from waste to resources (English, Dutch, German)

Past, Present, Future, from waste to raw materials for the entire Universe.

Universum digitale print stof online bestellen - Decostoffen

An eternal cycle of resources is possible if we no longer allow ourselves to be influenced by negative emotions that keep us away from our creative power because we are preoccupied with survival.

When we consider the technology that was used that created us ca thousands of years ago, we can now realize the lag we have with the rest of the universe.

Our DNA was provided with a divine source code by Enki that makes us who we are today.

Much of the DNA code is labeled Junk DNA, because we don’t use it, but what is inherited is DNA from Enki.

Through experimentation with primitive beings by mixing the DNA we were created to serve as a working race.

The current Cabal that has been in power for thousands of years is now trying to get us to commit collective suicide based on Fear.

Fear is an instinct emotion to protect us, but unfortunately many allow themselves to be lied to by false lies the Cabal is spreading about us.

Our minds are clouded by false information, chemicals, and radiation, all things that governments conspire with against the world’s population.

We have been trapped in an illusion of money to be enslaved by the 0.01% who have placed about 20% of the population in government or government positions.

Right now we are witnessing the tilt, with the old power being dismantled across the planet.

Many are still stuck in the struggle against evil and therefore lose a total view of reality.

When I am free of negative thoughts I can create as much as I want, what seems unachievable today is reality tomorrow because of today’s idea.

What has been observable for us is the development in technology, where in 5 years the possibilities have doubled each time in many areas, the Law of more.

Now Nano technology is used against us, while in my mind this is obsolete when I consider what we can still achieve.

Apart from a few concepts out there, which I don’t have 100% an understanding of yet, but certainly there are people who have more knowledge in that.

But let’s not limit ourselves to just people, but all life in the universe, what gains in progress can be made.

Now with the transition, patents are going to be released that will totally change our lives for those who remain to the mass Genocide of the Deep State governments.

What should our pursuit be, money, fame, power, outward appearance of a sham reality, or spiritual development, happiness, love and contentment?

A few concepts that are vague to me, Ether, Photons, Magnetism, Time, Vacuum, weight, if I can think of the first.

They are representations from our own perceptions that we use to make progress, but are they always true or achievable?

Now if I go back to naming Nano Particle, Monocle, Atom, Electron, Proton, Neutron, there is still a whole range of possibilities that can serve us all.

Now we as humans are a complex chemical compound of different raw materials, which however have something like a soul, thus spirituality, and that does make us very unique I feel.

Now let’s limit ourselves for a moment to the building blocks that we know from the list of atoms.

Periodiek systeem - Wikipedia

The Atoms list can be influenced by radiation, which also changes the properties of the atom, this is what we call ions, when there is an imbalance between the electrons and the protons with neutrons in the nucleus of an atom.

This happens intentionally with 5G, so an oxygen atom becomes an ion, and no longer has the properties of oxygen, causing damage in our cellular structure.

If we look at the list of atoms we see the numbers go up, from 1 to 118 electrons of the atom.

Then it also seems logical that a lower number of electrons is a lower weight of the whole atom, since the atom consists of fewer electrons, protons and neutrons.

If we recycle all the waste we have into electrons, protons, and neutrons, we are going to have an unlimited possibility of giving life more stature throughout the universe.

What progress are we going to make when we can use our knowledge for good when the Matrix of deception is gone, and we can use our talent collectively.

The people who have submitted to the Cabal Genocide by taking a Gen altering vaccine will be able to thin the world population by more like 50% to 70%.

Those who can think for themselves and do not take this Genocide Vaccine have a future in the new reality and world.

Everyone who has participated in the Genocide will be brought to justice, whether they are stupid Doctors who think they can hide behind rules made up by the Cabal to commit their crime, or nurses who then turned out to be not so intellectually capable after all.

Most of them are victims of their own EGO and popular manipulation by the Deep State.

I believe that we are going to have plenty of challenges in the future and opportunities to start realizing them, because everything starts with an idea, an illuminating spark that excites our striving.

Together is cozier than alone, then we can also work together in each other’s interest.

I am happy to be surprised who wants to cooperate in the project that can change the whole universe in a positive way.

Turn weapons into tools to start this challenge.

GESARA may now be a military operation to free us from the Deep State Globalists Satanists, but if you extend this to the universe level it is also likely that we will have help from extraterrestrial intelligence, which is where we came from.

When the evil of Religion in any form is brought into the light, and we begin to realize that it was only a means of slaughtering each other, there is a basis for working together to heal the wounds inflicted in the past.

It is precisely our spiritual power or astral force field that is nurtured and strengthened from the Universe that makes us so special as humans.

By harnessing this power now and focusing on the future, it will strengthen the process of transitioning to the new world.

It is just a thought spin that will have a butterfly effect for the future, how far we will really get is written in the stars.

How wonderful it would be through the law of reciprocity to make a beautiful oasis of everything we touch, what you give attention grows.

Dutch

Verleden, Heden, Toekomst, van afval naar grondstoffen voor het hele Universum.

Universum digitale print stof online bestellen - Decostoffen

Een eeuwig durende kringloop van grondstoffen is mogelijk als we ons niet meer laten beïnvloeden van negatieve emoties die ons bij onze creatie kracht weg houden omdat we in beslag genomen zijn om te overleven.

Als we bedenken dat de techniek die is gebruikt waardoor we ca duizenden jaren geleden zijn ontstaan, we ons nu kunnen realiseren welke achterstand we hebben bij de rest van het universum.

Ons DNA werd door Enki van een goddelijke broncode voorzien, die maakt dat we nu zijn, wie we zijn.

Veel van de DNA code wordt bestempeld als Junk DNA, omdat we het niet gebruiken, maar wat wel een erf DNA is van Enki.

Door experimenten met primitieve wezens door vermenging van het DNA zijn we ontstaan om als werk ras te dienen.

De huidige Cabal die al duizenden jaren aan de macht is probeert ons nu collectief zelfmoord te laten plegen op basis van Angst.

Angst is een instinkt emotie om ons te beschermen, maar helaas laten velen zich voorliegen door valse leugens die de Cabal over ons verspreiden doet.

Onze geest wordt beneveld door valse informatie, chemicaliën, en straling, alles waar overheden mee samen spannen tegen de wereldbevolking.

We zijn gevangen geweest in een illusie van geld om ons tot slaaf te laten knechten door de 0,01% die ca 20% van de bevolking in bestuur of overheidsfuncties hebben geplaatst.

Op dit moment zijn we getuigen van de kanteling, waarbij de oude macht ontmanteld wordt over de hele planeet.

Velen hangen nog vast in de strijd tegen het kwaad en verliezen daardoor een totaal beeld van de realiteit.

Als ik los van negatieve gedachten ben kan ik zoveel creëren als ik maar wil, wat vandaag onhaalbaar lijkt is morgen realiteit door het idee van vandaag.

Wat voor ons waarneembaar is geweest is de ontwikkeling in de techniek, waarbij in 5 jaar de mogelijkheden telkens zijn verdubbeld op veel vlakken, de Wet van meer.

Nu wordt Nano techniek tegen ons gebruikt, terwijl dit in mijn gedachten achterhaald is als ik bedenk wat we nog kunnen bereiken.

Los van een paar begrippen die er zijn, waar ik nog niet 100% een inzicht in heb, maar zeker mensen zijn die daar wel meer kennis in hebben.

Maar laten we ons niet beperken tot enkel mensen, maar al het leven in het universum, welke winst in vooruitgang is er dan wel niet te halen.

Nu met de transitie gaan er patenten vrijkomen die ons leven totaal zullen veranderen voor hen die overblijven naar de massa Genocide van de Deep State regeringen.

Wat zou ons streven moeten zijn, geld, roem, macht, uiterlijk vertoon van een schijnwerkelijkheid, of geestelijke ontwikkeling, geluk, liefde en tevredenheid?

Een paar begrippen die vaag zijn voor me, Ether, Fotonen, Magnetisme, Tijd, Vacuüm, gewicht, als ik bij de eerste kan bedenken.

Het is een voorstelling vanuit onze eigen waarneming die we hanteren om vooruitgang te boeken, maar zijn die altijd waar of haalbaar?

Als ik nu terug ga benoemen van Nano Partikel, Monocle, Atoom, Elektron, Proton, Neutron, is er nog een heel scala van mogelijkheden die ons allen kunnen dienen.

Nu zijn we als mens een complexe chemische verbinding van verschillende grondstoffen, die echter iets hebben als een ziel, dus spiritualiteit, en dat maakt ons wel erg uniek heb ik het idee.

Laten we ons nu even beperken tot de bouwstenen die we kennen uit de atomen lijst.

Periodiek systeem - Wikipedia

De Atomen lijst is door straling te beïnvloeden, waardoor ook de eigenschappen  van het atoom veranderen, dit noemen we ionen, als er onbalans ontstaat tussen de elektronen en de protonen met neutronen in de kern van een atoom.

Dit gebeurd opzettelijk met 5G, waardoor een zuurstof atoom een ion wordt, en niet meer de eigenschappen van zuurstof heeft, waardoor we in onze celstructuur schade oplopen.

Als we naar de lijst van atomen kijken zien we de getallen oplopen, van 1 naar 118 elektronen van het atoom.

Dan lijkt het ook logisch dat een lager getal van elektronen een lager gewicht van het hele atoom is, daar het atoom uit minder elektronen, protonen en neutronen bestaat.

Als we alle afval wat we hebben recyclen in elektronen, protonen en neutronen, een onbeperkte mogelijkheid gaan hebben om het leven in het hele universum meer gestald kunnen geven.

Welke vooruitgang gaan we halen als we onze kennis ten goede kunnen inzetten als de Matrix van bedrog verdwenen is, en we ons talent gezamenlijk kunnen inzetten.

De mensen die zich hebben onderworpen aan de Cabal Genocide door een Gen veranderend vaccin te nemen, zal de wereldbevolking met meer als 50% tot 70% kunnen uitdunnen.

Zij die zelf kunnen denken en deze Genocide Vaccin niet nemen hebben een toekomst in de nieuwe realiteit en wereld.

Iedereen die mee heeft gewerkt aan de Genocide zal berecht worden, of het nu domme Artsen zijn die denken zich te kunnen verschuilen achter regels die de Cabal verzonnen heeft om hun misdaad te kunnen plegen, of verpleegkundigen die dan toch intellectueel gezien niet zo kundig bleken.

De meesten van hen zijn slachtoffer van hun eigen EGO en volksmanipulatie door de Deep State.

Ik ben van mening dat we genoeg uitdagingen in de toekomst gaan hebben en mogelijkheden die te gaan realiseren, want alles begint met een idee, een verlichtende vonk die ons streven prikkelt.

Samen is gezelliger als alleen, dan kunnen we ook in elkaarsbelang samenwerken.

Ik laat me blij verrassen wie er mee wil werken in het project wat het hele universum in positieve zin kan veranderen.

Maak van wapens gereedschap om deze uitdaging te starten.

GESARA kan dan nu wel een militaire operatie zijn om ons van de Deep State Globalisten Satanisten te bevrijden, als je dit door trekt op universum niveau is het ook aannemelijk dat we hulp hebben van uit buitenaardse intelligentie, waar we ook door ontstaan zijn.

Als het kwaad van Religie in welke vorm dan ook in het licht is gezet, en we gaan beseffen dat het enkel een middel was om elkaar af te slachten, is er een basis om samen te werken en de wonden die in het verleden zijn toegebracht te laten helen.

Het is juist onze spirituele kracht of astraal krachtveld die vanuit het Universum gevoed en gesterkt wordt, wat ons als mens zo speciaal maakt.

Door deze kracht nu te bundelen en te focussen op de toekomst zal dit het proces versterken van de transitie naar de nieuwe wereld.

Het is enkel een gedachten spinsel die een vlinder effect zal hebben voor de toekomst, hoever we werkelijk gaan komen staat in de steren geschreven.

Hoe geweldig zou het zijn door de wet van wederkerigheid om een mooie oase te maken van alles wat we aanraken, wat je aandacht geeft groeit.

German

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, vom Abfall bis zu den Rohstoffen für das gesamte Universum.

Universum digitale print stof online bestellen - Decostoffen

Ein ewiger Kreislauf von Rohstoffen ist möglich, wenn wir uns nicht mehr von negativen Emotionen beeinflussen lassen, die uns von unserer schöpferischen Kraft fernhalten, weil wir mit dem Überleben beschäftigt sind.

Wenn wir die Technik betrachten, mit der wir vor Tausenden von Jahren erschaffen wurden, können wir erkennen, wie weit wir mit dem Rest des Universums zurückliegen.

Unsere DNA wurde von Enki mit einem göttlichen Quellcode versehen, der uns zu dem macht, was wir heute sind.

Ein großer Teil des DNA-Codes wird als Junk-DNA bezeichnet, weil wir ihn nicht benutzen, aber was vererbt wird, ist DNA von Enki.

Durch Experimente mit primitiven Wesen durch Vermischung der DNA wurden wir als Arbeitsrasse geschaffen.

Die aktuelle Kabale, die seit Tausenden von Jahren an der Macht ist, versucht nun, uns dazu zu bringen, kollektiven Selbstmord zu begehen, basierend auf Angst.

Angst ist eine instinktive Emotion, die uns schützen soll, aber leider werden viele von den falschen Lügen, die die Kabale über uns verbreitet, belogen.

Unser Verstand wird durch falsche Informationen, Chemikalien und Strahlung getrübt, mit denen die Regierungen gegen die Weltbevölkerung konspirieren.

Wir sind in einer Illusion des Geldes gefangen, um von den 0,01% versklavt zu werden, die etwa 20% der Bevölkerung in Regierungs- oder Verwaltungspositionen gebracht haben.

Zurzeit erleben wir den Kipppunkt, an dem die alte Macht auf dem ganzen Planeten abgebaut wird.

Viele sind immer noch im Kampf gegen das Böse gefangen und verlieren dadurch ein Gesamtbild der Realität.

Wenn ich frei von negativen Gedanken bin, kann ich so viel erschaffen, wie ich will, was heute unerreichbar scheint, ist morgen schon Realität aufgrund der heutigen Idee.

Was für uns zu beobachten war, ist die Entwicklung in der Technik, wo sich in 5 Jahren die Möglichkeiten in vielen Bereichen verdoppelt haben, das Gesetz des Mehr.

Jetzt wird die Nanotechnologie gegen uns eingesetzt, während sie in meinen Augen obsolet ist, wenn ich bedenke, was wir noch erreichen können.

Abgesehen von ein paar Konzepten, die es gibt, in die ich keinen 100-prozentigen Einblick habe, aber da haben die Leute sicher mehr Wissen.

Aber beschränken wir uns nicht nur auf die Menschen, sondern auf das gesamte Leben im Universum, welche Fortschritte können gemacht werden.

Mit dem Übergang werden nun Patente verfügbar, die unser Leben für diejenigen, die nach dem Massengenozid der Deep State-Regierungen übrig geblieben sind, völlig verändern werden.

Was sollte unser Streben sein, Geld, Ruhm, Macht, der äußere Anschein einer Scheinrealität oder geistige Entwicklung, Glück, Liebe und Zufriedenheit?

Ein paar Konzepte, die vage zu mir sind, Äther, Photonen, Magnetismus, Zeit, Vakuum, Gewicht, wenn ich von der ersten denken kann.

Es ist eine Darstellung aus unserer eigenen Wahrnehmung, die wir verwenden, um Fortschritte zu machen, aber sind sie immer wahr oder erreichbar?

Wenn ich jetzt wieder Nanoteilchen, Monokel, Atom, Elektron, Proton, Neutron nenne, gibt es noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die uns allen dienen können.

Nun sind wir als Menschen eine komplexe chemische Verbindung aus verschiedenen Rohstoffen, die aber so etwas wie eine Seele, also Spiritualität, haben, und das macht uns sehr einzigartig, denke ich.

Beschränken wir uns nun auf die Bausteine, die wir aus der Liste der Atome kennen.

Periodiek systeem - Wikipedia

Wenn ein Ungleichgewicht zwischen den Elektronen und den Protonen mit Neutronen im Kern eines Atoms besteht, kann die Liste der Atome durch Strahlung beeinflusst werden, die auch die Eigenschaften des Atoms verändert, wir nennen diese Ionen.

Dies geschieht absichtlich mit 5G, so dass ein Sauerstoffatom zu einem Ion wird und nicht mehr die Eigenschaften von Sauerstoff hat, was zu Schäden in unserer Zellstruktur führt.

Wenn wir uns die Liste der Atome ansehen, sehen wir, dass die Zahlen von 1 bis 118 Elektronen des Atoms ansteigen.

Dann erscheint es logisch, dass eine geringere Anzahl von Elektronen ein geringeres Gewicht des gesamten Atoms bedeutet, da das Atom aus weniger Elektronen, Protonen und Neutronen besteht.

Wenn wir alle Abfälle, die wir haben, in Elektronen, Protonen und Neutronen recyceln, haben wir eine unbegrenzte Möglichkeit, dem Leben im gesamten Universum mehr Statur zu verleihen.

Welchen Fortschritt werden wir machen, wenn wir unser Wissen für das Gute einsetzen können, wenn die Matrix der Täuschung weg ist und wir unsere Talente gemeinsam nutzen können.

Die Menschen, die sich dem Genozid der Kabalen unterworfen haben, indem sie einen genverändernden Impfstoff einnehmen, werden in der Lage sein, die Weltbevölkerung um etwa 50% bis 70% auszudünnen.

Diejenigen, die für sich selbst denken können und diesen Genozid-Impfstoff nicht nehmen, haben eine Zukunft in der neuen Realität und Welt.

Jeder, der an dem Völkermord teilgenommen hat, wird vor Gericht gestellt werden, egal ob es sich um dumme Ärzte handelt, die glauben, sich hinter den von der Kabale erfundenen Regeln verstecken zu können, um ihr Verbrechen zu begehen, oder um Krankenschwestern, die sich als intellektuell unzureichend erwiesen haben.

Die meisten von ihnen sind Opfer ihres eigenen EGOs und der Volksmanipulation durch den Tiefen Staat.

Ich glaube, dass wir in der Zukunft genug Herausforderungen und Möglichkeiten haben werden, sie zu verwirklichen, denn alles beginnt mit einer Idee, einem erleuchtenden Funken, der unsere Bestrebungen anregt.

Gemeinsam ist es gemütlicher als allein, dann können wir im Interesse des anderen zusammenarbeiten.

Ich lasse mich gerne überraschen, wer an dem Projekt mitarbeiten möchte, das das gesamte Universum positiv verändern kann.

Stellen Sie Waffenwerkzeuge her, um diese Herausforderung zu starten.

GESARA kann eine militärische Operation sein, um uns von den Deep State Globalists Satanisten zu befreien, wenn man dies auf die Universumsebene ausdehnt, ist es auch plausibel, dass wir Hilfe von außerirdischer Intelligenz haben, von der wir stammen.

Wenn das Böse der Religion, in welcher Form auch immer, ins Licht gerückt wird und wir erkennen, dass sie nur ein Mittel war, um uns gegenseitig abzuschlachten, gibt es eine Grundlage für die Zusammenarbeit, um die Wunden zu heilen, die in der Vergangenheit zugefügt wurden.

Es ist unsere spirituelle Kraft oder unser astrales Kraftfeld, das vom Universum gespeist und gestärkt wird, was uns als Menschen so besonders macht.

Wenn wir diese Kraft jetzt nutzen und uns auf die Zukunft konzentrieren, wird sie den Prozess des Übergangs in die neue Welt stärken.

Es ist nur eine Gedankenspinnerei, die einen Schmetterlingseffekt für die Zukunft haben wird, wie weit wir wirklich kommen werden, steht in den Sternen.

Wie wunderbar wäre es, wenn durch das Gesetz der Gegenseitigkeit aus allem, was wir berühren, eine schöne Oase entstehen würde, in der wächst, was man an Aufmerksamkeit schenkt.