DEAR FRIEND I AM HUMBLY HONORED FOR YOUR QUICK RESPONSE.

Rene,

Vrijheid ervaren: Levens transformerende Avond Cursus - Spirituele  Verdieping

You are a beautiful soul, We just connected without knowing of each other’s existence.

No one is perfect, we learn every day from our shortcomings and mistakes in our lives.

Wisdom does not come by chance, it is life experience and lessons that we have each had to endure.

Through empathy and willpower to learn from our mistakes or biases is pure profit to our souls.

People like you are a gift to the rest of humanity.

Respect and love for each other heals many wounds.

My willpower is set to win, the fight with ourselves to let the good in us win.

If I were to become an Angel, I want to be called Von Helsing, who was fused with Earth Angel Gabriel with a Jackel and Hyde.

We have both an instinct and survival instinct and a conscience and moral compass, through us as a teacher others will also begin to adopt this attitude.

Strength is also to show your weaknesses.

Although we have not learned each other’s language our souls speak to each other because we are on an equal soul frequency.

It is the cosmic influence what brings us the world population together.

If people with bad intentions want evil in the future are immediately blocked to correct them from their intentions, this then the spiritual power we have on each other.

This is how the less spiritual learn from those who do have this gift, it captures the meaning of WWG1WGA very precisely.

I gave a reply today to the registry of illegal justice, that I have no owners, my name in capital letters is a forgery and confusion of me as a human being.

I no longer accept that by the Cabal Bilderberg State crime organization I want to be traded on Wall Street with my true entity that they stole from us humans.

Whether one would like to correct the letter to me, and name me as a human being with lower case letters.

When one does this, they unthinkingly acknowledge that they have no right to exist to administer any form of justice without authority and purely at will.

What I think is much more important as money is love for each other.

I hope a wish of mine may be fulfilled, my neighbour of 85 is dying from metastatic cancer.

I love her for it and have adopted her as my mother. i would like to be able to arrange Med Bed treatment for her in time.

I don’t want to lose her, she has helped me in difficult times unconditionally very lovingly.

I am grateful to spar with each other in this way, as I too grow as a human.

Therefore, I ask from my soul, let our thoughts power connect so that our astral force field may friend my neighbour Valesca, my rock in the surf for years to come and share joy of life with me as my adopted mother, She lets me be myself.

It is precisely our weaknesses that make us strong because we learn from them.

Let us never ever lose our courage and fighting spirit for life, we are a special species.

Everyone must learn so as to gain wisdom that they can pass on, for then the consciousness of the whole planet and life will grow with it.

To give up is to lose to a forced evil illusion that we live in, God has no religion that divides people and pits them against each other murderously.

I am not perfect, but fit perfectly in my task for that which I must do to be of service to us all, devoid of Fear or Wealth, I will not yield to adversity.

Our communication proves that if people who openly connect each other, then this group can also grow larger, because we are not alone.

This will have a contagious effect on everyone, dare to be yourself and have passion for another, treat him with equal respect as you wish to be treated.

When people read this they will be touched and also feel compassion, the medicine for a peaceful future, Look into my eyes for confirmation.

The terror of every parent, Rinus

I am who I am, could easily have blown out the candles with my ears.

A day without laughter is a day not lived, we will never let our life energy be stolen by Archons of the Cabal again.

If we allow no fear but only love no evil can ever win, precisely through unity and help with and for each other, shame comes from a bad conscience or shyness

The voice of our heart shows us the way.

Rene,

Vrijheid ervaren: Levens transformerende Avond Cursus - Spirituele  Verdieping

Je bent een mooie ziel, We zijn gewoon met elkaar verbonden zonder dat we van elkaars bestaan afwisten.

Niemand is perfect, we leren iedere dag van onze tekortkomingen en fouten in ons leven.

Wijsheid komt niet per toeval, het is de levens ervaring en lessen die we ieder apart hebben moeten ondergaan.

Door empathie en wilskracht om van onze fouten of vooringenomenheid te leren is pure winst voor onze ziel.

Mensen zo als jij zijn een geschenk voor de rest van de mensheid.

Respect en liefde voor elkaar helen veel wonden.

mijn wilskrach staat ingesteld om te winnen, het gevecht met onszelf om het goede in ons te laten winnen.

Als ik een Engel zou worden, wil ik Von Helsing heten, die met een Jackel en Hyde met aardsengel Gabriel versmolten was.

Wij hebben zowel een instinkt als overlevingsdrang en een geweten met moraalkompas, door ons als leermeester zullen anderen dit ook gaan overnemen, deze instelling.

Kracht is ook om je zwakheden te tonen.

Hoewel we niet elkaars taal aangeleerd hebben spreken onze zielen met elkaar omdat we op een gelijke ziel frequentie zitten.

Het is de kosmische invloed wat ons de wereldbevolking samen brengt.

Als mensen met een slechte intentie kwaad willen in de toekomst worden direct geblokkeerd om hen te corrigeren van hun voornemens, dit dan de spirituele kracht die we op elkaar hebben.

Zo leren de minder spirituele mensen van hen die wel deze gave hebben, het geeft de betekenis van WWG1WGA erg precies weer.

Ik heb vandaag een antwoord gegeven aan de griffie van de illegale rechtspraak, dat ik geen eigenaren heb, mijn naam in hoofdletters een vervalsing en verwisseling van mij als mens is.

Ik niet meer accepteer dat ik door de Cabal Bilderberg Staat misdaad organisatie me wil laten verhandelen op Wall Street met mijn ware entiteit die men ons mensen gestolen heeft.

Of men de brief aan mij wil corrigeren, en me als mens met kleine letters wil benoemen.

Als men dit doet, ze ondoordacht erkennen dat ze geen bestaansrecht hebben om welke vorm van recht te spreken zonder autoriteit en puur op willekeur.

Wat ik veel belangrijker als geld vind is liefde voor elkaar.

Ik hoop dat een wens van me vervuld mag worden, mijn buurvrouw van 85 is stervende door uitgezaaide kanker.

Ik heb haar er lief en heb haar als mijn moeder geadopteerd. ik zou graag willen dat ik voor haar tijdig een Med Bed behandeling kan regelen.

Ik wil haar niet kwijt, ze heeft me in moeilijke tijden onvoorwaardelijk heel liefde vol geholpen.

Ik ben dankbaar om op deze manier met elkaar te sparren, want ook ik groei ervan als mens.

Daarom vraag ik van uit mijn ziel, laat onze gedachten kracht met elkaar verbinden zodat ons astraal krachtveld mijn buurvrouw Valesca, mijn rots in de branding nog jaren bevriend en levensvreugde met me mag delen als mijn geadopteerde moeder.

We zijn eerlijk tegen elkaar, en kunnen op elkaar bouwen, ze zegt dat ik niet normaal ben, ook haar dochter de psychiater zegt dit, en het klopt, want ik kan denken en kom eerlijk voor mijn waarheid uit om uit de matrix van leugens te ontsnappen, Ik mag van haar mezelf zijn.

Het zijn juist onze zwakheden die ons sterk maken omdat we er van leren.

Laten we nooit ooit onze moed en vechtlust voor het leven verliezen, we zijn een speciaal soort.

Iedereen moet leren om zo wijsheid te vergaren die hij door kan geven, want dan groeit het bewustzijn van de hele planeet en het leven mee.

Opgeven is verliezen aan een opgedrongen kwade illusie waar in we leven, God heeft geen religie die de mensen verdeelt en tegen elkaar moordzuchtig tegen elkaar opzet.

Ik ben niet perfect, maar pas wel perfect in mijn taak voor dat wat ik moet doen om ons allen een dienst te bewijzen, verstoken van Angst of rijkdom, ik zal niet wijken voor tegenslag.

Onze communicatie bewijst dat we als mensen die elkaar openhartig verbinden, dan kan deze groep ook groter worden, want we zijn niet alleen.

Dit zal een aanstekelijk effect op iedereen hebben, durf jezelf te zijn en heb passie voor een ander, behandel hem met gelijke respect als je zelf ook behandeld wenst te worden.

Als mensen dit lezen zullen ze geraakt zijn en ook compassie voelen, het medicijn voor een vredige toekomst, kijk me in mijn ogen om de bevestiging.

De schrik van iedere ouder, Rinus

Ik ben wie ik ben, had makkelijk met mijn oren de kaarsen kunnen uitwaaien.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, we laten onze levensenergie nooit meer stelen door Archonten van de Cabal.

Als we geen angst maar enkel liefde toelaten kan geen kwaad ooit winnen, juist door eendracht en hulp met en voor elkaar, schaamte komt door een slecht geweten of verlegenheid.

De stem van ons hart wijst ons de weg.

IK HOOP ECHT DAT U IN UW DRUKKE LEVEN EEN BEETJE RUIMTE KUNT MAKEN OM MIJN VRIEND TE ZIJN, EN PROBEERT U ALSTUBLIEFT TE BEGRIJPEN DAT HET OP 75-JARIGE LEEFTIJD NIET GEMAKKELIJK MEER IS OM VRIENDEN TE MAKEN, VOORAL WANNEER MEN GELD EN VERVOER VERGRENDELT, OM ZICH VRIJ TE VOELEN, NAAR BUITEN TE GAAN EN TE SOCIALISEREN, ZOALS VELEN VAN ONS DEDEN TOEN WE JONG WAREN, EN AUTO’S GEEN BELEMMERING VORMDEN, OM JE DOOR DE STAD TE VERPLAATSEN, ZOLANG JE GEZONDE VOETEN EN ENERGIE HAD OM DAT TE DOEN.

MIJN GROOTMOEDER AAN MIJN VADERS KANT VAN DE FAMILIE, WAS VOOR MIJ EEN ECHTE MOEDER ALS HET GING OM DE VOORBEREIDING VAN MIJN LEVENSLANGE REIS, DIE ME ALTIJD AAN DE GROND HIELD MET HAAR WIJZE RAAD, EEN LIEVE DAME DIE, ZELFS NU ZE NAAR HUIS GING NAAR ONZE HEMELSE VADER, SLECHTS 2 JAAR ONDERWIJS HAD GENOTEN, IN HAAR HELE LEVEN, NADAT IK 75 JAAR OP DE PLANEET AARDE HEB GELEEFD, HERINNER IK ME NOG STEEDS HAAR WIJSHEID OVER DE MEESTE DINGEN DIE IK MOET BESLISSEN VAN ENIG BELANG VOOR MIJN LEVEN EN DE MENSEN OM ME HEEN. IK HEB NOG NOOIT EEN VROUW ONTMOET MET EEN OPLEIDING DIE HAAR KON EVENAREN OP ELK NIVEAU VAN MENSELIJK BEGRIP, VEEL MINDER NU HET GROOTSTE PERCENTAGE ZICH AFKEERT VAN GODS PRINCIPES EN OVERTUIGINGEN, NU MEER EN MEER HUN EIGEN SEKSUALITEIT HATEN, EN HUN BEST DOEN OM MANNELIJK TE ZIJN IN PLAATS VAN TE ZIJN WAT GOD HEN SCHIEP TE ZIJN.

GOD ZELF CITEERDE ONS OM DE BRUID VAN CHRISTUS TE ZIJN, ALS MENSELIJKE WEZENS, OF WE NU MAN OF VROUW ZIJN, NAAR MIJN MENING IS DE REDEN WAAROM HIJ DAT DOET, OMDAT OP MENSELIJK NIVEAU WIJ MANNEN GRAAG GELOVEN DAT WE HEEL LOGISCH ZIJN, ZELFS ALS WE DAT NIET ALLEMAAL ZIJN, EN WONEN ZIJN HEEL EMOTIONEEL EN BESLISSINGEN ZIJN MEESTAL GEBASEERD OP HUN GEVOELENS IN PLAATS VAN OP FEITELIJKE REDENERING, DAT IS WAT HEN MEER OBSERVEREND MAAKT, DAN WIJ MANNEN ZIJN, HET IS DOOR DAT GODDELIJKE ONTWERP, DAT VROUWEN DOOR GOD WORDEN GEBRUIKT OM MANNEN TE LEREN WAT LIEFDE WERKELIJK IS, SPECIAAL VROUWEN DIE UIT GEZONDE FAMILIE RELATIES KOMEN, KUNNEN BETER BEGRIJPEN WANNEER EEN MAN VAN HEN HOUDT EN WANNEER MANNEN MENTALE SPELLETJES MET HEN SPELEN.

OMDAT LIEFDE NIET DE FYSIEKE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE SEKSEN IS, MAAR HET NIVEAU VAN KENNIS VAN DE EEN TEN OPZICHTE VAN DE ANDER, HOE MEER EEN MAN HET INGEWIKKELDE GEDRAG VAN ZIJN METGEZEL KENT, HOE DIEPER HIJ VAN HAAR ZAL HOUDEN, MAAR ALLES HANGT AF VAN HOEVEEL VERTROUWEN ZIJ IN HEM HEEFT GESTELD EN ZIJN WIL OM HAAR TE BEGRIJPEN EN TE KENNEN. U ZEGT IN UW ANTWOORD AAN MIJ DAT GODS LIEFDE ONVOORWAARDELIJK IS, EN IK BEN HET MET ALLE RESPECT NIET MET U EENS.

DE MEESTE CHRISTENEN GELOVEN DAT GOD EVENVEEL VAN IEDER VAN ONS HOUDT, EN DAT IS NIET WAAR, HIJ LIET ONS IN ZIJN WOORD ZIEN DAT VOORDAT EZAU EN JACOB GEBOREN WAREN, HIJ EZAU HAATTE, OMDAT GOD, ALS ALFA EN OMEGA, DE TOEKOMST KENT VOORDAT MENSEN ER ZIJN, HIJ ZEGT DAT HIJ ONS KENDE VOOR DE STICHTING VAN ZIJN EIGEN SCHEPPING, HIJ VERTELT ONS DAT VELEN GEROEPEN ZIJN MAAR WEINIGEN UITVERKOREN, NET ALS IN HET KORPS MARINIERS NIET IEDEREEN MARINIER WIL WORDEN, VELEN ZULLEN NOOIT KIEZEN VOOR HET KORPS MARINIERS OM ZICH IN TE SCHRIJVEN EN VELE ANDEREN SCHRIJVEN ZICH WEL IN VOOR HET KORPS MARINIERS MAAR ZULLEN NOOIT AFSTUDEREN OMDAT ZE NIET GESCHIKT ZIJN OM “DICIPLINE” TE LEREN, DE PLANEET AARDE IS GODS OEFENTERREIN VOOR DE MENSHEID OM GESELECTEERD TE WORDEN EN OP EEN DAG BIJ HEM EN JEZUS CHRISTUS TE ZIJN, IS HIER OP AARDE DAT DE MENSHEID DE UITVERKORENEN OF DE VERWORPENEN ZAL WORDEN, DEGENEN DIE LEREN ZICH TE ONDERWERPEN ONDER GODS DICLINE VAN DE GEEST NIET DE ZIEL ZOALS DE MEESTE MENSEN GELOVEN OMDAT ZIJ NIET BEGRIJPEN WAT DE ZIEL IS, VERGELEKEN MET DE GEEST VAN EEN MENS.

DE ZIEL IS DE LIJM DIE HET LICHAAM EN DE GEEST BIJ ELKAAR HOUDT, MAAR IS NIET HET BELANGRIJKSTE DEEL VAN DE MENS VOOR GOD. DE ZIEL IS HET KARAKTER VAN EEN MENS DAT DE 5 ZINTUIGEN GEBRUIKT OM UIT TE DRUKKEN DAT HIJ LEEFT, MAAR DEGENE TOT WIE GOD SPREEKT IS NIET TOT DE ZIEL MAAR TOT DE GEEST, WANT ALLEEN EEN GEEST KAN MET EEN ANDERE GEEST COMMUNICEREN, DE ZIEL DIE DE GEEST GEBRUIKT ALS EEN UITING VAN ZICHZELF IS HET SPEELVELD VAN SATAN EN NIET VAN GOD.

WANNEER GOD TOT DE MENSELIJKE GEEST SPREEKT, ZELFS VOORDAT EEN MENS ZICH BEWUST IS VAN DE UITINGEN VAN EEN LEVENDE GOD, SPREEKT HIJ AL TOT DE GEEST VAN DIE MENS, EN DIE GEEST IS DEGENE DIE DE GEEST KENNIS GEEFT VAN GODS UITINGEN EN LEIDING OM TE VOLGEN.

DE REDEN WAAROM CHRISTUS ALTIJD ZEI DAT HIJ IN DE VADER WAS ZOALS DE VADER IN HEM WAS, DAT HIJ NIETS KON DOEN DAT DE VADER NIET IN GANG HAD GEZET, BIJVOORBEELD MIJN WOORDEN HEBBEN GEEN MACHT OVER MIJN GEEST, WANT HET IS MIJN GEEST DIE DE WOORDEN UITDRUKT ZONDER EEN GEEST ZIJN ER GEEN WOORDEN DIE OOIT UIT MIJN GEEST ZULLEN KOMEN…

WANNEER GOD AAN EEN MENS HEEFT BEWEZEN DAT HIJ EEN LEVENDE GOD IS, IS WANNEER DE MENS EERST BEROUW MOET TONEN VAN AL ZIJN ZONDEN, OF VROEGERE DADEN GOED OF SLECHT, WANT WIJ WETEN NIET WAT GOED IS NOCH WAT SLECHT IS DE ENIGE DIE DAT WEET IS GOD ZELF WAT GOED IS EN WAT SLECHT IS.

ZODRA EEN MAN/VROUW BEROUW HEEFT, VRAAGT HIJ/ZIJ OM VERGEVING, ZONDER BEROUW VAN EEN DOEN, IS ER GEEN AUTHOMATISCHE VERGEVING, DAN ZAL DE MAN/VROUW GEDOOPT WORDEN MET GOD’S HEILIGE GEEST ALS GOD’S ERKENNING DAT DAT NIEUWE KIND NU DEEL UITMAAKT VAN GOD’S FAMILIE HET IS DE GIFT VAN GOD AAN DE MENSHEID, WANT DIE VERWEKKER DE HEILIGE SPISRIT IS DEGENE DIE ONS ZAL LEIDEN DEGENEN DIE GELOVEN “”” TOT ALLE WAARHEID. FEITELIJKE WAARHEID, NIET EEN DOOR ONS VERSTAND GESCHAPEN SOORT WAARHEID.

MENSEN DIE HUN HELE LEVEN BEWEREN CHRISTEN TE ZIJN, BEGRIJPEN NIET EENS DE KRACHT VAN GOD, ZELFS NIET OP HET MEEST ELEMENTAIRE NIVEAU, NAMELIJK DAT JEZUS CHRISTUS NIET WERD GEBOREN UIT HET SPERMA VAN EEN MAN EN HET EITJE VAN MARIA, MAAR DAT GOD DE VADER MARIA BEVRUCHTTE MET DE KRACHT VAN ZIJN EIGEN WOORD, DAAROM STAAT CHRISTUS OOK BEKEND ALS HET LEVENDE WOORD, WANT DAT MAAKTE HEM HALF MENS, HALF VLEES, MET EEN ZIEL EN EEN GOD MET HET WOORD VAN GOD IN DAT LICHAAM DAT IN MARIA WERD GESCHAPEN.

CHRISTUS KWAM NIET NAAR DE AARDE OM RELIGIES MET VERSCHILLENDE NAMEN TE CREËREN, GOD STUURDE ZIJN LEVENDE WOORD OM EEN RELATIE MET GOD DE VADER TE HERSTELLEN, OM NIET LANGER AFHANKELIJK TE ZIJN VAN EEN ANDERE MAN OM ONS TE VERTELLEN WIE GOD IS EN WAT HIJ VAN ONS VERWACHT OP HET PERSOONLIJKE VLAK ZOALS HIJ DEED MET DE BIJBELSE HEBREEËN/ISRAËLIETEN NIET DE BEDRIEGLIJKE JODEN UIT DE HEL DIE ALTIJD ANTISEMITISME ROEPEN, CHRISTUS ZELF WAARSCHUWDE ONS TEGEN HEN IN HET EVANGELIE VAN JOHN CHAPTER 8: VERS 44 EN VERDER IN HET BOEK OPENBARINGEN, HOOFDSTUK 2 EN HOOFDSTUK 3. DAT ZIJN DEGENEN DIE EISTEN DAT JEZUS ZOU WORDEN GEKRUISIGD, DEGENEN DIE CHRISTUS UIT DE TEMPEL SCHOPTE, OMDAT ZE SLECHTE ZAKEN DEDEN IN HET HUIS VAN GOD.

ZIJ ZIJN HET DIE ALLES VERNIETIGEN WAT GOD GESCHAPEN HEEFT EN ALLES WAT GODDELIJK IS IN CORRUPTIE VERANDEREN. ZIJ ZIJN VOOR DE MENSHEID HETZELFDE ALS DE DUISTERNIS VOOR HET LICHT IS, ZIJ KUNNEN NIET SAMEN BESTAAN. HET IS GOED OM GROTE VERLANGENS TE HEBBEN OM DE MENSHEID TE HELPEN, MAAR WE MOETEN LEREN HOE WE DAT MOETEN DOEN DOOR TE VERTROUWEN OP GODS LEIDING, ANDERS GAAN WE ALLES VERPESTEN NAAR ONZE EIGEN VERLANGENS.

IN HET BEGIN VAN DE SCHEPPING STELDE GOD ADAM EN EVA OP DE PROEF, HIJ WIST VAN TEVOREN WAT ZE ZOUDEN GAAN DOEN, MAAR ADAM EN EVA MOESTEN LEREN WAT HET VERSCHIL IS TUSSEN WAT ZIJ WILLEN EN WAT GOD VAN DE MENSHEID WIL.

HIJ VERTELDE HEN NIET TE ETEN VAN EEN BEPAALDE VRUCHT VAN EEN BOOM, ANDERS ZOUDEN ZE STERVEN, SATAN KWAM IN BEELD TOEN GOD ZOGENAAMD NIET AAN HET KIJKEN WAS EN BELAZERDE DE VROUW, DOOR HAAR TE VRAGEN “” WEET JE WAAROM GOD NIET WIL DAT JE VAN DEZE BOOM EET, EVA”” HET IS DUIDELIJK DAT EVA HET ANTWOORD NIET WIST, DUS SATAN BEDROOG HAAR DOOR HAAR TE VERTELLEN “” DE REDEN WAAROM GOD NIET WIL DAT JE VAN DEZE BOOM EET, IS OMDAT ALS JE DAT DOET, JE NET ALS HEM ZULT WORDEN EN GOED VAN KWAAD ZULT ONDERSCHEIDEN””.

DAT IS IN EEN NOTENDOP WAAR ZONDE OM DRAAIT, HET VERLANGEN VAN DE MENSHEID OM BIJ ELKE BESLISSING DAG EN NACHT TE WETEN WAT GOED OF FOUT IS EN WIJ PROBEREN NATUURLIJK TE DOEN WAT GOED IS VOLGENS WAT ONZE ZONDIGE OUDERS ONS HEBBEN VERTELD OM TE BEGRIJPEN WAT GOED EN FOUT IS, MAAR WE HEBBEN HET ALLEMAAL MIS WANT DE ENIGE DIE WEET WAT GOED OF FOUT IS, IS ALLEEN GOD ZELF, DAAROM WORDEN GELOVIGEN DOOR GOD BESCHERMD ALS WE BESLISSINGEN NEMEN, ZOALS ELKE GOEDE VADER DIE VAN ZIJN KINDEREN HOUDT ALTIJD VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR WAT HUN KINDEREN VERKEERD DOEN (VEROORZAKEN).

GOD ZEGT “”” ALLE DINGEN ZULLEN TEN GOEDE WERKEN VOOR DIEGENEN DIE DE HEER LIEFHEBBEN”” HIJ (GOD) ZEGT NIET ALLEEN DE GOEDE DINGEN GEDAAN, MAAR ZELFS ALS WE VERPESTEN GOD ZAL HERSTELLEN VAN DE FOUTEN EN MAKEN ZE RECHT VOLGENS ZIJN WIL EN HET DOEL VOOR ONS ALS INDIVIDUEN OF VOOR DE SAMENLEVING, ZOLANG WE GELOVEN ALS KINDEREN, REDEN WAAROM MAAKTE VERGELIJKING TOEN HIJ ZEI DAT, TENZIJ WE WORDEN ALS KLEINE KINDEREN ZULLEN WE NIET KRIJGEN IN HET KONINKRIJK VAN GOD, WAT WIL DAT ZEGGEN DAT TENZIJ WE HERBOREN WORDEN EN LEREN NIET TE BEWEREN DAT WE WETEN WAT GOED OF FOUT IS MAAR ALLES IN GODS HANDEN TE LATEN, NET ZOALS EEN KIND DOET MET ZIJN VADER HET KIND VRIJ IS OM STENEN TE GOOIEN WAAR DAN OOK ZODAT HIJ IEMANDS VOORRUIT RAAKT EN REMT WIE GAAT BETALEN OM DIE VOORRUIT TE LATEN REPAREREN? EEN KIND KRIJGT MAMA’S DURE TROUWRING EN SPEELT ERMEE ZONDER DE WAARDE TE KENNEN. HIJ SPEELT ERMEE ZOALS HIJ MET ELK ANDER WAARDELOOS VOORWERP ZOU SPELEN.

MAAR ALS EEN KIND, DAT GELIEFD IS DOOR ZIJN VADER EN MOEDER, MET LUCIFERS GAAT SPELEN EN LEERT HOE HIJ ZE MOET AANSTEKEN, PAKT ZIJN VADER ZE VAN HEM AF, MAAR NIEUWSGIERIGHEID IS HEEL STERK IN DE GEEST VAN EEN KIND, EN ONTDEKT WAAR ZIJN VADER DAT DOOSJE LUCIFERS HEEFT GELATEN EN DOET HET OPNIEUW EN OPNIEUW EN OPNIEUW TOT DE VADER OF MOEDER ALS ZE WIJS GENOEG ZIJN BIJ HET KIND GAAN ZITTEN EN ZEGGEN OK GA JE GANG EN STEEK ZE ALLEMAAL AAN ZODAT HET KIND DENKT WOW MIJN VADER MOEDER LAAT ME ERMEE WEGKOMEN NIET WETENDE DAT ZE HEM EEN LES GAAN LEREN DIE NIET VERGETEN MAG WORDEN, HET KIND GAAT EN LICHT ZE OP TOTDAT EEN BUNS HEM EN HUILT VAN DE PIJN, IS HET BETER VOOR DAT KIND OM TE LEREN DE HARDE MANIER OMDAT HIJ NIET BEREID WAS OM TE LEREN DE GEMAKKELIJKE MANIER WAT GOED IS EN WAT VERKEERD IS, OMDAT MAMA EN PAPA KAN ZORGEN VOOR ZIJN EIGEN BRANDWOND, MAAR WAT GEBEURT ER ALS MAMA EN PAPA ZIJN TE DRUK OM ZOON TE LEREN DE GEVAREN HET AANSTEKEN VAN LUCIFERS EN DAT KIND KRIJGT DE DOOS MET LUCIFERS WANNEER DE FAMILIE SLAAPT EN GAAT VOORUIT EN BEGINT TE BRANDEN DIE METCHES KAN HIJ NIET BRANDEN DE HELE FAMILIE DOOR HET AANSTEKEN VAN HET HELE HUIS IN VLAMMEN OP. DAAROM WAARSCHUWT GOD ONS VAAK VOOR ONZE DADEN, VOORDAT WIJ MEER PROBLEMEN VEROORZAKEN, NIET ALLEEN VOOR ONSZELF, MAAR OOK VOOR VELE ANDEREN, MET ONZE BESLISSINGEN DIE VANUIT ONS PERSPECTIEF GOEDE DADEN ZIJN, MAAR DIE NIET NOODZAKELIJKERWIJS IN GODS AGENDA STAAN. VOOR ONSZELF EN DEGENEN DIE WE WILLEN HELPEN.

GOD KAN ALLE MIDDELEN GEBRUIKEN DIE NODIG ZIJN OM ONS ONZE LESSEN TE LEREN, HET HANGT ALLEMAAL AF VAN HOEVEEL DISCIPLINE WE VERWERVEN DOOR DE LESSEN VAN ONZE HEMELSE VADER EN HOE GRAAG WE GEVOELIG ZIJN VOOR DE HEILIGE GEEST ALS HIJ ONS LEIDT, IK ONTMOETTE MIJN HEER JEZUS CHRISTUS TOEN IK 27 JAAR OUD WAS. IK BEN NOOIT MEER IN SLAAP GEVALLEN VOOR WAT ONZE VIJANDEN DEDEN SINDS 1973 TOEN IK TERUGKWAM VAN VIETNAM EN DOOR DE HEILIGE GEEST BEWUST WERD VAN ALLE PLANNEN DIE SATANS KINDEREN HADDEN VOOR DE VERNIETIGING VAN AMERIKA. IK WAS NOOIT EEN RELIGIEUS MAN DUS TOEN IK ME BEWUST WERD VAN GODS UITMUNTENDHEID GING IK NAAR GEBEDSHUIZEN ZOALS IEDEREEN DIE MEER EN MEER WIL LEREN OVER WIE GOD IS, MAAR GOD LIET ME ZIEN DAT DE SATANISCHE GEEST AL EEN NEST HAD GEMAAKT IN ZIJN GEBEDSHUIS, DUS LEIDDE HIJ ME ER AL IN 1975/76 UIT EN IK BEN NOOIT MEER TERUGGEGAAN. IK GAF MEZELF VOLLEDIG IN VERTROUWEN AAN DE LEIDING VAN GODS HEILIGE GEEST, OMDAT HIJ ZEGT DAT HIJ DE MEESTERHERDER IS, EN IK HEB NOOIT SPIJT GEHAD VAN DIE BESLISSING, WANT ZO HEB IK DE AGENDA GEVOLGD DIE SATAN TEGEN DE MENSHEID HAD, MAAR IK WIST NIET WIE ONZE VIJANDEN WAREN, TOT 2005 TOEN IK MIJN EERSTE COMPUTER IN HANDEN KREEG, TOEN STUITTE IK OP HET INTERNET OP DE NAAM VAN BENJAMIN F. FREEDMAN, EEN INSIDER DIE BETROKKEN WAS BIJ ALLES WAT DE SATANISCHE STAM DEED, ZO VER TERUG ALS DE TWEEDE WERELDOORLOG, EN HOE ZE VAN ENGELAND HET DOCUMENT KREGEN DAT DE VIJANDEN VAN DE MENSHEID VERZEKERDE, DE PALESTIJNSE NATIE, DEZE MAN GEBRUIKTE ZIJN FORTUIN, DAT IN DIE TIJD MEER DAN 2 MILJOEN DOLLAR BEDROEG, OM TE PROBEREN HET AMERIKAANSE VOLK WAKKER TE SCHUDDEN. HIJ GAF ER ALLES AAN UIT, TOTDAT HIJ STIERF IN DE JAREN ’80. IK WERD DOOR DEZELFDE JODEN IN HET GEBEDSHUIS GEACHT TE BIDDEN VOOR ONZE VIJANDEN. IK BID NIET MEER VOOR HEN, WETENDE WAT ZE DE MENSHEID HEBBEN AANGEDAAN, SPECIAAL BABY’S. ALLEEN GOD WEET HOEVEEL MILJARDEN BABY’S DEZE BEESTEN UIT DE HEL HEBBEN VERNIETIGD ALS OFFERS AAN SATAN ZELF. NEE, IK BID TOT GOD DAT ZIJN RECHTVAARDIGHEID DE RECHTVAARDIGHEID VAN DE MENS TOELAAT EN DAT HIJ NIEMAND VAN HEN LAAT ONTSNAPPEN. EN OM ALLEN TE BESCHERMEN DIE GOD HEEFT UITGEKOZEN OM DE MISSIE UIT TE VOEREN OM ZE ALLEMAAL TE ZOEKEN EN TERUG TE STUREN NAAR HUN EIGEN GOD, SATAN, ZO SNEL ALS GODDELIJK MOGELIJK IS.

IK BEN NOOIT EEN HYPOCRIET GEWEEST, NOCH HEB IK OOIT IEMANDS LAARZEN GELIKT. IK VERLIES LIEVER EEN BAAN DAN IEMAND TE DIENEN ZONDER INTEGRITEIT, EER OF LOYALITEIT AAN HEN DIE HEM/HAAR EN HUN GEZINNEN VOEDEN. IK HEB MIJN LEVEN LANG GELEERD OM DIEGENEN TE ZOEKEN DIE ACHTERBLIJVEN EN ALLES TE DOEN WAT MOGELIJK IS OM HEN EEN HANDJE TE HELPEN, ZELFS ALS MIJN FINANCIËN LAAG WAREN, IK ZAL NIET ZORGEN VOOR DUBBELE DIEPTE VOOR IEMAND DIE HEBZUCHTIG IS, MAAR DOEN WAT NODIG IS OM DIEGENEN TE DIENEN EN TE BESCHERMEN DIE HET NIET KUNNEN MAKEN OM AAN DE TAFEL TE KOMEN VOOR HULP, DAT ZULLEN DEGENEN ZIJN VOOR WIE IK ZAL ZOEKEN IK ZAL GEEN FINANCIËLE HULP BIEDEN AAN IEMAND DIE JONG IS EN NOG KAN WERKEN EN HUN EER, INTERITEIT EN OVERLEVINGSVAARDIGHEDEN AFNEMEN DOOR HEN IN PARASIETEN TE VERANDEREN, EEN INDIVIDU MOET STREVEN NAAR OVERLEVING OP ZIJN EIGEN DAT IS WAT HEN DE WIL GEEFT OM TE LEVEN, ZOLANG IK IEMAND ZIE DIE EEN HAND NODIG HEEFT OM OP TE STAAN ZAL IK DIE HAND LENEN OM ZIJN DROMEN EN VERLANGENS TE VERWEZENLIJKEN MAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OVERLEVING, VAN IEMAND ONDER DE 20 BEHOORT NIET TOE AAN IEMAND BUITEN HUN EIGEN FAMILIE SPECIAAL HUN EIGEN VADER, DUS ALS EEN KIND BEHOEFTEN HEEFT ZAL IK DE VADER, MOEDER HELPEN EN HEN DEGENEN LATEN ZIJN DIE WETEN DAT HUN KIND HEN NODIG HEEFT OM DEGENEN TE ZIJN DIE UIT HUN EIGEN HAND ZULLEN VOORZIEN.

PS MR. BERHAGEN IK HOOP IN GOD DAT IK U OP EEN DAG PERSOONLIJK KAN ONTMOETEN, IK HEB ELKE POSTING VAN U GELEZEN IN INTEL AND OPERATION, DISCLOSURE, SOMS VRAAG IK ME AF IN UW GESCHRIFTEN OF U EEN NEW AGE GELOVIGE BENT, WAT IK NIET BEN, EEN GELOVIGE VAN DIE SATANISCHE KON DIE IN STAAT IS GEWEEST HET CHRISTENDOM OP EEN ZEER SLUWE MANIER TE INFILTREREN ALS EEN HUMANITAIRE RELIGIE, IK GELOOF NIET IN DE ZOGENAAMDE 5E DIMENTION ROTZOOI, IK GELOOF DAT ALS WE OOIT ZO’N NIVEAU ZOUDEN BEREIKEN, HET IN EEN VOLLEDIG GEESTELIJK RIJK ZOU ZIJN EN DAT KAN ALLEEN GEBEUREN TOTDAT WE ONZE HEMELSE VADER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT ZIEN, VOOR MIJ IS DE AARDE WAAR GOD ME HEEFT GEPLAATST EN IK HOU VAN MIJN PLANEET, VOOR MIJ IS ER HOOGTE, BREEDTE, DIEPTE, EN TIJD DAT ZIJN DE ENIGE 4 DIMENSIES WAAR IK NAAR LEEF.

ALS GOD ME ZO NU EN DAN TOESTAAT EEN ERVARING TE HEBBEN VAN WAT HET SPIRITUELE RIJK IS, WAT IN MIJN BEGRIP DE 5E DIMENSIE ZOU ZIJN, DAT KAN ALLEEN GEBEUREN ALS GOD HET WIL, TENSLOTTE KOMT WIJSHEID ALLEEN VAN GOD, WE KUNNEN WIJSHEID NIET ARCHIVEREN, HET MEESTE WAT WE KUNNEN NASTREVEN IS KENNIS EN DIE VERGAREN WE DOOR TE LEREN VAN DE ERVARINGEN VAN ALLES WAT DE MENS IN VERLEDEN EN HEDEN HEEFT GEDAAN, OP EEN HORIZONTALE MANIER, MAAR HET VERTICALE BEGRIP KOMT ALLEEN VAN BOVEN DAT IS WAT WIJ ZEGGEN HET LICHT GING AAN IN MIJN HOOFD MET BETREKKING TOT EEN NIEUW BEGRIP, GEGEVEN DOOR GOD ZELF VOOR ONS OM TE BEGRIJPEN GELASEERD MET VERWORVEN KENNIS IS HOE WIJSHEID WERKT.

IK BEN NOOIT EEN HYPOCRIET GEWEEST NOCH HEB IK OOIT IEMANDS LAARZEN GELIKT IK ZOU LIEVER EEN BAAN VERLIEZEN DAN IEMAND TE DIENEN ZONDER INTEGRITEIT, EER, OF LOYALITEIT AAN DIEGENEN DIE HEM/HAAR EN HUN FAMILIES VOEDEN. IK HEB MIJN LEVEN LANG GELEERD OM DIEGENEN TE ZOEKEN DIE ACHTERBLIJVEN EN ALLES TE DOEN WAT MOGELIJK IS OM HEN EEN HANDJE TE HELPEN, ZELFS ALS MIJN FINANCIËN LAAG WAREN, IK ZAL NIET ZORGEN VOOR DUBBELE DIEPTE VOOR IEMAND DIE HEBZUCHTIG IS, MAAR DOEN WAT NODIG IS OM DIEGENEN TE DIENEN EN TE BESCHERMEN DIE HET NIET KUNNEN MAKEN OM AAN DE TAFEL TE KOMEN VOOR HULP, DAT ZULLEN DEGENEN ZIJN VOOR WIE IK ZAL ZOEKEN IK ZAL GEEN FINANCIËLE HULP BIEDEN AAN IEMAND DIE JONG IS EN NOG KAN WERKEN EN HUN EER, INTERITEIT EN OVERLEVINGSVAARDIGHEDEN AFNEMEN DOOR HEN IN PARASIETEN TE VERANDEREN, EEN INDIVIDU MOET STREVEN NAAR OVERLEVING OP ZIJN EIGEN DAT IS WAT HEN DE WIL GEEFT OM TE LEVEN, ZOLANG IK IEMAND ZIE DIE EEN HAND NODIG HEEFT OM OP TE STAAN ZAL IK DIE HAND LENEN OM ZIJN DROMEN EN VERLANGENS TE VERWEZENLIJKEN MAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OVERLEVING, VAN IEMAND ONDER DE 20 BEHOORT NIET TOE AAN IEMAND BUITEN HUN EIGEN FAMILIE SPECIAAL HUN EIGEN VADER, DUS ALS EEN KIND BEHOEFTEN HEEFT ZAL IK DE VADER, MOEDER HELPEN EN HEN DEGENEN LATEN ZIJN DIE WETEN DAT HUN KIND HEN NODIG HEEFT OM DEGENEN TE ZIJN DIE UIT HUN EIGEN HAND ZULLEN VOORZIEN.

PS MR. BERHAGEN IK HOOP IN GOD DAT IK U OP EEN DAG PERSOONLIJK KAN ONTMOETEN, IK HEB ELKE POSTING VAN U GELEZEN IN INTEL AND OPERATION, DISCLOSURE, SOMS VRAAG IK ME AF IN UW GESCHRIFTEN OF U EEN NEW AGE GELOVIGE BENT, WAT IK NIET BEN, EEN GELOVIGE VAN DIE SATANISCHE KON DIE IN STAAT IS GEWEEST HET CHRISTENDOM OP EEN ZEER SLUWE MANIER TE INFILTREREN ALS EEN HUMANITAIRE RELIGIE, IK GELOOF NIET IN DE ZOGENAAMDE 5E DIMENTION ROTZOOI, IK GELOOF DAT ALS WE OOIT ZO’N NIVEAU ZOUDEN BEREIKEN, HET IN EEN VOLLEDIG GEESTELIJK RIJK ZOU ZIJN EN DAT KAN ALLEEN GEBEUREN TOTDAT WE ONZE HEMELSE VADER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT ZIEN, VOOR MIJ IS DE AARDE WAAR GOD ME HEEFT GEPLAATST EN IK HOU VAN MIJN PLANEET, VOOR MIJ IS ER HOOGTE, BREEDTE, DIEPTE, EN TIJD DAT ZIJN DE ENIGE 4 DIMENSIES WAAR IK NAAR LEEF.

ALS GOD ME ZO NU EN DAN TOESTAAT EEN ERVARING TE HEBBEN VAN WAT HET SPIRITUELE RIJK IS, WAT IN MIJN BEGRIP DE 5E DIMENSIE ZOU ZIJN, DAT KAN ALLEEN GEBEUREN ALS GOD HET WIL, TENSLOTTE KOMT WIJSHEID ALLEEN VAN GOD, WE KUNNEN WIJSHEID NIET ARCHIVEREN, HET MEESTE WAT WE KUNNEN NASTREVEN IS KENNIS EN DIE VERGAREN WE DOOR TE LEREN VAN DE ERVARINGEN VAN ALLES WAT DE MENS IN VERLEDEN EN HEDEN HEEFT GEDAAN, OP EEN HORIZONTALE MANIER, MAAR HET VERTICALE BEGRIP KOMT ALLEEN VAN BOVEN DAT IS WAT WIJ ZEGGEN HET LICHT GING AAN IN MIJN HOOFD MET BETREKKING TOT EEN NIEUW BEGRIP, GEGEVEN DOOR GOD ZELF VOOR ONS OM TE BEGRIJPEN GELASEERD MET VERWORVEN KENNIS IS HOE WIJSHEID WERKT.

IK BID TOT GOD OM U TE BLIJVEN ZEGENEN MR. VERHAGEN MET HET VERLANGEN OM ZIJN KINDEREN TE DIENEN DIE HULP NODIG HEBBEN LAAT GOD U ALSTUBLIEFT ZIEN WIE ZE ALLEMAAL ZIJN ALS HIJ ZE ZAL SCHEIDEN VAN HET ONKRUID, WANT ER ZIJN ER NOG VEEL MEER DIE DOOR SATAN ZIJN GEMAAKT OP ZIJN RAMP VAN ONZE VERNIETIGING. IK WEET DAT JE HET ERG DRUK HEBT, DUS IK VERWACHT NIET DAT JE NOG BRIEFJES MET ME UITWISSELT, INTEGENDEEL, OP DIT MOMENT HEB IK ALLE TIJD VAN DE WERELD OM DAT TE DOEN. MIJN ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP DIT MOMENT IS OM MIJN MEER DAN 60 HONDEN TE HELPEN IN LEVEN TE BLIJVEN MET EEN KLEINE SOCIALE UITKERING DIE GOD ME HELPT TE BEHEREN VOOR HET OVERLEVEN VAN AL MIJN BABY’S MET VIER POTEN, EN MIJZELF, MAAR ER IS GEEN GROTERE JURY IN DIT LEVEN DAN WANNEER JE IN GODS HAND VALT VOOR AFHANKELIJKHEID.


Onderwerp: DEAR FRIEND I AM HUMBLY HONORED FOR YOUR QUICK RESPONSE.

I AM TRULY HOPEING, THAT YOU COULD MAKE A LITTLE ROOM IN YOUR BUSY LIFE TO BE MY FRIEND, AND PLEASE TRY TO UNDERSTAND THAT AT THE AGE OF 75, IS NOT EASY ANY MORE TO MAKE FRIENDS, SPECIALY WHEN ONE LOCKS MONEY & TRANSPORTATION, TO FEEL FREE, TO GO OUTSIDE YOUR HOME AND SOCIALISE, AS MANY OF US USED TO WHEN WE WERE YOUNG, AND CARS WERE NOT THE OBSTICLE, TO MOVE AROUND TOWN AS LONG AS YOU HAD HEALTY FEET AND ENERGY TO DO SO.

MY GRAND MOTHER ON MY FATHER’S SIDE OF THE FAMILY, WAS TO ME A REAL MOTHER WHEN IT CAME TO THE PREPARATION FOR MY LIFE TIME JURNEY, THAT ALWAYS KEPT ME GROUNDED TO HER WISE COUNSEL, A DEAR LADY THAT EVEN THOW SHE WENT HOME TO OUR HEAVENLY FATAHER, ONLY HAD 2 YEARS OF EDUCATION, IN HER HOLE LIFE, AFTER ME HAVEING LIVED ON PLANET EARTH 75 YEARS, I STILL REMEMBER HER WISDOM ON MOST THINGS THAT I HAVE TO MAKE DECITIONS OF ANY IMPORTANCE FOR MY LIFE AND THOSE AROUND ME. AND HAVE NEVER BEEN ABLE TO MEET ANY WOMAN WITH EDUCATION THAT COULD EVER MATCH HER AT ANY LEVEL OF HUMAN UNDERSTANDING MUCH LESS NOW THAT LARGEST %AGE TURNED THEIR BACKS, ON GOD’S PRINCIPLES AND CONSEPTS, AS MORE AND MORE HATE THEIR OWN SEXUALITY, AND TRY VERY HARD TO BE MASCULINE INSTEAD OF BEEN WHAT GOD CREATED THEM TO BE.

GOD HIMSELF QUOTE US TO BE THE BRIDE OF CHRIST, AS HUMAN BEINGS, WEATHER WE ARE MALE OR FEMALE, IN MY OPINION THE REASON WHY HE DOES THAT IS BECAUSE ON HUMAN LEVEL WE MEN LIKE TO BELIEVE THAT WE ARE VERY LOGICAL EVEN WHEN WE ARE NOT ALL NECESARILY SO, AND WONEN ARE VERY EMOTIONAL AND DECITIONS ARE MOSTLY BASED ON THEIR FEELINGS REATHER THAN ON FACTUAL REASONING, THAT IS WHAT MAKES THEM MORE OBSERBATIVE, THAN WE MEN ARE, IT IS BY THAT GODLY DESIGN, THAT WOMEN ARE USED BY GOD TO TEACH MEN KIND WHAT LOVE TRULY IS, SPECIALY WOMEN THAT COME FROM HEALTY FAMILY RELATIONSHIPS, CAN UNDERSTAND BETTER WHEN A MAN LOVES THEM AND WHEN MEN ARE PLAYING MENTAL GAMES WITH THEM.

BECAUSE LOVE IS NOT THE PHYSICAL ATRACTION OF THE SEXES, BUT LEVEL OF KNOWLEDGE OF ONE THOWARDS THE OTHER, THE MORE THAT A MAN KNOWS THE INTRICATE BEHAVIOUR OF HIS COMPANION THE DEEPER THAT HE WILL LOVE HER, BUT ALL DEPENDS ON HOW MUCH TRUST SHE HAS PLACED ON HIM AND HIS WILLIGNES TO UNDERSTAND AND KNOW HERYOU MENTION ON YOUR REPLY TO ME THAT GOD’S LOVE IS “” UNCONDITIONAL “”, AND I FOR ONE WITH ALL RESPECT DESAGREE WITH YOU.

MOST CHRISTIANS ARE UNDER THE BELIEVE THAT GOD LOVES EVERY ONE OF US EQUALY, AND THAT IS FALSE NOT TRUE AT ALL, HE DID SHOW US IN HIS WRITEN WORD THAT BEFORE ESAU AND JACOB WERE BORN THAT HE HATED ESAU, BECAUSE GOD BEEN ALPHA AND OMEGA, KNOWS THE FUTURE BEFORE HUMANS DO GET THERE, HE SAYS THAT HE KNEW US BEFORE THE FUNDATION OF HIS OWN CREATION, HE TELLS US THAT MANY ARE CALLED BUT “”FEW ARE CHOSEN “”, JUST LIKE IN THE MARINE CORPS NOT ALL WERE MENT TO BE MARINES, MANY WILL NEVER CHOSE THE MARINE CORPS TO ENLIST INTO IT AND MANY OTHERS DO ENLIST INTO THE MARINE CORPS BUT NEVER GET TO GRADUATE FROM IT BECAUSE THEY ARE NOT FIT TO LEARN “”DICIPLINE””, PLANET EARTH IS GOD’S TRAINING GROUNDS FOR HUMANITY TO BE SELECTED AND SOME DAY BE WITH HIM AND JESUS CHRIST, IS HERE ON EARHT THAT MEN KIND WILL BECOME THE CHOSEN OR THE REJECTED ONES, THE ONES THAT LEARN TO SUBMIT UNDER GOD’S DICIPLINE OF THE SPIRIT NOT THE SOUL LIKE MOST PEOPLE BELIEVE BECAUSE THEY DO NOT HUNDERSTAND WHAT THE SOUL IS, COMPARED WITH THE SPIRIT OF A MAN.

THE SOUL IS THE GLUE THAT KEEPS THE BODY AND THE SPIRIT THOGETHER, BUT IS NOT THE MOST IMPORTANT PART OF THE HUMAN BEING TO GOD. THE SOUL IS THE CHARACTER OF A HUMAN WHICH USES THE 5 SENSES TO HAVE EXPRESION OF BEEN ALIVE, BUT THE ONE GOD SPEAKS TO IS NOT TO THE SOUL BUT TO THE SPIRIT BECAUSE ONLY A SPPIRT CAN COMMUNICATE WITH ANOTHER SPIRIT, THE SOULD WHICH USES THE MIND AS AN EXPRESION OF ITSELF IS THE PLAYING GROUND OF SATAN NOT GOD’S.

WHEN GOD SPEAKS TO THE HUMAN SPIRIT EVEN BEFORE A MAN IS AWARE OF THE EXCISTENS OF A LIVING GOD HE IS ALREADY SPEAKING TO THAT HUMAN’S SPIRIT, AND THAT SPIRIT IS THE ONE THAT GIVES KNOWLEDGE TO THE MIND OF GOD’S EXCSTENCE AND GUIDANCE TO FOLLOW.

REASON WHY CHRIST ALWAYS SAID THAT HE WAS IN THE FATHER AS THE FATHER WAS IN HIM , THAT HE COULD DO NOTHING THAT THE FATHER HAD NOT INITIATED, EXEMPLE MY WORDS HAVE NO POWER OVER MY MIND, FOR IT IS MY MIND THAT EXPRESESS THE WORDS WITHOUT A MIND THERE IS NO WORDS THAT WILL EVER COME OUT OF MY MIND..

WHEN GOD HAS PROVEN TO A MAN THAT HE IS A LIVING GOD IS WHEN THE MAN HAS TO FIRST REPENT OF ALL HIS SINS, OR PAST DOINGS GOODONES OR BADONES, FOR WE DO NOT KNOW WHAT GOOD IS NOR WHAT BAD IS THE ONLY ONE THAT KNOWS THAT IS GOD HIMSELF WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD.

ONCE A MAN/WOMAN REPENTS, HE/SHE ASKS FOR FORGIVNESS, WITHOUT REPENTANCE OF A DOING, THERE IS NO AUTHOMATIC FORGIVNESS, THEN WILL THE MAN/WOMAN GETS BAPTISED WITH GOD’S HOLY SPIRIT AS GOD’S AKNOWLEDGMENT THAT THAT NEW CHILD IS NOW PART OF GOD’S FAMILY IT IS THE GIFT OF GOD TO HUMANITY, BECAUSE THAT CONFORTER THE HOLY SPISRIT IS THE ONE THAT WILL LEAD US THE ONES THAT BELIEVE “”” UNTO ALL TRUTH “”” FACTUAL TRUTH NOT FANTACY CREATED BY OUR MINDS TYPE OF TRUTH.

PEOPLE THAT CLAIM TO BE CHRISTIANS ALL THEIR LIVES DO NOT EVEN UNDERSTAND THE POWER OF GOD, AT EVEN THE MOST BASIC LEVEL WHICH IS THAT JESUS CHRIST WAS NOT BORN OUT OF A MAN’S SPERM WITH MARY’S EGG, IT WAS GOD THE FAHTER THE ONE THA IMPREGNATED MARY WITH THE POWER OF HIS OWN WORD, THAT IS WHY CHRIST IS KNOWN ALSO AS THE LIVING WORD, BECUASE THAT MADE HIM HALF MAN THE FLESH, WITH A SOUL AND A GOD WITH THE WORD OF GOD IN THAT BODY CREATED INSIDE MARY.

CHRIST DID NOT COME TO EARTH TO CREATE RELIGIONS WITH DIFERENT LABLES, GOD SEND HIS LIVING WORD TO RE ESTABLISH A RELATIONSHIP WITH GOD THE FATHER, TO NO LONGER DEPEND ON ANOTHER MAN TO TELL US EACH ONE OF US WHO GOD IS AND WHAT HE EXPECTED FOR US ON THE PERSONAL LEVEL LIKE HE DID WITH THE BIBLICAL HEBREWS/ISRAELITES NOT THE IMPOSTOR JEWS FROM HELL THAT ARE THE ONES ALWAYS CRYING ANTI-SEMITISM, CHRIST HIMSELF WARNED US AGINST THEM IN THE GOSPEL OF JOHN CHAPTER 8: VERSES 44 ON AND ON THE BOOK OF REVELATIONS CHAPER 2 AND CHAPTER 3, THOSE ARE THE ONES THAT DEMANDED JESUS TO BE CRUSIFIED THE ONES THAT CHRIST KICKED OUT OF THE TEMPLE, FOR DOING EVIL BUISNES IN THE HOUSE OF GOD.

THOSE ARE THE ONES THAT HAVE BEEN DESTROYING EVERY THING THAT GOD CREATED AND TURN EVERY THING THAT IS GODLY INTO CORRUPTION THEY ARE TO HUMANITY SAME AS DARK IS TO LIGHT THEY CAN NOT EXCIST THOGETHER. IT IS GOOD TO HAVE GREAT DESIRES TO HELP HUMANITY BUT WE HAVE TO LEARN HOW TO DO IT BY RELYING ON GOD’S GUIDANCE, OTHERWISE WE ARE GOING TO SCREW UP EVERYTHING CONTARY TO OUR OWN DESIRES.

IN HE BEGINING OF CREATION GOD PUT ADAM AND EVE ON A TEST, HE HEW AHEAD OF TIME WHAT THEY WERE GOING TO DO BUT ADAM AND EVE HAD TO LEARN THE DIFERENCE BETWEEN WHAT THEY WANT AND WHAT GOD WANTS FROM HUMANITY.

HE TOLD THEM NOT TO EAT OUT OF A GIVEN FRUIT OF A TREE, OTHERWISE THE WERE GOING TO DIE, SATAN CAME INTO THE PICTURE WHEN GOD SUPOSEDLY WAS NOT WATCHING AND CON THE WOMAN, BY ASKING HER “” DO YOU KNOW WHY GOD DOES NOT WANT YOU TO EAT OUT OF THIS TREE EVE”” OBVIOUSLY EVE DID NOT KNOW THE ANSWER SO SATAN DECIVED HER BY TELLING HER “” THE REASON WHY GOD DOES NOT WANT YOU TO EAT OUT OF THIS TREE IS BECAUSE IF YOU DO YOU WILL BECOME LIKE ( HIM ) YOU WILL KNOW RIGHT FROM WRONG “””

THAT IS IN A NUT SHELL WHAT SIN IS ALL ABOUT THE DESIRE OF HUMANITY TO KNOW ON THE EVERY DECITION MAKEING THROUGH THE DAY AND NIGHT WHAT THE RIGHT THING TO DO IS OR THE WRONG THING TO DO AND WE OBVIOUSLY TRY TO DO WHAT IS RIGHT ACORDING TO WHAT OUR SINFUL PARENTS TOLD US TO UNDERSTAND WHAT GOOD AND WRONG IS, BUT WE ARE ALL WRONG BECAUSE THE ONLY ONE THAT KNOWS WHAT RIGHT OR WRONG IS, IS ONLY GOD HIMSELF, THAT IS WHY BELIEVERS ARE PROTECTED BY GOD WHEN WE MAKE DECITONS, AS ANY GOOD FATHER THAT LOVES HIS KIDS HE WILL ALWAYS BE RESPONSIBLE FOR WHTEVER WRONGS THEIR CHILDREN DO (CAUSE ).

GOD SAYS “”” ALL THINGS WILL WORK OUT FOR GOOD FOR THOSE THAT LOVE THE LORD “”” ,  HE (GOD) DOES NOT SAY ONLY THE GOOD THINGS DONE BUT EVEN WHEN WE SCREW UP GOD WILL REPAIR THE WRONGS AND MAKE THEM RIGHT ACORDING TO HIS WILL AND PURPOSE FOR US AS INDIVIDUALS OR FOR SOCIETY,AS LONG AS WE BELIEVE LIKE CHILDREN, REASON WHY MADE COMPARISON WHEN HE SAID THAT UNLESS WE BECOME LIKE LITTLE CHILDREN WE WILL NOT GET INTO THE KINGDOM OF GOD, WHAT IS THAT TO MEAN THAT UNLESS WE ARE REBORN AGAIN AND LEARN NOT TO CLAIM THAT WE KNOWWHAT IS RIGHT OR WRONG BUT TO LEAVE THE ALL INTO GOD’S HANDS, JUST LIKE A CHILD DOES WITH HIS FATHER THE CHILD IS FREE TO THROW ROCKS EVRY WHERE SO HE HITS SOMEONES WINDSHIELD AND BRAKES IT WHO IS GOING TO PAY FOR THAT WINDSHIELD TO BE REPAIRED? A CHILD GETS MOM’S EXPENSIBE WEDDING DIMOND RING AND PLAYS WITH IT NOT KNOWING THE VALUE OF IT HE PLAYS WITH IT AS HE WOULD BE PLAYING WITH ANY OTHER VALUELESS ITEM .

HOWEVER WHEN A CHILD WHO IS LOVED BY HIS FATHER AND MOTHER, CHOSES TO PLAY WITH MATCHES, AND LEARNS HOW TO LIGHT THEM UP, HIS FATHER TAKES THEM AWAY FROM HIM BUT CURIOSITY IS VERY POWERFUL IN A CHILDS MIND, AND FINDS OUT WHERE HIS FATHER PUT THAT BOX OF MATCHES AND DOES IT AGAIN AND AGAIN AND AGAIN UNTIL THE FATHER OR MOTHER IF THEY ARE WISE ENOGUH WILL SIT DOWN WITH THE CHILD AND TELL HIM OK GO AHEAD AND LIGHT THEM ALL OUT SO THE CHILD THINKS WOW MY DAD MOM ARE LETTING ME GET AWAY WITH IT NOT KNOWING THAT THEY ARE GOING TO TEACH HIM A LESSON NOT TO BE FORGOTEN, THE CHILD GOES AND LIGHT THEM UP UNTIL ONE BUNS HIM AND CRYS WITHPAIN, IS BETTER FOR THAT CHILD TO LEARN THE HARD WAY SINCE HE WAS NOT WILLING TO LEARN THE EASY WAY WHAT RIGHT IS AND WHAT WRONG IS BECUASE MOM AND DAD CAN TAKE CARE OF HIS OWN BURN BUT WHAT HAPPENS IF MOM AND DAD ARE TO BUSY TO TEACH SON THE DANGERS LIGHTING MATCHES AND THAT CHILD GETS THE BOX OF MATCHES WHEN THE FAMILY IS SLEEP AND GOES AHEAD AND BEGINS TO BURN THOSE METCHES COULD HE NOT BURN THE WHOLE FAMILY BY LIGHING THE WHOLE HOUSE IN FLAMES. THAT IS WHY GOD MANY TIMES WARN US OF OUR DOINGS BEFORE WE CAUSE MORE PROBLEMS NOT ONLY TO OURSELVES BUT TO MANY OTHERS WITHOUR DECITIONS WHICH FROM OUR PERSPECTIVE ARE GOOD DEEDS BUT NOT NECESARILY IN GOD’S AGENDA. FOR OURSELVES AND THOSE WE LIKE TO HELP.

GOD CAN USE WHATEVER MEANS IT TAKES FOR US TO LEARN OUR LESSONS IT ALL DEPENDS HOW MUCH DICIPLINE WE ARE AQUIRING THROUGH THE TEACHINGS OF OUR HEAVENLY FATHER AND HOW KEEN WE ARE TO BE SENSITIVE TO THE HOLY SPIRIT WHEN HE IS GUIDING US, I MET MY LORD JESUS CHRIST WHEN I WAS 27 YEARS OLD I HAVE NEVER BEEN SLEEP TO WHAT OUR DOMESTIC ENEMIES WERE DOING EVER SINCE 1973 WHEN I CAME BACK FROM VIET-NAM BECAME AWARE BY WAY OF THE HOLY SPIRIT OF ALL THE PLANS SATAN’S KIDS HAD FOR AMERIA’S DESTRUCTION I WAS NEVER A RELIGIOUS MAN SO WHEN I BECAME AWARE OF GOD’S EXCISTENSE I ATTENDED HOUSES OF WORSHIP LIKE EVERY ONE THAT WANT TO LEARN MORE AND MORE OF WHO GOD IS , BUT GOD SHOW ME THAT THE SATANIC SPIRIT HAD ALREADY MADE A NEST IN HIS HOUSE OF WORSHIP SO HE LED ME OUT OF IT AS FAR BACK AS 1975/76 ANDI NEVER WENT BACK I GAVE MYSELF TOTALY IN TRUST TO THE GUIDANCE OF GOD’S HOLY SPIRIT SINCE HE SAYS THAT HE IS THE MASTER SHEPHERD, AND I HAVE NEVER REGRET IT MAKEING THAT DECITION BECAUSE THAT IS HOW I DID FOLLOW ON THE AGENDA SATAN HAD AGINST HUMANITY BUT DID NOT KNOW WHO OUR ENEMIES WERE, UNTIL 2005 WHEN I GOT A HOLD OF MY FIRST COMPUTER, IS WHEN I STUMBLE IN THE INTERNET WITH THE NAME OF BENJAMIN F. FREEDMAN AN INSIDER THAT WAS IN ALL THE DOINGS THAT THE SATANIC TRIBE WAS INVOLVED AS FAR BACK AS SECOND WORLD WAR, AND HOW THEY WENT ABOUT GETTING FROM ENGLAND THE DOCUMENT THAT INSURE THE ENEMIES OF HUMANITY THE PALESTINIAN NATION, THIS MAN USED HIS FORTUNE WHICH IN THOSE DAYS WAS OVER 2 MILLION DOLLARS TO TRY TO WAKE UP THE AMERICAN PEOPLE HE SPENDED ALL DOING SO UNTIL HE DIED IN THE 1980’S I WAS THOUGHT BY THE SAME JEWS IN THE HOUSE OF WORSHIP TO PRAY FOR OUR ENEMIES, I DO NOT PRAY FOR THEM ANY MORE KNOWING WHAT THEY HAVE DONE TO HUMANITY SPECIALY TO BABIES, ONLY GOD KNOWS HOW MANY BILLIONS OF BABIES THESE BEASTS FROM HELL HAVE DESTROYED AS OFFERS TO SATAN HIMSELF. NO I PRAY TO GOD THAT HE’S GODLY JUSTICE PERMIT MAN’S JUSTICE NOT TO LET ANY OF THEM ESCAPE IT. AND TOPROTECT ALL THOSE THAT GOD HAS CHOSEN TO CARRY ON THE MISSION TO SEEK THEM ALL OUT AND SEND THEMBACK TO HEIR OWN GOD SATAN HIMSELF AS SOON AS IS GODLY POSIBLE.

I HAVE NEVER BEEN A HYPOCRIT NOR HAVE I EVER LICKED ANY MAN’S BOOTS I WOULD REATHER LOOSE A JOB THAN TO SERVE ANY ONE WITHOUT INTEGRITY, HONOR, OR LOYALTY TO THOSE THAT FEED HIM/HER AND THEIR FAMILIES. I HAVE LERNED THROUGH MY LIFE TIME TO SEEK THOSE THAT STAY BEHIND AND DO EVERY THING POSIBLE TO GIVE THEM A HAND EVEN WHEN RY FINANCES WERE LOW, I WILL NOT PROVIDE DOUBLE DEEPING FOR ANY ONE GREEDY BUT DO WHAT IT TAKES TO SERVE AND PROTECT THOSE THAT CAN NOT MAKE IT TO THE TABLE FOR HELP THOSE WILL BE THE ONES I WILL BE LOOKING FOOR I WILLNOT PROVIDE FINANCIAL HELP FOR ANY ONE YOUNG THAT CAN STILL WORK AND TAKE AWAY THEIR HONOR, INTERITY, AND SURVIVAL SKILLS BY TURNING THEM INTO PARASITES, AN INDIVIDUAL NEEDS TO STRIVE FOR SURVIVAL ON ITS OWN THAT IS WHAT GIVES THEM THE WILL TO LIVE, AS LONG AS I SEE SOME ONE THAT NEEDS A HAND TO GET UP I WILL LEND THAT HAND TO ACOMPLISH ITS DREAMS AND DESIRES BUT THE RESPONSIBILITY FOR SURVIVAL, OF ANY ONE UNDER 20 DOES NOT BELONG, TO ANY ONE OUTSIDE THEIR OWN FAMILY SPECIALY THEIR OWN FATHER, SO IF A CHILD HAS NEEDS I WILL HELP THE FATHER, MOTHER AND LET THEM BE THE ONES THAT KNOW THAT THEIR CHILD NEED FOR THEM TO BE THE ONES THAT WILL PROVIDE OUT OF THEIR OWN HAND.

PS MR.BERHAGEN I HOPE IN GOD THAT SOME DAY I COULD MEET YOU IN PERSON, I HAVE READ EVERY POSTING YOU HAVE PLACED IN INTEL AND OPERATION, DISCLOSURE,  SOME TIMES I WOUNDER IN YOUR WRITINGS IF YOU ARE A NEW AGE BELIEVER WHICH I AM NOT A BELIEVER OF THAT SATANIC COULD THAT HAS BEEN ABLE TO INFILTRATE CHRISTIANITY IN A VERY SLICK WAY AS A HUMANITARIAN RELIGION I DO NOT BELIEVE IN THE SO CALLED 5TH DIMENTION GARBAGE, I BELIEVE THAT IF THERE WAS FOR US TO EVER GET TO SUCH LEVEL IT WOULD BE IN A FULL FLESH SPIRUTAL REALM AND THAT CAN ONLY HAPPEN UNTIL WE GET TO SEE OUR HEAVENLY FATHER FACE TO FACE, TO ME EARTH IS WHERE GOD PUT ME AND I LOVE MY PLANET, TO ME THERE IS HIGHT, WIDTH, DEPT, AND TIME THOSE ARE THE ONLY 4 DIMENTIONS I LIVE BY.

IF GOD EVERY SO OFTEN PERMITS ME TO HAVE AN EXPERIENCE OF WHAT IT IS THE SPIRITUAL REALM WHICH IN MY UNDERSTAND WOULD BE THE 5TH DIMENTION THAT CAN ONLY HAPEN AT GOD’S WILL AFTER ALL WISDOM ONLY COMES FROM GOD WE CAN NOT ARCHIVE WISDEOM THE MOST WE CAN ASPIRE IS TO HAVE KNOWLEDGE AND THAT IS AQUIRE BY LEARNING FROM THE EXPERICNECES O ALL THAT MEN PAST AND PRESENT HAS DONE, ON A HORISONTAL WAY, BUT THE VERTICAL UNDERSTANDING ONLY COMES FROM ABOVE THAT IS WHAT WE SAY THE LIGHT WENT ON INSIDE MY HEAD RELATING TO A NEW UNDERSTANDING, GIVEN BY GOD HIMSELF FOR US TO UNDERSTAND LASED WITH KNOWLEDGE AQUIRED IS HOW WISDOM WORKS.

I PRAY TO GOD TO CONTINUE BLESSING YOU MR. VERHAGEN WITH THE DESIRE TO SERVE HIS CHILDREN THAT NEED HELP PLEASE LET GOD SHOW YOU WHO THEY ALL ARE AS HE WILL SEPARATE THEM FROM THE WEEDS,  FOR THERE ARE MANY MORE OF THEM THAT WERE CREATED BY SATAN ON ITS RAMP OF OUR DESTRUCTION. I KNOW YOU ARE A REAL BUSY PERSON SO I DO NOT EXPECT FOR YOU TO EVEN CONTINUE EXCHANGING NOTES WITH ME I ON THE CONTRARY AT THE MOMENT HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD TO DO SO MY ONLY RESPONSBILITY AT THE MOMENT IS TO HELP MY MORE THAN 60 DOGS TO STAY ALIVE WITH A SMALL SOCIAL SECURITY CHECK THAT GOD HAS BEEN HELPING ME TO ADMINISTER FOR THE SURVIVAL OF ALL MY FOUR LEGED BABIES, AND MYSELF BUT THERE IS NO GREATER JURNEY INTHIS LIFE THAN WHEN YOU FALL INTO GOD’S HAND FOR DEPENDENCY.