Een brief aan het koningshuis en Mark Rutte – OPPT

oppt2-150x137

Nog een brief aan de koningin en de heer Rutte.

In aansluiting op de brief naar de koning van jl willen wij jullie graag deze brief tonen die al eerder is gestuurd naar het koninklijk huis en het Kabinet.

Deze brief is onderdeel van een zeer goed onderbouwde aangifte tegen de overheid. Klik hier om de aangifte te lezen. 

Volgens ons zou iedereen die moeten sturen. Maar beoordeel dat zelf maar.

De brief!

Aan Mevrouw B.W.A. van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld Noordeinde 68 Postbus 30412 2500 GK Den Haag Aan de heer M. Rutte Korte Voorhout 7 2514 CW Den Haag
Geachte mevrouw Van Amsberg, geachte heer Rutte,

Deze brief schrijven wij u om u te informeren over een zeer belangrijke kwestie, die de hele mensheid op deze planeet op dit moment raakt.

Wij staan hier voor u, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Het doel van ons verzoek aan u komt voort uit ons diepe menselijke verlangen om de waarheid aan het licht te brengen en om heling en hoop te bewerkstelligen voor al onze terneergeslagen broeders en zusters. Onlangs is ons ter ore gekomen dat wij, het volk, de mensen van dit mooie land, een corporatieve regering hebben. Dit houdt in dat we eigenlijk geen regering hebben ten dienste van de behoeften van de mensen, maar een corporatie, handelend als een regering.

Het verschil tussen een echte, actieve, wettige regering en een corporatieve regering die regeert in plaats daarvan, is enorm. Wij, het volk zijn door deze misleiding handelsficties ofwel handelsartikelen geworden. Ons leven had een in geld uitgedrukte waarde voor die corporatie en we werden beschouwd als (scheeps)lading of bezit. Onze persoonlijke bezittingen konden ons zomaar afgenomen worden, evenals onze kinderen, we konden zomaar ons leven verliezen en van onze dromen beroofd worden. We waren in bezit van de CORPORATIE: we waren slaven! Dit is zeer belangrijke informatie voor ons allemaal, informatie waarover wij de mensen van deze planeet aan het wakker worden zijn.

Op 25 december 2012 is de wereld veranderd. Niet zoals het ons voorgehouden was: geen rampen, geen vernietiging, geen wereldwijde omwenteling, geen ‘einde van de wereld’-voorspeling kwam uit. Toch is de verandering groter dan wie ook van ons zich had kunnen voorstellen of van had kunnen dromen!

Na jaren van juridisch onderzoek en middels het deponeren van een reeks UCC-dossiers en een uitgebreide lijst van juridische kennisgevingen is op alle corporatieve entiteiten op de hele wereld beslag gelegd. Alle genoemde entiteiten zijn hiervan op 25 december 2012 naar behoren en tijdig in kennis gesteld door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST (OPPT).

Aangezien de enige wet die onze juridische en wettige systemen regelt de corporatieve Maritieme Wet is (Wet van het Water ofwel Wet van de Handel) en niet de in Nederland geldende Burgerlijke Wet, zijn deze genoemde juridische systemen ook ongeldig verklaard.

Sinds eind december 2012 zijn miljoenen mensen over de hele wereld geïnformeerd over de nieuwe Trust. Wij allemaal, inclusief u, zijn de begunstigden van deze Trust. De fondsen die ‘veiliggesteld’ zijn voor alle mensen op deze wereld door de corporatieve commerciële entiteiten worden nu beheerd voor en namens ons allen door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST (OPPT).

Elk(e) man, vrouw en kind van deze wereld kan nu uit het slavensysteem stappen! Het slavensysteem
dat ons behoeftig, onwetend, in angst en onrechtmatig gehouden heeft. Eindelijk kunnen we een nieuw tijdperk betreden van persoonlijke vrijheid, overvloed, liefde en mededogen!

Wij kennen nauwelijks iemand die blij was met het oude systeem van onderdrukking, controle, armoede en oorlog; een wereld waarin de meeste regeringen juist de grootste bedreiging vormden voor welzijn en vrijheid van de mensen; een wereld waarin een zelfbenoemde kleine groep mensen de macht naar zich had toegetrokken om te heersen over de mensheid door middel van het bewust verspreiden van angst, intimidatie, diefstal, moord en marteling, in plaats van het beschermen, dienen en helpen van de mensheid.

De laatste uren zijn nu geslagen voor deze wereld … en dat is maar beter zo!
We hebben het sluitstuk bereikt van deze krankzinnige, vernietigende en wrede parodie. Voor het eerst ooit zijn we wettelijk en onvoorwaardelijk vrij, als de Goddelijke wezens die we waarlijk zijn. We zijn bevrijd van de commerciële fictie die, oftewel het handelsartikel dat van ons gemaakt was, als gevolg van de misleiding door een kleine groep.

Met vreugde in ons hart brengen wij u vandaag op de hoogte van heit feit dat de slavernij en blinde gehoorzaamheid aan welke vorm van ‘autoriteit’ dan ook voorbij is. Dit geldt ook voor elke vorm van dwang om mensen te controleren, in financiële, spirituele, fysieke zin of welke vorm van repressie dan ook, met als doel geldelijk gewin, macht en overheersing te verkrijgen ten koste van onze Goddelijke en Universele Rechten; het is voorbij!

Wij, de bewoners van deze aarde, dit land en deze zeeën zijn nu wettig vrij, gelijk en rijk! U, samen met ons allemaal, staat voor een historisch momentum: stel het u eens voor …!

In het leven van elk(e) vrouw en man komt er een moment dat de belangrijkste keuze van dat leven gemaakt moet worden; de keuze die bepalend is voor de definitieve richting van de rest van je leven. Wij weten wanneer dat moment daar is. Wij vinden hierin onze betekenis en kracht. Soms beseffen we niet onmiddellijk de macht, kracht en gevolgen hiervan en kan het een langzaam proces van bewust worden zijn. Maar uiteindelijk manifesteert het zich als een complete transformatie en de volledige openbaring van wie je werkelijk bent, van je essentie.

Dit moment is nu aangebroken, voor ons allemaal. Wij zijn de generatie met voldoende moed, kennis, compassie, liefde en begrip om deze historische sprong te maken: uit het duister naar het licht, van ‘verstand’ naar ‘hart’, van egoïsme naar dienstbaarheid aan de ander. Met deze brief laten wij u weten dat dit historische moment ook voor u aangebroken is. Wij zijn vanaf nu bevrijd van onze collectieve gevangenschap, zowel fysiek, spiritueel, intellectueel, financieel als moreel.

Wij nodigen u uit om de hele mensheid te vergezellen op dit pad naar liefde, compassie, vrijheid, overvloed en eindeloze co-creatie. Kijk nauwkeurig naar uzelf, naar ons en uw persoonlijke strijd voor onze mooie, maar kwetsbare wereld. Laten we haar mooier maken! Zie de toekomst die nu voor ons staat!
Is die niet geweldig?! Kom met ons mee!

De wereld ontwaakt en hervindt haar ware natuur en grenzeloze mogelijkheden. Er is niemand buiten onszelf die ons en onze ervaringen waarde kan geven.

Wij staan nu in ons onweerlegbare en wettige recht en hebben ons afgekeerd van het slavernijsysteem. Wij, het volk, de mensheid, de prachtige wezens met ongelooflijk potentieel en gratie, gaan eindelijk onze dromen waarmaken en bouwen aan een wereld, zoals we die willen achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dit doen we met een gevoel van trots en in volmaaktheid!

Een golf van vrijheid wordt zichtbaar aan de horizon. De sluiers van de treurige, donkere en wrede illusie die ons duizenden jaren beheerst hebben, worden verwijderd. Het heldere ochtendlicht van een nieuw tijdperk schijnt op ons!

Voor het eerst in onze geschiedenis wordt onze droom bewaarheid. Het corporatieve systeem, waarin een Goddelijk Wezen behandeld werd als commerciële fictie / handelsartikel bestaat niet meer. De oude corrupte organisaties vallen om en hun belachelijke symboliek wordt weggevaagd. Geschiedenisstudenten zullen de waanzin en de wreedheid die heersten gedurende eeuwen van lijden en bloedvergieten proberen te verklaren. Zij zullen proberen te begrijpen waarom de mensheid zoveel misbruik van de zwakkeren door de heersende elite toestond. Zij zullen geen bevredigende antwoorden vinden voor zoveel waanzin.

U mag nu een keuze maken, samen met ons. Deze keuze heeft evenveel betekenis voor u als voor ons. Wij vragen u vriendelijk tijd hiervoor te nemen en goed te luisteren naar uw innerlijke stem. Vraag uzelf met welk recht u nu handelt en onder wiens en welke ‘ autoriteit’. Welke ‘wetten’ wilt u nu uitvaardigen en uit wiens naam?

Aan welke ‘autoriteit’ bent u dienstbaar en wie vertegenwoordigt u?

Het einde van dit verhaal wordt nu duidelijk en gekend door steeds meer van ons. Wij hopen dat de beslissingen die u en wij allen vanaf nu in het licht van de handelingen door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST 1776 (OPPT) gaan nemen in overeenstemming zijn met de door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST 1776 (OPPT) namens de hele wereldbevolking juridisch en wettelijk bekrachtigde handeling.

Vanaf nu worden uw handelingen en die van ons allen, levend op deze planeet, nu en in de toekomst, uitgevoerd in volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, omdat we gaan handelen vanuit ABSOLUTE WAARHEID, bewust van wie we werkelijk zijn: Goddelijke Wezens met gelijke rechten en verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar, in eeuwigdurende vrijheid om te creëren. Eindeloos en voor altijd!

Wij nodigen u nogmaals uit om deze historische stap samen met ons te zetten. Wij reiken u de hand en nodigen u uit om deel te worden van de oplossing, deel van dit momentum om een nieuwe wereld te creëren.
In eerbied, respect en liefde staan wij hier voor u en groeten u.
Met de meeste hoogachting,

Deze brief is onderdeel van een zeer goed onderbouwde aangifte tegen de overheid. Klik hier om de aangifte te lezen. 

bron: Imagine2b Free, OPPT