Brief voor Trump en Putin via de US en RU ambassade

Kopieer deze brief en stuur aan de Ambassade van de US en Rusland

Vul je eigen naam en adres in  Deel deze info op Facebook Twitter #RealDonaldTrump, en overige media

Aan: De vertegenwoordigers van geallieerden strijdkrachten van WW II,  Amerikaanse Ambassadeur  Pete Hoekstra en Russische  Ambassadeur  Alexander Vasilievich Shulgin.

Document opgemaakt in Nederlands, Engels, Russisch.

Amerikaanse  Ambassade Den Haag             Russische Ambassade

John Adams Park 1                                               Andries Bickerweg 2

2244 BZ Wassenaar                                  2517 JP Den Haag

Telephone: +31 70310-2209                    Tel: +31 (0) 70346 8888
Fax: +31 70310-2207                                 Fax: +31 (0) 70361 7960

E-mail: rusembassynl@mid.ru

Van:   Voer hier eigen naam en adres in!!

Rinus Verhagen

Raadhuisstraat 5

1234 AA Den Dolder

Onderwerp: status eerherstel en erkenning namens de rechtmatige erfgenamen van de Soevereine Staat Bataafse Republiek met geldige democratisch gekozen grondwet.

Geachte Heren Pete Hoekstra en Alexander Vasilievich Shulgin.

Via deze weg verzoek ik om de erkenning en eerherstel van de Bataafse Republiek om de volgende feiten.

1, Namens de persoon Maxima die claimt Koningin van Nederland te zijn, kwam in 2012 de uitlating dat ze de Nederlander niet gevonden had, en dan de Nederlander dus niet bestaat. https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=125s

Dit is verder uitgezocht en haar uitlating is 100% terecht, wat niet terecht is dan zij en haar man Willem Alexander laten vieren als Koningen en de bevolking hebben bedrogen vanaf 5 mei 1945. https://lettertomaxima.blogspot.com/

Willem Alexander heeft de erfenis van zijn Nazi grootvader Bernhard von Lippe aanvaard als Stadhouder van bezet Nederland door de Nazi’s vanaf 13 mei 1940.

2, Ik en mijn mede erfgenamen van de Bataafse Republiek wensen een einde aan de gijzeling die het huidige ongeldige en onwettige Hitler Kabinet Rutte en Fake Koning de bevolking van Nederland in stand hebben gehouden door de stillen coup van 5 mei 1945.

Ik en velen komen tot het besef dat het Deep State Kartel van de naoorlogse Nazi’s op grote schaal Genocide tegen de eigen en wereldbevolking hebben gepleegd. https://mh370-jit-lie.blogspot.com/

Hiervoor dienen de verantwoordelijke personen en medeplichtigen uit de ministeries, politiek, Rechtspraak en alle Burgemeesters te worden verwijderd en berecht voor het samenspannen tegen eigen onderdrukte bevolking.

Wij de rechtmatige erfgenamen van de Bataafse Republiek claimen ons soeverein geboorterecht op, zonder Dutch Cabal onderdrukking van de na-oorlog Hitler Kabinet Deep State puppets.

Geachte Donald J Trump en Vladimir Putin,

Met deze brief geven we u toestemming een volmacht om door interventie de huidige Nazi machthebbers namens ons de bevolking in Nederland te verwijderen.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42bzspswzn/staatsregeling_van_1798_eerste_grondwet#:~:text=De%20Staatsregeling%20voor%20het%20Bataafsche,de%20eerste%20Grondwet%20van%20Nederland.&text=Op%2023%20april%20stemden%20de,jaar%20vervangen%20door%20een%20nieuwe.

Staatsregeling van 1798: eerste Grondwet met democratisch bestel.

Staatsregeling voor het Bataafse Volk

Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constituerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi84jskegvnk/proclamatie https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42dj6ad7r1/algemeene_beginselen https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42djoh2pyh/burgerlijke_en_staatkundige_grondregels

Copy this letter and send to the Embassy of the US and Russia

Fill in your own name and address  Share this info on Facebook Twitter #RealDonaldTrump, and other media.

On: The representatives of WW II Allied Forces, U.S. Ambassador Pete Hoekstra and Russian Ambassador Alexander Vasilievich Shulgin.

Document drawn up in Dutch, English, Russian.

American Embassy The Hague                        Russian Embassy

John Adams Park 1                                                Andries Bickerweg 2

2244 BZ Wassenaar                                  2517 JP Den Haag

Telephone: +31 70310-2209                    Tel: +31 (0) 70346 8888
Fax: +31 70310-2207                                 Fax: +31 (0) 70361 7960

E-mail: rusembassynl@mid.ru

From:            Enter your own name and address here!

Rinus Verhagen

Raadhuisstraat 5

1234 AA Den Dolder

Subject: status restoration and recognition on behalf of the rightful heirs of the Sovereign State of Batavian Republic with valid democratically elected constitution.

Dear Sirs Pete Hoekstra and Alexander Vasilievich Shulgin.

Through this way, I request the recognition and veneration of the Batavian Republic for the following facts.

1, On behalf of the person Maxima who claims to be Queen of the Netherlands, in 2012 came the statement that she had not found the Dutchman, and then the Dutchman does not exist. https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=125s 

This has been further investigated and her statement is 100% justified, which is no more justified than she and her husband celebrating Willem Alexander as Kings and deceiving the population from May 5, 1945 onwards. https://lettertomaxima.blogspot.com/ 

Willem Alexander accepted the legacy of his Nazi grandfather Bernhard von Lippe as Stadholder of the Netherlands occupied by the Nazis from May 13, 1940.

2, I and my fellow heirs of the Batavian Republic wish an end to the hostage-taking that the current invalid and illegal Hitler Cabinet Rutte and Fake King have maintained the population of the Netherlands by the silent coup of May 5, 1945.

I and many come to realize that the Deep State Cartel of the post-war Nazis committed genocide on a large scale against their own and the world’s population. https://mh370-jit-lie.blogspot.com/ 

To this end, those responsible and accomplices from ministries, politics, the judiciary and all mayors must be removed and tried for conspiring against their own oppressed population.

We the rightful heirs of the Batavian Republic claim our sovereign birthright, without Dutch Cabal suppression of the post-war Hitler Cabinet Deep State puppets.

Dear Donald J Trump and Vladimir Putin,

With this letter we give you a power of attorney to remove the current Nazi rulers from the Netherlands on our behalf.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42bzspswzn/staatsregeling_van_1798_eerste_grondwet#:~:text=De%20Staatsregeling%20voor%20het%20Bataafsche,de%20eerste%20Grondwet%20van%20Nederland.&text=Op%2023%20april%20stemden%20de,jaar%20vervangen%20door%20een%20nieuwe.

State regulation of 1798: first Constitution with a democratic system.

State regulation for the Batavian People

The draft Staatsregeling voor het Bataafsche Volk was announced on behalf of the Constituent Assembly 23 March; it was approved by the People’s vote 23 April; proclaimed as such 1 May; entered into force 4 May 1798.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi84jskegvnk/proclamatie https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42dj6ad7r1/algemeene_beginselen https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42djoh2pyh/burgerlijke_en_staatkundige_grondregels

Скопируйте это письмо и отправьте в посольство США и России.

Введите свое имя и адрес

Вперёд: Представители союзных войск Великой Отечественной войны, посол США Пит Хоэкстра и посол России Александр Васильевич Шульгин.

Документ составлен на голландском, английском, русском языках.

Американское посольство                     Гаага Российское посольство

John Adams Park 1                                               Andries Bickerweg 2

2244 BZ Wassenaar                                  2517 JP Den Haag

Telephone: +31 70310-2209                    Tel: +31 (0) 70346 8888
Fax: +31 70310-2207                                 Fax: +31 (0) 70361 7960

E-mail: rusembassynl@mid.ru

Ot:      Voer hier eigen naam en adres in!!

Rinus Verhagen

Raadhuisstraat 5

1234 AA Den Dolder

Предмет: статус реабилитации и признание от имени законных наследников Суверенного Государства Батавийской Республики с действительной демократически избранной конституцией.

Уважаемые господа Пит Хоэкстра и Александр Васильевич Шульгин.

Настоящим прошу о признании и почитании Батавской Республики.

1, От имени лица Максимы, которая утверждает, что является королевой Нидерландов, в 2012 году поступило заявление о том, что она не нашла голландца, и поэтому голландца не существует.

Предмет: статус реабилитации и признание от имени законных наследников Суверенного Государства Батавийской Республики с действительной демократически избранной конституцией.

Уважаемые господа Пит Хоэкстра и Александр Васильевич Шульгин.

Настоящим прошу о признании и почитании Батавской Республики.

1, От имени лица Максимы, которая утверждает, что является королевой Нидерландов, в 2012 году поступило заявление о том, что она не нашла голландца, и поэтому голландца не существует. https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=125s

Это расследование было продолжено, и ее заявление на 100% оправдано, что не более оправдано, чем то, что она и ее муж празднуют Виллема Александра как королей и обманывают население с 5 мая 1945 года.  https://lettertomaxima.blogspot.com/

Виллем Александр принял наследие своего нацистского деда Бернхарда фон Липпе в качестве Штадхолдера Нидерландов, оккупированных нацистами с 13 мая 1940 года.

2, я и мои коллеги-наследники из Батавийской Республики желаем положить конец захвату заложников, что нынешний недействительный и незаконный гитлеровский кабинет Рутте и Фальшивый Король удержали население Нидерландов в результате молчаливого переворота 5 мая 1945 года.

Я и многие из нас осознаем, что Глубокий государственный картель послевоенных нацистов совершил геноцид в широких масштабах против собственного и мирового населения. https://mh370-jit-lie.blogspot.com/

С этой целью виновные и сообщники из министерств, политики, судебных органов и все мэры должны быть отстранены от должности и преданы суду за сговор против собственного угнетенного населения.

Мы, законные наследники Батавийской Республики, претендуем на наше суверенное право первородства, без голландского кабала, подавляющего послевоенные марионетки Гитлеровского Кабинета Глубокого Государства.

Дорогие Дональд Джамп и Владимир Путин,

Этим письмом мы предоставляем Вам от нашего имени доверенность на отстранение от должности нынешних нацистских правителей в Нидерландах. https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42bzspswzn/staatsregeling_van_1798_eerste_grondwet#:~:text=De%20Staatsregeling%20voor%20het%20Bataafsche,de%20eerste%20Grondwet%20van%20Nederland.&text=Op%2023%20april%20stemden%20de,jaar%20vervangen%20door%20een%20nieuwe.

Государственное регулирование 1798 года: первая Конституция с демократической системой.

Государственное регулирование для народа Батавии

Проект этого Государственного постановления для Батавийского народа был оглашен от имени Учредительного собрания 23 марта; он был одобрен народным голосованием 23 апреля; провозглашен таковым 1 мая; вступил в силу 4 мая 1798 года.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi84jskegvnk/proclamatie https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42dj6ad7r1/algemeene_beginselen https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi42djoh2pyh/burgerlijke_en_staatkundige_grondregels