1 for 12

Dear Humanists and Fund Holders.

1 minute to 12, NESARA / GESARA are now imminent.

After years of waiting and seeing how the world is awakening, it was not an easy period for those of us who were aware of many injustices.

The waiting did make us determined to take on the task needed to restore balance on Earth in all facets, Human, Animal and Nature, health, love and happiness will be our legacy.

Through the years I have learned a lot, this was a path that many with me have walked each in its own way.

Then you come to the conclusion the more you think you know, that there is still a long way to go in discovering and at the right value to trass to make the right choice for the future.

This future is there for everyone who wants to anticipate it, which means that you then have the chance to join forces on issues that a single individual cannot solve alone.

This will require togetherness, patience and mutual understanding, which is only possible if we respect each other and transform individual EGO into collective empathy for each other.

Suspicion then is a sign of lack of maturity for the road ahead.

Of course mistakes are going to be made, these are learning moments for all of us.

The fact is that the job we want to do is bigger than any one person.

Since we are all different from each other, each with our own qualities, it is important to harmonize this with each other.

It is therefore now the time to think carefully, what can I contribute, what makes me happy, how can I support the collective and share my talent and knowledge.

The release of 6000 hidden patents and techniques will bring about a lot of change.

Apart from that it makes sense to make a list what can we do ourselves, and review it later if this problem already has a solution in the 6000 patents or techniques.

Who is going to experience what change in what way, physically, spiritually, how is this going to work together in the future when our consciousness comes to a higher level.

Anyway the Matrix we were trapped in is collapsing before our eyes at a rapid speed.

The cries WWG1WGA and The best is Yet to Come are possibilities that we ourselves must make real, someone who does not want to will not connect in the experience outside the Matrix.

The Inheritance burden of the Cabal, how are we going to be able to turn it around into prosperity for all, think of all the people who have been deceived with a Gen Bio weapon.

How many people are going to disappear who are part of the Cabal, and are the vaccinated still to be helped, because they are in a real near death experience.

The Death Experience of the Money System and Economy we will have back under control fairly soon.

Many companies medium and large that have gone bankrupt, there we have to look at how to let these entrepreneurs participate in the implementation of the restart of the New Economy under GESARA.

All of this requires preliminary work, which I and others have been doing for the past few years, the plan to start organizing everything so that we can quickly cut loose when we have the opportunity.

Clean Water, clean Air, healthy food, a home to live in are the first basics we come to work on.

How wonderful it is when you can do this in your own small teams.

Living to enjoy and not to survive, means FREEDOM physically and Spiritually.

We take on a wonderful challenge, learning and developing ourselves to make our dreams come true and be prepared for the future in the restored paradise on Earth and far beyond.

Creative power, creating thanks to visualizing always starts with a hunch and an idea that is worked out through our gifts and talent that we may share together. 

Dutch

Beste Humanisten en fondshouders.

1 minuut voor 12, NESARA / GESARA zijn nu aanstaande.

Naar jaren van wachten en zien hoe de wereld aan het ontwaken is, was het voor de mensen die zich van veel onrecht bewust waren geen gemakkelijke periode.

Het wachten heeft ons wel vastberaden gemaakt om de taak op ons te nemen die nodig is om het evenwicht op Aarde weer te herstellen in alle facetten, Mens, Dier en Natuur, gezondheid, liefde en geluk zal ons erfgoed zijn.

Door de jaren heen heb ik veel geleerd, dit was een weg die velen met mij hebben bewandeld ieder op zijn eigen manier.

Dan kom te tot de conclusie hoe meer je denkt te weten, dat er nog een hele weg te gaan is in het ontdekken en op juiste waarde te trasseren om de goede keuze te gaan maken voor de toekomst.

Deze toekomst is er voor iedereen die er in wil anticiperen, wat betekend dat je dan de kans hebt om de krachten te bundelen bij vraagstukken die een enkel individu niet alleen kan oplossen.

Hier zal een saamhorigheid, geduld en onderling begrip voor noodzakelijk zijn, dit kan alleen als we respect voor elkaar kunnen opbrengen en individuele EGO om zetten in gezamenlijke collectief empathie voor elkaar.

Achterdocht is dan een teken van gebrek aan rijpheid voor de weg die we moeten bewandelen.

Natuurlijk gaan er fouten gemaakt worden, dit zijn leermomenten voor ons allemaal.

Feit is dat de klus die we willen klaren groter is als een mens.

Daar we allemaal van elkaar verschillen ieder met zijn eigen kwaliteiten is het zaak dit op elkaar af te stemmen.

Het is daarom nu de tijd om eens goed na te denken, wat kan ik bijdragen, waar wordt ik blij en gelukkig van, hoe kan ik het collectief ondersteunen en mijn talent en kennis delen.

De vrijgave van 6000 verborgen patenten en technieken zullen veel verandering teweeg brengen.

Los van dat feit is het zinvol om een lijst te maken wat kunnen we zelf doen, en dit later herzien als dit probleem reeds een oplossing in de 6000 patenten of technieken heeft.

Wie gaat welke verandering op welke manier meemaken, fysiek, spiritueel, hoe gaat dit samen werken in de toekomst als ons bewustzijn tot een hoger level komt.

Hoe dan ook de Matrix waar we in gevangen waren stort in een sneltreinvaart voor onze ogen in.

De kreten WWG1WGA en The best is Yet to Come, het zijn mogelijkheden die we zelf waar moeten maken, iemand die niet wil zal geen aansluiting maken in de beleving buiten de Matrix.

De Erf last van de Cabal, hoe gaan we die om kunnen buigen in voorspoed voor allen, denk daarbij aan alle mensen die met een Gen Bio-wapen zijn misleid.

Hoeveel mensen gaan er verdwijnen die onderdeel zijn van de Cabal, en zijn de gevaccineerde nog te helpen, want zij zitten in een echte bijna dood ervaring.

De Doodervaring van het Geldsysteem en Economie hebben we redelijk snel weer onder controle.

Veel bedrijven midden en groot die failliet zijn gegaan, daar moeten we kijken hoe we deze ondernemers deel laten hebben in de uitvoering van de herstart van de Nieuwe Economie onder GESARA.

Dit alles vergt voorwerk, wat ik en anderen ook de afgelopen jaren heb gedaan, het plan om alles te gaan organiseren, zodat we snel los kunnen als we de mogelijkheid hebben.

Schoon Water, schone Lucht, gezond voedsel, een woning om te wonen zijn de eerste basis waar we aan komen te werken.

Hoe mooi is het als je dit in eigen kleine teams kunt doen.

Leven om te genieten en niet om te overleven, betekend VRIJHEID fysiek en Spiritueel.

We gaan een prachtige uitdaging aan, leren en ons zelf ontwikkelen om onze dromen waar te laten worden en voorbereid te zijn op de toekomst in het herstelde paradijs op Aarde en ver daarbuiten.

Scheppingskracht, creëren dank visualiseren begint altijd met een ingeving en idee wat uitgewerkt wordt door onze gaven en talent wat we samen mogen delen. 

German

Liebe Humanisten und Fondsinhaber.

1 Minute vor 12, NESARA / GESARA sind jetzt da.

Nach Jahren des Wartens und der Beobachtung, wie die Welt erwacht, war es keine leichte Zeit für diejenigen, die sich vieler Ungerechtigkeiten bewusst waren.

Das Warten hat uns jedoch entschlossen gemacht, die Aufgabe zu übernehmen, das Gleichgewicht auf der Erde in all seinen Facetten wiederherzustellen, Mensch, Tier und Natur, Gesundheit, Liebe und Glück werden unser Vermächtnis sein.

Im Laufe der Jahre habe ich viel gelernt, diesen Weg sind viele mit mir gegangen, jeder auf seine Weise.

Je mehr man zu wissen glaubt, desto mehr kommt man zu dem Schluss, dass es noch ein weiter Weg ist, um den richtigen Wert zu entdecken und zu bewerten, um die richtige Wahl für die Zukunft zu treffen.

Diese Zukunft ist für jeden da, der sie antizipieren will, was bedeutet, dass man dann die Chance hat, gemeinsam an Themen zu arbeiten, die ein Einzelner nicht alleine lösen kann.

Dies erfordert Zusammengehörigkeit, Geduld und gegenseitiges Verständnis, was nur möglich ist, wenn wir uns gegenseitig respektieren und das individuelle EGO in kollektives Mitgefühl füreinander umwandeln.

Misstrauen ist dann ein Zeichen von mangelnder Reife für den Weg, den wir gehen müssen.

Natürlich wird es Fehler geben, das sind Lernmomente für uns alle.

Tatsache ist, dass die Aufgabe, die wir erfüllen wollen, größer ist als eine einzelne Person.

Da wir alle unterschiedlich sind, jeder mit seinen eigenen Qualitäten, ist es wichtig, uns zu harmonisieren.

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, sorgfältig zu überlegen, was ich beitragen kann, was mich glücklich macht, wie ich das Kollektiv unterstützen und mein Talent und Wissen weitergeben kann.

Die Freigabe von 6000 versteckten Patenten und Techniken wird viele Veränderungen mit sich bringen.

Abgesehen davon ist es sinnvoll, eine Liste der Dinge zu erstellen, die wir selbst tun können, und sie später zu überprüfen, wenn es für das Problem bereits eine Lösung in den 6000 Patenten oder Techniken gibt.

Wer wird welche Veränderung auf welche Weise erfahren, physisch, spirituell, wie wird das in Zukunft zusammen funktionieren, wenn unser Bewusstsein auf eine höhere Ebene kommt.

In jedem Fall bricht die Matrix, in der wir gefangen waren, vor unseren Augen in rasantem Tempo zusammen.

Die Rufe WWG1WGA und The best is Yet to Come sind Möglichkeiten, die wir selbst verwirklichen müssen, denn wer das nicht will, wird sich nicht mit der Erfahrung außerhalb der Matrix verbinden.

Die Erblast der Kabale, wie werden wir in der Lage sein, dies in Wohlstand für alle zu verwandeln, denken Sie an all die Menschen, die mit einer Gen-Bio-Waffe getäuscht wurden.

Wie viele Menschen werden verschwinden, die Teil der Kabale sind, und ist den Geimpften noch zu helfen, weil sie sich in einer echten Nahtoderfahrung befinden.

Das Todeserlebnis des Geldsystems und der Wirtschaft haben wir einigermaßen schnell unter Kontrolle.

Viele mittlere und große Unternehmen, die in Konkurs gegangen sind, müssen wir sehen, wie wir diese Unternehmer an der Umsetzung des Neustarts der Neuen Wirtschaft im Rahmen von GESARA teilhaben lassen können.

All dies erfordert Vorarbeiten, die ich und andere in den letzten Jahren ebenfalls geleistet haben, den Plan, alles zu organisieren, damit wir schnell loslassen können, wenn wir die Gelegenheit dazu haben.

Sauberes Wasser, saubere Luft, gesunde Lebensmittel, ein Zuhause zum Leben sind die ersten Grundlagen, an denen wir arbeiten müssen.

Wie schön ist es, wenn man dies in seinen eigenen kleinen Teams tun kann.

Leben, um zu genießen und nicht um zu überleben, bedeutet körperliche und geistige FREIHEIT.

Wir nehmen eine wunderbare Herausforderung an, indem wir lernen und uns weiterentwickeln, um unsere Träume zu verwirklichen und auf die Zukunft im wiederhergestellten Paradies auf der Erde und weit darüber hinaus vorbereitet zu sein.

Schöpferische Kraft, Schöpfung dank Visualisierung beginnt immer mit einer Ahnung und einer Idee, die durch unsere Gaben und Talente, die wir gemeinsam nutzen können, ausgearbeitet wird. 

Rinus