Gone in 60 Pagina’ s.

Landgraaf 26 oktober 2021

Beste Rechtspraak, aantoonbaar rechts verdraaiing en valsheid in geschriften.

Deze hebben zowel op de lopende strafzaak Parketnummer 13-149587-21 RC Nummer 21-012331 van 20 oktober 2021 betrekking als ook op de civiel rechtszaak tegen mij die waarbij ik het vonnis dat per 29 september is toegewezen niet heb erkend daar dit door bedrog en machtsmisbruik tot stand is gekomen, hier heeft E.V.L. Heuts opzettelijk een strafdaad tegen mijn begaan en mijn afwijzing van haar Vonnis genegeerd met de motivatie Wet is Wet.

 1. Heuts, heeft als onbevoegd rechter een Vonnis gesproken, dit zal later in deze brief duidelijk worden. Mevrouw E.V.L. Heuts heeft me als Mens onterecht berecht, Zaaknummer 9038365\ CV EXPL 21-932, terwijl ik als Mens niet voor de wet erkend wordt, maar de menselijk rechtspersoon die ik niet ben, of nooit me mee kan identificeren, daar het een Dode rechtspersoon is, en geloof me ik LEEF.

Uit naam van van Nederland is nooit het ERVM mee erkend of ondertekend.

Mevrouw E.V.L. Heuts maakt zich opzettelijk schuldig aan medeplichtigheid van Mensenhandel, artikel 273f Sr, daar wordt wel de Mens erkend maar in de wet niet toegepast door entiteitsfraude.

Onderstaande wetsartikelen zijn van toepassing als strafbare feiten tegen mij als Mens, R.T.G. Brekel gepleegd vanuit een organisatie die zich voordoet als een wettige overheid, maar in werkelijkheid een bedrijf is, wat is ingeschreven in Washington DC als bedrijf Nederland NV.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2015-01-01

Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

 1. 809 Wetboek van Strafrecht
 2. Wetboek van Strafrecht
 3. Wetboek vanStrafrecht
 4. Wetboek van Strafrecht
 5. Wetboek vanStrafrecht
 6. Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot- Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

Eerste Boek. Algemene bepalingen

 1. 13

Titel I. Omvang van de werking van de strafwet

 1. 1

Artikel 1

 1. 1486
 1. 1 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
 2. 2 Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Artikel 2

 1. 452

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Artikel 3

 1. 67

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Artikel 4

 1. 46

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt:

 1. a. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 92 tot en met 96, 97a, 98 tot en met 98c, 105 en 108 tot en met 110;
 2. b. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 131 tot en met 134 en 189, indien het strafbare feit of het misdrijf waarvan in die artikelen wordt gesproken, een misdrijf is als onder a bedoeld;
 3. c. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 208 tot en met 214 en 216 tot en met223;
 4. d. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 225 tot en met 227b en 232 indien het strafbare feit is gepleegd tegen een Nederlandse overheidsinstelling;
 5. e. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 381 tot en met 385b, 409 en 410 of aan de overtreding omschreven in artikel446a;
 6. f. aan het misdrijf omschreven in artikel207a.

Artikel 51

 1. 2222
 1. 1 Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.
 2. 2 Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:
  • 1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
  • 2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
  • 3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
 3. 3 Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.

Artikel 93

 1. 8

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 96

 1. 225
 1. 1 De samenspanning tot een der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het oogmerk om een der in de artikelen 92- 95a omschreven misdrijven voor te bereiden of te bevorderen:
  • 1°. een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;
  • 2°. gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of anderen tracht te verschaffen;
  • 3°. voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf;
  • 4°. plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zich heeft;
  • 5°. enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te verijdelen.

Artikel 97

 1. 4
 1. 1 Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 135

 1. 5

Hij die, kennis dragende van een strafbare samenspanning, op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 137f

 1. 10

Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 140

 1. 1564
 1. 1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 3. 3 Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
 4. 4 Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

Artikel 140a

 1. 223
 1. 1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 3. 3 Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 141

 1. 2984
 1. 1 Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
 2. 2 De schuldige wordt gestraft:
  • 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  • 2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  • 3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
 3. 3 Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Artikel 141a

 1. 41

Hij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van geweld tegen personen of goederen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Wetboek van Strafvordering

Artikel 162 1

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a

indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

b

indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplichtheeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, danwel

c

indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2

Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4

Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6

De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfdelid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstrekenzijn.

Jurisprudentie bij dit artikel

 1. Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentiegetoond.
 2. LJN AH9823, Hoger beroep,20.001078.02

Rechtsoort Straf Datum uitspraak 11-07-2003

Status gepubliceerd

Soort procedure Hoger beroep Instantie gepubliceerd Rechtsoort Gerechtshof ‘s- Hertogenbosch

Nu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie…

 1. LJN AU9848, Eerste aanleg – meervoudig,04/02343

Rechtsoort Belasting Datum uitspraak 18-01-2006

Soort procedure Eerste aanleg – meervoudig Instantie

Rekeningenproject. Proefprocedure Nauta Dutilh. Belastingplichtige heeft zijn advocaat opgedragen opening van zaken te geven over verzwegen bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland. Dit wordt doorkruist door een vordering van de inspecteur op basis van microfiches die door werknemers van de

Status gepubliceerd

gepubliceerd Rechtsoort Gerechtshof Amsterdam

KB-Luxbank zijn gestolen…

 1. LJN AN8832, Hoger beroep, 02/3716AW

Rechtsoort Ambtenarenrecht Datum uitspraak 20-11-2003

Status gepubliceerd

Soort procedure Hoger beroep Instantie gepubliceerd Rechtsoort Centrale Raad van Beroep

Schending geheimhoudingsplicht en medeplichtigheid criminele organisatie. Is er voldoende feitelijke grondslag voor strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim? Ontslag evenredig?

 1. LJN AD9966, Eerste aanleg – meervoudig,01.085057.01

Rechtsoort Straf Datum uitspraak 05-03-2002

Status gepubliceerd

Soort procedure Eerste aanleg – meervoudig Instantie gepubliceerd Rechtsoort Rechtbank ‘s- Hertogenbosch

RECHTBANK ‘S-HERTOGENBOSCH Parketnummer:

01/085057-01 Uitspraakdatum: 5 maart 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951, wonende te [woonplaats], [adres]…

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

 1. 4

Artikel 225

 1. 4012
 1. 1 Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
 3. 3 Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226

 1. 121
 1. 1 De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:
  • 1°. in authentieke akten;
  • 2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
  • 3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
  • 4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
  • 5°. in krediet- of handelspapier.
 2. 2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227

 1. 144
 1. 1 Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227a

 1. 105

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of

redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 273f

 1. 1010
 1. 1 Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
  • 1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
  • 2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  • 3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
  • 4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;
  • 5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  • 6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;
  • 7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;
  • 8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  • 9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.
 2. 2 Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.
 3. 3 De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
  • 1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
  • 2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;
  • 3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
 4. 4 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
 5. 5 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
 6. 6 Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.
 7. 7 Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 231

 1. 264
 1. 1 Hij die een reisdocument, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, valselijk opmaakt of vervalst, of een zodanig

geschrift op grond van valse persoonsgegevens doet verstrekken dan wel een zodanig geschrift dat aan hem of een ander verstrekt is, ter beschikking stelt van een derde met het oogmerk het door deze te doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 1. 2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een reisdocument of een identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid aflevert of voorhanden heeft waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het vals of vervalst is, dan wel opzettelijk gebruik maakt van een vals of vervalst reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk gebruik maakt van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven of een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid.
 2. 3 Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

 1. 8

Artikel 287

 1. 5743

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288

 1. 487

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288a

 1. 182

Doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 289

 1. 2489

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 289a

 1. 150
 1. 1 De samenspanning tot het in artikel 289 omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk, alsmede het in artikel 288a omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 292

 1. 8

De in de artikelen 290 en 291 omschreven misdrijven worden ten aanzien van anderen die er aan deelnemen als doodslag of als moord aangemerkt.

Artikel 293

 1. 55
 1. 1 Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. 2 Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 294

 1. 47
 1. 1 Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
 2. 2 Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten

hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 295

 1. 14
 1. 1 Bij veroordeling wegens doodslag, wegens moord of wegens een der in de artikelen 293, eerste lid, en 296 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.
 2. 2 Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 287 tot en met 289 omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Artikel 365

 1. 29

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 366

 1. 30

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 377

 1. 5

De ambtenaar van het muntwezen, behalve de muntmeester, of degene, in dienst van een waarborginstelling als bedoeld in artikel 7 van de Waarborgwet 1986, die handel drijft in edele metalen of daarvan vervaardigde voorwerpen, of opzettelijk aan zodanige handel middellijk of onmiddellijk deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Beste gezagsdrager of aangesteld bestuurder in dienst van de overheid, of welk wordt aangemerkt als overheid.

Wat mij erg bezig houdt: wat is wettig en bindend.

Artikel 2 Sr zegt: De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Mag ik dan aannemen dat niemand boven de wet staat en onschendbaarheid geniet in bestuurlijke taken en wetgeving?

Artikel 1

 1. 2 Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.
 1. Worden mijn rechten als Mens gewaarborgd?
 1. Kan ik als Mens onder de voorgespiegelde wetgeving berecht worden?
 1. Hij of Zij die namens een vermeende geldige rechtspraak een vonnis doet, is hij of zij daartoe gemachtigd, zo ja in welke hoedanigheid, als Mens of als een bestuurlijk rechtspersoon, dus een frictie als een dode entiteit.
 1. Valsheid in geschriften artikel 225 SR, dienen stukken of facturen die een claim eisen een duidelijke naam en handtekening op een van deze vordereisen te staan om deze claim goed onderbouwd enige rechtelijke geldigheid te geven?
 1. Een bedrijf waarbij ik als Mens nooit een overeenkomst ben aangegaan, kan deze door valsheid in geschrifte en entiteit fraude mij als Mens dwingen een niet wettige vordering op te leggen?
 1. Is het toegestaan dat fictieve entiteiten samenspannen om mij als Mens af te persen terwijl ik geen binding met deze bedrijven heb of wens?
 1. Stel, u verstuurt een factuur of offerte per e-mail, scant uw handtekening in en voegt deze aan het document toe. Is dat rechtsgeldig?

Advies van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak en eigenaar van adviespraktijk MMC in Amstelveen:

Een gescande handtekening is niet hetzelfde als een elektronische handtekening. Ik kan mij voorstellen dat dit misverstand bij meer ondernemers bestaat. Een digitaal verzonden document met gescande handtekening is meestal niet rechtsgeldig.

Een gescande handtekening kan gemakkelijk door een willekeurig persoon onder een ander, of een gewijzigd document worden geplaatst. Het is niet origineel terug te voeren op de afzender.

Hetzelfde geldt voor elektronisch factureren. Het wordt wel geaccepteerd, maar er kúnnen dezelfde vragen ontstaan met betrekking tot herkomst en integriteit, oftewel onveranderbaarheid.”

Gewone elektronische handtekening

Er bestaat een verschil tussen een gewone elektronische handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gewone elektronische handtekening is bijvoorbeeld een gescande handtekening. Voor sommige instanties is dit voldoende, maar niet rechtsgeldig.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt bijvoorbeeld gebruik van een certificaat

dat wordt uitgegeven door Public Key Infra structure (PKI)-overheid. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) controleert de certificatiedienstverleners. Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een echte handtekening met pen.

De afzender van een Factuur of vordering zal zich duidelijk kenbaar moeten maken om een aansprakelijk vordering tegen oneigenlijk gebruik of valse claim ter verantwoording gesteld te kunnen worden.

Hij die deze handtekening zet is dan aansprakelijk bij een mogelijk geschil.

Vanuit de overheid heb ik veel vorderingen ontvangen die niet aan deze regels voldoen.

Ook van gerechtsdeurwaarder Inkassier & incasso velperweg 22 6824 BH te Arnhem heb ik diverse vorderingen gekregen zonder een afzender naam en met meerdere verschillende handtekeningen of niets zeggende krabbel.

Het Ondertekening van Directeur Frank Elion van het VGZ, is een kopie die telkens 100% gelijk uit ziet op al ze onterechte vorderingen, bij gebrek aan een aangegaan contract met het VGZ.

Ook de belastingdienst waar ik geen contract mee heb, zijn de vorderingen niet ondertekend met een naam van de behandelende ambtenaar.

Het zelfde geld voor de Sociale verzekeringsbank en het CAK en CJIB

De QR code of streepjescode is door mij niet uit te lezen of te controleren, wat neer komt dat ik niet de rechtsgeldigheid kan staven.

Als ik eenmaal een vordering betaal ik de valse claim aanmerken, vandaar kan en zal ik deze niet betalen, omdat ik geen overeenkomst ben aangegaan.

Brieven die ik van de Rechtspraak krijg hebben wel een geldige ondertekening en duidelijke naam vermelding van de afzender, enkel is de aanschrijf wijze niet aan mij als Mens gericht, maar aan de Dode entiteit als menselijk rechtspersoon, een dode rechtspersoon kan nooit een overeenkomst afsluiten bij gebrek aan leven.

Vanuit diverse bedrijven en instellingen wordt dus telkens een poging tot bedrog op mij als mens gepleegd.

Ik R.T.G. Brekel. Als Mens, heb deurwaarder Inkassier gesommeerd te stoppen met valse claims aan mijn adres, ongeacht wie haar opdrachtgever is.

Ilse van Garrel is is de verantwoordelijk bestuurder van Inkassier & incasso, zij is dus bestuurders aansprakelijk voor haar poging tot bedrog tegen mij als Mens.

Ilse van Garrel is een stilzwijgende overeenkomst met mij aangegaan op mijn voorwaarde, indien zij onterecht blijft claimen, ik een tegen claim doe van € 2000 per dag oplopend met € 100 per dag tot deze zaak afgehandeld is.

De Inkassier uit naam van de verantwoordelijke bestuurder laat het volgende weten:

Het verweer van gedaagde dat hij niet zelf een verzekeringsovereenkomst met de eiser (VGZ) is aangegaan, en geen handtekening heeft gezet, is op zichzelf genomen juist.

Daar ik tegen facturen heb gestuurd als Mens, ook geen onterechte BTW in rekening heb gebracht, want ik ban als Mens geen bedrijf.

Deze totaal facturen lopen ver tot boven de € 4 miljoen op, met oplopende factuurnummer, datum vermelding over tijdvlakken, mijn naam en ondertekend, netjes zo als het hoort.

Tot heden heeft Ilse van Garrel geen van de mij verzonden facturen voldaan.

Als een bedrijf handel drijft met mij als Mens, is er sprake van Mensenhandel volgens Artikel 273f.

Daar ik ernstige twijfel heb aan de legitimiteit van onz huidig bestal het ik volgende vragen gesteld aan de UPU, NSA en Donals J Trump.

Geachte UPU, NSA, Donald J Trump.

Ik heb sinds kort pas over u bestaan vernomen.

Op de site komt naar voren dat het eigenlijk een waarde administratie is van de 193 aangesloten landen. Dan heb ik nu een paar vragen:

 1. Is de UPU de hoogste autoriteit op aarde wat waarde transities aan gaat?
 2. Was de UPU in het verleden onder gezag van het Vaticaan?
 3. Wie is nu de hoogste beslissend verantwoordelijk bestuurder van de UPU.
 4. Klopt het dat dit ook met de financiering van oorlogen door de UPU goed gekeurd moeten worden?
 5. Overstijgt de wettelijke bevoegdheid van de UPU de wetten van aangesloten landen?
 6. Is de UPU het hoogste bevelvoerend gezag in zaak internationale conflicten en oorlogen?
 7. De SHAEF organisatie en oorlogswetten, overstijgen die de wetten van bezette gebieden?
 8. In welke landen zijn de SHAEF wetten van toepassing?
 9. Klopt het dat de BDR onder SHAEF wetten vallen?
 10. Nederland wat op 18 mei 1940 onder Duits bestuur kwam, waarbij de bestuursvorm tot heden gehandhaafd is, als provincie van Duitsland is vanaf 18 mei 1940?
 11. Als SHAEF wetten gelden zowel in Duitsland, maar ook het bezet Nederland, zijn dan de wetten wel geldig die na 18 mei 1940 tot heden door verschillende landen zijn gemaakt?
 12. Wat is de geldigheid van wetten en rechtspraak van aangesloten landen die betrokken waren in WW2?
 13. In de Nederlandse grondwet Artikel 21 van 1940 stond dat de regeringszetel nooit buiten het koninkrijk gezeteld mag zijn, want dan zou de grondwet en het koninkrijk vervallen, is u dit bekend?
 14. Als de wetten daardoor niet rechtsgeldig zijn welke stappen of macht heeft de UPU om onrecht aan te pakken?
 15. Daar het huidige Fiat geldsysteem op instorten staat, heeft het Wereld Economisch Forum een juridische macht in deze, zo ja waar is deze macht aan ontleend?
 16. Landen die de mensenrechten niet erkennen en de Universele rechten van de mens niet hebben ondertekend, kunnen zij dan een geldige rechtspraak hebben als wetten vanaf 13 mei 1940 niet meer geldig zijn?
 17. Als ik het goed heb begrepen, houdt het UPU boekhouding over waarde verplaatsing en post verzorging over de hele wereld, betelend dit dat onze geboorte akten hier in onder gebracht zijn?
 18. Wie zijn de eigenaren van onze geboorteakten, en wie de begunstigden als een mens overlijd?
 19. Als ik als mens niet erkend wordt door een rechtspraak, maar zij de dode entiteit van mijn

geboorte akten hanteren, welke waarde heeft dan een uitspraak van wetten die twijfelachtig zijn als ik dood verklaart ben volgend de bedrijfswetten van een land dat niet bestaat (Nederland).

 1. Kan ik als mens veroordeeld worden onder een niet geldig rechtssysteem die ook de mens niet erkent?

Hoop op een helder antwoord van u kant.

Hartelijke groet Robert Theodorus Gradus Brekel te Nederland.
De Bedrijfsstructuur:

Bent u op de hoogte dat de CIA is ontstaan door het samenvoegen van de OSS Opreation Special Service en de GESTAPO, naar dat Bernhard von Lippe met operatie paperclip de Nazi’s via Zwitserland heeft helpen vluchten, met hulp van het Vaticaan.

De DEA een drugsbestrijding autoriteit is uit de VS, waar een lijst is van verdachten die zich hebben schuldig gemaakt aan drugshandel.

Bent u zich bewust dat de Belastingdienst een bedrijf is? KVK zoek resultaten 524 Bent u zich bewust dat de Politie een bedrijf is? KVK zoek resultaten 1387

Bent u zich bewust dat de Rechtspraak een bedrijf is? KVK zoek resultaten 161 Bent u zich bewust dat de gemeente een bedrijf is? KVK zoek resultaten 19900 Iedere ondernemer een bijkantoor is van de belastingdienst.

De Bevolking geen contract heeft met de Belastingdienst of Staat, we daarom ook geen onderdanen zijn van een criminele organisatie.

21

Dit zijn heuse beschuldigingen aan het adres van de machthebbers, dit kunt en mag u niet politiek correct negeren, velen van u zijn immer zonder het te beseffen slachtoffer van deze Genocide door u eigen werkgever.

De volgende misdaad vanuit de overheid, het aanzetten tot volkerenmoord, wat in strijd is met artikelen 292, 293, 294, 295 SR.

Ook het negeren van signalen die de politiek er op wijzen dat er structureel massa moord GENOCIDE op de bevolking wordt gepleegd.

Het is volgens de conventie van Genève verboden om met Mensen een medisch experiment door te voeren.

Pieter Heiligers de ongekozen Burgemeester van Uithoorn heeft zijn eigen zoon aangezet een dodelijk Bio Wapen als Injectie te laten toedienen.

Ook Mark Rutte en alle ministeries hebben zich hier schuldig aan gemaakt, ik zelf heb een uitnodiging ontvangen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport, onder de verantwoordelijkheid van Hugo de Jonge.

Aangereikte bewijzen worden opzettelijk genegeerd.

Op de misdaad van Genocide zal volgens de Neurenberg Code worden berecht, zeker daar Europa nog onder het oorlogsrecht van SHAEF vallen.

Op GENOCIDE staat de doodstraf (RIP) zoals ik Pieter Heiligers de Burgemeester die zijn eigen zoon tot het nemen van een dodelijke injectie heeft aangezet.

https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf

Ik hoop dat u nu de ernst begrijpt van de situatie waar we nu inzitten. De bevolking is door Propaganda en Angstporno de dood in gedreven.

Dan is het mijn morele plicht om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen, of nu iemand die aanzet tot massamoord beledigd of bang is van mijn E-Mail als bezorgde verantwoorde Vader met een goed werkend moreel kompas.

Zo wel in Canada als in Spanje heeft niemand het vermeende Virus kunnen isoleren, waardoor de existentie ervan niet is aangetoond.

De bevolking is hierdoor opzettelijk Psychisch leed, Foltering, Vrijheidsberoving, en Economische schade toegebracht, om de Great Reset van Klaus Schwab door te kunnen voeren, en een wereld dictatuur in te rechten, om de instorting van het Fiat Geldsysteem te kunnen verklaren, en mensen per experiment te modificeren met AI techniek onder de noemer de grootste industriële revolutie.

Dit alle heeft een commercieel belang, want de bevolking die nog niet vermoord is zal niets bezitten en gelukkig zijn in 2030 (Agenda 21 / 2030.)

https://www.om.nl/organisatie/openbaar-ministerie

Rechtvaardigheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat

OM onderdelen

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door

het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld.

Hoort bij

 1. College vanprocureurs-generaal
 2. ArrondissementsparketAmsterdam
 3. Arrondissementsparket DenHaag
 4. ArrondissementsparketLimburg
 5. ArrondissementsparketMidden-Nederland
 6. ArrondissementsparketNoord-Holland
 7. ArrondissementsparketNoord-Nederland
 8. ArrondissementsparketOost-Brabant
 9. ArrondissementsparketOost-Nederland
 10. ArrondissementsparketRotterdam
 11. ArrondissementsparketZeeland-West-Brabant
 12. Ressortsparket
 13. Landelijkparket
 14. FunctioneelParket
 15. Parket Centrale VerwerkingOM
 16. Parket-Generaal
 17. Wetenschappelijk bureau OM
 18. DienstverleningsorganisatieOM
 19. Rijksrecherche

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het maken van zo’n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op. Meld kwetsbaarheid

Beste Lezer, de kwetsbaarheid gaat wel een beetje verder als de site van het openbaar ministerie. https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_crime

In criminologie , collectieve misdaad betrekking heeft op misdrijven ofwel gepleegd door

een bedrijf (dat wil zeggen, een zakelijke entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid van de natuurlijke personen die haar activiteiten te beheren), of door personen die optreden namens een bedrijf of andere zakelijke entiteit (zie plaatsvervangende aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid ). Voor de ergste bedrijfsmisdrijven kunnen bedrijven worden geconfronteerd met gerechtelijke ontbinding , soms de “bedrijfsdoodstraf” genoemd, wat een juridische procedure is waarbij een bedrijf wordt gedwongen te ontbinden of op te houden te bestaan.

Zou dit een rede geweest zijn om het bedrijf Veiligheid en Justitie te veranderen in Justitie enVeiligheid besluit in 2017? https://wetten.overheid.nl/BWBR0040146/2018-01-01

Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

 1. 1 Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid enJustitie
 4. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid enJustitie
 6. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid enJustitie

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001801, houdende naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Is het mogelijk om het bewijs te tonen dag GOD Willem Alexander deze gratie heeft verleend met een ondertekend document wat deze verandering aangeeft?

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 oktober 2017, nr. 3213917;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet; De Grondwet is immers vervallen op 13 mei 1940, dit heeft Willem Alexander immers bekend bij de dodenherdenking op 4 mei 2020, door zijn excuus aan te bieden voor het vluchten van Wilhelmina.

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie te wijzigen in: ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017 De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Waarbij er geen Nederlandse staat is, maar een bedrijf Nederland BV wat als NGO organisatie, zich voordoet als zijnde een staat?

Hierdoor niet gelegitimeerd wetten uitvaardigt en rechtspreekt enkel en alleen tegen bedrijfsvormen. Ik daardoor door de rechtbank en het OM met hoofdletters aangesproken wordt

R.T.G. BREKEL in plaats als mens R.T.G. Brekel.

Dan is de aanklacht tegen mij niet wettelijk, want ik ben niet het bedrijf R.T.G. Brekel.

De Nederlandse staat niet meer bestaat, en is ingeschreven in Washington DC, wat betekend dat de wetten van Engeland van 1881 gehanteerd worden voor de rest van de wereld.

Dit is de rede waarom Donald J Trump 45e President van de VS de Amerikaanse grondwet terug heeft gezet naar 1776.

Nederland NV mee in het faillissement van Washington DC als inboedel betrokken is.

Als de rechtspraak in voormalig Nederland ongeldige wetten handhaaft is de hele rechtspraak crimineel.

Sommige negatieve gedragingen van bedrijven zijn misschien niet echt crimineel; wetten verschillen tussen rechtsgebieden. Sommige rechtsgebieden staan bijvoorbeeld handel met voorkennis toe .

Bedrijfscriminaliteit overlapt met:

witteboordencriminaliteit , omdat de meerderheid van de personen die kunnen optreden als of de belangen van het bedrijf zijn witte-boorden vertegenwoordigen professionals ;

georganiseerde misdaad , omdat criminelen ondernemingen kunnen oprichten met het oog op misdaad of als vehikel om de opbrengsten van misdrijven wit te wassen . Het bruto crimineel product van de wereld wordt geschat op 20 procent van de wereldhandel. (de Brie 2000); en

staat-bedrijfscriminaliteit omdat in veel contexten de mogelijkheid om misdaad te plegen voortkomt uit de relatie tussen het bedrijf en de staat .

Definitiekwesties

Rechtspersoon

Een beslissing uit 1886 van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten , in Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad 118 U.S. 394 (1886), is door verschillende rechtbanken in de VS aangehaald als precedent om te beweren dat een bedrijf wettelijk kan worden gedefinieerd als een “persoon “, zoals beschreven in het veertiende amendement op de Amerikaanse grondwet . Het veertiende amendement bepaalt dat,

Geen enkele staat zal enige wet maken of handhaven die de voorrechten of immuniteiten van burgers van de Verenigde Staten zal inkorten; evenmin zal een staat een persoon van leven, vrijheid of eigendom beroven zonder een behoorlijke rechtsgang; noch aan enige persoon binnen zijn rechtsgebied de gelijke bescherming van de wetten ontzeggen.

In het Engelse recht werd dit geëvenaard door de beslissing in Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22. In Australisch recht is een bedrijf volgens de Corporations Act 2001 (Cth) wettelijk een “persoon”.

Daar het Vaticaan, City of Londen en Washington DC nu failliet zijn, Donald J Trump de leiding van het UPU heeft en de Grondwet van de VS heeft hersteld naar 1776, is de IRS, FED en ECB niet meer in staat om geld uit het niets te creeren, waardoor de belastingdiensten geen BTW op gebruikte spullen, voedsel of belasting op inkomen mogen heffen, dit geld voor de hele wereld.

Criminele hoedanigheid

De concepten misdaad en straf, zoals ze van toepassing zijn op individuen, kunnen niet gemakkelijk worden overgebracht naar het bedrijfsdomein. [1] Internationale verdragen die bedrijfsmisdrijven regelen, staan dus meestal wel strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven toe, maar vereisen niet. Onlangs hebben een aantal landen en de Europese Unie gewerkt aan de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor bepaalde strafbare feiten. “Aansprakelijkheid van rechtspersonen voor corruptiedelicten” . 2021-05-13. De Amerikaanse wet erkent momenteel de criminele capaciteit van bedrijven, hoewel het uiterst zeldzaam is dat bedrijven in strafrechtelijke procedures worden geprocedeerd. [2] De Franse wet erkent momenteel de criminele capaciteit van bedrijven. De Duitse wet erkent de criminele capaciteit van bedrijven niet: Duitse bedrijven zijn echter onderworpen aan boetes voor administratieve overtredingen ( Ordnungswidrigkeiten )

Walter Hallstein was een van de architecten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en werd in 1958 de eerste voorzitter van de Commissie van de EEG. Hij was van 1958 tot en met 1967 voorzitter van de Europese Commissie.

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

De zaal in de Capitolijnse musea in Rome waar het verdrag ondertekend werd

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of ook wel Verdrag van Rome werd in 1957 gesloten. Het was een verdrag waarmee

de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie.

De zes landen die het verdrag sloten waren Europa van de Zes bestaand

uit België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze landen hadden zes jaar eerder al het verdrag van Parijs ondertekend ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).

Het verdrag van Rome breidde de economische samenwerking uit tot alle sectoren van de economie. De nadruk lag evenwel lange tijd op een eenvormig stelsel van landbouwsubsidies. Er kwam een tolvrije regio met gemeenschappelijke buitengrenzen,

een douane-unie, een uniform gebied zonder binnengrenzen, maar met gemeenschappelijke buitengrenzen voor derden.

De Verdragen van Rome zijn het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Euratom fuseerde in 1967 met de EEG en de EGKS tot de Europese Gemeenschappen.

Walter Halstein was een Nazi en jurist, hij had de opdracht om de herstelbetalingen van WW1 te regelen, met de BIS bank in Basel.

De EEG is opgericht in opdracht van IG Farben.

Nederland dat niet meer bestaat vanaf 13 mei 1940 was nooit bevoegd om verdragen mee te ondertekenen om zo de EEG op te richten die nu als EU van ongekozen bestuurders bestaat.

Het bedrijf EU gedraagt zich als een Fascistische mogendheid die geen Land zijn binnen Europa.

Dan is ook helder dat de VN, WHO, NATO, geen rechtsgeldig bestaan hebben, nu blijkt dat een van de mede oprichters geen wettelijke boevoegdheid heeft gehad, maar de boel internationaal heeft bedrogen.

De EU dus een Fascistische controle orgaan is die alle mensen in Europa wil controleren en hun vrijheden wil afnemen.

De opgelegde CO2 belastingen hierdoor onrechtmatig zijn, om de CO2 leugen en onteigenen van de bevolking te rechtvaardigen, de weersveranderingen die opzettelijk gemanipuleerd worden door HAARP. https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

geo-engineering door gebruik van Chemtrails en HAARP, eerst ‘conspiracy’, nu officieel ‘beleid’.

Handhavingsbeleid

In sommige landen is bedrijfscriminaliteit politiek gevoelig geworden. In het Verenigd Koninkrijk wordt de term bijvoorbeeld, na bredere publiciteit over dodelijke ongevallen op het spoorwegnet en op zee, vaak gebruikt om te verwijzen naar doodslag door bedrijven en om een meer algemene discussie over de technologische gevaren van bedrijven te betrekken (zie Wells : 2001).

In de Verenigde Staten werd de Sarbanes-Oxley Act van 2002 aangenomen om de bedrijfspraktijken te hervormen, met inbegrip van meer verantwoord ondernemen, financiële openbaarmakingen en fraudebestrijding, [3] naar aanleiding van de veelbesproken schandalen van Enron , WorldCom , Freddie Mac, Lehman Brothers , en Bernie Madoff . De Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf en de Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf zijn verplicht om persoonlijke financiële rapporten te certificeren om nauwkeurig te zijn en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met strafrechtelijke sancties voor opzettelijk wangedrag, waaronder geldboetes tot $ 5.000.000 en gevangenisstraffen tot 20 jaar . [4]

De Law Reform Commission van New South Wales biedt een verklaring voor dergelijke criminele activiteiten:

Bedrijfscriminaliteit vormt een aanzienlijke bedreiging voor het welzijn van de gemeenschap. Gezien de wijdverbreide aanwezigheid van bedrijven in een breed scala van activiteiten in onze samenleving, en de impact van hun acties op een veel grotere groep mensen dan wordt beïnvloed door individuele acties, is het potentieel voor zowel economische als fysieke schade veroorzaakt door een bedrijf groot (Wethervormingscommissie van New South Wales: 2001).

Evenzo beweren Russell Mokhiber en Robert Weissman (1999):

Aan de ene kant ontwikkelen bedrijven nieuwe technologieën en schaalvoordelen. Deze kunnen de economische belangen van de massaconsumenten dienen door nieuwe producten en efficiëntere methoden van massaproductie te introduceren. Op een ander niveau, gezien de afwezigheid van politieke controle vandaag, dienen bedrijven om de fundamenten van de burgerlijke gemeenschap en de levens van mensen die erin wonen te vernietigen.

Discussie

Criminalisering

Gedrag kan worden geregeld door het burgerlijk recht (inclusief bestuursrecht ) of het strafrecht . Met de beslissing om bepaald gedrag strafbaar te stellen, oordeelt de wetgever politiek dat dit gedrag voldoende verwijtbaar is om het stigma te verdienen dat het als een misdrijf wordt bestempeld. Volgens de wet kunnen vennootschappen dezelfde strafbare feiten plegen als natuurlijke personen.

De Natuurlijk persoon is dus een bedrijf, een opgedrongen entiteit om zo de mens die deze entiteit heeft gekregen van het bedrijf de Staat der Nederlanden die zelf niet bestaat, maar een bedrijfsconstructie is en onwettig tot stand is gekomen, juist door het ontbreken van geldige wetten vanaf 13 mei 1940.

Simpson (2002) stelt dat dit proces rechttoe rechtaan zou moeten zijn, omdat een staat zich gewoon moet bezighouden met victimologie om te bepalen welk gedrag het meeste verlies en schade aan zijn burgers veroorzaakt , en vervolgens de meerderheidsopvatting te vertegenwoordigen

dat gerechtigheid tussenkomst van het strafrecht vereist.

Het ingevoerde Nazi bestuur systeem per 18 mei 1940 in bezet voormalig Nederland wordt tot heden ten dagen nog gebruikt waardoor het hele rechtssysteem niet rechtmatig is. Alle verdragen en wetten nationaal, internationaal waar niet bestaande staat der Nederlanden met opzettelijke fraude heeft ondertekend zijn dus niet geldig of bindend, juist door de fraude van het koningshuis en de politiek vanaf 5 mei 1940.

WW2 is nooit gestopt, er is nooit vrede gesloten, waardoor de oorlog nooit ie geëindigd.

Dit betekend dat alle documenten die zijn uitgegeven uit naam van Staat der Nederlanden of het Koninkrijk der Nederlanden valsheid in geschriften zijn, gepleegd door de Politiek en het niet bestaand Koningshuis, die nu samen mee acteren in de Covid 19 Genocide, en zelf massaal hun eigen overheidspersoneel aan het vermoorden zijn door deze mensen aan te zetten voor het nemen van het Bio Wapen, war de bevolking als Vaccin wordt voorgelogen.

Maar staten zijn afhankelijk van het bedrijfsleven om een functionerende economie te leveren, dus de politiek van het reguleren van de individuen en bedrijven die voor die stabiliteit zorgen, wordt complexer. Voor de standpunten van de marxistische criminologie , zie Snider (1993) en Snider & Pearce (1995), voor links realisme , zie Pearce & Tombs (1992) en Schulte-Bockholt (2001), en

voor rechts realisme , zie Reed & Yeager (1996). ). Meer specifiek komt er een einde aan de historische traditie van soevereine staatscontrole over gevangenissen door het proces van privatisering. De winstgevendheid van bedrijven in deze gebieden hangt daarom af van het bouwen van meer gevangenisfaciliteiten, het beheren van hun activiteiten en het verkopen van arbeid van

gevangenen. Dit vereist op zijn beurt een gestage stroom van gevangenen die kunnen werken. (Kicenski: 2002)

Omkoping en corruptie zijn problemen in de ontwikkelde wereld, en de corruptie van ambtenaren wordt beschouwd als een ernstig probleem in ontwikkelingslanden en een obstakel voor ontwikkeling.

Het Vaticaan heeft de hele wereld politiek omgekocht om mee te werken aan deze fraude en volkerenmoord, juist door het verdrag van Rome uit 1957, dit was een belangrijke hoeksteen om de NWO Nieuwe Wereld Orde op te richten, Obama, Rutte en Bush heffen het vaak verteld, dat de politiek licht is helder, hier het bewijs: https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/

Edwin Sutherland ‘s definitie van witteboordencriminaliteit houdt ook verband met noties van bedrijfscriminaliteit. In zijn historische definitie van witteboordencriminaliteit bood hij deze categorieën van criminaliteit aan:

•Verkeerde voorstelling van zaken in jaarrekeningen van bedrijven

Manipulatie op de aandelenmarkt

Commerciële omkoping

•Omkoping van ambtenaren, direct of indirect

Verkeerde voorstelling van zaken in advertenties en verkoop

•Verduistering en verduistering van fondsen

Verkeerde aanwending van gelden in surseances en faillissementen (O’Grady: 2011).

Corruptie en de beoordeling van de particuliere sector

Een paper bespreekt enkele van de problemen die zich voordoen in de relatie tussen de particuliere sector en corruptie. De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

•Ze presenteren bewijs dat corruptie informeel gedrag veroorzaakt door te fungeren als een barrière voor toegang tot de formele sector. Bedrijven die gedwongen ondergronds moeten gaan, opereren op kleinere schaal en zijn minder productief.

•Corruptie beïnvloedt ook de groei van bedrijven in de particuliere sector. Dit resultaat lijkt onafhankelijk te zijn van de grootte van het bedrijf. Een kanaal waarlangs corruptie de groeivooruitzichten van bedrijven kan beïnvloeden, is de negatieve invloed ervan op productinnovatie.

•Kmo’s betalen hogere steekpenningen als percentage van de omzet in vergelijking met grote bedrijven en omkoping lijkt de belangrijkste vorm van corruptie te zijn die KMO’s treft.

•Omkoping is niet de enige vorm van corruptie die grote bedrijven treft. Verduistering door de eigen werknemers van een bedrijf, bedrijfsfraude en handel met voorkennis kunnen ook zeer schadelijk zijn voor ondernemingen.

•Er zijn aanwijzingen dat de particuliere sector evenveel verantwoordelijkheid heeft bij het veroorzaken van corruptie als de openbare sector. Bepaalde situaties zoals staatsovername kunnen zeer schadelijk zijn voor de economie.

•Corruptie is een symptoom van slecht bestuur. Het bestuur kan alleen worden verbeterd via gecoördineerde inspanningen van overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld. [5]

Politici die verdienen aan Mondkapjes, Pandora Papers en giften als vastgoed of schenkingen van het Wereld Economic Forum zijn er een voorbeeld van.

Organisch-culturele afwijking

Cesare Beccaria (1738-1794) was een pionier in de studie van misdaad.

Organisch-culturele afwijking is een recent filosofisch model dat wordt gebruikt in de academische wereld en de bedrijfscriminologie en dat bedrijfscriminaliteit beschouwt als een geheel van sociale, gedrags- en omgevingsprocessen die leiden tot afwijkende handelingen. Deze kijk op bedrijfscriminaliteit verschilt van die van Edwin Sutherland (1949), [6] die

bedrijfscriminaliteit witteboordencriminaliteit noemde., in die zin dat Sutherland bedrijfscriminaliteit beschouwde als iets dat door een individu werd gedaan als een geïsoleerd doel op zich. Met de visie op organisch-culturele afwijking kan bedrijfscriminaliteit worden gepleegd door individuen, groepen, organisaties en groepen organisaties, allemaal binnen een organisatorische context. Deze visie houdt ook rekening met micro- en macro-sociale, omgevings- en persoonlijkheidsfactoren, waarbij een holistische systeembenadering wordt gebruikt om de oorzaak van bedrijfscriminaliteit te begrijpen. [7] : 4

De term ontleent zijn betekenis aan de woorden organisatie (een gestructureerde eenheid)

en cultuur (de set van gedeelde attitudes, waarden, doelen en praktijken). Dit weerspiegelt de opvatting dat bedrijfsculturen afwijkend gedrag kunnen aanmoedigen of accepteren dat verschilt van wat normaal of geaccepteerd is in de bredere samenleving. [7] : 140 Organisch-culturele afwijking verklaart de afwijkende gedragingen (gedefinieerd door maatschappelijke normen) die door individuen of groepen individuen worden begaan. [7]

Omdat bedrijfscriminaliteit vaak wordt gezien als een understudy van veel voorkomende misdaad en criminologie, is de studie van bedrijfscriminaliteit pas recentelijk opgenomen in cursussen en opleidingen die rechtstreeks verband houden met strafrecht, bedrijfsbeheer en organisatiepsychologie. Dit komt mede door het ontbreken van een officiële definitie van misdrijven gepleegd in de context van organisaties en bedrijven.

De sociaal-filosofische studie van gewone misdaad kreeg erkenning door Cesare Beccaria in de 18e eeuw, toen Beccaria werd aangekondigd als de vader van de klassieke school voor criminologie. [ citaat nodig ]

Bedrijfscriminaliteit werd echter niet officieel erkend als een onafhankelijk studiegebied totdat Edwin Sutherland in 1949 een definitie van witteboordencriminaliteit gaf . Sutherland in 1949 pleitte voor de American Sociological Society voor de noodzaak om de grenzen van het onderzoek naar misdaad het strafbare feit van respectabele personen in de uitoefening van hun beroep. [8] : 3

In 2008 ontdekte Christie Husted dat bedrijfscriminaliteit een complexe dynamiek is van processen op systeemniveau, persoonlijkheidskenmerken, macro-omgeving en sociale invloeden, die een holistische benadering van het bestuderen van bedrijfscriminaliteit vereisen. Husted, in haar proefschrift uit

2008, Systematic Differentiation Between Dark and Light Leaders: Is a Corporate Criminal Profile Possible? , bedacht de term organisch-culturele afwijking om deze sociale, situationele en omgevingsfactoren te verklaren die aanleiding geven tot bedrijfscriminaliteit. [7] : 178

Aanvraag

Renée Gendron en Christie Husted hebben door hun onderzoek in 2008-2012 het concept van organisch-culturele afwijking uitgebreid, in papers die de Academy of Criminal Justice Sciences- conferentie Toronto, Canada, de American Association of Behavioural and Social Sciences Annual Conference, Las Vegas, Nevada, de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Administratieve Wetenschappen van Canada, in Regina, Saskatchewan, Canada, en The Humanities-conferentie in Montréal, Canada. [9] De term organisch-culturele afwijking omvatte de termen groepsdenken, en ja- mannen, om beslissingsgerelateerde cognitieve stoornissen te verklaren die inherent zijn aan bedrijven die zich bezighouden met bedrijfscriminaliteit. De onderzoekers hebben verschillende onderling verbonden dynamieken gevonden die de kans op witteboordencriminaliteit vergroten. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de specifieke groepsdynamiek die betrokken is bij witteboordencriminaliteit vergelijkbaar is met de groepsdynamiek die aanwezig is in bendes, georganiseerde misdaadorganisaties en sekten. Bovendien hebben de onderzoekers ontdekt dat er krachten op systeemniveau zijn die het gedrag en de cognities van individuen beïnvloeden. [10]

Het onderwerp van organisch-culturele afwijking werd voor het eerst onderwezen in bedrijfsmanagement, leiderschapslessen en in een klas met de titel Corporate Misconduct in America, aan Casper College in 2008-2009. Organisch-culturele afwijking werd aan studenten geïntroduceerd als een sociaal-filosofische term die wordt gebruikt om de complexe sociale, gedrags- en omgevingskrachten te helpen beschrijven, verklaren en begrijpen die organisaties ertoe brengen zich in te laten met bedrijfscriminaliteit.

Sociale dynamiek

De term ‘organisch-culturele afwijking’ werd later uitgebreid en gepubliceerd in een paper uit 2011 met de titel ‘ Socialization of Individuals into Deviant Corporate Culture’ . [11] Organisch-culturele afwijking werd gebruikt om te beschrijven hoe processen van individuele en groepssocialisatie, binnen afwijkende bedrijfsculturen, dienen om Abraham Maslow’s (1954) Hiërarchie van Behoeften om te zetten in een theoretische “Hiërarchische Trechter van Individuele Behoeften”. [12] [11]

Organisch-culturele afwijking werd verder onderzocht door Gendron en Husted, [11] met behulp van een micro-omgevingsbenadering, waarbij de sociale dynamiek binnen afwijkende organisaties werd geïdentificeerd die naar verluidt individuen zouden lokken en vangen. Door de sociale processen die inherent zijn aan organisch-culturele afwijking, dwingen sociale druk en invloeden het individu echter om aspiraties op te geven om zelfverwezenlijking te bereiken en zelfgenoegzaam te worden in het bevredigen van lagere behoeften, zoals erbij horen. Gendron en Husted geloven dat bij organisch- culturele afwijking sociale dynamiek en micro-omgevingskrachten resulteren in de afhankelijkheid van het individu van de organisatie voor hun basisbehoeften. [11]

Organisaties die zich bezighouden met organisch-culturele afwijking gebruiken manipulatie en een façade van eerlijkheid, met beloften te voldoen aan de individuele behoeften aan

zelfverwezenlijking. De sociale krachten, zoals het gebruik van fysiek en psychologisch geweld om de naleving van de organisatiedoelen binnen afwijkende organisaties te handhaven, verzekeren de afhankelijkheid van het individu van de organisatie voor de bevrediging van hun

basisbehoeften. Naarmate het proces van organisch-culturele afwijking escaleert, wordt de zelfgenoegzaamheid om te voldoen aan de behoeften van het middenniveau een afhankelijkheid van de organisatie om te voldoen aan de lagere behoeften van de piramide, de basisbehoeften van het individu. In de paper Gang- en sektetypologieën gebruiken om bedrijfsmisdaden te begrijpen, Gendron en Hustedgevonden dat organisaties die zich bezighouden met organisch-culturele deviantie, dwangkracht, monetaire, fysieke en/of psychologische bedreigingen gebruikten om hun aantrekkingskracht op het individu te behouden. [10]

In het artikel uit 2011, Gebruik van bende- en sektetypologieën om bedrijfscriminaliteit te

begrijpen , [10]Organisch-culturele afwijking werd gebruikt om de culturen te vergelijken van: maffia’s,

sekten, bendes en afwijkende bedrijven, waarvan werd aangenomen dat ze elk een soort afwijkende organisatie waren. In dit soort organisaties bleek organi-culturele deviantie aanwezig te zijn. Bij het aangaan van organisch-culturele afwijking maken deze organisaties gebruik van vier bronnen: informatie, geweld, reputatie en publiciteit. Dit soort organisaties die zich bezighouden met organisch- culturele afwijking bleken giftig leiderschap te bevatten. Afwijkende organisaties, die zich bezighouden met organisch-culturele afwijking, bleken hun reputatie te gebruiken door middel van publiciteit om leden aan te trekken. De combinatie van ongunstige psychologische krachten, gecombineerd met de werkelijke noodzaak voor de werknemers om te overleven (de kost verdienen, pesten vermijden), werkt als een soort aantrekkingskracht van de organisatie.

Omgevingsinvloeden

In een paper uit 2012 getiteld Organi-cultural Deviance: Economic Cycles Predicting Corporate Misconduct? , Gendron en Husted ontdekten dat economische cycli leiden tot spanning, gezien als een versnellende factor in organisch-culturele afwijking. [13] Organisch-culturele afwijking is gebaseerd op de premisse dat sociale druk en economische krachten druk uitoefenen op organisaties om zich in te laten met bedrijfscriminaliteit. Spanning zorgt voor motiverende spanningen in organisch-culturele afwijking. Robert Merton verdedigde spanningstheoretici op het gebied van criminologie, in de overtuiging dat er “een universele reeks doelen is waarnaar alle Amerikanen, ongeacht hun achtergrond en positie, streven, waarvan de belangrijkste monetair succes is”. [14] [15] Economische cycli resulteren in waarneembare patronen die wijzen op een organisch-culturele afwijking.

Organisch-culturele afwijking komt waarschijnlijk voor op verschillende punten in een economische cyclus en systeem. De specifieke locatie van een economie in de economische cyclus heeft de neiging om specifieke soorten leiders te genereren. Ondernemende leiders zijn meestal het meest zichtbaar aan de onderkant van een economische cyclus, tijdens een depressie of recessie. Ondernemende leiders zijn in staat hun medewerkers te motiveren om te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen. Naarmate de economie sterker wordt, is er een duidelijke toename van bureaucratische leiders die de successen van ondernemende leiders standaardiseren en operationaliseren. Naarmate de economie de top van de economische cyclus bereikt, zullen er waarschijnlijk pseudo- transformerende leiders opduiken, die dezelfde, zo niet hogere, rendementspercentages beloven in een bloeiende of piekende economie. Vaak,[13]

Belangen verstrengeling en opzettelijke dwaling maak ik op uit alle bovenstaande bedrijfsinformatie, we hebben met bedrijven van doen.

De bevolking heeft geen contracten met deze bedrijven afgesloten, maar wordt als mens gedwongen om garant te staan voor een persoonsvorm waar hij in de creatie geen stem in heeft gehad.

Juist omdat het een bedrijf is wat zich bekendmaakt als Staat die niet bestaat, is er sprake van een samenzwering tegen de bevolking, waardoor Kiezen ook geen enkel effect heeft daar de Directeur Fake Koning Willem Alexander en bedrijfsleider Mark Rutte in deze met alle politieke partijen samenspannen tegen de bevolking.

Om het democratisch te laten lijken worden eigen agenda en plannen doorgevoerd NWO onder de noemer parlementaire democratie, wat totaal niets met echte democratie van doen heeft en de wil van de bevolking heeft uitgeschakeld.

Het hele systeem wat ons is voorgelogen valt onder de categorie Mensenhandel.

Pedofilie is taboe om te bespreken in de politiek

Gideon van Meijeren heeft dit geprobeerd en werd afgekapt net als Pieter Omtzigt, wat de indruk wekt dat deze mensen niet corrupt zijn.

Mensen die dit aankaarten vanuit de bezorgde bevolking worden door een ongeldig rechtssysteem vervolgd.

Mark Rutte ten tijden van de Jeugd VVD had een voorstel om Seks met dieren te legaliseren. Ed Nijpels had het idee om Seks met Kinderen vanaf 12 jaar te legaliseren

Ferdinand Grapperhaus maakt bekend dat Seks met overleden mensen niet strafbaar is

Het kan aan mijn ouderwetse opvatting liggen, maar ik vind dit zonder enig moraal en misdadig.

Er zijn meerder bronnen en verklaringen over Pedofilie, als het slechts een verklaring zou zijn, kun je denken, er wordt laster of smaad gesproken.

Maar als het via meerdere ,mensen wordt verteld kunnen we aannemen dat er een bron van waarheid in zit, wat natuurlijk niet onderzocht wordt door de politie.

Als beweerd wordt dat 71% van alle pedofilie in of vanuit niet bestaand Nederland wordt gepleegd, moeten er wel aanwijzingen zijn.

Neset Temirsi heeft verklaard dat hij getuigen was van een moord op een vrouw op het binnen hof van zijn gevangenis waar hij 12 jaar gegijzeld was, deze moord zou door Willem Alexander zijn gepleegd.

Poetin laat Mark Rutte weten dat het ondenkbaar in Rusland zou zijn om Pedofilie in een partij als Marijn in Rusland te legaliseren, dan zouden de bevolking de wapens op gaan pakken.

Dan de volgende foto, waar diverse politici opstaan samen met kinder moordenaar en leverancier voor de Elite Marc Dutroux

Wat ook de politieke verwevenheid lijkt te bevestigen,: ErnstHirschBallin CDA

PaulRosenmöller GroenLinksRitaVerdonk VVD

MarkRutte VVD

Als ik artikel 2 van het wetboek Strafrecht goed begrijp gelden wetten voor iedereen in Nederland, als deze wetten nog geldigheid hebben na alle politieke en koninklijke fraude die is gepleegd.

GESARA voor de wereld kan dit alleen oplossen.

Grobal Economic Security and Reform Act., een militaire operatie uitgevoerd van veel aangesloten Lande die onder de UPU vallen.

Donald J Trump deze leiding heeft verkregen door het Faillissement van het Vaticaan.

Angela Merkel is op 26 oktober 2021 afgetreden als staatshoofd. https://t.me/QKEKGROUP/2640

In de ochtend van 27 oktober 2021 Europese is de wereldwijde militaire operatie begonnen.

Het is me daarom een raadsel hoe nog een rechtszitting door het bestaande foute systeem gevoerd kan worden.

Hartelijke groet Rob Brekel, Gone in 60 Pagina’s