2020-06-25: Wie is Sigrid Kaag (D66) eigenlijk – Who is Sigrid Kaag (D66) anyway

Mevr. Sigrid Kaag stelt zich beschikbaar voor de functie van Minister President van Nederland.
Maar wie is ze eigenlijk. Lees dit rapport van Likoed.nl uit 2017


1. Zij beschaamde het vertrouwen van dit ministerie. Zij vertrok eerder bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zij uit haar vertrouwensfunctie bij de afdeling ‘Politieke VN-zaken’ van dit ministerie was gezet. Dat was omdat de leiding van BZ had ontdekt dat zij in het geheim met een vertrouweling van Yasser Arafat was getrouwd. Zij beschaamde dus het vertrouwen van dit ministerie en wist niet goed om te gaan met gevoelige informatie. Dat alleen al maakt iemand ongeschikt als staatssecretaris op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding.

2. Haar persoonlijk leven is nauw verbonden met een terroristische organisatie. Haar Palestijnse man, Anis al-Qaq, was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was in een tijd dat zijn baas Yasser Arafat opdrachten gaf om terreuraanslagen te plegen. Dat kan betekenen dat haar man persoonlijk de hand in terreur heeft gehad.

3. Zij heeft bewondering voor terroristen. Sigrid Kaag heeft in haar woonkamer prominent een foto van Yasser Arafat (zie foto hieronder). Yasser Arafat geldt als “de vader van het moderne terrorisme”. Zijn hele leven heeft hij zich bezig gehouden met weerzinwekkende terreur. Duizenden onschuldige mensen zijn op bevel van Arafat vermoord. Niet alleen Joden en Israëli’s, maar ook vele Jordaniërs, Libanezen en Palestijnen – zowel politieke tegenstanders als Arabieren die wel in vrede met Israël wilden leven.

4. Zij heeft goede banden met terreurorganisaties. Sigrid Kaag beroept zich in interviews geregeld op haar goede relatie met de sjiitische terreurorganisatie Hezbollah. Wie is daar nou trots op? Naast veel terreur in het Midden-Oosten pleegt Hezbollah ook terreur op Joden wereldwijd, zoals de aanslag op een Joods gemeenschapscentrum in Argentinië waarbij 85 onschuldige burgers gedood werden.

5. Pro-terreur. Haar kinderen lijken pro-terreur te zijn opgevoed door hun ouders. Zo likete haar dochter Janna “Marwan Barghouti for president” op Twitter. Deze Marwan Barghouti is tot vijf keer levenslang veroordeeld wegens bewezen betrokkenheid bij drie terreuraanslagen waarbij vier Israëli’s en een Griekse monnik werden gedood. Maar vermoed wordt dat hij nog minstens 33 aanslagen met in totaal 21 doden georganiseerd heeft.

6. Zij is haatdragend naar een bevriende democratische natie. De democratisch gekozen Israëlische premier Netanyahu noemde zij onder meer “een racistische demagoog” en “geen vertegenwoordiger van vredelievende Israëli’s”. Zij werkte voor de UNWRA, de VN organisatie die alle Palestijnse nakomelingen van vluchtelingen opgesloten houdt in kampen. Dat zou nodig zijn, zo wordt hen wijs gemaakt, omdat zij daardoor ooit naar Israël zullen mogen verhuizen. Daarom moeten zij – zelfs als zij in gebied wonen met Palestijns zelfbestuur, wat geldt voor de meerderheid – in afschuwelijk overbevolkte kampen blijven wonen. In deze kampen worden zij door de UNWRA opgevoed met antisemitisme, haat tegen Israël en verheerlijking van de jihad.

7. Zij heeft nauwelijks verbondenheid met Nederland of met het Nederlandse beleid. Haar kinderen noemt zij ‘Palestijns’. Als haar kinderen Palestijns zijn en dus niet Nederlands, wat doet zij dan in een Nederlands kabinet? Ook beleidsmatig gezien is Sigrid Kaag een heel merkwaardige keus voor een staatssecretaris. Sigrid Kaag herkent zich niet in Nederland, want zij constateert “dat Nederland gedurende mijn [tientallen jaren] afwezigheid nogal is veranderd”. Zij vindt migratie “een verrijking voor de Nederlandse samenleving”. Zij is daarom tegen opvang in de regio, iets wat juist een speerpunt is van het buitenlandbeleid van het kabinet.

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, ook wat islamitische terreur betreft. Het is van groot belang om ministers en staatssecretarissen benoemen die deze dreiging en de bestrijding daarvan serieus nemen.

Sigrid Kaag heeft laten zien dat zij hiervoor niet de meest aangewezen persoon is voor Minister President.

Het gezin Kaag op de foto met een goede vriend en massamoordenaar.
Het gezin Kaag op de foto met een goede vriend en massamoordenaar.

NB Het is zo onwaarschijnlijk dat iemand zo een foto in zijn woonkamer heeft, dat mensen niet willen geloven dat deze echt is. Dat is hij wel: deze foto komt uit de uitzending van ‘Tegenlicht’ van 13 december 2015 (minuut 13:57, hieronder).

foto Kaag 2

 Bron: Likoed.nl

*****************************
ENGLISH:Mrs. Sigrid Kaag is available for the position of Prime Minister of the Netherlands.
But who is actually. Read this report from Likoed.nl from 2017

1. She betrayed the confidence of this ministry. She previously left the Dutch Ministry of Foreign Affairs after she was removed from her confidential position with the department ‘Political UN Affairs’ of this ministry, because the BZ leadership had discovered that she was secretly with a confidant of Yasser. Arafat was married. So she shamed the confidence of this ministry and was not able to handle sensitive information well. That alone makes someone unsuitable as secretary of state in a ministry where information must be treated with the utmost confidentiality, such as international cooperation in the fight against terrorism.

2. Her personal life is closely linked to a terrorist organization. Her Palestinian husband, Anis al-Qaq, was “Deputy Minister of Planning” on behalf of the Palestinian terrorist organization PLO. That was at a time when his boss Yasser Arafat gave orders to carry out terrorist attacks. That could mean her husband personally had a hand in terror.

3. She admires terrorists. Sigrid Kaag has a prominent photo of Yasser Arafat in her living room (see photo below). Yasser Arafat is regarded as “the father of modern terrorism”. All his life he has been concerned with revolting terror. Thousands of innocent people have been murdered by order of Arafat. Not only Jews and Israelis, but also many Jordanians, Lebanese and Palestinians – both political opponents and Arabs who wanted to live in peace with Israel.

4. It has good links with terror organizations. In interviews, Sigrid Kaag regularly refers to her good relationship with the Shiite terror organization Hezbollah. Who is proud of that? In addition to much terror in the Middle East, Hezbollah also terrorizes Jews worldwide, such as the attack on a Jewish community center in Argentina that killed 85 innocent civilians.

5. Pro-terror. Her children seem to have been brought up pro-terror by their parents. For example, her daughter Janna liked “Marwan Barghouti for president” on Twitter. This Marwan Barghouti has been sentenced to five times in life for proven involvement in three terror attacks that killed four Israelis and a Greek monk. But it is suspected that he has organized at least 33 attacks with a total of 21 deaths.

6. She is resentful towards a friendly democratic nation. The democratically elected Israeli Prime Minister Netanyahu called them “a racist demagogue” and “no representative of peace-loving Israelis,” among others. She worked for the UNWRA, the UN organization that keeps all Palestinian descendants of refugees in camps. That would be necessary, they are made to believe, because they will one day be allowed to move to Israel. Therefore, even if they live in an area with Palestinian self-government, which is true for the majority, they must continue to live in horribly overcrowded camps. In these camps they are brought up by the UNWRA with anti-Semitism, hatred for Israel and glorification of jihad.

7. She has hardly any connection with the Netherlands or with Dutch policy. She calls her children “Palestinian”. If her children are Palestinian and therefore not Dutch, what does she do in a Dutch cabinet? From a policy perspective, Sigrid Kaag is also a very curious choice for a state secretary. Sigrid Kaag does not recognize herself in the Netherlands, because she notes “that the Netherlands has changed quite a bit during my [decades] absence”. She considers migration to be an enrichment for Dutch society. It is therefore against reception in the region, which is a spearhead of the cabinet’s foreign policy.

The Netherlands will face major challenges in the coming years, also with regard to Islamic terror. It is of great importance to appoint ministers and state secretaries who take this threat and the fight against it seriously.

Sigrid Kaag has shown that she is not the most suitable person for Prime Minister for this.

Source: Likoed.nl