presenteren, of ze hun verkregen rijkdom laten zien of hun “GOD” vertegenwoordigen of niet. Ze horen niet op Aarde thuis. Het is tijd voor hen om de mensheid met rust te laten. Er zijn nu voldoende van jullie ontwaakt om dit te begrijpen, en jullie weten dat je je voor moet bereiden om vooruit te gaan. Al hun forten van corruptie zullen vallen. Ze zijn niet in staat om zich staande te houden, omdat wanneer alle energie van oorlog en moord afneemt, ze in de problemen komen. Want al het lijden creëert de energie die ze nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan, dus hun levensader zal doorgesneden worden. Ze hebben veel te lang welvarend, ten koste van jullie geleefd. Kijk naar de toekomst. Jullie kunnen haar helemaal maken zoals jullie dat wensen.

Wij, aan deze zijde van het leven, werken met jullie samen om een Derde Wereldoorlog te voorkomen. De Cabal gebruikt iedere kans om oorlog op elke mogelijke manier te creëren. Gelukkig accepteren jullie hun LEUGENS niet langer. Maar ze zullen niet gemakkelijk opgeven. Ze zullen, voor ze vertrekken, zo veel mogelijk vernietigen. Wees eenvoudigweg dankbaar dat ze zullen vertrekken.

Er zal hulp komen. Het is allemaal gepland. Een nieuwe manier van leven zal ontstaan, zonder de beperkingen uit het verleden. Niet meer de controlerende religies of politieke partijen om jullie ooit weer te corrumperen en te controleren. Jullie spirituele leven zal open bloeien en jullie zullen je, opnieuw, direct kunnen verbinden met de Bron. Geen tussenpersonen meer die zich ooit nog met jullie zullen bemoeien. Alle valse profeten zullen af moeten treden want het enige dat zij preken bleek niets anders dan controle te zijn.

Het zal zich snel voltrekken als de Cabal eenmaal valt, aangezien het de corruptie die ze nodig had om de mensheid onder controle te houden, in haar val mee zal nemen. VRIJHEID is een schitterende ervaring. Vrijheid om te denken, te zien, te onderzoeken, en dat te worden wat je kunt worden. Het staat allemaal voor jullie klaar. Verwelkom het met open armen.

Veronica, als je ook maar enig idee had van waar jij en hij mee te maken hebben, dan zou je geschokt zijn. Wat gebeuren moet, zal gebeuren, want het kan niet gestopt worden. Wanneer iedereen besluit dat men VRIJ wil zijn, dan zal men VRIJ zijn.

Mijn lief, ik deel je frustraties. De zaken gaan niet snel genoeg. Maar het licht van de liefde kan niet gedoofd worden.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

 

 

 

 

Montague Keen – October 11, 2015

Every day, it becomes more obvious that the final big push is about to happen. Those involved gathered in the United States and made their plans to create the New World Order. They have planned a huge FALSE FLAG OPERATION that will help them to remove many from the Earth. Veronica, I have explained to you in the past, that the souls will have left the bodies, before disaster strikes. They just shed their bodies, their service to humanity completed. The chaos, the lies, the subterfuge; it is difficult for you to know what to believe. Resist acting like sheep, for each and every one of you has decisions to make. Ensure you do your own research, as those decisions will decide whether you survive and create a world without the corruption that you have had to endure. You only have to look around you to see the Cabal’s evil plans in action. People are being paid as mercenaries to destroy Europe. The Cabal proudly boasts that this is what they are doing. It is all there, if only you took the time to look for yourselves. Are you really going to just sit back and allow this takeover of the Earth and the destruction of humanity to happen, without doing anything to prevent it?

Go to your sacred sites and to the ley lines, and release the sacred energy that is the lifeforce of humanity. How can you go on trusting those who poison your air, your food, and your water? This is a BIG QUESTION that needs an honest answer. Is Russia the only country which protects its people? Stop allowing yourselves to be conned into a false sense of security. Be prepared to lead humanity to a new way of life. One that is peaceful and includes all of humanity. You must say that enough is enough. They will have to leave the Earth in the same way that they falsely entered it and took it over. Do not continue to be conned into believing that they are your friends. They just want what you have, and they will try to take it at any cost. They see you as their slaves, nothing more. You exist only to serve them.

Humanity had all the knowledge needed in past times. Look at ancient architecture and ancient writings; in those times, people understood much, and they had the full use of their brains. What you must understand is that the Cabal still has this ancient knowledge and they use it against you. Humanity was deliberately dumbed down; and now, you have only the use of a small percentage of your brain. Mind control is skilfully used to do this, as well as your televisions and newspapers, and more especially education and medication, with the mandatory use of vaccination. Why do you just accept this as the norm? They could not have done all of this without your cooperation. Once, we were all blind to what they were doing to us. But now, you know the TRUTH. What are you prepared to do about it? Remember that whatever you decide, affects all. You are all in this together. Do you wish to survive or to be crushed? They show no mercy, since they are not capable of it. They just crush all who get in their way. They do not possess a conscience. They are driven by greed and power. Look at how they have used their banks to cause misery to crush the poor. Banks were deliberately created to cause suffering and control.

They thrive on your suffering and your pain. It gives them the ENERGY they crave. This is why they continually pursue WAR. It matters not to them, where; for it is the ENERGY of FEAR and SUFFERING which they need to exist on Earth. It does not matter how they present themselves, whether they display their acquired opulence, or representing their “GOD” or not. They do not belong on Earth. It is time for them to leave humanity in peace. Enough of you are awake, now, to understand this, and you know that you need to prepare to move forward. All their citadels of corruption will fall. They are not able to remain, as when all the energy of wars and killings ceases, they are in trouble. For all the suffering creates the energy they need to exist on Earth, so their life line will be cut. They have lived well at your expense for far too long. Look to the future. You can make it all that you would wish it to be.

We, on this side of life, are working at your side to prevent World War III. The Cabal uses every opportunity to push for war in every way they can possibly imagine. Thankfully, you are not accepting their LIES anymore. But they will not give up easily. They will try to destroy as much as they can, before they leave. Just be thankful that they are leaving.

Help will arrive. It is all planned. A new way of life will open up, without the constraints of the past. No more controlling religions or political parties to corrupt and control you, ever again. Your spiritual life will open up, and you will connect directly with Source, once more. No middle men to step between you, ever again. All the false prophets will have to step down when all that they preach is shown to be nothing but control.

It will happen quickly once the Cabal falls, as it will take with it the corruption it needed in order to hold humanity in control. FREEDOM is a beautiful experience. Freedom to think, to see, to feel, to research, and to become all that you can become. It is all before you. Welcome it with open arms.

Veronica, if you had any idea what you and he are up against, you would be shocked. What must happen, will happen; for it cannot be stopped. When everyone decides they want to be FREE, then FREE they shall be.

My dear, I share your frustration. Things are not moving fast enough. But love shines a light that cannot be extinguished.

Always, your adoring, Monty.
Website: The Montague Keen Foundation