Aan Roy Hazenoot. Noord-Hollands dagblad

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Redacteuren Lydia en Roy gaan minder vlees eten.'Vegetarisch... -  Noordhollandsdagblad

Beste Roy, ben je op de hoogte wat er in het vaccin zit, SM102 en Grafeen Oxide beide horen niet in een menselijk lichaam thuis.

https://fullfact.org/online/graphene-oxide/

https://www.caymanchem.com/product/33474/sm-102

zie de PDF https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf

Handelsnaam: SM-102 in chloroform (Vervolg van bladzijde 1) 53.0 – Gevarenaanduidingen

Gevarenpictogrammen d~ GHS06 d~ GHS07 d~ GHS08 – Signaalwoord Gevaar – Gevaar

Gevaar aanduidende componenten van etikettering: Chloroform – Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H331 Giftig bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel, de nieren, de lever en de ademhalingswegen bij langdurige of herhaalde blootstelling. –

Voorzorgsmaatregelen

P201 Vóór gebruik speciale instructies raadplegen.

P202 Niet hanteren alvorens alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen te hebben.

P260 Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen.

P264 Grondig wassen na het hanteren.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product.

P271 Uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P312 Bij inslikken: Bel een antigifcentrum/arts als u zich onwel voelt.

P330 Mond spoelen. P302+P352 Indien op de huid: Met veel water wassen.

P304+P340 BIJ INADEMING: Persoon in de frisse lucht brengen en comfortabel houden om te ademen. P305+P351+P338 Indien in de ogen: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten.

Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen.

Blijven spoelen.

P308+P313 NA blootstelling of bezorgdheid: Medische hulp/advies inroepen.

P321 Specifieke behandeling (zie op dit etiket).

P314 Medische hulp/advies inroepen als u zich onwel voelt.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P332+P313 Indien huidirritatie optreedt: Medische hulp/advies inroepen.

P337+P313 Indien oogirritatie aanhoudt: Medische hulp/advies inroepen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden.

P405 Achter slot bewaren. P501 Verwijderen van de inhoud/container overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften..

Je auto-immuun systeem wordt hierdoor afgebroken.

Je bloed zal drastisch klonteren en heel slecht worden.

Organen uitval als Hart, Nieren, Lever en je zenuwstelsel worden hier mee gesloopt, hersenen die veel dommen mensen niet gebruiken worden beschadigd, en trombose zal leiden tot de dood.

Mocht men het lang volhouden met deze rommel in zijn lijf, dan heb je nog 3 jaar.

Als deze shit in je lichaam zit krijg je het er niet meer uit, want het woekerd. en 5G zal je de genade klap geven.

Iedere malloot die het Vaccin genomen heeft staat ook via Bluetooth in contact via 5G, dit kun je gemakkelijk controleren met je Mobiel telefoon.

Jij en je vriendin die vleesloos door het leven gaan, mits je het vaccin genomen hebt gaan spoedig zoveel afvallen, dat je moet oppassen dat je niet door het rooster van een winkel valt.

Zet gerust je hersenen te koop, zo goed als nieuw nog nooit gebruikt.

Dat je als systeem journalist zo kritiekloos een overheid geloofd is pure zelfmoord.