Calculation Model for Gesara / Nesara Funds. Eeglish, Dutch, German

Do you have the X Factor?

I wrote this piece in response to JFK Jr regarding the funds and the objective that the money is not yours but to redesign the world for all humanity , animals and nature.

Here is a short post followed by an Excel file to determine your calculation of changing your Currency and Zimbabwe Bond and or Agro.

The money released is for the purpose of rebuilding the world and taking humanity to the next level in terms of happiness, consciousness, contentment, responsibility, prosperity, advancement and tenacious commitment to achieve it all.

You become the custodian of the wealth you have invested yourself in for the future.

It basically boils down to applying for this position when you switch.

Many have spent a lot of money on this to be allowed to do this for the future of the countries new interpretation that we all deserve, and to break free from the old Matrix.

Since you are the human being who works for others, there is also a reward in return which you can see as a Fee in percent of your deposited currency sum.

Your personal Fee depends on which Currency you have, how much and which ones are for projects only.

To my knowledge the Zim Bond is just meant for the projects, the Agro Bond would not be project related, but that aside, for how much would you be satisfied with.

Currency exchange would go 1:1 of all Currency around the world.

Whether or not zeros away from Bolivar is not even that important on the amount of wealth distribution when it comes to the overall goal.

If you can share, everything we need to rebuild the world to a new height will multiply in Happiness, Love and contentment for our all well-being and spiritual growth as creative beings.

Should the above story be your pure intention, the amount or quantity of your wealth does not matter.

Nevertheless, it is desirable to have an understanding of what does or does not in a calculation apply to you personally.

Percentages have been mentioned in recent years that have created expectations.

If you are going to switch you would get 1% directly into your QFS Account, where you will have to sign an NDA.

After some time you are going to receive another 9% of the total you deposited in Zim-Bonds and Currency.

The remaining 90% will be structural payouts per month or quarter.

Whether you get to spend 1 or 10% of the whole by yourself or less is not even that important, you can’t live more like food and good without becoming decadent in an engulfed state of greed.

The list I make is self-adjustable, where you can see the calculation in your situation as a manager of the world funds, with corresponding responsibilities to eliminate corruption in the future.

Crimes against humanity, women and children are going to disappear completely is the goal, because Children are our future and responsibility to mold them into light beings of the future.

In order to give your children Currency to exchange themselves their minds will have to be mature, that they too can bear this responsibility.

The whole plan is an X Factor competition where many will fail, and only those with the right attitude and spiritual strength will achieve the intended goal.

Think of it as a Marathon where millions start, but many will not reach the finish line.

Very important is the track projects what you turn in, which are collected and put in place, but will just continue if a manager of Funds drops out.

All countries are going to become sovereign, otherwise they can’t go along in GESARA, the joker from Argentina who was elected president seems to me to be 100% Cabal driven, he doesn’t want GESARA and supports Biden and Ukraine e, the Zionists in Israel.

Sovereign Countries also include sovereign Central Banks under the umbrella of the QFS, of gold backed wealth management, where all member investors place their funds by country.

This means the current Central Banks are going to be transformed to meet the new requirements of ISO20024 and Basil 3-4 under the QFS, where yellow is room for Fiat Money of the Cabal.

Dear ordinary Man and or Woman who are taking on the responsibility to enable the world this new start, THANK YOU for your commitment and benevolence to achieve this sacred goal.

May you be and remain blessed on your way to the finish line in the distant future of happiness and love in the new society of a human system without Poverty or Corruption.

I hope people see the need to respect the NDA, and not lose your funds.

Realize that after switching, the work really begins.

My story is a picture I have of the entire transition of Funds, and may differ from reality.

Rinus

Dutch.

Heb jij de X Factor?

Ik heb dit stuk geschreven naar aanleiding van JFK jr wat de fondsen betreft en de doelstelling dat het geld niet van jou is maar om de wereld opnieuw in te richten voor de hele mensheid , dieren en natuur.

Hier een kort bericht gevolgd door een Excel bestand om je berekening te kunnen bepalen van het wisselen van je Valuta en Zimbabwe Bond en of Agro.

Het geld dat vrijkomt heeft tot doel om de wereld te herbouwen en de mensheid naar een hoger level te tillen qua geluk, bewustzijn, tevredenheid, verantwoordelijkheid, welvaart, vooruitstrevend en vasthoudende inzet om dit alles te bereiken.

Jij wordt de beheerder van de rijkdom waar je zelf in hebt geïnvesteerd voor de toekomst.

Het komt er in feite op neer dat je naar deze functie solliciteert als je gaat wisselen.

Velen hebben hier heel veel geld aan besteed om dit te mogen doen voor de toekomst van de landen nieuwe invulling te gaan geven die we allemaal verdienen, en ons los te maken van de oude Matrix.

Daar jij de mens bent die zich voor anderen inzet, staat er ook een beloning tegenover die je kunt zien als een Fee in Procenten van je ingelegde valuta som.

Jou persoonlijke Fee hangt af van welke Valuta je hebt, hoeveel en welke er enkel voor projecten zijn.

Bij mijn weten is de Zim Bond juist bedoelt voor de projecten, de Agro Bond zou niet project gebonden zijn, maar dat ter zijde, want met hoeveel zou je tevreden zijn.

Valuta wisselen zou 1:1 gaan gebeuren van alle Valuta over de hele wereld.

Wel of geen nullen verwijderd van Bolivar is op de hoeveelheid van rijkdom verdeling nog niet eens zo belangrijk als het om het algemeen doel gaat.

Als jij kunt delen, zal alles wat we nodig hebben om de wereld te herbouwen naar een nieuw hoogte punt vermenigvuldigen in Geluk, Liefde en tevredenheid voor ons alle welzijn en spirituele groei als creatief wezen.

Mocht bovenstaande verhaal jou zuivere intentie zijn, maakt het bedrag of hoeveelheid van je rijkdom niets uit.

Toch is het wenselijk om een inzicht te hebben wat wel of niet in een berekening voor jou persoonlijk geld.

Er zijn procenten genoemd in de afgelopen jaren die verwachtingen hebben geschapen.

Als je gaat wisselen zou je 1% direct op je QFS Account krijgen, waarbij je een NDA zal moeten ondertekenen.

Na enige tijd ga je nog eens 9% ontvangen van het totaal jij hebt ingelegd aan Zim-Bonds en Valuta.

De overige 90% worden structurele uitbetalingen per maand of kwartaal.

Of je nu 1 of 10% van het geheel zelf mag besteden of minder is nog niet eens zo belangrijk, je kunt niet meer als eten en goed leven zonder decadent te worden in een bevangen toestand van hebzucht.

De lijst die ik maak is zelf aan te passen, waarbij jij de berekening kunt zien in jou situatie als beheerder van de wereldfondsen, met bijbehorende verantwoordelijkheden om corruptie in de toekomst uit te bannen.

Misdaden tegen de mensheid, vrouwen en kinderen gaan geheel verdwijnen is de doelstelling, want Kinderen zijn onze toekomst en verantwoordelijkheid om ze te vormen tot lichtwezens van de toekomst.

Om je kinderen Valuta te geven om zelf te wisselen zal hun verstand wel volgroeid moeten zijn, dat ook zijn deze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Het hele plan is een X Factor competitie waar velen zullen falen, en alleen de mensen met de juiste instelling en spirituele kracht het beoogde doel halen.

Zie het als een Marathon waar miljoenen aan beginnen, maar veel de eindstreep niet zullen halen.

Heel belangrijk is het spoort projecten wat je inlevert, die worden verzameld en ingang gezet, maar gaan gewoon door als er een beheerder van Fondsen afvalt.

Alle landen gaan soeverein worden, anders kunnen ze niet mee gaan in GESARA, de joker uit Argentinië die tot president is gekozen lijkt me 100% Cabal gestuurd te zijn, hij wil geen GESARA en steunt Biden en Oekraïne e, de Zionisten in Israël.

Bij soevereine Landen horen ook soevereine Centrale Banken onder de paraplu van de QFS, van goud gedekte vermogen beheer, waar alle aangesloten investeerders hun fondsen onderbrengen per land.

Dit betekend dat de huidige Centrale Banken omgevormd gaan worden om aan de nieuwe eisen van ISO20024 en Basil 3-4 te voldoen onder de QFS, waar geel ruimte is voor Fiat Geld van de Cabal.

Beste gewone Man en of Vrouw die de verantwoordelijkheid op zich nemen om de wereld deze nieuwe start mogelijk te maken, BEDANKT voor jullie inzet en welwillendheid om dit heilige doel te halen.

Mogen jullie gezegend zijn en blijven op weg naar de eindstreep in de verre toekomst van geluk en liefde in de nieuwe samenleving van een menselijk systeem zonder Armoede of Corruptie.

Ik hoop dat men de noodzaak inziet om de NDA te respecteren, en je fondsen niet te verliezen.

Besef dat na het wisselen het werk pas echt gaat beginnen.

Mijn verhaal is een beeld dat ik heb over de gehele transitie van Fondsen, en kan afwijken van de realiteit.

Rinus

German.

Haben Sie den X-Faktor?

Ich habe diesen Beitrag als Antwort auf JFK Jr. bezüglich der Gelder und des Ziels geschrieben, dass das Geld nicht Ihnen gehört, sondern der Neugestaltung der Welt für die gesamte Menschheit, die Tiere und die Natur.

Hier ist ein kurzer Beitrag, gefolgt von einer Excel-Datei, mit der Sie berechnen können, wie Sie Ihre Währung und Ihre Simbabwe-Anleihe oder Ihr Agro umtauschen können.

Das freigesetzte Geld zielt darauf ab, die Welt wieder aufzubauen und die Menschheit auf die nächste Stufe in Bezug auf Glück, Bewusstsein, Zufriedenheit, Verantwortung, Wohlstand, Fortschritt und hartnäckiges Engagement zu bringen, um all dies zu erreichen.

Sie werden zum Hüter des Reichtums, in den Sie selbst für die Zukunft investiert haben.

Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass Sie sich beim Wechsel um diese Position bewerben.

Viele haben viel Geld dafür ausgegeben, um dies für die Zukunft der Länder tun zu dürfen, die neue Interpretation, die wir alle verdienen, und um sich von der alten Matrix zu befreien.

Da Sie der Mensch sind, der für andere arbeitet, gibt es dafür auch eine Gegenleistung, die Sie als Gebühr in Prozent Ihrer eingezahlten Währungssumme sehen können.

Ihr persönliches Honorar hängt davon ab, welche Währung Sie haben, wie viel und welche nur für Projekte sind.

Meines Wissens ist die Zim-Anleihe genau für die Projekte gedacht, die Agro-Anleihe wäre nicht projektbezogen, aber abgesehen davon, mit wie viel wären Sie zufrieden.

Der Währungsumtausch würde 1:1 für alle Währungen der Welt erfolgen.

Ob die Nullen aus dem Bolivar entfernt werden oder nicht, ist für die Verteilung des Reichtums nicht einmal so wichtig, wenn es um das Gesamtziel geht.

Wenn Sie teilen können, wird sich alles, was wir brauchen, um die Welt zu neuen Höhen aufzubauen, in Glück, Liebe und Zufriedenheit für unser aller Wohlbefinden und spirituelles Wachstum als kreative Wesen vervielfachen.

Sollte die obige Geschichte Ihre reine Absicht sein, spielt der Betrag oder die Menge Ihres Reichtums keine Rolle.

Dennoch ist es wünschenswert, ein Verständnis dafür zu haben, was in einer Berechnung für Sie persönlich aufgeht oder nicht.

In den letzten Jahren sind Prozentsätze genannt worden, die Erwartungen geweckt haben.

Wenn Sie zum Umtausch gehen, erhalten Sie 1 % direkt auf Ihr QFS-Konto, wo Sie eine NDA unterschreiben müssen.

Nach einiger Zeit erhalten Sie weitere 9 % des Gesamtbetrags, den Sie in Zim-Bonds und Währung eingezahlt haben.

Die verbleibenden 90% werden in Form von strukturellen Auszahlungen pro Monat oder Quartal ausgezahlt.

Ob Sie nun 1 oder 10 % der Gesamtsumme selbst ausgeben können oder weniger, ist nicht einmal so wichtig, denn man kann nicht so gut leben, ohne in einen dekadenten Zustand der Gier zu verfallen.

Die Liste, die ich aufstelle, ist selbst anpassbar, wobei Sie die Berechnung in Ihrer Situation als Verwalter der Gelder der Welt sehen können, mit der damit verbundenen Verantwortung, die Korruption in Zukunft zu beseitigen.

Verbrechen gegen die Menschheit, Frauen und Kinder werden vollständig verschwinden, das ist das Ziel, denn Kinder sind unsere Zukunft und die Verantwortung, sie zu Lichtwesen der Zukunft zu formen.

Um Ihren Kindern die Währung zu geben, sich selbst zu verändern, muss ihr Geist so reif sein, dass sie diese Verantwortung auch tragen können.

Der ganze Plan ist ein X-Faktor-Wettbewerb, bei dem viele scheitern werden, und nur diejenigen mit der richtigen Einstellung und geistigen Stärke werden das angestrebte Ziel erreichen.

Stellen Sie sich das Ganze wie einen Marathon vor, bei dem Millionen an den Start gehen, aber viele es nicht bis zur Ziellinie schaffen.

Sehr wichtig sind die Streckenprojekte, die Sie einreichen, die gesammelt und eingerichtet werden, die aber nur weiterlaufen, wenn ein Verwalter der Fonds ausfällt.

Alle Länder werden souverän werden, sonst können sie GESARA nicht beitreten, der Joker aus Argentinien, der zum Präsidenten gewählt wurde, scheint mir zu 100% von der Kabale gesteuert zu sein, er will GESARA nicht und unterstützt Biden und die Ukraine e, die Zionisten in Israel.

Zu den souveränen Ländern gehören auch die souveränen Zentralbanken unter dem Dach des QFS, der goldgestützten Vermögensverwaltung, wo alle angeschlossenen Anleger ihre Gelder nach Ländern geordnet anlegen.

Das bedeutet, dass die derzeitigen Zentralbanken umgewandelt werden, um die neuen Anforderungen von ISO20024 und Basil 3-4 unter dem QFS zu erfüllen, wo gelbes Fiat-Geld der Kabale Platz hat.

Lieber normaler Mann und oder Frau, die die Verantwortung übernehmen, der Welt diesen Neuanfang zu ermöglichen, DANKE für Ihr Engagement und Ihr Wohlwollen, dieses heilige Ziel zu erreichen.

Mögen Sie gesegnet sein und bleiben auf Ihrem Weg zur Ziellinie in der fernen Zukunft des Glücks und der Liebe in der neuen Gesellschaft eines menschlichen Systems ohne Armut und Korruption.

Ich hoffe, die Menschen erkennen die Notwendigkeit, die NDA zu respektieren und ihre Gelder nicht zu verlieren.

Machen Sie sich klar, dass nach dem Wechsel die Arbeit erst richtig beginnt.

Meine Geschichte ist meine Sicht auf den gesamten Übergang der Fonds und kann von der Realität abweichen.

Rinus