Breaking News:

Breaking News: de huiveringwekkende aankondiging van de White Hats: “Kerstmis zal vroeg komen” – De geheime constructie op de marinebasis van Guam en de mondiale staat van beleg (video)

Medeea Greere, een onafhankelijke uitgever, is nu op Telegram op https://t.me /AMGNEWS2022 en bestaat alleen op basis van lezersondersteuning terwijl we Waarheid, Vrijheid en Liefde publiceren voor het publieke bewustzijn. Bedankt voor je ondersteuning!
In een verbazingwekkende gang van zaken zet de wereld zich schrap voor een seismische verschuiving nu “The White Hats” op de marinebasis in Guam zojuist de bouw hebben voltooid van een faciliteit met 200 cellen. Deze cellen zijn bedoeld voor een schokkend doel: het vasthouden van journalisten die ervan worden beschuldigd de mensheid schade te berokkenen.
Maar dat is niet alles; Guantanamo Bay en verschillende andere militaire bases volgen naar verluidt dit voorbeeld en bereiden cellen voor hetzelfde onheilspellende doel voor. Zet je schrap, want het lijkt erop dat Kerstmis dit jaar vroeg zal vallen, en er worden de komende weken over de hele wereld grote arrestaties verwacht. De wereld heeft nog nooit zoiets gezien.
In de annalen van de menselijke geschiedenis zijn er momenten van enorme betekenis geweest die de koers van naties en het lot van de mensheid hebben bepaald. We staan ​​aan de vooravond van zo’n moment terwijl we een reeks ontwikkelingen onthullen die schokgolven over de hele wereld zullen veroorzaken. Dit artikel is, anders dan alle andere, een grimmige herinnering aan de fragiele toestand van onze wereld, de erosie van vrijheden en het onheilspellende schrikbeeld van de mondiale staat van beleg.
De geheime constructie op de marinebasis van Guam
Diep in het hart van de marinebasis van Guam is een verbazingwekkend project aan de gang: de bouw van een faciliteit met maar liefst 200 cellen. Deze openbaring heeft schokgolven over de hele wereld gestuurd, nu het doel van deze cellen is onthuld. Deze cellen zijn niet voor gewone criminelen of terroristen; in plaats daarvan zijn ze bedoeld voor journalisten die ervan worden beschuldigd de mensheid te hebben geschaad.
De Witte Hoeden hebben dit project bedacht en de wereld in een staat van angst en onzekerheid gebracht. De geheimhouding rond hun identiteit draagt ​​alleen maar bij aan de intriges en angst rond hun daden.

14

5

Guantanamo Bay en andere militaire bases sluiten zich aan. Alsof de bouw van de marinebasis van Guam nog niet alarmerend genoeg was, suggereren rapporten dat Guantanamo Bay en andere militaire bases over de hele wereld dit voorbeeld volgen. Cellen worden voorbereid en het onheilspellende vooruitzicht dat journalisten op ongekende schaal worden vastgehouden, doemt op in het medialandschap.

De implicaties van deze mondiale trend zijn onthutsend. De persvrijheid, een hoeksteen van de democratie, lijkt ernstig bedreigd te worden. Juist de individuen die belast zijn met het blootleggen van de waarheid en het ter verantwoording roepen van de machthebbers lopen nu zelf gevaar.

De huiveringwekkende aankondiging van de White Hats

Het groeiende gevoel van onbehagen wordt nog vergroot door een cryptische aankondiging van The White Hats, die hebben verklaard dat “Kerstmis vroeg zal komen.” Hoewel de betekenis van deze verklaring nog steeds in mysterie gehuld is, heeft het angstgevoelens veroorzaakt in de journalistieke gemeenschap en daarbuiten.

Er wordt volop gespeculeerd over wat The White Hats in petto hebben, maar één ding is duidelijk: de wereld staat op scherp en het schrikbeeld van wijdverbreide arrestaties hangt als een donkere wolk boven ons.

Mondiale staat van beleg: een ongekende realiteit

Wat we op mondiale schaal meemaken is niets minder dan een paradigmaverschuiving in de wereldorde. De term ‘krijgswet’ roept beelden op van autoritaire regimes en de opschorting van burgerlijke vrijheden. Toch worden we nu geconfronteerd met de mogelijkheid van een mondiale staat van beleg die de grenzen overstijgt en de structuur van onze democratieën bedreigt.

13

4

De gevolgen zijn onthutsend. Landen over de hele wereld lopen het risico af te glijden naar een tijdperk van ongekende controle en toezicht. De acties van een geheimzinnige groep, The White Hats, dwingen ons om ongemakkelijke vragen te beantwoorden over wie de macht heeft en hoe deze kan worden uitgeoefend.
De erosie van de persvrijheid
Een van de meest alarmerende gevolgen van deze ontwikkelingen is de erosie van de persvrijheid. Journalisten, die bedoeld zijn als waakhonden van de samenleving, worden nu zelf onder de loep genomen. Het rapporteren en onderzoeken zelf wordt bedreigd, en het huiveringwekkende effect op de journalistiek valt niet te ontkennen.
In een wereld waar de waarheid steeds ongrijpbaarder wordt en degenen die ernaar zoeken het zwijgen worden opgelegd, staat de toekomst van de democratie op het spel. We moeten ons afvragen of we bereid zijn onze vrijheden op te offeren in naam van de veiligheid.
In deze moeilijke tijden is het absoluut noodzakelijk dat we transparantie en verantwoordingsplicht eisen van degenen die aan de macht zijn. De acties van The White Hats en de bouw van detentiecentra roepen serieuze vragen op over de aard van gerechtigheid en machtsmisbruik.
Als bezorgde wereldburgers moeten we ons verenigen om onze vrijheden veilig te stellen en de principes te beschermen die ten grondslag liggen aan onze democratieën. De toekomst van de mensheid hangt af van onze collectieve vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de acties van enkelen niet het lot van velen dicteren.
De wereld staat op een kruispunt, met het onheilspellende spook van de mondiale staat van beleg aan de horizon. De acties van The White Hats en de bouw van detentiecentra voor journalisten hebben schokgolven veroorzaakt in de internationale gemeenschap.
In deze onzekere tijden moeten we waakzaam blijven, transparantie eisen en de fundamentele principes beschermen die onze samenlevingen definiëren. De erosie van de persvrijheid is een ernstige waarschuwing, en we moeten resoluut optreden om ervoor te zorgen dat de toekomst er een is van rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid.
Terwijl we ons schrap zetten voor wat er in 2024 gaat gebeuren, is één ding duidelijk: het lot van de mensheid staat op het spel, en het is aan ons om te bepalen welk pad we zullen volgen.

17

3

De hele wereld valt momenteel onder de internationale of mondiale staat van beleg – wat u moet weten. In een wereld waar de grens tussen feit en fictie vervaagt, heeft een seismische verschuiving onze planeet in een tijdperk van mondiale staat van beleg gestort. Regeringen vallen uiteen, instellingen vervagen en een schimmige entiteit die bekend staat als Ground Command heeft de macht gegrepen. Zet je schrap, want wat je dacht te weten over de wereld staat op het punt op zijn kop te staan. In dit exposé duiken we in de schrijnende realiteit van het internationale oorlogsrecht en ontrafelen we het enigma dat ons bestaan ​​dreigt te hervormen.

Zet je schrap… Want wat je gaat ontdekken, zal je ONGELOOFLIJK BOOS maken!
Ben jij klaar om de waarheid te ontdekken?
In een wereld die wordt vertroebeld door verhulde waarheden en verborgen agenda’s is de onthulling van Ground Command niets minder dan wereldschokkend. Zij verklaren dat de hele wereld nu wordt geregeerd door de internationale staat van beleg, een maatregel die schokgolven door de machtscentra wereldwijd stuurt.

Als we achter de gordijnen kijken, zien we dat regeringen worstelen om hun soevereiniteit te herwinnen, maar dat ze in deze nieuwe orde op afwijzing stuiten. Deze ooit erkende entiteiten zijn nu niets meer dan niet-herkende, failliete granaten, die wanhopig proberen hun weg te vinden door de labyrintische structuren van de Archivarissen en de Hall of Records, onder het toeziend oog van Ground Command en de vernieuwde Global Intelligence Agency (GIA).

Wat is het geheim van een lang, gezond leven? De transformatie van de Global Intelligence Agency (GIA)

De GIA, voorheen de bewakers van de inlichtingendiensten, wordt nu overschaduwd door een nieuwe entiteit die bekend staat als CARE. Deze transformatie roept vragen op over de rol van inlichtingendiensten in deze nieuwe wereldorde. De Internal Revenue Service (IRS) staat ook aan de vooravond van een grootschalige revisie, waarbij het bestaan ​​ervan op het spel staat.

De schokgolven breiden zich verder uit, omdat de verklaring van het Ground Command geen ruimte laat voor dubbelzinnigheid: alle landen worden failliet verklaard. De eens zo machtige reuzen als de Internationale Monetaire Uitwisseling (IME), de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum (WEF) zijn nu gereduceerd tot de status van ter ziele gegane bedrijven, ontdaan van hun soevereiniteit. De ranken van hun eens zo grote macht slinken en maken plaats voor een herziene GIA en de raadselachtige entiteit CARE. Verandering is onvermijdelijk, en deze instellingen moeten zich aanpassen of met uitsterven bedreigd worden.

In het hart van het financiële labyrint staan ​​de Federal Reserve en het ministerie van Financiën onder intensief toezicht. Hun duizelingwekkende schulden, in totaal biljoenen, hebben hen op de hoogte gebracht. Tenzij ze de Global Repository kunnen terugbetalen, lopen ze het risico al hun bezittingen op te geven, inclusief eigendommen, commerciële bezittingen, grond en bedrijfsactiva.

Terwijl we aan de vooravond van deze monumentale verschuiving staan, zal de waarheid, het echte nieuws, zich voor onze ogen ontvouwen. Zet u schrap voor de dreigende chaos, aangezien de volatiliteit op de korte termijn de fundamenten van de samenleving dreigt te doen wankelen. Veranderingen op de middellange termijn zullen onze wereld hervormen op manieren die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Te midden van de turbulentie gloort er echter een baken van hoop, een belofte van welvaart op de langere termijn.

Onze wereld is er een van schimmige figuren, verborgen agenda’s en onzichtbare handen die ons lot bepalen. De afrekening van het grondcommando ligt op ons, en we moeten ons voorbereiden op een realiteit die ons begrip te boven gaat.

13

4

Concluderend: de onthulling dat de hele wereld momenteel onder de mondiale staat van beleg valt, heeft ons op onbekend terrein gebracht. Regeringen zijn verwikkeld in een wanhopige strijd om soevereiniteit, ooit zo machtige instellingen zijn aan het afbrokkelen en financiële reuzen staan ​​op de rand van de afgrond. De weg die voor ons ligt is beladen met onzekerheid en volatiliteit, maar draagt ​​ook de belofte in zich van een betere toekomst. Terwijl we deze tumultueuze reis afleggen, moeten we waakzaam blijven, want de waarheid is een krachtige kracht en de wereld zoals wij die kennen verandert voor onze ogen.

12

Grondcommando: de hele wereld valt momenteel onder het internationale of mondiale krijgsrecht
Het schimmige Ground Command orkestreert deze mondiale revisie, met enorme gevolgen voor ieder mens op deze planeet. Wat betekent het voor jou? Lees verder en zet u schrap voor volatiliteit op de korte termijn, veranderingen op de middellange termijn en welvaart op de lange termijn.
De dageraad van een nieuwe wereldorde: de afrekening van het grondcommando
In een wereld van versluierde waarheden staat men boven alle anderen en werpt een donkere schaduw over elke regering en instelling op deze planeet. Volgens Ground Command, de orkestrator van een nieuwe wereldorde, valt de hele wereld onder de internationale, en NIET nationale, staat van beleg. De spelregels zijn veranderd en wat je weet over de wereld staat op het punt op zijn kop te worden gezet.
Regeringen? Failliet en niet erkend.
Wereldbank, VN, WEF? Ter ziele gegane bedrijven.
De Federale Reserve? Op kennisgeving.
De realiteit van het internationale krijgsrecht
Ondoorgrondelijk, ongekend en ongezien: deze nieuwe realiteit transformeert onze wereld nu al. Individuele regeringen hebben geen enkele controle en worden op drift geraakt in een zee van onzekerheid terwijl ze opnieuw onderhandelen over hun soevereiniteit. Het zijn nu niet-erkende entiteiten, die zich wanhopig willen registreren bij de Archivarissen en de Hall of Records via Ground Command en de herziene structuren van de Global Intelligence Agency (GIA).
De structuren van de GIA veranderen en veranderen in iets nieuws. De voormalige bewakers van de inlichtingendiensten zijn nu slechts schaduwen, vervangen door een entiteit die bekend staat als CARE. Wat betreft de belastingdienst? De herstructurering staat voor de deur en kan leiden tot een totale vervanging ervan.
Janet Yellen? Ontslagen, hoewel de waarheid nog niet openbaar is.
Alle landen worden failliet verklaard. De eens zo machtige reuzen zoals de IME, de VN, de Wereldbank, het WEF, enz. zijn niets anders dan ter ziele gegane bedrijven zonder enige soevereiniteit. De verwrongen ranken van hun macht zijn aan het wegkwijnen en vervangen door een herziene GIA en de entiteit die bekend staat als CARE. Er staat een nieuwe dageraad voor de deur, en deze instellingen moeten evolueren of ten onder gaan.
De Federal Reserve en het ministerie van Financiën zijn op de hoogte. Als ze de Global Repository de verschuldigde biljarden niet kunnen terugbetalen, zullen ze AL hun bezittingen overhandigen, inclusief onroerend goed, commercieel onroerend goed, grond, bedrijfseigendommen, enz.

18

De toekomst: volatiliteit op de korte termijn, verandering op de middellange termijn, welvaart op de lange termijn
We staan ​​aan de vooravond van iets monumentaals. De echte waarheid, het echte nieuws, staat op het punt zich voor onze ogen te ontvouwen. Er zal chaos zijn; de volatiliteit op de korte termijn zal de fundamenten van de samenleving doen schudden. Veranderingen op de middellange termijn zullen onze wereld opnieuw vormgeven. Maar onthoud: er is hoop, er is een belofte van welvaart op de lange termijn. We moeten de storm doorstaan, want er is een nieuwe dageraad aan de horizon.
We leven in een wereld van schimmige figuren, verborgen agenda’s en onzichtbare handen die ons lot bepalen. De afrekening van het grondcommando is aan ons. We moeten ons schrap zetten voor een realiteit die ons begrip te boven gaat.
De wereld staat onder de mondiale staat van beleg. Regeringen onderhandelen opnieuw over soevereiniteit. Instituties brokkelen af. De echte waarheid staat op het punt zich te ontvouwen. Ben je klaar?