Fear and blind panic, English, Dutch, German

Transgender Pedophile Mark Rutte Extra heavily secured, after Signals of a possible attack or kidnapping.

How many security guards who are deaf, mentally retarded and have not had a Genocide injection want to protect such a Satanist.

Suppose there are 10 security guards to protect him, there are another 149 Fascists who need to be protected in Nazi politics not to mention the feeble minded ones who pretend to be King.

Ca 60% of the military and police have been vaccinated, when the dark winter comes upon them and they die in bunches, what would they do to weigh Rutte down with a piece of lead.

It’s going to be prize shooting at anything that participated in the NWO Genocide of (Ernst Blowfeld of Specter) Klaus Schwab WEF.

Someone who is motivated will always be able to deliver their package, if there is a group planning this, it will not be stopped, especially if you have a grateful brow which may stop the lead.

Injections that are also made with pig’s blood can make more like 2 million residents very angry, because they are now unclean.

Also, when the evidence comes out of all the crimes that politics has on its conscience, Rutte’s possible killer is in his own protection staff.

How big will the contrast be compared to the death of Pim Fortuyn or Andre Hazes?

This was only if people from their own country or army committed an attack, we are however as a province of Germany under the control of SHEAF, of which Donald J Trump is the commander of 140 armies of the world, by having taken over from the Vatican as head of the UPU.

40% of own army personnel, and police are awake and will not bend a finger to protect the political vermin.

The elite forces of the US, Russia, Britain act like an invisible ghost, and can strike at any time.

This week has been reported, big things are going to happen.

Today a military exercise starts all over the world, the election fraud in Germany is already evident, making the election invalid there too.

The MSM will put out false reports about the Communists winning, but what if the MSM is going to be taken over by the military.

The EBS (the alert system) will kick in and the population will hear multiple messages from Donald J Trump, with the arrests of the Satanists being seen live.

Any resistance to an arrest will end in an execution on the spot for the globalist NWO scum.

On October 2, your clock will expire.

Nothing can stop what is about to come.

Rutte and the rest of the Pedo Elite have overplayed their hand.

The population has witnessed and been witness to the Genocide against their own people, expect no mercy.

All politics is as good as DEATH, no escape, no deals, justice will be delivered, in this Biblical end game.

The awareness and awakening of the population is your greatest fear, you with the Genocide program have awakened the people themselves.

In Germany, Arnim Laschet, through his wife, used the people’s donations for the flood victims, to pay for his campaign.

Suppose he really would succeed Angela Hitler, who would want to have a conversation with his garbage as foreign representation.

Have you ever wondered where the millions for Armin Laschet’s election campaign come from? Everyone knows about Aktion Lichtblicke, and some people have already donated there. They are currently collecting money for flood victims. 6.6 million euros have been donated so far. Not one cent ended up with the victims. Now the patron of Aktion Lichtblicke is Susanne Laschet and happens to be the wife of dear Armin. Any questions?

Dutch

Transgender Pedofiel Mark Rutte Extra zwaar beveiligd, na Signalen van een mogelijke aanslag of ontvoering.

Hoeveel beveiligers die doof, geestelijk achtergesteld en geen Genocide injectie hebben gehad willen z’n Satanist beschermen.

Stel er zijn 10 beveiligers om hem te beschermen, er zijn nog eens 149 Fascisten die beschermd moeten worden in de Nazi politiek en dan niet te vergeten de zwakzinnigen die zich voor Koning uit geeft.

Ca 60% van het leger en politie heeft zich laten vaccineren, als de donkere winter over hun komt en ze sterven met de bosjes, wat zouden ze dan doen om Rutte te verzwaren met een stukje lood.

Het gaat prijsschieten worden op alles wat meegedaan heeft met de NWO Genocide van (Ernst Blowfeld van Specter) Klaus Schwab WEF.

Iemand die gemotiveerd is zal altijd zijn pakje kunnen afleveren, als er een groep is die dit plant, zal het niet tegen te houden zijn, zeker niet als je een dankbaar voorhoofd hebt wat het lood mag stoppen.

Injecties die ook nog eens met varkensbloed gemaakt zijn, kunnen meer als 2 miljoen inwoners zeer kwaad maken, omdat ze nu onrein zijn.

Als ook nog eens de bewijzen op tafel komen van alle misdaden die de politiek mee op zijn geweten heeft, zit de mogelijke moordenaar van Rutte in zijn eigen beschermingspersoneel.

Hoe groot zal het contrast zijn vergeleken met de dood van Pim Fortuyn of Andre Hazes?

Dit was enkel als mensen uit eigen land of leger een aanslag zouden plegen, we zijn echter als provincie van Duitsland onder toezicht van SHEAF, waarvan Donald J Trump de bevelvoerder is van 140 legers van de wereld, door als hoofd van de UPU te hebben overgenomen van het Vaticaan.

40% van eigen leger personeel, en politie zijn wakker en zullen geen vinger krom maken om het politiek ongedierte te beschermen.

De elite troepen van de VS, Rusland, Engeland handelen als een onzichtbare geest, en kunnen elk moment toeslaan.

Deze week is gemeld, gaan er grote dingen gebeuren.

Vandaag begint een militaire oefening over de hele wereld, de verkiezingsfraude in Duitsland is nu reeds duidelijk, waardoor ook daar de verkiezing niet geldig is.

De MSM zullen valse berichten over de winst van de Communisten naar buiten brengen, maar wat als de MSM door het leger overgenomen gaat worden.

De EBS (het alert systeem) in werking treed en de bevolking meerdere berichten van Donald J Trump te horen krijgen, waarbij de arrestaties van de Satanisten live te zien zijn.

Iedere weerstand bij een arrestatie zal eindigen in een executie terplekken voor het globalisten NWO tuig.

Op 2 Oktober loopt jullie klokje af

Niets kan het stoppen wat nu gaat komen.

Rutte en de overige Pedo Elite hebben hun hand overspeeld.

De bevolking heeft meegemaakt en is getuigen geweest van de Genocide tegen eigen bevolking, verwacht geen genade.

De hele politiek is zo goed als DOOD, no escape, no deals, gerechtigheid zal worden geleverd, in dit Bijbelse eindspel.

De bewustwording en ontwaken van de bevolking is jullie grootste angst, jullie met het Genocide programma hebben de mensen zelf wakker gemaakt.

In Duitsland heeft Arnim Laschet via zijn vrouw de giften van de bevolking voor de slachtoffers van de overstroming, gebruikt om zijn campagne te betalen.

Stel hij zou werkelijk Angela Hitler opvolgen, wie wil met z’n afval een gesprek hebben als buitenlandse vertegenwoordiging.

Heeft u zich ooit afgevraagd waar de miljoenen voor de verkiezingscampagne van Armin Laschet vandaan komen? Iedereen kent Aktion Lichtblicke en sommigen hebben er al gedoneerd. Ze zamelen momenteel geld in voor de slachtoffers van de overstroming. Tot nu toe is 6,6 miljoen euro gedoneerd. Geen cent kwam bij de slachtoffers terecht. De beschermvrouw van Aktion Lichtblicke is Susanne Laschet, die toevallig Armin’s vrouw is. Nog vragen?

German

Transgender-Pädophiler Mark Rutte Extra starke Sicherheitsvorkehrungen, nachdem es Anzeichen für einen möglichen Angriff oder eine Entführung gab.

Wie viele Sicherheitsbeamte, die taub und geistig zurückgeblieben sind und keine Genozid-Spritze bekommen haben, wollen einen solchen Satanisten schützen?

Angenommen, es gibt 10 Wächter, die ihn beschützen, dann gibt es weitere 149 Faschisten, die in der Nazipolitik geschützt werden müssen, ganz zu schweigen von den Schwachköpfen, die sich als König ausgeben.

Etwa 60 % der Armee und der Polizei sind geimpft. Wenn der dunkle Winter über sie hereinbricht und sie in Scharen sterben, was würden sie tun, um Rutte mit einem Stück Blei zu beschweren.

Es wird ein Preisschießen auf alles, was am NWO-Genozid von (Ernst Blowfeld von Specter) Klaus Schwab WEF teilgenommen hat.

Jemand, der motiviert ist, wird immer in der Lage sein, sein Paket abzuliefern. Wenn eine Gruppe dies plant, wird sie nicht aufgehalten werden können, vor allem dann nicht, wenn Sie eine dankbare Stirn haben, die die Führung aufhalten könnte.

Injektionen, die ebenfalls mit Schweineblut vorgenommen werden, können mehr als 2 Millionen Einwohner sehr wütend machen, weil sie nun unrein sind.

Wenn die Beweise für all die Verbrechen, die die Politik auf dem Gewissen hat, ans Licht kommen, wird der mögliche Mörder von Rutte in seinem eigenen Schutzstab sitzen.

Wie groß wird der Kontrast zum Tod von Pim Fortuyn oder Andre Hazes sein?

Dies war nur dann der Fall, wenn Leute aus unserem eigenen Land oder unserer eigenen Armee einen Anschlag verüben würden, aber wir stehen als deutsche Provinz unter der Kontrolle der SHEAF, deren Oberbefehlshaber von 140 Armeen der Welt Donald J. Trump ist, da er den Vatikan als Oberhaupt der UPU abgelöst hat.

40 % der eigenen Armeeangehörigen und der Polizei sind wach und werden keinen Finger krumm machen, um das politische Gesindel zu schützen.

Die Elitetruppen der USA, Russlands und Großbritanniens agieren wie ein unsichtbares Gespenst und können jeden Moment zuschlagen.

Diese Woche wurde berichtet, dass große Dinge passieren werden.

Heute beginnt auf der ganzen Welt eine Militärübung, der Wahlbetrug in Deutschland ist bereits klar, also ist die Wahl auch dort ungültig.

Die Medien werden Falschmeldungen über die Errungenschaften der Kommunisten verbreiten, aber was ist, wenn die Medien von den Militärs übernommen werden?

Das EBS (das Alarmsystem) wird anspringen und die Bevölkerung wird mehrere Nachrichten von Donald J. Trump hören, in denen die Verhaftungen der Satanisten live zu sehen sind.

Jeder Widerstand gegen eine Verhaftung wird für den globalistischen NWO-Abschaum mit einer Hinrichtung auf der Stelle enden.

Am 2. Oktober läuft Ihre Uhr ab.

Nichts kann das aufhalten, was jetzt kommt.

Rutte und die andere Pädo-Elite haben ihr Blatt überreizt.

Die Menschen, die den Völkermord an ihrem eigenen Volk miterlebt haben und noch immer miterleben, erwarten keine Gnade.

Die gesamte Politik ist so gut wie tot, es gibt kein Entkommen, keine Deals, es wird Gerechtigkeit herrschen in diesem biblischen Endspiel.

Das Bewusstsein und das Erwachen der Bevölkerung ist Ihre größte Angst, Sie haben mit dem Genozidprogramm die Menschen selbst aufgeweckt.

In Deutschland verwendete Arnim Laschet über seine Frau die Spenden der Bevölkerung für die Flutopfer, um seine Kampagne zu finanzieren.

Nehmen wir an, er würde wirklich die Nachfolge von Angela Hitler antreten, wer würde sich mit seinem Müll als Auslandsvertretung unterhalten wollen.

Habt ihr euch mal gefragt, wo die Millionen für Armin Laschets Wahlkampf herkommen? Jeder kennt Aktion Lichtblicke und einige haben dort auch schon gespendet. Aktuell sammeln sie Geld für Flutopfer. 6,6 Millionen Euro wurden bislang gespendet. Nicht ein Cent landete bei den Opfern. Nun die Schirmherrin von Aktion Lichtblicke heißt Susanne Laschet und ist zufällig die Ehefrau vom lieben Armin. Noch Fragen?